Obavijest
Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu u zimskom semestru ak. godine 2011./2012. upisuje kandidate u prvi semestar Poslijediplomskog doktorskog studija ranoga novog vijeka. Natje?aj ?e biti raspisan po?etkom rujna i dostupan na web stranicama Poslijediplomske referade, a više informacija o programu studija i uvjetima upisa u prilogu.

Prilog
04.09.2011.