Prof Dr. Sc. Drago Roksandić                            << natrag  <<<  back


Kratak životopis / Short Biography
Stipendije, gostovanja / Scholarships, Fellowships
Bibliografija / Bibliography
Konferencije, predavanja / Conferences, Lectures
Nastavne aktivnosti / Teaching Activities
Ostale aktivnosti / Remaining Activities

 

NB: This page is not finalised and is subject to supplementation / dijelovi ove stranice nisu završeni te se podložni promjenama i dopunama.KRATAK ŽIVOTOPIS

  

Rođen 12. siječnja 1948. u Petrinji.

 

1966.-1970., studirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

 

1971.-1975., studirao povijest na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao 1975. godine s diplomskim radom “Hrvatska u doba Marije Terezije (1740-1780)”.

 

1976.-1980., studirao na poslijediplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu te magistrirao 1980. godine s magisterijem “Bune u Senju i Primorskoj krajini 1719.-1722.”.

 

1980.-1981., studirao kao “étudiant libre” na pariškoj l’Ecole des hautes etudes en sciences socials (Sorbonne 1)

 

Od 1978. do 1989. godine asistent, u različitim znanstvenim statusima, na Odelenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

 

Doktorirao 1988. godine na Filozofskom fakultetu Zagrebu s doktorskom tezom “Vojna Hrvatska – La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809.-1813.)”.

 

Od 1990. docent, izvanredni i redoviti profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

 

Godine 1994. inicirao Hrvatsko-francusku povijesnu radionicu, a 1995. godine i Hrvatsko-njemačku povijesnu radionicu, koje rade do danas.

 

Od 1991. do 1997. godine u više navrata bio gost-istraživač u Institutu za znanosti o čovjeku u Beču.

 

Od 1995. do 2002. stalni gost-profesor na Odsjeku za povijest Srednjoeuropksog sveučilišta u Budimpešti.

 

Godine 1996. inicirao utemeljenje međunarodnoga istraživačkog projekta “Triplex Confinium”.

 

Mnoštvo puta gostovao po pozivu na uglednim sveučilištima u Europi i Americi.

 

Godine 2005., odlukom francuske vlade odlikovan je ordenom Časnika Reda akademskih palmi za doprinos unapređenju francusko-hrvatskih kulturnih odnosa.

 

Istraživački ga napose zanimaju pitanja povijesti višegraničja u ranom novom vijeku, a posebno hrvatska i srpska povijest tog doba u euromediteranskom kontekstu.

 

 

SHORT BIOGRAPHY

 

Born on January 12, 1948 in Petrinja (Croatia).

 

1966-1970: studied philosophy and sociology at the Faculty of Philosophy  (University of Zagreb).

 

1971-1975: studied history at the Faculty of Philosophy in Belgrade. Graduated in  1975 with the topic  "Croatia in the Age of Maria Theresa (1740-1780)".

 

1976-1980: attended post-graduate studies in history at the History Department of the Faculty of Philosophy in Belgrade.  In 1980 defended an M.A. thesis titled "Riots in Senj and Maritime Border, 1719-1722”.

 

1980-1981: studied at l’Ecole des hautes etudes en sciences socials in Paris (Sorbonne 1).

 

1978-1989: assistant, in different capacities, at the History Department of the Faculty of Philosophy in Belgrade.

 

1988: defended a doctoral dissertation «The Military Croatia – La Croatie militaire: Border society in the French Empire (1809-1813)» at the Faculty of Philosophy in Zagreb.

 

From 1990 occupies positions of Assistant Professor, Extra-ordinary and Ordinary Professor at the History Department of the Faculty of Philosophy in Zagreb.

 

In 1994, initiated the Croatian-French History Workshop and in 1995 a Croatian-German History Workshop, both of them still working.

 

From 1991 to 1997, invited for several times to the Viennese Institute for Human Sciences as a visiting fellow.

 

He was a Visiting Professor at the History Department of the Central European University in Budapest from 1995 to 2002.

  

In 1996, initiated the establishment  of the International Research Project "Triplex Confinium".  

 

Frequently invited as a guest-lecturer to universities and institutes across Europe and USA.

 

By the decision of the French Government, in 2005 he was awarded "des insignes d'Officier des Palmes Academiques" for his contribution to the development of French-Croatian cultural cooperation.

 

In research terms, he is especially interested in early modern history of multiple borderlands, particularly in the Croatian and the Serbian history in Euro-Mediterranean context.

 
Gostovanja, STIPENDIJE / FELLOWSHIPS, ScholarshipsBIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAPHY


 

NB: Bibliographic entries are listed in the language in which they are published if not stated otherwise / Bibliografske jedinice su unesene na jeziku na kojem su objavljene ako nije drugačije navedeno.

 

1. Books / Knjige 

Author / Autor

1. Vojna Hrvatska: La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809-1813). Vol I-II. Školska knjiga & Stvarnost. Zagreb, 1988, 1-360; 1-282 = 599 + 646 ref.

See also / vidi: “Krajiška refeudalizacija i počeci modernizacije.” u Počeci moderne Hrvatske, Naše teme 33/1989, br. 7-8, 1912-1954; Bertoša, M. “Jedan metodološki obrazac socijalne historije: “Studija-pilot” Drage Roksandića o “Vojnoj krajini.” u Nastava istorije/Nastava povijesti/Nastava po istorija/Pouk zgodovine 3, 1989, 164-168; Bertoša, M. “Multidisciplinaran pristup.” u Školske novine, br. 1867 od 30. svibnja 1989, str. 13; Strecha, Mario. “Uzoran primjer “nove historije”, Republika 9-10, 1989, 269-275; Španiček, Žarko. “Prikaz.” u Narodna umjetnost 27, 1990, 254-255. Kamberović, Husnija. Vojna Hrvatska. La Croatie Mlitaire. Prilozi Instituta za istoriju. Sv. 25-26, 356.

 

2. Srbi u Hrvatskoj od 15. stoljeća do naših dana. Biblioteka Vjesnik vremena - Vjesnik. Zagreb, 1991, 160.  

3. Srpska i hrvatska povijest i ’nova historija”. Stvarnost - Biblioteka Memoria. Zagreb, 1991, 316, 137 ref.

 

4. Serbian and Croatian History and "New History". Sairyushi. Tokyo, 1999, 286. 

NB: Published in Japanese.

  

5. Protiv rata. Prilozi povijesti iluzija.

SKD “Prosvjeta”, Zagreb, 1996, 164.

 

6. Triplex Confinium ili o granicama i regijama hrvatske povijesti 1500-1800

Barbat. Zagreb, 2003, 259.

 

7. Etnos, konfesija, tolerancija

SKD “Prosvjeta”. Zagreb, 2004, 480.

 

 

2. Books / Knjige 

2.1. Editor or Co-editor / Urednik ili Su-urednik

 

1. Glina. Glinski kraj kroz stoljeća (1284-1944-1984).

Drago Roksandić i Mira Kolar-Dimitrijević (ur.). Skupština općine Glina - Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske - Zavod za hrvatsku povijest. Glina, 1988, 624 str.

 

2. Lujo Matutinović i njegovo doba.

Vidan, Gabrijela. - Roksandić, Drago (ur.). Gordogan XVI No. 39-40. Zagreb, 1995. 202 str. 

   

3. Alexis de Tocqueville o američkoj povijesti.

Drago Roksandić & Maja Brkljačić (ur.). Zavod za hrvatsku povijest & USIS Zagreb. Zagreb, 1998, 236 str.

 

4. Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Budapest, March 21-22, 1997)

Drago Roksandić (ed.) Institute on Southeastern Europe, Central European University. Budapest, 1998, 160 pp. English, German, Italian.

 

5. Diplomska radionica 1 prof. dr. Drage Roksandića.

Drago Roksandić & Nataša Štefanec (ur.). Zavod za hrvatsku povijest. Zagreb, 1999, 222 str.

 

6. Statuta Valachorum. Prilozi za kritičko izdanje. 

Roksandić, Drago - Višnjić, Čedomir (ur.). Zrinka Blažević (prijepis izvora i prijevod s latinskog). SKD “Prosvjeta”. Zagreb, 1999, 72 str., 7-8 (=2).

 

7. Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Graz, December 9-12, 1998).

Drago Roksandić & Nataša Štefanec. (eds.). CEU History Department Working Paper Series 4. Budapest, 2000, 288.  

 

8. Roberts, J. M. Povijest Europe. AGM. Zagreb, 2002.

 

9. Triplex Confinium (1500-1800): Ekohistorija. Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 3. do 7. svibnja 2000. godine u Zadru.

Roksandić, Drago – Mimica, Ivan – Štefanec, Nataša – Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.).

Književni krug – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Split – Zagreb, 2003, 450.

 

10. Kaser, Karl – Grandits, Hannes – Gruber, Siegfried. Popis Like i Krbave 1712. godine. Obitelj, zemljišni posjed i etničnost u jugozapadnoj Hrvatskoj. SKD «Prosvjeta». Zagreb, 2003, 420. Roksandić, Drago – Višnjić, Čedomir (ur.)

 

11. Blanc, André. Zapadna Hrvatska. Studija iz humane geografije. «Prosvjeta». Zagreb, 2003, 638.

 

12. Okrugli stol "Opus profesorice Mirjane Gross u srednjoeuropskoj historiografiji: iskustva i pouke." 2003, studeni, 21. Vijećnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu. DVD + CD-ROM, 1+2.

13. Uvod u komparativnu historiju. (Marc Bloch, Samuel N. Eisenstadt, Heinz-Gerhard Haupt, Jürgen Kocka, Jürgen Osterhammel, Adam Przeworski, Charles Ragin, Theda Skocpol, Margaret Somers, Henry Teune). Golden marketing – Tehnička knjiga. Zagreb, 2004, 304.

 

14. Boppe, Paul. Oduživanje povijesnog duga: povodom hrvatskog prijevoda Boppeove knjige. Ceres. Zagreb, 2004.

 

15. Damjanović, Dragan. Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom. Povijest episkopalnog kompleksa. SKD Prosvjeta. Zagreb, 2005. Drago Roksandić - Čedomir Višnjić (ur.).

 

 

 

2.2. Editor of the Book Series / Urednik biblioteke

 

From 1987 until 1992, co-editor (with Blagota Drašković) of the book series "Povijesna istraživanja". Publishing house: Školska knjiga (&) Stvarnost

Published:  

1987 (Boban, Ljubo. Kontroverze iz povijesti Jugoslavije. Dokumentima i polemikom o temama iz novije povijesti Jugoslavije. Sv. I.; Hobsbawm, Eric. Doba revolucije. Evropa 1789-1848. Sanja Lovrenčić (prijevod/translation).

1988 (Roksandić, Drago. Vojna Hrvatska: La Croatie Militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809-1813). Vol. I.-II.; Utješenović Ostrožinski, Ognjeslav - Marx, Karl. Kućne zadruge (&) Vojna krajina.)

1989 (Boban, Ljubo. Kontroverze iz povijesti Jugoslavije. Vol. 2.; Hobsbawm, Eric. Doba kapitala 1848-1875. Sanja Lovrenčić (prijevod / translation); Vujović, Dimitrije Dimo. Podgorička skupština 1918.)

1990 (Boban, Ljubo. Kontroverze iz povijesti Jugoslavije. Vol. 3.; Šidak, Jaroslav - Foretić, Vinko - Grabovac, Julije - Karaman, Igor - Strčić, Petar - Valentić, Mirko. Hrvatski narodni preporod - Ilirski pokret; Maticka, Marijan. Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj od 1945. do 1948.)

1991 (Burke, Peter. Junaci, nitkovi i lude. Narodna kultura predindustrijske Evrope. Borko Auguštin, Dunja Rihtman-Auguštin (prijevod / translation); Vranješ-Šoljan, Božena. Stanovništvo gradova Banske Hrvatske na prijelazu stoljeća. (Socijalno-ekonomski sastav i vodeći slojevi, 1890-1914.)

1992 (Matuz, Josef. Osmansko Carstvo. Nenad Moačanin (prijevod / translation).

 

From 1991 until 2001, co-editor (with Igor Karaman) of the book series "Povijest & historija." Publishing house: "Naprijed" (sada: Naklada Ljevak)

Published:  

1991 (Artuković, Mato. Ideologija srpsko-hrvatskih sporova. (Srbobran 1884-1902); Karaman, Igor. Industrijalizacija građanske Hrvatske 1800-1941.) 

1995 (Bibo, István. Bijeda istočnoevropskih malih država - Huszár, Tibor. Studija Bibo Istvána ”Smisao evropskog društvenog razvitka” u svijetlu povijesne prosudbe - Szücs, Jenö. Oris triju povijesnih regija Evrope)

1996 (Berend, Ivan T. & Ranki, György. Evropska periferija i industrijalizacija 1780-1914.)

1997 (Haselsteiner, Horst. Ogledi o medernizaciji u Srednjoj Europi; Kaser, Karl. Slobodan seljak i vojnik. Vol I.: Rana krajiška društva (1545 - 1754.) & Vol II.: Povojačeno drustvo, 1754 - 1881.).

1999 (Suppan, Arnold. Oblikovanje nacije u građanskoj Hrvatskoj, 1835 - 1918.). 

2000 (Karaman, Igor. Hrvatska na pragu modernizacije (1750.-1918.)

2001 (Hunt, Lynn (ur.) Nova kulturna historija. NB: (urednici: D.R. & Nada Brnardić).

 

From 1995 co-editor of the book series "Homines, tempora, loci." 

Publishing house: "Barbat" 

 

Published:

1995 (Hanak, Peter (ur.). Povijest Mađarske);

1996 (Procacci, Giuliano. Povijest Talijana (with Damir Grubiša); Sellers, Charles - May, Henry - McMillen, Neil R. Povijest Sjedinjenih Američkih Država);

1997 (Zöllner, Erich - Schüssel, Therese. Povijest Austrije; Strecha, Mario. Katoličko hrvatstvo. Počeci političkog katolicizma u banskoj Hrvatskoj (1897.-1904.); Bracewell, Catharine Wendy. Senjski uskoci. Piratstvo, razbojništvo i sveti rat na Jadranu u šesnaestom stoljeću.

1998 (Le Rider, Jacques. Mitteleuropa; Noel, Jean-Francois. Sveto Rimsko Carstvo)

1999 (Carpentier, Jean & Lebrun, Francois (ur.). Povijest Francuske)

2000 (Dirlmeier, Ulf et. al. Povijest Njemačke)

2001 (Štefanec, Nataša. Heretik njegova veličanstva. Povijest o Jurju IV. Zrinskom i njegovu rodu)

2002 (Stančić, Nikša. Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću; Blažević, Zrinka. Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije. Ideološka koncepcija u djelima postkarlovačkog ciklusa Pavla Rittera Vitezovića, 1652.-1713.; Delort, Robert – Walter, François. Povijest europskog okoliša)

2003. (Tomorad, Mladen. Egipat u Hrvatskoj. Egipatske starine u  hrvatskoj znanosti i kulturi)

  

3. Editor of Journal Units / Urednik časopisnih blokova

   

1. Rasprava o prelazu iz feudalizma u kapitalizam, Marksizam u svetu 2, 1979, V-XIX + 1-188; Drago Roksandić (au.): Rasprava o prijelazu iz feudalizma u kapitalizam; Bilješke uz izbor priloga (V-XIX /= 15 str./); 

P. Sweezy, M. Dobb, K. Takahashi, G. Procacci, E. Hobsbawm, R. Brener, M. Murray, A. Soboul, E. Laclau (odabrani prilozi u raspravi) (1-188).

 

2. Historiografija i Vojna krajina (Drago Roksandić (ur.), Naše teme, 26/1982, 11, 1886-1926 (= 41 str.); M. Gross, D. Pavličević, N. Stančić, M. Valentić, D. Roksandić (au.).

 

3. Pitanja marksističke historiografije, Marksizam u svetu 12, 1983, I-XII + 1-221; Drago Roksandić (au.): Marksizam i suvremena historiografija, V-XI, (=7);

E. J. Hobsbawm, P. Vilar, H.-U. Wehler, G. Bois, K. Nield, G. Ránki, L. Gruppi, R. Villari, M. Hroch (odabrani prilozi) (1-221).

 

4. Marksističko shvatanje istorije, Marksizam u svetu 1, 1984, 1-261;

Drago Roksandić (au.): O ovom izboru (5-10 /= 6 str./); 

H. Fleischer, M. Henry, J. Habermas, M. Godelier, J. Topolski (odabrani prilozi u raspravi) (11-261).

 

5. Južnoslavenski narodi u prijelazu iz feudalnog u građansko društvo, Naše teme 4-5, 1984, 653-712; 11, 1984, 2397-2424; 12, 1986, 2033-2062; D. Roksandić (au.), Uvodne napomene, Naše teme 4-5, 1984, 653-654 (= 2 str.);

I. Karaman, N. Stančić, M. Pavić, B. Đurđev, M. Gross, D. Pavličević (au.).

 

6. Balkanska društva na početku veka. Uzroci i posledice balkanskih ratova, Marksistička misao 4, 1985, 119-177; D. Roksandić, (Napomena) (119);

S. Fišer-Galati, D. Đorđević, M. Ekmečić, A. Mitrović (au.); Izabrani prilozi sa međunarodnog znanstvenog skupa Centralno-istočna Evropa u doba balkanskih ratova 1912-1913. godine, održanog u Beogradu od 19. do 21. rujna 1985. godine u organizaciji Filozofskog fakulteta u Beogradu, Istorijskog instituta u Beogradu, Balkanološkog instituta SANU i Brooklyn Collegea of the New York University, čija je to bila 17. međunarodna konferencija iz projekta Rat i društvo u Centralno-istočnoj Evropi od 1740. do 1920. godine.

 

7. Anketa: Velikosrpski hegemonizam i drugi nacionalizmi u protivurečnostima jugoslovenskog društva od 1918. do 1941. godine (Drago Roksandić, Đorđe Stanković, Zorica Stipetić /au./), Naše teme 29/1985, 7-9, 877-885 (= 9 str.).

 

8. Nedelja marksističkih rasprava 1985: Istoriografija, marksizam, obrazovanje (Milenko Marković, Vukašin Stambolić, Drago Roksandić /Uređivački odbor/, Beograd: Izdavački centar Komunist, 1986, I-VI + 1-298

Stručni i znanstveni prilozi s Nedelje marksističkih rasprava 1985, održane u Neumu od 4. do 8. veljače 1985., s Predgovorom Uređivačkog odbora (V-VI /= 2 str./ i stručnim ili znanstvenim prilozima H. Burgera, B. Petranovića, Đ. Stankovića, Č. Popova, N. Stančića, J. Pleterskog, M. \or|evića, E. Redžića, V. Milinčevića, N. Činge, D. Roksandića, M. Gross, Z. Stipetić, H. Matkovića, M. Perovića, I. Vojea, I. Obradovića, M. Maticke, S. Stojanovića i V. Krestića (1-298).

 

9. Mediteran (D. Roksandić i Petar Strpić, izbor tekstova) u: Naše teme 33/1989, br. 5, 979-1095;

F. Braudel, Mediteran i mediteranski svijet (979-1037), T. Paquot, Poziv na povijest (1038-1040), I. Wallerstein, Braudel - čovjek okolnosti (1041-1052), A. Tenenti, Domene dugog trajanja kod Fernanda Braudela (1053-1060), Mediteran. Okrugli stol: F. Braudel, J. Guilaine, M.D. Grmek, H. Ahrweiler, R. Mantran, M. Aymard, A. Guillerm, A. Nouschi, V.M. Godinho, A. Denis, C. Ockrent (1061-1095).

 

10. Počeci moderne Hrvatske u: Naše teme, 33/1989, br. 7-8, 1864-1954;

D. Roksandić, U povodu dijalogâ u hrvatskog historiografiji (1864-1866); D. Pavličević, H. Sirotković, A. Szabo, M. Bjelajac, M. Gross, P. Strčić, M. Šicel, M. Kolar-Dimitrijević, Ž. Čorak, O. Maruševski, J. Roter, P. Matvejević, I. Karaman, M. Bertoša, G. Šljivo, I. Perić, Z. Kovač, F. Moačanin, I. Jurišić, N. Šetić, F. Baras (1867-1954).

 

11. Modeli razvoja i teorije modernizacije u Istočnoj Evropi izme|u dva svjetska rata (D. Roksandić, izbor tekstova i urednik) u: Naše teme, 33/1989, 10, 2465-2581;

K. Hitchins, Rumunjski “taranizam”: treći put (2465-2483); Andrew C. Janos, Politika zaostalosti u kontinentalnoj Evropi 1780-1945 (2484-2511); A. Walicki, Razvoj i modernizacija u podijeljenoj Poljskoj (2512-2551); I. Szelényi, Ideje o “trećem putu” u Ma|arskoj (2552-2566); V. Nemoianu, Rumunjski razvojni modeli 1940-ih godina (2567-2581).

 

12. Okrugli stol “Naših tema” Tradicionalne zajednice i nastanak modernog društva. Povodom knjige Ognjeslava Utješenovića Ostrožinskog “Kućne zadruge - Vojna krajina” i Karla Marxa “Utješenović” (Zagreb, 30. rujna 1988.) (Vidjeti: Naše teme, 33/1989, br. 10, 2635-2695); Sudionici: I. Karaman, D. Pavličević, M. Jakšić, L. Perović, V. Puljiz, D. Rihtman-Auguštin, P. Korunić.  

 

13. Roksandić, Drago. «Povijest srpskog naroda u Hrvatskoj. Priručnik za nastavnike: projekt» (i) «Srbi u Hrvatskoj od 15. stoljeća do naših dana. (Vjesnik: posebno izdanje, Zagreb, 1991.)». Prosvjeta. God. 11(36). Br. 63(673). Juli 2004. Zagreb, 2004, str. 29-32.

 

14. Drago Roksandić (ur.). Interkulturalizam u nastavi povijesti. Povijest u nastavi. God. II. br. 2 (4). Zagreb, 2004. 

   

4. Chapter in a Book / Poglavlje u knjizi

 

1. Rasprave o ukidanju krajiškog uređenja u Vojnoj Hrvatskoj (1809-1811)

Vojna krajina. Povijesni pregled - historiografija - rasprave. Sveučilišna naklada Liber - Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Odjel za hrvatsku povijest. Zagreb, 1984, 319-330 (= 12 str.), 30 ref.

 

2. Iz ranije prošlosti kotara Donji Lapac

Kotar Donji Lapac u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945. Historijski arhiv u Karlovcu. Karlovac, 1985, 1005-1039 (= 35 str.), 103 ref.

 

3. Između imaginacije i realnosti. Prva banska regimenta u prvoj polovini 19. stoljeća

Roksandić, Drago - Kolar-Dimitrijević, Mira (ur.). Glina. Glinski kraj kroz stoljeća. Skupština općine Glina - Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske - Zavod za hrvatsku povijest. Glina, 1988, 45-57 (= 13 str.), 18 ref.

 

4. “Glas Slovenaca, Hrvata i Srba” o stvaranju jugoslavenske države 1918. godine

Stvaranje jugoslovenske države 1918. godine. Naučna knjiga. Beograd, 1989, 465-471 (= 7 str.).

Hrvatski.

 

5. Hrvatske zemlje, francuska revolucija i Napoléonski ratovi / Les pays croates, la révolution française et les guerre de Napoléon I.

Hrvatske zemlje i francuska revolucija. Katalog izložbe. Povijesni muzej Hrvatske. Zagreb, 1989, 13-30 (=18).

Croatian and French.

 

6. L’image de la Révolution française parmi les Serbes et les Croates. (1789-1799).

Castellan, Georges (ed.). L’image de la France révolutionnaire dans les pays et les peuples de l’Europe Centrale et du Sud-Est. Publications Langues’O. Paris, 1989, 91-102 (= 12 str.)

 

7. Roksandić, Drago - Obradović, Ivan. O popisu žumberačkih uskoka iz 1551. godine

Čubrilović, Vasa (ur.). Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u Novom veku do Karlovačkog mira 1699. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog 24. i 25. aprila 1986. Srpska akademija znanosti i umjetnosti. Beograd, 1989, 125-146 (= 22 str.).

 

8. Tradicija vojnokrajiškog prava i Ostrožinski pravilnik.

Zatezalo, Đuro (ur.). Ostrožinski pravilnik 14. XII. 1941. Materijali s naučnog skupa u Vrginmostu, 15. decembra 1989. Historijski arhiv u Karlovcu Karlovac, 1990, 109-116 (= 8 str.), lit.

 

9. Serben, Kroaten und Mitteleuropa. 

Gerd Bacher - Karl Schwarzenberg - Josef Taus (Hg.), Standort Österreich. Über Kultur, Wirtschaft und Politik im Wandel. Styria. Graz, 1990.

 

10. ZAVNOH 1943. u dokumentima CK KPJ i CK KPH

Zatezalo, Đuro (ur.). ZAVNOH 1943-1944. Materijali s naučnog skupa održanog u Otočcu 2. i 3. oktobra 1989. Historijski arhiv u Karlovcu - Institut za suvremenu povijest u Zagrebu. Zagreb, 1990, - 280-291 (= 12 str.), 17 ref.

Hrvatski.

 

11. Kordunska “Slunjska ploča” - prostor na granicama, migracije bez kraja

Milan Mesić et all ur.). Vanjske migracije i društveni razvitak. Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1991, 62-77 (= 16 str.), lit.

 

12. Srbi u Hrvatskoj. Pitanja o pola stoljeća povijesti

Mladen Lazić (ur.). Položaj naroda i međunacionalni odnosi u Hrvatskoj. Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu- Zagreb, 1991, 11-20 (= 10 str.), 4 ref., lit.

 

13. Chancen mit zahllosen Variablen. Die Möglichkeiten einer kroatisch-serbischen Verständigung in Kroatien

Johann Gaisbacher, Karl Kaser, Christian Pomitzer, Barbara Sax & Johann Schögler (Hg.). Krieg in Europa. Analysen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Linz - Frankfurt am Main: Sandkorn - DIPA-Verlag & Sonderreihe der “Ost-West-gegeninformationen” I. Graz, 1992, 196-204 (= 9 str.)

 

14. Croatie. L’espoir

Michel Korinman, (ed.). L’Allemagne vue d’ailleurs. Éditions Balland. Paris, 1992, 227-239  (= 13 str.), 7 ref.

 

15. Nationale Konflikte in Titos Jugoslawien - ein Tabu? 

Peter Bettelheim - Robert Streibel (Hg.). Tabu und Geschichte. Zur Kultur des kollektiven Erinnerns. Picus Verlag. Wien, 1994, 100-128 (= 29 str.), 9 ref.

Njemački.

 

16. O opstojnosti novih europskih zemalja

Nada Đukić Švob (ur.). Međunarodni položaj novih europskih zemalja. IRMO. Zagreb,1994, - 3-17 (= 15 str.), 11 ref.

 

17. Pravoslavna crkvena općina na području Gradeca između Patenta o toleranciji 1781. i revolucije 1848/9. godine

Zagrebački Gradec 1242-1850. Grad Zagreb. Zagreb, 1994, 277-292 (= 16 str.), 13 ref.

 

18. 1848 - Revolution oder Rebellion in Ungarn. 

Karlheinz Mack (Hg.). Revolutionen in Ostmitteleuropa 1789-1989. Schwerpunkt Ungarn. Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts, Band XXIII, Wien & München: Verlag für Geschichte und Politik Wien & R. Oldenburg Verlag München, 1995, 70-82 (=13), 36 ref.

 

19. Austroslavistische Tendenzen bei den Serben

Andreas Moritsch (Hg.). Der Austroslavismus - ein verfrühtes Konzept zur politischen Neugestaltung Mitteleuropas. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 1995, (= 15) 12 ref.

 

20. L’historiographie croate apres 1989

Antoine Mares (ed.). Histoire et pouvoir en Europe mediane. Paris: L’Harmattan, 1996, 273-281 (= 9), 3 ref.

 

21. Ethnic Conflicts in Croatia? 

Andreas Klinke, Ortwin Renn, Jean-Paul Lehners (Eds.). Ethnic Conflicts and Civil Society. Proposals for a New Era in Eastern Europe. Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney: Ashgate, 1997, 115-126 (= 12).

 

22. Erinnern oder Vergessen?  

Irina Slosar (Hg.). Verschwiegenes Serbien. Stimmen für die Zukunft? Klagenfurt-Salzburg: WieserVerlag, 1997, 265-278 (= 14), 7 ref.

 

23. Minorities, Religions: Serbs. 

Vjeran Katunarić (Ed.). Multicultural Reality and Perspectives in Croatia. Zagreb: Interkultura, 1997, 81-95 (= 15).

(Vidi također/ See also: Srbi u Hrvatskoj. Skica za sintezu povijesnog iskustva. /Serbs in Croatia. Sketch for a Synthesis of Historical Experience/ Prosvjeta III(XXVIII)/1996, 19/20(629/630), 16-19 (= 4).

 

24. Ideologien, Mentalitäten und Mythen in den Werken Miroslav Krležas 

Valeria Heuberger - Arnold Suppan - Elisabeth Vyslonzil (Hg.).  Das Bild vom Anderen. Idenitäten, Mentalitäten, Mythen, und Stereotypen in multiethnischen europäischen Regionen. (Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien: Peter Lang, 1998, 197-207 (= 11), 28 ref.

 

25. Sanja Lazanin & Drago Roksandić (co-authors). J. W. Valvasor and J. Rabatta on the Croatian Military Border in 1689 and 1719. Stereotypes and Mentality in the Triple Frontier Comparative Perspective

Drago Roksandić (ed). Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Budapest, March 21-22, 1997). Budapest: Institute on Southeastern Europe, Central European University, 1998, 89-110 (= 22), 28 ref.

 

26. The Triplex Confinium. International Research Project: Objectives, Approaches and Methods.

Drago Roksandić (ed.). Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Budapest, March 21-22, 1997). Institute on Southeastern Europe, Central European University. Budapest, 1998, 7-25 (= 18), 11 ref.

Vidjeti također/ See also: 

A) Triplex Confinium. u Ljetopis Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta“. Vol. 3. Zagreb, 1998, 157-174 (= 18), ref. 10.

B) Triplex Confinium. Međunarodni istraživački projekt: ciljevi, pristupi, metodi. u Prilozi. Vol. 30. Sarajevo, 2001, 43-61 (=18), 8 ref.

 

27. Hrvatsko i ugarsko reformsko plemstvo Osamnaestog stoljeća: povijesne usporedbe. 

Nikola Škrlec Lomnički (1729.-1799.). Sv. 2. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb, 1999, 3-22 (=20).

 

28. Stojan Janković in the Morean War, or on Uskoks, Slaves and Subjects. 

Drago Roksandić & Nataša Štefanec (eds.). Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. CEU History Department Working Paper Series 4. Budapest, 2000, 239-288 (=50).

Vidjeti također kraće verzije / See also shorter versions:

A/ Stojan Janković u Morejskom ratu ili o uskocima, robovima i podanicima. u “Ljetopis” SKD Prosvjeta. Vol. 5. Zagreb, 2000, 125-188 (=64). 125 ref.

B/ Stojan Janković nella guerra di Morea ovvero degli Uscocchi, degli schiavi e die sudditi, u Atti. Centro di Ricerche Storiche - Rovigno, 315-390 (=76). 125 ref. 

 

29. Shifting Boundaries, Clientalism and Balkan Identities 

Revel, Jacques – Levi, Giovanni (eds.). Political Uses of the Past. The Recent Mediterranean Experience. Frank Cass. London – Portland Or, 2002, 43-48.

 

30. Srbi (u Hrvatskoj) u hrvatskoj i srpskoj historiografiji: problemi usporedbe dvije interpretacijske tradicije

Fleck, Hans-Georg – Graovac, Igor (ur.). Dijalog povjesničara – istoričara 5. Herceg Novi 2.-4. ožujka 2001. Friedrich Naumann Stiftung. Zagreb, 2002, 211-230.

 

31. Der Parlamentarismus von 1848 in der politischen Kultur Kroatiens: Rezeptionen seit 1990

Haider, Barbara – Hye, Hans Peter (Hg.). 1848. Ereignis und Erinnerung in den politischen Kulturen Mitteleuropas. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien, 2003, 203-215.

 

32. Povijesno sjećanje ili povijesni zaborav? Prilozi raspravi o političkoj kulturi u Srbiji

Luthar, Oto – Perovšek, Jurij (ur.). Zbornik Janka Pleterskega. Založba ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana, 2003, 623-628. (Isto: "Povijesno sjećanje ili povijesni zaborav. Prilozi raspravi o političkoj kulturi u Srbiji." Prosvjeta. God 9(34). Br. 54(664). Decembar 2002, 23-25, 1 ilustracija.)

 

33. Ottomans, Venetians and Habsburgs: "Triplex Confinium"

The Turks. Part 3. The Ottomans. Yeni Turkiye, 2002, 415-425.

34. Hrvatska vojna krajina u austrijskoj i francuskoj geostrategiji (1789-1815). Usporedba

Bjelanović, Živko – Pilić, Šime (ur.). Zbornik Ivana Mimice u povodu 70. rođendana. Biblioteka Školskog vjesnika. Split, 2003, 253-273 + 15 ref.

 

35. Niccolò Tommaseo: prospettiva storica sulle appropriazione culturali e ideologico-nazionali croate e serbe

Bruni, Francesco (a cura di). Niccolò Tommaseo: popolo e nazioni -italiani, corsi, greci, illirici. Atti del Convegno internazionale di Studi nel bicentenario della nascita di Niccolò Tommaseo. Venezia, 23-25 gennaio 2003. Editrice Antenore. Roma – Padova, 2004, 625-639 + 35 ref. 

(See also / Vidjeti i: "Nikola Tommaseo (1802.-1874.) u povijesnoj perspektivi: hrvatske i srpske kulturne i nacionalnoideologijske aproprijacije" u: Agičić, Damir (ur.). Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević. Zbornik radova povodom 70. rođendana. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Odsjek za povijest (i) FF press. Zagreb, 2003, 179-187.)

 

 

5. Articles in Scientific Journals 

Znanstveni članci u časopisima 

 

 

1. Bune u Senju i Primorskoj krajini (1719-1722)

Radovi Instituta za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Vol. 15. Zagreb, 1982, 33-106 (=  74 str.), 74 ref. /Integralan tekst magistarskog rada /

 

2. Globalna istorija i istorijska svest. O otvorenim pitanjima razvoja jugoslavenske historiografije

Savremenost i istorijska svest. Marksistička misao. Vol. 4, 1983, 45-58 (= 14 str.). NB: A. Mitrović, T. Kuljić, Đorđe Stanković, B. Petranović (drugi pisci).

Hrvatski.

 

3. Vojna krajina i “nova historija”

Naše teme, 1982. Br. 11. 1917-1926 (=10). 

 

4. O Srbima u hrvatskim zemljama u Mrkaljevo doba

Književnost. Vol. 4-5. 1984, 520-534 (= 15 str.), 18 ref.

5. Povijesno mišljenje između antropologije i socijalne historije

Naše teme. Vol. 29/1985, 4-6., 385-390 (= 6 str.), 15 ref.

 

6. Jugoslavenstvo prije stvaranja Jugoslavije. 

Nedelja marksističkih rasprava 1985: Istoriografija, marksizam, obrazovanje (Milenko Marković, Vukašin Stambolić, Drago Roksandić /Uređivački odbor), Beograd: Izdavački centar Komunist, 1986, 153-159 (= 7 str.).

Vidi slovenski prijevod / See also a Slovenian translation: Jugoslovanstvo pred nastankom Jugoslavije, Borec 10-11, 1985, 546-549 (= 4 str.)

 

7. Prilog u znanstvenoj raspravi Savremenost i istorijska svest. 

Marksistička misao 2, 1985, 78-86 (= 9 str.); Sudionici / Participants: A. Mitrović, P. Vranicki, P. Matvejević, M. Mitrović, B. Jakšić, D. Roksandić, Đ. Stanković, D. Jović, Z. Lakić, M. Matić, T. Kuljić, R. Lovrenčić, S. Ćirković, D. Mićunović, B. Petranović, N. Stančić, D. Gajević, V. Milanović (au.)

 

8. Francusko imperijalno ilirstvo u Ilirskim pokrajinama (1809-1813)Jugoslovenski istorijski časopis. Vol. 3. 1987, 17-37 (=21 str.), 42 ref.

 

9. Temeljite uprave za Karlovacsku, Varasdinsku, Banovsku, Slavonsku, i Banatsku Vojne Granice” iz 1807. godine

Radovi Instituta za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Vol.  20. Zagreb,1987, 195-214 (= 20 str.), 6 ref.

  

10. Vuk Karadžić, ilirci i proces srpske nacionalne integracije u hrvatskim zemljama.

Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Vol. 17/4. Beograd, 1988, 119-128 (= 10 str.), 22 ref. Vidjeti također / See also: Vjesnik, 22.-23. XI. 1987.

 

11. Diskusija. 

Srbija 1916. godine. Zbornik radova, 5. Istorijski institut. Beograd, 1987, 374-375 (= 2 str.)

 

12. Agrarne ideologije i teorije modernizacije u Jugoslaviji od 1918. do 1929. Naše teme. Vol. 33/1989, br. 5. 1135-1149 (= 15 str.), 33 ref.

 

13. Hrvati i Srbi u hrvatskim zemljama godine 1861. između etnosa, naroda i nacije. 

Migracijske teme. Vol. 5. Teorija etnosa: naši dometi. 8. hrvatsko-slovenske etnološke paralele /Kumrovec, 16.-17. veljače 1989/.  Zagreb,1989, 2-3, 131-143 (= 13 str.).

 

14. Rado Vučinić, izaslanik srpskih ustanika na dvoru Napoléona I

Naučni skup “Jugoslovensko-francuski odnosi. Povodom 150 godina od otvaranja prvog francuskog konzulata u Srbiji”. Zbornik radova Istrojskog instituta. Vol. 10. Istorijski institut. Beograd, 1990, 56-66 (= 11 str.); 20 ref. Résumé (64-66).

 

15. Myths of Historical Conflict in Yugoslavia

Labour Focus on Eastern Europe. A Review of European Affairs. Vol 41. No.1. in 1992.

 

16. O “herojima” i postanku Sjedinjenih Američkih Država

Politička misao. Thomas Jefferson i američka demokracija.  Vol. XXXI. No. 2., 1994, 63-69 (= 7 str.), 13 ref.

 

17. O Bogišiću danas. 

Dubrovnik. Baltazar (Baldo) Bogišić (1834.-1908.). No. 6., 1995, 153-158 (= 6), 7 ref.

 

18. Pavao Ritter Vitezović u srpskoj kulturi

Prosvjeta. Narodni srpski kalendar za godinu 1995. SKD “Prosvjeta“. Zagreb, 1995, 73-77 (= 5), 6 ref.

19. Völkerkerker, Vielvölkerstaat, neue Nationalstaaten. Illusionen und Realitäten der kleinen Völker Mitteleuropas. 

Helmut Steiner (Hg.). Mitteleuropa II. Was - Zeitschrift für Kultur und Politik. Nr. 79. Mürzzuschlag: Kunsthaus Mürzzuschlag, Februar 1995, 31-42 (= 12 str.)

 

20. Shifting References: Celebrations of Uprisings in Croatia, 1941-1991. 

East European Politics and Societies. Resistance and Collaboration in Europe, 1939-1945: Experience, Memory, Myth, and Appropriation. No. 2, 9/Spring 1995, 256-271 /= 16 str./, 30 ref.

 

21. Lujo Matutinović (1765-1844): istraživački izazovi životopisa jednoga napoznatoga maršala 

Gordogan, XVI/1995, br. 39-40, 16-42 (= 27), 31 ref.

Vidjeti također / See also: 

A/ Istraživački izazovi životopisa jednoga nepoznatog maršala (Lujo Matutinović (1765.-1844.). u Narodna umjetnost, 33/1996, 2, 211-238 (= 28), 31 ref. 

B/ Lujo Matutinović (1765-1844). Le sfide di una ricerca sulla biografia di un ignoto maresciallo. u Atti. Centro di Ricerche Storiche - Rovigno, Vol. XXIX/1999, 373-421. 

 

22. Religious Tolerance and Division in the Krajina: The Croatian Serbs of the Habsburg Military Border. u Christianity and Islam in Southeastern Europe. East European Studies. Occasional Paper. Nr 47. Woodrow Wilson International Center for Scholars. Washington D.C., 1997, 49-82 (= 34), 50 ref.

Vidjeti također / See also: 

Vjerske podjele i (ne)snošljivosti u Vojnoj krajini. u Ljetopis Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”. Sv. 2. SKD “Prosvjeta”, Zagreb, 1997, 62-101 (= 40), 50 ref.

 

23. Croatia

Austrian History Yearbook. A Guide to East-Central European Archives. Ingrao, Charles (ed.). Vol. XXIX/1998, part 2, 11-22.

 

24. Das menschliche Antlitz der Kriegsopfer. Politische Justiz und Zivilgesellschaft

Kuretsidis, Cludia - Garscha, Winfried R. (Hg.). Keine “Abrechnung”. NS-Verbrechen, Justiz und Gesellschaft in Europa nach 1945. Wien, 1998.

 

25. Ban Josip Jelačić (1801-1859). Mitovi u trajanjima i promjenama.  

Zbornik Mirjane Gross. Zavod za hrvatsku povijest. Zagreb, 1999, 105-115 (=11) 24 ref.

Vidjeti također / See also: Ban Josip Jelačić (1801-1859). Mitovi u trajanjima i promjenama. u Prosvjeta. God. 6. Br. 36. Zagreb, 1999, 26-30 (=5)

 

26. Historiografija o hrvatskom ranom novom vijeku u europskom kontekstu

Historijski zbornik. Vol. LII, Zagreb, 1999, 171-177 (=7).

 

27. Bogom izabrani narod  - I

Prosvjeta. God. 7. Br. 37/38. Zagreb, 2000, 30-43 (=14)

 

28. Bogom izabrani narod  - II. 

Prosvjeta. God. 7. Br. 39/40. Zagreb, 2000, 16-24 (=9).

 

29. Dinara kao ekohistorijski problem. Ranonovovjekovni kartografski aspekti.

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Vol. 32-33. Zagreb, 1999-2000, 333-343 (=11), 27 ref.

Vidi također / See also: Dinara kao ekohistorijski problem. Ranonovovjekovni kartografski aspekti. u Prosvjeta. God. 7. Br. 41/42. Zagreb, 2000, 34-41 (=8), 28 ref.

   

30. Triplex Confinium. Međunarodni istraživački projekt: ciljevi, pristupi, metodi. Prilozi Instituta za istoriju. Br. 30. Sarajevo, 2001, 43-61.

 

31. Zapisi o temama iz povijesti Gospića. 

Prosvjeta. God 8/33. Br. 45-46(655/656). Zagreb, 2001, 13-17.

 

32. Shifting Boundaries, Clientalism and Balkan Identities

Mediterranean Historical Review. Vol. 16. No. 1. June 2001, 43-48. (NB: Also in: Revel, Jacques – Levi, Giovanni (eds.). Political Uses of the Past. The Recent Mediterranean Experience. Frank Cass. London & Portland Or, 2002, pp. 43-48.)

 

33. Nacionalni sukobi u Titovoj Jugoslaviji – tabu? 

Ljetopis dvije hiljade druge. SKD «Prosvjeta». Zagreb, 2002, 205-224 + 10 ref. 

34. Dell'Italia nella paura e nella speranza. L'Italia nell'immaginazione dei Serbi nelle terre croate durante la guerra italo-turca (1911-1912)

Atti. Centro di ricerche storiche – Rovigno. Vol. XXXIII. Rovigno –Trieste, 2003, 399-424 + 48 ref. (Also in: "O Italiji, u strahu i nadi. Italija u političkoj imaginaciji Srba u hrvatskim zemljama u vrijeme talijansko-turskog rata." Prosvjeta. God 9(34). Br. 52(662). Oktobar 2002, 18-24, 3 ilustracije.

 

35. Interkulturalizam u nastavi povijesti: pristupi i koncepti.

Povijest u nastavi. God. II. Br. 2(4). Zagreb, 2004, 283-304.

   

6. Published Sources with commentaries and footnotes 

Objavljeni povijesni izvori s komentarima i bilješkama

   

1. Tri izvora iz francuskih arhiva s početka XIX stoljeća.

Mešovita građa (Miscellanea) Istorijskog instituta Beograd. Vol. 11, 1983, 135-158 (= 24 str.)

 

2. Jedan krajiški popis iz Vojne Hrvatske (La Croatie militaire).

Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje. Vol. 20/1983, br. 1, 255-262 (= 8 str.).

 

3. Utješenovićev spis “O patrijarhalnom životu naroda jugoslavjanskog”.

Historijski zbornik, 40/1987, 1, 239-245 (= 7 str.).

 

4. “Telegraf službenički” Šime Starčevića iz 1811. godine.

Povijesni muzej Hrvatske. Zagreb, 1989.

 

5. ”Iliričko” izdanje lista Le télégraphe officiel, službenog glasila Ilirskih Pokrajina.

Tiskano u povodu izložbe “Hrvatske zemlje i francuska revolucija”. U prilogu je i tekst Josipa Bratulića Jezik i grafija Šime Starčevića u “Telegrafu službeničkom”.

 

6. Engelshofenov Regulament iz 1747. godine. Prilog za povijest Slavonske krajine u XVIII stoljeću

Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje. Vol. 20. Br. 1. 1983, 235-253 (= 19 str.).

 

7. Kartografski izvori za povijest Slavonije od 16. do 18. stoljeća.

Zbornik radova JAZU. Peti znanstveni sabor Slavonije i Baranje. Zavod za znanstveni rad Osijek. Osijek, 1991, 196-216, 388-390 (= 24 str.), 14 ref.

 

8. Milan Radeka. Nekoliko priloga o Savi Mrkalju.

Zbornik Matice srpske za istoriju, Vol. 31, 1985, 65-78.

 

9. Vjernici i sveštenstvo Plaščanske eparhije u 1810. godini.

Zbornik radova o povijesti i kulturi srpskog naroda u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Vol. 1. JAZU. Zagreb, 1988, 119-136.

 

10. Izvori za pravnu povijest Srba u Hrvatskoj (I). Plaščani u revoluciji 1848. godine. (NB: Zahtevanje naroda cete Plaščanske Ogulinske kraine (Plaški, 22.5.1848.) & Narodu hervatskome i serbskome u trojednoj kraljevini Dalmacie, Hervatske i Slavonie ljubezni pozdrav. (...) Jelačić, Ban.)

Prosvjeta, II (XXVII), 13/14(623/624), Rujan 1995, 14-18 (= 5), 3 ref.

 

11. Izvori za pravnu povijest Srba u Hrvatskoj (II). Habsburgovci, merkantilistički interesi i Karlovačka mitropolija (NB: Povlastice Karla Šestog Riječkoj pravoslavnoj općini 1717. godine.)

Prosvjeta, II(XXVII), 15/16(625/626), Prosinac 1995., 12-13 (= 2).

 

12. Izvori za pravnu povijest Srba u Hrvatskoj (III). “Dobro uredjeno opstestvo”. O temeljnim ljudskim pravima na Temišvarskom saboru 1790. (NB: Temišvarski sabor Leopoldu II (1790).)

Prosvjeta, III(XXVIII), 17/18(627/628), Travanj 1996., 20-23 (= 4).

 

13. Izvori za pravnu povijest Srba u Hrvatskoj (IV). Pravna svijest i pravna kultura Dositeja Obradovića (Gerhard Neweklowsky, “Dositej Obradović, “Leben und Abendteuer”. Erster Teil, Leipzig 1783. Konkordanzen. Wortlisten”, Wien 1985.).

Prosvjeta, IV(XIX), 23/24(633/634), Siječanj 1997., 28-29 (= 2).

 

14. Neobjavljeno pismo Gojka Nikoliša. Iz logora u Francuskoj ”Seljačkom kolu” u Sjeničaku iz 1939. godine.

Prosvjeta. Narodni srpski kalendar za godinu 1995, SKD Prosvjeta. Zagreb, 1995. 139-147 (= 9 str.).

 

15-16-17. Simo Rajić & Drago Roksandić (co-authors). 

Dokument 6: Amandmani na Nacrt Ustava Republike Hrvatske. in Prosvjeta. Srpski narodni kalendar 1998. SKD Prosvjeta, Zagreb, 1998, 139-142 (= 4).

Dokument 8: Društvo hrvatsko-srpskog prijateljstva. (kolektivno) in Prosvjeta. Srpski narodni kalendar 1998. SKD Prosvjeta. Zagreb, 1998, 146-147 (= 2).

Dokument 12: Inicijativni odbor za osnivanje Srpskog narodnog sabora. (kolektivno). in Prosvjeta. Srpski narodni kalendar 1998. SKD Prosvjeta. Zagreb, 1998,   162-163 (= 2).

 

18. Drago Roksandić - Olga Diklić. Priručnik o vojnim krajinama u Dalmaciji iz 1783.

“Ljetopis” SKD Prosvjeta. Vol. 4. Zagreb, 1999, 11-41 (=31) + 1 karta.

Hrvatski. Prijevod s talijanskog Olga Diklić.  

 

19. Talijanska pisma Karla Horvata Milanu Grloviću (1904.-1908.)

Cris. God. 3. No. 1. Križevci, 2001, 15-29.  

 

20. Ognjeslav Utješenović i Baltazar Bogišić: Ljudi i pisma 

Ljetopis dvije hiljade treće. SKD «Prosvjeta». Zagreb, 2003, 261-270 + 16 ref.

Utješenovićev – Bogišić, nav. dj., 271-304. Prijepis Nenad Labus. Redaktura Drago Roksandić.

 

 

7. Exhibitions and Catalogues - editor, reviewer or collaborator

Izložbe i katalozi - urednik, recenzent, suradnik

 

 

1. Suradnik na projektu Rat u predsoblju Europe. Katalog izložbe stranih knjiga Europski pokret Hrvatska i Nacionalna i sveučilišna biblioteka. Zagreb,1995.

 

2. Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma. Cartographic Sources for the History of the Triplex Confinium. Kartographische Quellen zur Geschihcte des Triplex Confinium. Hrvatski državni arhiv & Zavod za hrvatsku povijest. Zagreb, 1999, 13, 49, 87-88 (= 4).

   

 

8. Author of Introduction or Afterword to the Edition 

Autor predgovora ili pogovora izdanju

   

1. Predgovor.

Roksandić, Drago (ur.). Utješenović Ostrožinski, Ognjeslav - Karl Marx. Kućne zadruge (&) Vojna krajina. Utješenović. Školska knjiga & Stvarnost. Zagreb, 1988, str. 280 (5-15).

 

2. Umjesto pogovora.

Vilar, Pierre. Zlato i novac u povijesti 1450-1920. Nolit. Beograd, 1990, 435-447 (= 13 str.).

 

3. Aktualni Taylor.

Taylor, A.J.P. Habsburška Monarhija 1809-1918. Znanje. Zagreb, 1990, 339-349 (= 11 str.).

 

4. Uvod. Povjesničar u pristupu vlastitom djelu. Predgovor izboru radova Igora Karamana.

Karaman, Igor. Hrvatska na pragu modernizacije (1750.-1918.). Naprijed. Zagreb, 2000, 5-12 (=8).

 

5. Predgovor i recenzija.

Artuković, Mato. Ideologija hrvatsko-srpskih sporova. (Srbobran 1884-1902). Naprijed. Zagreb, 1991, VII-XV (= 9 str.).

 

6. Čemu Artefakti &  Sažetak, Summary, Riassunto, Zusammenfassung

Roksandić, Drago - Strčić, Petar (reviewers). Artefakti, I. No. 1. SKD “Prosvjeta” Pododbor Rijeka. Rijeka, 1994, 7-9 (= 3 str.) & 57-64 (= 8 str.).

 

7. Uvod. Prepoznavanje poznatog. Zu prvu povijest Madjarske na hrvatskom jeziku.

Hanak, Peter (ur.). Povijest Mađarske. Barbat. Zagreb, 1995, 9-18 (= 10), 5 ref.

 

9. Uvod. Metodički problemi sinteze povijesti Italije. (Kritički uvod u Procaccijev pristup povijesti Talijana). Grubiša, Damir & Roksandić, Drago (co-authors).  

Giuliano Procacci. Povijest Talijana.. Barbat. Zagreb, 1996, VII-XXIX (= 13), 34 ref.

 

10. Uvod. Mistifikacije i realnosti američke povijesti. Kritički uvod u “Povijest SAD. Grubiša, Damir & Roksandić, Drago (co-authors).

Charles Sellers, Henry May, Neil R. McMillen. Povijest Sjedinjenih Američkih Država. Barbat. Zagreb, 1996, VII-XXI (= 15), 27 ref.

 

11. Uvod. Dijaloški o povijesti Vojne krajine u Hrvatskoj

Karl Kaser. Slobodan seljak i vojnik. Vol I.: Rana krajiška društva (1545 - 1754.) & Vol II.: Povojačeno društvo (1754 - 1881.). Naprijed. Zagreb, 1997, I / 7-13 (= 7).

 

12. Uvod. Horst Haselsteiner: Srednjoeuropski pisac i njegovo djelo.

Horst Haselsteiner. Ogledi o medernizaciji u Srednjoj Europi. Naprijed. Zagreb, 1997, 7-28 (= 22).

 

13. Uvod. Austrija u trajanjima. Erich Zöllner i njegovo djelo

Erich Zöllner & Therese Schüssel. Povijest Austrije. Barbat. Zagreb, 1997, XI-XXXI (= 21).

 

14. Predgovor hrvatskom izdanju.

Jean-Francois Noel. Sveto Rimsko Carstvo. Barbat. Zagreb, 1998, VII-XIX (= 13), 2 ref.

 

15. Predgovor. Alexis de Tocqueville u hrvatskoj povijesti (Co-author).

Roksandić, Drago - Brkljačić, Maja (ur.). Alexis de Tocqueville o američkoj povijesti. Zavod za hrvatsku povijest - USIS Zagreb. Zagreb, 1998, str. 236, 7-11 (=5)

 

16. Pogovor. Ekohistorija: nova historiografska disciplina ili nova historijska znanost? 

Delort, Robert – Walter, François. Povijest europskog okoliša. Barbat. Zagreb. Barbat, 2002, 263-274.

 

17. Povijest Europe i hrvatska historiografija.

Roberts, J. M.. Povijest Europe. AGM. Zagreb, 2002, 11-22.

18. Ljudi i prostori Like i Krbave 1712. godine: 'Conscriptio terrenorum et hominum beeder Graffschaften Lica vnd Corbavia'

Kaser, Karl – Grandits, Hannes – Gruber, Siegfried. Popis Like i Krbave 1712. godine. Obitelj, zemljišni posjed i etničnost u jugozapadnoj Hrvatskoj. SKD «Prosvjeta». Zagreb, 2003, 395-419.

 

19. Predgovor.

Blanc, André. Zapadna Hrvatska. Studija iz humane geografije. «Prosvjeta». Zagreb, 2003, 7-18 + 15 ref.

 

20. Komparativna historija: izazovi i mogućnosti

Roksandić, Drago (ur.). Uvod u komparativnu historiju. Golden marketing – Tehnička knjiga. Zagreb, 2004, 9-34.

21. Oduživanje stoljetnog duga: povodom hrvatskog prijevoda Boppeove knjige

Boppe, Paul. Vojna Hrvatska (1809-1813). Hrvatske pukovnije u Napoleonovoj Velikoj armiji. Brnardić, Vladimir (ur.). CERES. Zagreb, 2004, 8-17 + 12 ref.  

  

 

9. Encyclopedia Articles / Enciklopedijski članci

 

Krležijana. Vols. 1-3

Zagreb. Leksikografski zavod ”Miroslav Krleža”, 1996-1999.

Member of the Editorial Board / Član Uređivačkog odbora.

 

Krležijana, Vol. 1/A-LJ

Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 1993. - 584 str.

(1) Borojević, Svetozar, str. 75 (= 1 str.);

(2) Bregalnička bitka, str. 77 (= 1 str.);

(3) Cvijić, Jovan, str. 107 (= 1 str.);

(4) Historija, str. 331-337 (= 7 str.);

(5) “Jugoslavensko pitanje u prvom svjetskom ratu 1914-1918.”, str. 410 (= 1 str.);

(6) Karadžić, Vuk Stefanović, str. 427 (= 1 str.);

(7) Khuen-Hedervary, Karoly, str. 454 (= 1 str.);

(8) Klaić, Vjekoslav, str. 455 (= 1 str.);

(9) Kvaternik, Eugen, str. 516-517 (= 2 str.).

 

Krležijana, Vol. 2/M-Z. 

Zagreb: Leksikografski zavod ”Miroslav Krleža”, 1999.

 

(1) Marković, Svetozar

(2) Mitrinović, Dimitrije

(3) Napoleon I

(4) Narodnjaci

(5) Novaković, Stojan

(6) Obrenovići

(7) Orbin, Mavro

(8) “O stopedesetoj godišnjici ustanka”

(9) Petrović Njegoš, Petar II

(10) Piccolomini, Alessando

(11) Pribićević, Milan

(12) Pribićević, Svetozar

(13) Radikali

(14) Rakovac, Dragutin

(15) “Stjepan Radić u Beogradu”

(16) Stojadinović, Milan

(17) Šišić, Ferdo

(18) Tucović, Dimitrije

(19) “Za Vukovu stopedesetgodišnjicu”

(20) Vojna krajina

 

Z. Markić & D. Roksandić. Nevladine organizacije. Helsinki Watch u Atlas Europe. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1997, 222 (= 1)

 

 

 

10. Shorter Introductions and Prefaces

Kraći uvodi i predgovori

 

1. Vidan, Gabrijela - Roksandić, Dago. Predgovor. Lujo Matutinović i njegovo doba.

Vidan, Gabrijela - Roksandić, Dago (ur.). Lujo Matutinović i njegovo doba, /Louis Mattutinovich and His Time/. Gordogan. Vol. XVI. No.2. Zagreb,1995, 3-4 (=2).

 

2. Sažetak, Summary, Sommario, Zusammenfassung. Djeca i roditelji. Povodom objavljivanja knjige krštenih sv. Oca Nikolaja u Rijeci, 1781-1860.  

Artefakti. Vol. III. No. 2. 1996, 7-11, (= 4), 3 ref. & 101-104 (=4 str.).

 

3. Urednička napomena.

Jacques Le Rider. Mitteleuropa. Barbat, Zagreb, 1998, 115-116 (= 2).

 

4. Preface.

Roksandić, Drago (ur.). Microhistory of the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Budapest, March 21-22, 1997). Institute on Southeastern Europe, Central European University. Budapest, 1999, str.160, 5-6 (= 2).

 

5. Riječ priređivača. Statuta Valachorum. Radno izdanje 1999.

Roksandić, Drago - Višnjić, Čedomir (ur.). Statuta Valachorum. Prilozi za kritičko izdanje.  SKD “Prosvjeta”. Zagreb, 1999, str. 72, 7-8 (=2).

 

6. Uvod / Introduction / Einführung.

Kolanović, Josip - Roksandić, Drago - Slukan, Mirela (ur.). Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma. Cartographic Sources for the History of the Triplex Confinium. Kartographische Quellen zur Geschihcte des Triplex Confinium. Catalogue of the exhibition. Hrvatski državni arhiv & Zavod za hrvatsku povijest. Zagreb, 1999,13, 49, 87-88 (= 4).

 

7. Uvod

Dragutin Feletar & Drago Roksandić (ur.). Hrvoje Petrić. Koprivnica na razmeđu epoha. Dr. Feletar - Zavod za hrvatsku povijest. Koprivnica & Zagreb, 2000, pp 92, 5 (=1).

 

8. Uvod. Povodom štampanja knjige umrlih parohije sv. oca Nikolaja u Rijeci, 1782.-1860.

Roksandić, Drago et al. (ur.) “Knjiga umrlih parohije sv. oca Nikolaja u Rijeci, 1782-1860.”  Artefakti. SKD “Prosvjeta”. Rijeka, 2000, str. 122, 7-10 (=4).

 

9. Preface. (Co-author).

Roksandić, Drago - Štefanec, Nataša (eds.). Constructing Border Societies on the Triplex Confinium. International Project Conference Papers (Graz, December 9-12, 1998). CEU History Department Working Paper Series 4. Budapest, 2000, str. 288, 11-12 (=2).

 

10. O gradnji crkve sv. Nikole u Rijeci i o povijesti moderne Rijeke 

Artefakti. Br. 4-5. SKD «Prosvjeta» Zagreb – Pododbor Rijeka. Rijeka, 2001, 7-8, 216-217.

 

11. Roksandić, Drago – Štefanec, Nataša. Predgovor

Triplex Confinium (1500-1800): Ekohistorija. Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 3. do 7. svibnja 2000. godine u Zadru. Roksandić, Drago – Mimica, Ivan – Štefanec, Nataša – Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.). Književni krug – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Split – Zagreb, 2003, 5-9.

 

12. Recenzija Artefakti 6-7

 Artefakti. Br. 6-7. SKD «Prosvjeta» Zagreb – Pododbor Rijeka. Rijeka, 2004, 187-188.

 

13. Uvodna riječ. Tema broja: Interkulturalizam u nastavi povijesti.

Povijest u nastavi. 4. Zagreb, 2004, 279-280. Roksandić, Drago (ur.)

 

14. Predgovor. 

Damjanović, Dragan. Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom. Povijest episkopalnog kompleksa. SKD Prosvjeta. Zagreb, 2005, 7-8.

(NB: Urednici: Drago Roksandić, Čedomir Višnjić; Recenzenti: Drago Roksandić, Zvonko Maković)

 

15. Na kraju prvog broja: Čemu «Eko-eko»?

Ekonomska historija i ekohistorija. Economic and Ecohistory. Br. 1. 2005, 147-149.

 

 

 

11. In memoriam

   

In memoriam: Peter Hanak (1921.-1997.).

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Vol. 30. Zagreb, 1997, 355-356.

 

In memoriam: Fedor Moačanin (Zagreb, 22. kolovoza 1918. - Zagreb, 9. travnja 1997.)

Prosvjeta, Zagreb, 1997, 22-24 (= 3)

   

12. Translations / Prijevodi

   

Prijevod s francuskog / Translation from French.

Prijevod polovice teksta Pierre Vilar. Zlato i novac u povijesti 1450-1920. Nolit, Beograd, 1990, 222-434.

 

Prijevod s engleskog / Translation from English.

Prijevod polovice teksta Petér Hanák (ur.). Povijest Mađarske. /History of Hungary/. Barbat. Zagreb, 1995.

 

 

13. Reviews and Critiques of Scientific Books and Activities 

Recenzije i kritike znanstvenih djela i događanja

    

Zlatibor R. Milovanović: Omladina i međunarodni odnosi.

Institut društvenih nauka. Beograd, 1973.

 

Đurić, Đ. - Pavličević, D. Sisak i banijski kraj.

Istorijski glasnik, 1-2, 1977, 172-174 (=3).

 

Milutinović, K. Štrosmajer i jugoslovensko pitanje.

Istorijski glasnik, 1-2, 1977, 175-176 (=2).

 

Vlajčić, G. Osma konferencija zagrebačkih komunista.

Pitanja 3, 1977, 98-100 (=3).

 

Nastaje nova biblioteka marksističke literature.

Komunist 35, 1977, 1054 (=1).

 

Mažuranić, V. Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik.

Istorijski glasnik 1-2, 1978, 172-173 (=2)

 

Leščilovskaja, I.I. Obščestveno-političeskaja borba v Horvatii 1848-1849.

Istorijski glasnik 1-2, 1978, 161-162 (=2 )

 

Stokes, G. Legitimacy through Liberalism. Vladimir Jovanović and the Transformation of Serbian Politics.

Istorijski glasnik 1-2, 1978, 162 (=1)

 

Perić, I. Dalmatinski sabor.

Pogledi 3-4, 1979, 227-229 (=3).

 

Zatezalo, Đuro. Narodna vlast na Kordunu, Baniji i u Lici (1941-1945).

Istorijski glasnik 1-2, 1980, 173 (=1).

 

Opačić-Lakić, V. Sava Mrkalj.

Istorijski glasnik 1-2, 1980, 153-154 (=2).

 

Gavrilović, S. Srem od kraja XVII do sredine XVIII veka.

Istorijski glasnik 1-2, 1982, 157-158 (=2).

 

Stančić, N. Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji. Mihovil Pavlinović i njegov krug do 1869.

Istorijski glasnik 1-2, 1982, 159-160 (=2).

 

Perić, I. Dubrovačka periodika (1848-1918).

Istorijski glasnik 1-2, 1982, 160-161 (=2).

 

Nikoliš, G. Sava Mrkalj. Povijest o jednom stradalniku.

Istorijski glasnik, 1-2, 1982, 147-151 (=5).

 

Izložba “Život i djelo Jurja Križanića”.

Istorijski glasnik 1-2, 1983, 145-146 (=2).

 

Moguš, M. - Vončina, J. “Salo debeloga jera libo azbukoprotres” Save Mrkalja.

NIN 1718, 1983, 41 (=1).

 

Jugoslovenska baština. /Krestić, V. Srpskohrvatski odnosi i jugoslovenska ideja, 1860-1873/. 

NIN 1724, 1984, 35-36 (=2).

 

BiH, za sada, jedina. /Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine 1945-1982. Posebna izdanja ANUBiH 65, Sarajevo 1983/.

NIN 1727, 1984, 36-37 (=2).

 

Istorija srpskog naroda. Šesti tom tradicije i inovacije. Stanković, Đ. - Roksandić, D. (au.).

NIN 1734, 1984, 31-33 (=3).

 

Kapitalna investicija, ali... /Hrvatski biografski leksikon I (A-Bi). Zagreb, 1983.

NIN 1738, 1984, 35-36 (=2).

 

Pristojno građanski. /Josip Horvat, Živjeti u Hrvatskoj 1900-1941. Zapisi iz nepovrata. Zagreb 1984. /

NIN 1742, 1984, 33-34 (=2).

 

Posle sto godina. /Vojna krajina. Povijesni pregled - historiografija - rasprave, Zagreb 1984/.

NIN 1744, 1984, 38-39 (=2).

 

Slovenija i istorija. /”Naši razgledi” - komplet 1983: rasprava slovenačkih intelektualaca o savremenoj istorijskoj svesti./.

NIN (?).

 

Vojna krajina i “nova historija”. Povodom Zbornika “Vojna krajina. Povijesni pregled - historiografija - rasprave” (Zagreb 1984), Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje, 22/1985, 1, 343-353 (= 10 str.);

 

U grčko-rimskom stilu. /Bogović, M. Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za vrijeme mletačke vladavine. Zg, 1982; Jačov, M. Venecija i Srbi u Dalmaciji u 18. veku. Beograd, 1984/.

NIN 1770, 1984, 38-39 (=2).

 

Deset koji se pamte u 1984. Tradicija i inovacija.

NIN 1774, 1984, 29.

 

Zagreb 1941-1945. /Zbornik sjećanja. Zagreb 1941-1945, knj. 1-4, Zagreb 1982-1984/.

NIN 1777, 1985, 40 (=1).

 

Izvanredna radnička građa. /Spomen-knjiga Srpskog privrednog društva Privrednik, Beograd, 1984./.

NIN 1787, 1985, 42 (=1).

 

Opravdan povratak izvorima. /Antun Mihanović, Reč domovini..., Zagreb 1985/.

NIN 1789, 1985, 41 (=1).

 

Revolucija i “incidenti”. / Zatezalo, Đuro. Četvrta konferencija KPH za okrug Karlovac 1945, Karlovac 1945/.

NIN 1978, 1985, 43 (=1).

 

Nauka i plemena. /Branislav Đurđev, Postanak i razvitak brdskih, crnogorskih i hercegovačkih plemena. Odabrani radovi, SANU, Titograd 1984/.

NIN 1803, 1985, 42 (=1).

 

Bez unitarizma. /Šimunović, P. Naša prezimena. Porijeklo-značenje-rasprostranjenost, Zg, 1985/.

NIN 1806, 1985, 35-36 (=2).

 

Poverenje. /Josip Hrnčević, Svjedočanstva, Zagreb 1985/.

NIN 1808, 1985, 38 (=1).

 

Afrika, dva puta.

NIN 1811, 1985, 29 (=1).

 

Kolokvijum “bez državljanstva”.

NIN 1815, 1985, 33 (=1).

 

Naš savremenik. /Niccolo Machiavelli, Izabrano djelo, sv. I-II, Zagreb 1985/.

NIN 1819, 1985, 41-42 (=2).

 

Ipak, slabo i anahrono. NB: Polemika s Markom Jačovom.

NIN 1779, 1985, 25-26 (=2).

 

Milan Radeka u srpskoj historiografiji.

Zbornik Matice srpske za istoriju 31, 1985, 79-80 (=2).

 

D. Pavličević, F. Potrebica, R. Lovrenčić (au.): Čovjek u svom vremenu 3.

Školska knjiga, Zagreb, 1986.

 

D. Pavličević, F. Potrebica, R. Lovrenčić (au.). Čovjek u svom vremenu 3. Povijesna čitanka za VII razred osnovne škole.

Školska knjiga. Zagreb, 1986.

 

NIN-ovi kritičari biraju. Sve teže, sve bolje.

NIN 1827, 1986, 35-36 (=2).

 

Bune. /Josip Adamček i suradnici, Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII stoljeću, Zagreb 1985/.

NIN 1831, 1986, 41 (=1).

 

Opušteno o upuštenom. /Janko Pleterski, Nacije, Jugoslavija, revolucija, Beograd 1985/.

NIN 1834, 1986, 41-42 (=2).

 

Obračun sa duhom palanke. /Latinka Perović, Srpski socijalisti 19. veka. prilog istoriji socijalističke misli, knj. I-II, Beograd 1985/.

NIN 1840, 1986, 40-41 (=2).

 

Pašić, ispit. /Đorđe Stanković, Nikola Pašić i jugoslovensko pitanje 1-2, Beograd 1985/.

NIN 1848, 1986, 44 (=1).

 

Smisao oslobođenja. /Mirjana Gross, Počeci moderne Hrvatske, Zagreb 1985/.

NIN 1851, 1986, 41 (=1).

 

Živeti zajedno. /Miroslav Bertoša, Etos i etnos zavičaja, Pula - Rijeka 1985/.

NIN 1861, 1986, 41 (=1).

 

Religija.

NIN 1862, 1986, 36 (=1).

 

Vatikan i Srbi. /Jačov, Marko. Spisi Kongregacije za propagandu vere u Rimu o Srbima, 1622-1644, I/.

NIN 1867, 1986, 36 (=1).

 

Komunisti i Dalmacija.

NIN 1868, 1986, 31-32 (=2).

 

Kokardom protiv Srba. /Fikreta Jelić-Butić, Četnici u Hrvatskoj 1941-1945, Zagreb 1986/.

NIN 1875, 1986, 41-42 (=2).

 

Kontroverza Kršnjavi.

Danas, 23/12/1986, 35-36 (=2).

 

NIN-ovi kritičari biraju. Jugoslavija i prioritet.

NIN, 4/1/1987, 38 (=1).

 

Obnovljeni JIČ (Jugoslovenski istorijski časopis).

NIN, 1/2/1987, 30 (=1).

 

Kadet Krleža. /Đorđe Zelmanović, Kadet Krleža. Školovanje Miroslava Krleže u mađarskim vojnim učilištima, Zagreb 1987/.

NIN, 22/2/1987, 33 (=1).

 

Srpskohrvatski iz Bukovice.

NIN, 7/6/1987, 42-43 (=2).

 

Slika svijeta. /Izložba Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske, Zagreb 1987/.

Danas, 23/6/1987, 45 (=1).

 

Istina i politika. /Ivan Lučić O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske, Zagreb 1986/.

NIN, 26/7/1987, 38-40 (=3).

 

Hrvatska: vredno, kontraverzno. /Jakov Gelo, Demografske promene u Hrvatskoj od 1780. do 1981., Zagreb 1987/.

NIN, 13/9/1987, 36 (=1).

 

Mimo provincija. /Kongres istoričara Jugoslavije u Prištini/.

NIN, 4/10/1987, 32 (=1).

 

Vuk u Osijeku.

NIN, 8/11/1987, 31 (=1).

 

Glina. Glinski kraj kroz stoljeća. Drago Roksandić - Mira Kolar-Dimitrijević (ur.). Skupština općine Glina. Glina, 1988. (?)

 

NIN-ovi kritičari biraju. Izraziti “naboj”.

NIN, 3/1/1988, 30 (=1).

 

Hrvatski plemić o srpskoj revoluciji. /Georg Ernest Maretić, Istorija srpske revolucije, Bg. 1987/.

NIN, 17/1/1988, 36-37 (=2).

 

“Veliko doba” hrvatskog katoličanstva. /Viktor Novak, Magnum tempus. Ilirizam i katoličko sveštenstvo..., Beograd 1987/.

NIN, 1935, 31/1/1988, 30 (=1).

 

Protivstruja. /Dimitrije Dimo Vujović, Prilozi izučavanju crnogorskog nacionalnog pitanja, Nikšić 1987/.

NIN, 19/6/1988, 40-41 (=2).

 

Srbijanski radikalizam. /Olga Popović, Stojan Protić i ustavno rešenje nacionalnog pitanja u Kraljevini SHS, Beograd 1988/.

Danas, br. 332, 28/6/1988, 41 (=1).

 

Rat i demografske promene. /Ive Mažuran, Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine, Osijek 1988/.

NIN 1790, 2/10/1988, 40 (=1).

 

Mirjana Gross, Počeci moderne Hrvatske. Neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850-1860.

Socialism in the World 64, 1988, 160-162 (=3).

 

Zbornik - dokaz prošlosti.

Glinski vjesnik, 13/6/1988, 6 (=1).

 

NIN-ovi kritičari biraju. Između nauke i politike.

NIN, 1/1/1989, 32 (=1).

 

Vladimir Žerjavić: Gubici stanovništva Jugoslavije u drugom svjetskom ratu. Jugoslavensko viktimološko društvo. Zagreb, 1989.

 

Chinesische Mauer. Kroatiens Mittellage und die Konkurenz der Kulturen. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mittwoch, 2. November 1994, Nr. 255, S. N5.

 

Vojna krajina - drugi put / Alexander Buczinski: Gradovi Vojne krajine. Vol. 1-2. Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 1997 /.

Vijenac . God. VI. Br. 122.  Zagreb,1998, 22-23 (=2).

 

Violich, Francis. The Bridge to Dalmatia. A Search for the Meaning of Place. Johns Hopkins University Press. Baltimore - London, 1998.

Prikaz za: Habsburg H-Net (12 Sep 1998 15:11:23).

 

Zapisi o temama iz povijesti Gospića

Prosvjeta 45/46, 2001.

 

 

 

14. Other Articles / Ostali članci

 

Idejni projekt za uređenje Memorijalnog muzeja, Glinski vjesnik, br. 30-31, 1982, 2-3 (= 2 str.);

 

Čovjek unutar nacije i između nacija (Prilog raspravi o “Skici za razumijevanje međunacionalnih odnosa u Karlovcu od stvaranja Jugoslavije do danas), Svjetlost (Karlovac) 1, veljača 1991, 11-12 (= 2 str.);

 

Savez omladine u procesima odgoja i obrazovanja; Savez omladine u školi u: Samoupravna socijalistička škola, Zagreb: Biblioteka Centra, 1970, - 35-44 (= 10 str.);

 

Saradnja na principima nesvrstanosti. Uvodno izlaganje Drage Roksandića /Komisija za međunarodnu aktivnost i saradnju/ u: Deveti kongres Saveza socijalističke omladine Jugoslavije (Dokumenti), Beograd: NIP “Mladost”, 1974, 80-88 (= 9 str.);

 

Mogućnosti rasprave o omladini i društvenim krizama u: Omladina i društvene krize, Beograd: Centar za marksizam Univerziteta u Beogradu, Sociološko društvo Srbije itd., 1983, - 68-73 (= 6 str.);

 

Marksistička historiografija i tradicionalistička svijest u: Historija i suvremenost. Idejne kontroverze, Zagreb: Centar CK SKH za idejno-teorijski rad “Vladimir Bakarić” i ČGP “Globus”, OOUR Globus, 1984, 63-68 (= 6 str.);

 

O otvorenim pitanjima jugoslavenskog kulturnog zajedništva u: AVNOJ i savremenost, Sarajevo: Institut za proučavanje nacionalnih odnosa SK SKBiH, studenoga 1984, 915-918 (= 4 str.);

 

O političko-historijskim istraživanjima nacionalnog pitanja u: Naša novija literatura o nacionalnim odnosima, Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa 11-12, 1985, 219-224 (= 6 str.);

 

Bilješka o jugoslavenskoj omladini osamdesetih godina u: Jugoslavenska omladina izme|u apatije i političkog subjektiviteta, Pogledi, 17/1987, 1, 82-86;

 

O otvorenim pitanjima jezičke politike u SR Srbiji u: Problemi jezika i jezičke politike, Marksistička misao 5-6, 1987, 96-103 (= 8 str.);

 

O jeziku izmedju nacije i komunikacije u: Ravnopravnost jezika u višenacionalnim zajednicama (II), Marksistička misao 1, 1988, 35-39 (= 5 str.);

 

Dug tragediji u: Jasenovac 1941.-45. Razgovor o knjizi Antuna Miletića “Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945. Dokumenta, Naše teme, 30/1989, 9, 1317-1320 (= 4 str.);

/A. Miletić, P. Strčić, M. Sobolevski, J. Šašić, A. Barbić, \. Zatezalo, L. Kobsa, M. Vukomanović, I. Jelić, N. Živković (au.)‡

 

Napomene o raspravi "Temeljni problemi povijesti Jugoslavije" u: Temeljni problemi povijesti Jugoslavije, Naše teme, 30/1986, br. 12, 1937-1940 (= 4 str.)

 

Prilog raspravi u: Aporije Hrvatskog biografskog leksikona. Rasprava o Hrvatskom biografskom leksikonu, svezak prvi, A-Bi, Sveske Centra za idejno-teorijski rad GK SKH (Sanja Vrhovec, ur.), Zagreb, 1984, 59-67 (= 9 str.);

 

Jezička ravnopravnost i uzajamnost u: Jezik i politika, Naše teme 33/1989, br. 4, 680-683 (= 4 str.);

 

Evropske šanse Hrvatske i Srbije u: Prosvjeta. God 9(34). Br. 49(669). Februar 2002, 8-9.

 

Anketa “Pripadati ili ne? u: Ljetopis Dvije hiljade i pete. SKD "Prosvjeta". Zagreb, 2005, 42-45.

 

Kula Jankovića. Inicijativa obnove i oživljavanja Kule Stojana Jankovića i sela Islam Grčki u: Prosvjeta. God. 10(35). Br. 55(665). Mart 2003. Zagreb, 2003, 29-31.

  

Reakcija na diskusiju/polemiku Nikole Žutića u: Fleck, Hans-Georg – Graovac, Igor (ur.). Dijalog povjesničara – istoričara 8. Zadar, 26.-28. septembra 2004. Friedrich Naumann Stiftung. Zagreb, 2004, 199

 

Povijest srpskog naroda u Hrvatskoj. Priručnik za nastavnike: projekt i Srbi u Hrvatskoj od 15. stoljeća do naših dana (Vjesnik: posebno izdanje, Zagreb, 1991.) u: Prosvjeta. God. 11(36). Br. 63(673). Juli 2004. Zagreb, 2004, 29-32

 

 

 

15. Selected Interviews and Shorter Articles in Journals

 Izabrani intervjui i kraći članci u novinama

 

1. Problemi izgradnje socijalne istorije. Sa Pjer Vilarom razgovara Drago Roksandić.

Marksistička misao 4, 1982, 189-210 (=22).

 

2. Krleža o Vuku.

Vjesnik. Sedam dana, 30. svibnja 1987.

 

3. Jugoslawien: Rückkehr der Steinzeit?

Intervju s Igorom Schellanderom za bečki Falter (40/1991.)

 

4. Jugoslawien: Die Explosion des Hasses

Intervju s Igorom Schellanderom za bečki Falter (41/1991.)

 

5. Debate on the Belgian television “L’écran témoin - Le débat: La Yougoslavie - un conflit né de l’histoire”

RTBF1, Li‹ge, November 25, 1991.

 

6. Zivile Gesellschaft” mit Vorbehalt?

Der Standard, 8. VIII. 1991, 23.

 

7. Ein Serbe in Zagreb - wie weiter?

Kommune, 8/1991, 24

 

8. Kein “historischer Konflikt”.

Ost-West Gegeninformationen, Nr. 7-8/91, 11-14 (=4).

 

9. Demokratie in “Jugoslawien”: Der Hoffnung winziges Orchester.

Die Mühen der Ebene. Demokratisierung und Modernisierung in den postkommunistischen Gesellschaften, Transit: europäische Revue, 3, Winter 1991/1992, 61-68 (=8).

 

10. Nationalstaat, ethnische Vielfalt und politischer Pluralismus. Jogoslawismus und der serbo-kroatischer Konflikt.

Aufrisse, Nr. 3/1992, 5-10 (=6).

 

11. Kroatiens Zukunft hängt von den Nachbarn ab.

Salzburger Nachrichten. Neujahrsbeilage, 31. Dezember 1992, V.

 

12. Szerbek, Horvatok es Kozep-Europa.

Hiany (Budapest), February 1992, 26-29 (=4).

 

13. Toynbee, Arnold Joseph.

Vince, Ratko (ur.). Velikani naše epohe. Ličnosti i djela druge polovice XX. stoljeća.

Hrvatski radio. Zagreb, 1994,  622-625 (= 4 str.)

 

14. Austrijska povijest vs. hrvatska povijest

Intervju za Treći program HR s Ljiljanom Strpić, February 24, 1998., 30 min.
 KOnferencije, POZIVNA predavanja 

Conferences, INVITATION Lectures1981, November 23-25, 1981, Zagreb.

Rasprave o ukidanju krajiškog uređenja u Vojnoj Hrvatskoj (1809-1811).

Predavanje na: “Međunarodni znanstveni skup u povodu 100. obljetnice sjedinjenja Vojne krajine s Hrvatskom” Odjel za hrvatsku povijest i Savez povijesnih društava Hrvatske.  

1983, April 27, Belgrade

Sudjelovanje u raspravi na savjetovanju “Etnos, narod, nacija”. Sekcija Marksističkog centra CK SKS za međunacionalne odnose.

 

1983, May 10-11, Belgrade

Sudjelovanje u raspravi, "Okrugli stol Bratstvo-jedinstvo i zajedništvo mlade generacije danas.”

 

1983, May 12-13, Aranđelovac

Mogućnosti rasprave o omladini i društvenim krizama.

Izlaganje na Sociološkim susretima 1983 organiziranim pod nazivom "Omladina i društvene krize."

1985, September 26-27, Ljubljana.

Lecture at the “Deuxième Colloque Franco-Yougoslave des Historiens”

 

1986, April 24-25, Beograd.

Drago Roksandić & Ivan Obradović. O popisu žumberačkih uskoka iz 1551. godine.

Predavanje na znanstvenom skupu “Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u Novom veku do Karlovačkog mira 1699. godine.” Međuakademijski odbor za istoriju vojnih krajina u jugoslovenskim zemljama novoga veka, Beograd, SANU.

1988, September10-15, Rackeve (Hungary)

Agrarian Ideologies and Theories of Modernisation in Yugoslavia from 1918. until 1929.

Presentation at the conference “Models of Development and Theories of Modernization in Eastern Europe between the World Wars”. American Council of Learned Societies, Hungarian Academy of Sciences and Economic University Karl Marx in Budapest.

   

1988, October 13-15, Paris.

L’image de la Révolution française parmi les Serbes et les Croates. (1789-1799).

Lecture at the colloqium “L’image de la France Révolutionnaire dans les Pays et les Peuples de l’Europe Centrale et du Sud-Est”. Centre d’Études des Civilisations de l’Europe Centrale et du Sud-Est. Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris, France.

  

1989, December 15, Vrginmost.

Tradicija vojnokrajiškog prava i Ostrožinski pravilnik.

Naučni skup “Ostrožinski pravilnik 1941. godine.” Historijski arhiv u Karlovcu.

1991, June 24, Zagreb

Sudjelovanje u raspravi. “Hrvatska 1941. Rasprava u povodu 50. obljetnice početka antifašističke borbe.” Institut za suvremenu povijest.

 

1991, August 31, Wien

Minderheiten und Nationalismus. Integration und Desintegration im neuen Europa - zur besonderen Rolle der Volksgruppen und Minderheiten.

Lecture organized by the Die Grüne Alternative. Arbeitskreis Minderheiten.

 

1991, September 6-8, Budapest.

The Status of Serbs in Croatia.

Lecture at the conference “Minority-Law Drafts in East-Central Europe”. The Liberal Alternative, East-Central European Forum & Friedrich Naumann Stiftung.

 

1991, September 19, Dortmund

Jugoslawien. Ende mit Schrecken oder Schrecken ohne Ende.

Lecture. Organizer: Welt & Die Grünen. Informationszentrum 3.

1991, October 19, Wien.

Suvremena povijesna izvorišta krize u hrvatsko-srpskim odnosima i mogućnostima sporazuma.

Pozivno predavanje u Hrvatskom akademskom klubu u Beču.

  

1991, October 29, Wien.

Historical Perspectives on the Crisis in “Yugoslavia”: The Failure of Modernisation

Lecture at the Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

 

1991, November 4, Bilbao (Spain)

Croatia’s Past and Present.

Lecture at the University of Deusto.

 

1991, November 5, Bilbao

Croatia in the Puzzle of the Balkans. The Tragedy of a Nation.

Lecture. Organizer: Chamber of Commerce, Bilbao (Spain).

 

1991, November 28, Wien

Participation upon invitation in the "Kroatisch-Serbischer Round Table". Renner-Institut & Initiative für den Kroatisch-Serbischen Friedensdialog.

1991, November 7, Wien.

 

Der serbisch-kroatische Konflikt.

Lecture at the Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut.

 

1991, November 18, Berlin

Participation in the round table "New Europe Conference".

Aspen Institute Berlin & Time Magazine.

  

1991, November 27, Wien.

Serbian and Croatian National Programs and Stereotypes.

Lecture in the seminar of Prof. Dr. Arnold Suppan at the Universität Wien.

 

1991, November 29, Wien.

The Historical Background of the Fall of Yugoslavia.

Lecture at the Diplomatische Akademie.

 

1991, December 10, Wien.

Die Rolle des Historikers im europäischen Umbruch.

Lecture at the “Festvortrag: Ludwig-Jedlicka-Gedächtnispreis.” Kleiner Festsaal der Universität Wien.

 

1991, December 12-14, Frankfurt am Main.

Serben und Kroaten - eine komparative Analyse der nationalen Integrationen beider Völker in den Modernisierungsprozessen des 19. und 20. Jahrhunderts.

Lecture at the symposium “Die Demokratie und ihre Minderheiten”, Institut für Europäische Studien im Palais Jalta.

 

1992, January 6-8, Budapest

Is Europe big enough for all Europeans? Democracy After Communism.

Lecture organized by the Foundation Budapest & National Democratic Institute for International Affairs, Washington, D.C.

 

1992, January 29, Wien

Die Rückkehr der Geschichte.

Lecture organized by the Museum moderner Kunst, Stiftung Ludwig & Transit-Europäische Revue.

1992, February 3-4, Paris.

Participation in the symposium “Le destin des nations “yougoslaves.” L’École des Hautes Études en Sciences Sociales.

 

1992, March 1, Budapest.

Croats and Serbs in Croatia: How to stay together?

Lecture at the conference “Chances for a good peace”. Friedrich-Naumann-Stiftung & Allinace of Free Democrats.

 

1992, March 9, Wien.

Stimmen aus der Erdspalte. Jugoslawien zwischen den Kriegen.

Lecture upon invitation in the Volkshochschule Margareten.

 

1992, May 12, Wien.

National Minorities in the Former Yugoslav Federation.

Lecture at the Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

1992, March 24, Wien.

"Krieg am Balkan. Die Wurzeln des “jugoslawischen” Konflikts". Dialogue of Marijan Brajinović, Alojz Ivanišević, Vladislav Marjanović and Drago Roksandićem in the Internationaler Geschichtsstudentinnenverband Wien, UNI.

 

1992, March 31, Wien

Vojna krajina. The History of the Militärgrenze and the Origins of the Actual Conflict. Lecture upon invitation in the Republikanischer Klub Neues Österreich.

 

1992, April 7, Graz

Zur Menschenrechtssituation in Kroatien und der Zukunft der serbischen Minderheit.  Participation in the discussion upon invitation "Friede nach dem Krieg? Dokumentation einer Veranstaltungsreihe über die Zukunft der ehemaligen jugoslawischen Republiken." Moderators: Dr. Milorad Pupovac, Dr. Drago Roksandić, Dr. Karl Kaser. Graz: Alpe-Adria-Alternativ, Festsaal der evangelischen Heilandskirche.

 

1992, May 26, München.

Serben und Kroaten. Die historische Dimension des jugoslawischen Bürgerkrieges. 

Lecture at the symposium “Explosion des Nationalismus”, Gasteig.

 

1992, May 26, Graz.

Jugoslawismus und Serbentum - Die Serben als Staatsvolk und Minderheit.

Lecture within the Vortragsreihe  “Die Serben - ein Volk zwischen Byzanz und Rom, zwischen Orient und Okzident”. Urania & Universität Graz.

1992, June 19, Wien

Croats and Serbs: Cooperation - Conflict - Perspectives.

Lecture upon invitation in the Gesellschaft "Nachbarschaftsinitiative für Frieden im südslawischen Raum."

  

1992, September 18-20, Airlie, Virginia, USA.

Relations between the religions in the Habsburg Military Border.

Lecture at the conference “Christianity and Islam in Southeastern Europe: Religious Accomodation or Ethnic Antagonism?” The Woodrow Wilson Center & University of Minnesota.

 

1992, November 6-7, Wien.

Nationale Konflikte in Titos Jugoslawien - ein Tabu?

Lecture at the symposium “Tabu und Geschichte.” Volkshochschule Hietzing in Wien, Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung, Gesellschaft für Kulturpolitik.

 

1993, September 3-5, Wien.

Shifting References: The Celebrations of Uprisings in Croatia, 1945-1991.

Lecture at the conference “Resistance and Collaboration in Europe, 1939-1945: Experience, Memory, Myth and Appropriation.” Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

 

1993, September 19-21, Štirin/Prague.

Croatian and Serbian Austroslavism 1848/1849 - 1867/1868 and the Little German Concept.

Lecture at the conference “Germany in the Central-East European Crisis Zone.” The Prague CEU Foundation.

 

1993, September 27-28, New York

Interethnic Relations in Serbia/Yugoslavia: Alternatives for the Future

Lecture within the Project on Ethnic Relations (Princeton, New Jersey) at the Carnegie Corporation of New York.

 

1993, September 29, New York.

Is War Our Destiny? Case Study of the Collapse of Yugoslavia.

Lecture at the New York University Center for European Studies.

 

1993, October 1-3, Budapest.

Participation upon invitation in the "Conference on Ethnic Conflict", Open Society Fund, Inc., New York & Open Society Institute Budapest.

 

1993, October 22-23, Minneapolis, Minnesota, USA.

Religious Relations on the Habsburg Military Border.

Lecture at the conference “Christianity and Islam in Southeastern Europe.” The Woodrow Wilson Center, Washington, D.C. & University of Minnesota.

 

1993, October 26, Boston, SAD.

Nations and Religions of the Central Balkans in Modern Historical Perspective.

Lecture at the Department of International Relations of the Boston University.

 

1993, October 27, Washington D.C., USA.

Serbs in Croatia: Past and Present.

Lecture at the The Woodrow Willson Center, Washington, D.C.

 

1994, January 11-12, Zagreb.

Participation in the discussion upon invitation. International conference "Intellectual Concerns and Scholarly Priorities in Southeastern Europe." American Council of Learned Societies, Zagreb.

1994, June, 22-25, Mürzzuschlag, Österreich

Völkerkerker, Vielvölkerstaat, neue Nationalstaaten - Illusionen und Realitäten der kleinen Völker Europas.

Lecture at the conference “Mitteleuropa!! Verstaubt? Vergangen? Versunen?”

 

1994, (...), Sopron, Hungary

1848 - Revolution oder Rebellion in Ungarn.

Lecture at the conference "Revolutionen in Ostmitteleuropa 1789-1989. Schwerpunkt Ungarn." Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut.

 

1994, (...), Bonn.

Participation upon invitation in the scientific debate on the topic "The Borders of Europe. Haus der deutschen Kultur."

 

1994, March 3, Zagreb.

O “herojima“ i postanku Sjedinjenih Američkih Država.

Znanstveno saopćenje na kolokviju “Thomas Jefferson (1743-1826) o slobodi, demokraciji i državi“. Fakultet političkih znanosti, Američki centar i HUDHZ.

 

1994, June 9-12, Europe House, Zagreb.

Why the Comparative Regional History?

Lecture at the conference “Teaching the Comparative History of Central- and South-East Europe.”

 

1994, September 19-21, Stubičke Toplice, Croatia

Participation in the discussion upon invitation. Conference on "Conflict Resolution and Peacemaking." Hrvatska liga za mir.

1994, September 27, Wien.

1848 and 1990: Two Crossroads of Modern Croatian History: A Comparative Analysis. 

Lecture within the series “Tuesday Lecture.” Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

 

1994, November 23, Budapest.

Croats, Serbs and Hungarians, 1790-1848: National Intergrations and National Ideologies in Comparative Historical Interpretation.

Lecture at the Central European University History Department.

 

1995, January 23-25, Königstein/Ts.

Die kroatisch-serbischen Beziehungen in Kroatien: Rekonziliation oder Segregation?

Lecture at the “Seminar zur politischen Bildung: Der europäische Krieg. Die Nachfolgestaaten Jugoslawiens nach dem Zerfall der Blöcke.”

 

1995, April 13-15, Moscow.

Regionalism in Central Europe

Lecture at the conference “Central Europe: History and Current Political Development.” International Foundation Cultural Initiative.

 

1995, April 19, Ljubljana.

Problemi komparativne historije procesa nacionalnih integracija i konstituiranja nacionalnih ideologija Hrvata i Srba u Hrvatskoj.

Predavanje na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Ljubljani.

 

1995, May 10, Freiburg (Switzerland).

Presentation and participation in the discussion as one of the three lecturers in the colloquium “Wo sind die Grenzen Europas?“ Senatssaal der Universität Freiburg. 

(Main lecturers: Bogdan Mirtchev, Drago Roksandić, Urs Altermatt.)

 

1995, May 10-12, Prekmurje, Slovenija.

Slavonska vojna krajina i unutrašnje austrijske zemlje u 16. stoljeću.

Predavanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Ljudje ob Muri“.

 

1995, Svibanj, 20-22, Cavtat.

Prepiska Ognjeslava Utješenovića Ostrožinskog s Baldom Bogišićem iz Bogišićeve ostavštine.

Saopćenje na znanstvenom skupu “Baldo Bogišić i njegova ostavština u Cavtatu“. HAZU-Medjunarodno središte hrvatskih sveučilista u Dubrovniku i Konavoski ogranak Matice hrvatske. 

 

1995, May 25-29, Kiew, Ukraine.

Das Slawische und das Deutsche im Verständnis der Mitglieder des Vereins “Druztvo slavenska lipa na slavenskom jugu“.

Internationale Konferenz "Kulturwissenschaft zwischen slawischen und deutschsprachigen Welt.... Zu Ehren Dmytro Cyzevd’kyjs").

 

1995, June 11-14, Brno, Czech Republic.

Böhmische Themen in den kroatischen Zeitungen, 1945-1948.

Lecture at the conference “Revolutionen in den Böhmischen Ländern. Von der Hussitenrevolution zur samtenen Revolution.” Brno University.

1995, July 3-7, Brasov (Romania)

1. European regions and European civilizations: case-study “South-Eastern Europe“.

2. Nation-building, national ideologies and national myths in the South-Easetrn Europe.

3. Borders of the European East and West and relations between Serbs and Croats in the 19th and 20th centuries.

4. Greater national ideologies and supranational projects: the historical failure of Yugoslavism.

5. South-Eastern Europe versus Central Europe.

Series of lectures at the Summer School of the Civic Education Program. Organizer: Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut Wien. Brasov.

   

1995, September 11, Wien

Die kroatisch-serbischen Beziehungen in Kroatien heute.

Lecture upon invitation organized by the "Friedensdialog" in the Republikanisches Klub, Wien.

 

1995, September 21-23, Luxembourg.

Croatia between Central Europe, Mediterranean and South-Eastern Europe.

Lecture at the colloquium “Regions, nations, mondialisation.“ Centre universitaire de Luxembourg.

 

1995, September 27 - October 3, Montmorancy.

Rousseau parmi les Croates et les Serbes jusqu’au 1848.

Lecture at the second international colloquium “J.-J. Rousseau, politique et nation“. Ville de Montmorancy, Musee Jean-Jacques Rousseau.

 

1995, (...), Wien.

Ban Josip Jelačić (1801.-1859.): Myths in Changes and Durations. 

Lecture at the Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

 

1995, December 5-7, Lublin.

Religious Tolerance and Intolerance Among Southern Slavs in the 16th-18th centuries. 

Lecture at the conference “Identity, Otherness, Tolerance and the Culture of Peace”. Institute of East-Central Europe, Catholic University.

 

1996, June 8, Sarajevo

Dialogue on the Apres-Guerre.

Lecture. Organizer: European Mozart Foundation, Sarajevo.

 

1996, July 4-6, Sussex, Great Britain.

Expropriations in Zagreb after Victory: What Kind of Justice?

Lecture at the conference “After the War was Over: Reconstructing the Family, Society and the Law in Southern Europe, 1944-1950.” University of Sussex.

 

1996, September 2-6, Lublin.

The Coexistence Between the Churches in the Balkan Area.

Lecture at the conference “Christianity in East-Central Europe and its Relations with the West and the East”. Institute of East-Central Europe, Catholic University.

 

1996, September 19-21, Budapest.

The Habsburg Enlightenment and South Slavic Languages in the Monarchy. Lecture at the Matrafüred-kollokviumok.

 

1996, September 26-27, Gradac-Zaostrog.

Lujo Matutinović (1765.-1844.). Vojnik i spisatelj.

Predavanje na znanstvenom skupu “Gornje primorje“.

 

1996, October 17-19, Luxembourg.

Le cas croate.

Lecture at the Colloque interdisciplinaire “Les espaces mediterraneens“. Centre Universitaire de Luxembourg.

 

1996, October 21-22, Prague.

Croates et Serbes dans un cadre comparatif.

Lecture at the conference “Les enjeux de l’histoire en Europe centrale aujourd’hui”. Le Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales (CeFReS).

 

1996, November 26, Florence.

Hrvatska i srpska nacionalna integracija - komparativistički.

Lecture at the invitation of Prof. Dr. Miroslava Hrocha in the Eurpean University Institute.

 

1996, November 27-29, Moscow.

Central-European controversies in the mirror of the “new course“ policy of Croats and Serbs in Croatia in the early 20th century.

Lecture at the conference “Historical and Cultural Situation in East-Central Europe: Integration and National Specificity, 1867-1918.“ Institute of Slavonic and Balkan Studies of the Russian Academy of Sciences.

 

1997, January 17-18, Ann Arbor, Michigan, USA.

The Croatian historiography after 1990: Controversies upon its status within Central-, South- and Southeast-European framework.

Lecture in the workshop “Doing History in the Shadow of the Balkan Wars.“ Center for Russian and East European Studies, University of Michigan.

 

1997, January 24, Budimpešta.

Discussion moderator in the discussion: “Croatia Today: Round Table Discussion.” Central European University Budapest.

 

1997, March 21-22, Budapest.

Introductory lecture.

First International Triplex Confinium Conference “Triplex confinium” After the Vienna War (1683-1699): Problems of Micro-Historical Reserach.” Institute on Southeastern Europe, CEU Budapest.

 

1997, April 18, Wien.

Kontroversen über Multiethnizität und Multikulturalität.

Lecture at the Vor-conferenz “Multiethnizität und Multikulturalität in Mittel-, Ost und Südosteuropa. Übereinstimmung und Konflikte” Österreichische UNESCO-Kommission & Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut.

 

1997, April 24-27, New York.

Resistance and State-Making.

Lecture at the conference “Remebering, Adapting, Overcoming: The Legacy of World War Two in Europe.” New York University & IWM Wien. New York University - Remark Institute.

 

1997, June 11, Zagreb.

Etničnost i religija.

Predavanje na znanstvenom skupu “Etnički razvitak europskih nacija: Hrvatska - Europa“, Institut za migracije i narodnosti.

 

1997, June 16, Zagreb.

O uskočnom junaštvu u očima “drugih”.

Izlaganje na znanstvenom kolokviju o monografiji Catherine Wendy Bracewell “Senjski uskoci. Piratstvo, razbojništvo i sveti rad na Jadranu u šesnaestom stoljeću“. (Zagreb: Barbat, 1997.). Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

 

1997, June 19-20, Zagreb.

“Zimsko ljetovanje“ kao izvor za povijest mentaliteta.

Izlaganje na znanstvenom skupu o Vladanu Desnici. SKD Prosvjeta i Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

 

1997, June 21-24, Wien.

Minorities and Majorities Inside and Outside the Ethnic Nation-State: Croatian Serbs.  

Lecture at the conference “Ethnic Politics of War and Peace in South East Europe and the Middle East.“ IFK, Austrian Institute for International Affairs & Karl Renner-Institut.

 

1997, August 15-17, Plovdiv.

Images of the ‘Other’. Mythologies, Stereotypes, Doctrines, Intellectual Debates: Triplex Confinium.

Lecture at the International Summer University. Transeuropennes, New Bulgarian University & Open Society Institute Sofia.

1997, August 23-30, Selce.

Multiculturalism: A Link or a Dividing Factor?

Lecture in the International Summer University “Europe 2000“: Europe House Zagreb, Selce.

  

1997, September 30, Wien.

Roots of Tolerance and Intolerance: The Impact of Interconfessional Relations in the Habsburg Empire (1555-1918).

Lecture at the Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

 

1997, October 16-18, Vizenca.

Lujo Matutinović (1765-1844): uomo limite.

Lecture at the conference “L’area alto-adriatica dal riformismo veneziano all’eta napoleonica.” Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa.

 

1997, December 3, Wien.

Emergence of Conflicting Political Cultures: Croatia in the Spring of 1848.

Presentation within the “Seminar in the IWM Field of Research ‘Political and Social Transformation in Central and Eastern Europe“.

 

1998, January 14, Zagreb.

Habsburški apsolutizam i hrvatski protonacionalizam: “Croatia Rediviva“ Pavla Rittera Vitezovića i izvorišta hrvatske političke misli.

Izlaganje na znanstvenom kolokviju Zavoda za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

 

1998, February 26-28, Budapest.

French Authorieties on the Military Croatia (1809-1813).

Lecture at the colloquium “Gesellschaften und interethnischen Beziehungen in Ost-Mittel-Europa im 19. Jahrhundert.“ Forschungsgruppe für die Geschichte Ost- und Mitteleuropas der Ungarischen Akademie der Wissenschaften & Universität der Wirtschaftswissenschaft.

 

1998, March 2-4, Wien.

Der Parlamentarismus von 1848 in der politischen Kultur Kroatiens: Rezeptionen seit 1990.

Lecture at the conference “1848: Ereignis und Erinnerung in den politischen Kulturen Mitteleuropas.“ Österreichische Akademie der Wissenschaften.

 

1998, March 27-28, Paris.

Lujo Matutinović: l’homme frontiere.

Lecture at the "Colloque Ecriture de soi, ego-documents, auto-perception des communautes. Le journal intime, de l’identite individuelle a l’identite collective" (organised in cooperation with Prof. Dr. Jacques Le Rider)

 

1998, April 7, Paris.

Les consequences de la guerre et les conditions de la stabilite dans l’espace ex-yougoslave.

Lecture at the Universite Paris-8.

 

1998, April 8, Paris.

Le nationalisme croate au XIXe siecle.

Lecture at the Institut Pierre Renouvin. Centre de l’Histoire de l’Europe Centrale Contemporaine. Universite de Paris I-Pantheon-Sorbonne.

 

1998, April 15, Zagreb.

Recentna istraživanja o Europi u proljeće 1848.

Izlaganje na kolokviju “Hrvatska u proljeće 1848.“ Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

 

1998, April 24-25, Zagreb-Vinkovci-Davor.

Relkovićev opus, jezik i čitatelji.

Predavanje na znanstvenom skupu “Matija Antun Relković (1739.-1798.) i Slavonija 18. stoljeća.“ Filozofski fakultet u Zagrebu.

 

1998, June 8-9, Valognes (Manche) & Chateau de Tocqueville, France.

La souverainete dans l’Empire Ottoman.

Lecture at the scientific colloquium “La souverainete reconsideree: le sud-est de l’Europe apres la chute de l’Empire Ottoman.” La Societe Tocqueville/The Tocqueville Society.

 

1998, June 9-12, Klagenfurt.

Das Slaventum in der nationalen Ideologien der Kroaten und Serben in der Habsburgermonarchie 1848 und der Prager Slavenkongreß. 

Lecture at the "4. Trattener Forschungsgespräch 1998", Universität Klagenfurt.

 

1998, June 13-16, Wien.

Recent Controversies about “Populists“ and “Westernizers“ in the Croatian Society in a Historical Perspective.

Lecture at the conference “Populists“ and “Westernizers“ in Central and Eastern Europe after 1989.” SASE & IWM.

 

1998, June 16-19, Alpbach, Austria.

Participation upon invitation in the debate “Freedom and Progress: The Outlook for Eastern Europe.” Liberty Fund Colloquium.

 

1998, September 28-30, Wien.

Medien/Images.

Lecture at the conference “Multiethinizität und Multikulturalität im mittleren, östlichen und südöstlichen Europa. Gemeinsamkeit und Konflikte.“ Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut.

 

1998, October 31 - November 1, Budapest.

Opening Lecture.   

Second Annual Student Conference: Borders: Both Real and Subjective. CEU History Department.

 

1998, November 14 -16, Graz.

Moderator of the Workshop "History and History Teaching"

European Educational Co-operation for Peace, Stability and Democracy. Presidency Conference on Southeast Europe.

 

1998, December 9-12, Graz.

The Triplex Confinium (cca. 1700-1750): Border and/or Borders .

Lecture at the second international Triplex Confinium conference “Plan and Practice. How to Construct a Border Society? The Triplex Confinium c. 1700-1750.“ Department for Southeast European Studies, University of Graz & CEU.

 

1998, December 16, Budapest.

Urban Structures at the Frontier Between the Habsburg Monarchy and the Ottoman Empire in the First Half of the 19th Century.

Lecture within the ‘CEU History Department, Lecture Series Comparative Social History of Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Centuries’. CEU History Department.

 

1999, January 28, Zagreb.

Geneza reformskog plemstva u paraleli s Ugarskom .

Predavanje na znanstvenom skupu povodom 200-godišnjice smrti Nikole Škrlca Lomničkog (1729.-1799.). HAZU Razred za društvene znanosti & Pravni fakultet u Zagrebu.

 

1999, January 29 - February 1, Naples (Italy).

Shifting Boundaries, Clientelism and Balkan Identities.

Lecture at the conference "Identitées méditerranéennes: les usages politiques du passé"  University of Naples.

  

1999, February 7-8, Jerusalem.

Participation in the pre-conference discussion on modern migrations. Hebrew University of Jerusalem. (NB: Conference titled "Diapora and Ethnic Migrants in the 20th Century" was held at the Humboldt-Universität, Berlin, May, 20-22, 1999.)

 

1999, March 19, Budapest.

Complex Borders and/or Frontiers: Controversies in European Regional History

Lecture within the "CEU History Department Faculty Seminar Series".

 

1999, June 16-20, Halki (Greece)

Public Uses of Anti-Fascism in Croatia, 1991-1999

Lecture at the conference "National Memory in Southeastern Europe." ELIAMEP & CDSEE.

 

1999, July 15-19, Istanbul.

The Fall of Constantinople and the First Balkan War in Croatian Textbooks

Lecture within the Workshop for Regional Co-operation "For a Common Historiography of the Ottoman Empire." Transeuropeennes.

 

1999, September 1, Budapest.

Southeastern Europe and/or the Balkans: A region escaping to identify itself.

Lecture within the "Workshop: Introduction to the Study of Southeastern Europe." CEU, Southeast European Studies.

 

1999, October 29, Zagreb.

Dinara kao ekohistorijski problem - ranonovovjekovni kartografski aspekti.

Izlaganje na znanstvenom kolokviju “Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma“ Hrvatski državni arhiv i Zavod za hrvatsku povijest. Hrvatski državni arhiv.

 

1999, December 2, Wien.

Presentation of the book of Univ. Prof. Dr. Arnold Suppan “Kroatien auf seinen Wegen nach Mitteleuropa. Buchpräsentation zum Thema mit Univ.-Prof. Dr. Arnold Suppan.“ Diplomatische Akademie.

 

2000, February 15, Beograd.

Balkanski nacionalizmi.

Predavanje u ciklusu “Prožimanje kultura Balkana.” Alternativna akademska obrazovna mreža.

 

2000, February 16, Beograd

Glavna pitanja novog doba: komparativna srpsko-hrvatska povijest.

Predavanje u programu "Politička teorija i praksa demokracije. Alternativna akademska obrazovna mreža.

 

2000, March 31 - April 1, Berlin.

Men in Multiple Borderlands: The Triplex Confinium.

Lecture at the conference “Mental Maps. The Construction of Boundaries in Europe since the Enlightenment”. Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas (ZVGE).

 

2000, April 7, Wien

1848: Ereignis und Erinerung in den politischen Kulturen Mitteleuropas.

Lecture at the conference on the 1848. Österreichische Akademie der Wissenschaften.

 

2000, May 3-7, Zadar.

Eco-history of a Multiple Borderland.

Lecture at the third international Triplex Confinium conference “Eco-history of the Triplex Confinium, 1500-1800”. Zavod za hrvatsku povijest - CEU Budapest. Faculty of Philosophy in Zadar.

 

2000, July 18, Cracow.

National integrations and failing modernizations in South-Eastern Europe in a historical perspective.

Lecture within the summer school of the University of Cracow.

 

2000, October 27-28, Vizenca.

L’Italie dans l’imaginaire politique serbe en Croatie a l’epoque des guerres balcaniques (1912-1913).

Lecture at the conference “L’Italia e i Balcani dal congresso di Berlino alla prima guerra mondiale 1878-1919.” Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa.

 

2000, October 4-6, Wien

Michael Mitterauer & Drago Roksandić. Zur Religionsgeographie Suedosteuropas - Didaktische Aspekte.

Lecture at the meeting of the Stiftung Pro Oriente, Kommission für Südosteuropäische Geschichte.

 

2000, December 12, Križevci, Croatia

Uvodno izlaganje.

Znanstveni kolokvij “Život i djelo profesora dr. Karla Horvata (1874.-1920.).” Zavod za hrvatsku povijest i Povijesno društvo Križevci.

 

2000, December 16-17, Tübingen.

Participation upon invitation in the public evaluation of the research project. Arbeitsgeschpräch “Lebensformen einer mobilisierter Gesellschaft. Die Banater und die Slawonische Militärgrenze vom späten 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.”  Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. Forschungsbereich Zeitgeschichte und Eberhard Karls Universität Tübingen.

 

2001, January 27-31, Tel-Aviv.

Early Modern Cartographic Categorizations: The Multiple Borderlands of Southeast Europe.

Lecture at the conference “The Mediterranean Idea”. The Center for Mediterranean Civilizations Project at Tel-Aviv University.

 

2001, March 1-4, Herceg-Novi, Monte Negro

Hrvatski i srpski identiteti u komparativnohistorijskoj perspektivi.

Priopćenje. “Dijalog povjesničara/istoričara.” Fridrich-Naumann-Stiftung

 

2001, April 26, Budapest

Making an Atlas of the Religious History of Southeastern Europe: Problems, Approaches, Methods.

Lecture within the "CEU History Department Faculty Seminar." CEU.

  

2001, April 26-29, Budapest

Chair of the "Theme 1- Symbolic geography, regional space and identities; Panel: The liminal space of Europe and identity in borderland societies" at the conference “Europe 1000-2000: A thousand years of civitas, communitas et universitas”. CEU, History Department & European Review of History.

 

2001, July 12-17, Palić/Subotica

Centar za istraživanja religije BOŠ-a - Međunarodna ljetna škola “Religije Balkana: 

susreti i prožimanja.”

1. Uvodno predavanje “Balkan kao granično područje: geografsko-historijske karakteristike religija Balkana” (12.07.2001.)

2. Prezentacija “Atlasa vjerske povijesti jugoistočne Europe od prapovijesti do danas” (15.07.2001.)

3. Moderator u sekciji: Religija i suživot na Balkanu (17.07.2001.)

 

2001, September 13-15, Zadar

Les frontieres militaires croates dans la geo-strategie autrichienne et francaise a l’epoque revolutionnaire (1789-1815). Une comparaison.

Lecture at the conference "Le fait mailitaire dans les etats et les societes du Sud-Est europeen du 18e au 20e siecles." Institute of Croatian History-Institut Pierre Renouvin Paris-1 Sorbonne-Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien.

 

2001, September 22, Budapest

Fernand Braudel and Mediterranean Studies Today.

Lecture at the CEU History Department. Zero-week Lecture Series.

 

2001, September 24-26, Morović

Proclamation of Independence and Destiny of Minorities.

Lecture at the conference “Ten Years After the Dissolution of Yugoslavia.” HABSBURG H-net & Univerzitet u Novom Sadu.

 

2001, October 5, Zagreb

Miho Marija Milišić (Dubrovnik, 30.04.1711.-Dubrovnik, 02.08.1798.): Posljednji dubrovački “orbinijevac” i izvorišta protonacionalnog katoličkog (južno)slavenstva.

Izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Kraljevstvo Slavena’ Mavra Orbinija. Reprodukcijski okviri i recepcijski horizonti u četiristoljetnom trajanju.” Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2001, November 29 - December 2, Cracow

Intellectuals and Communism

Lecture at the conference organised by the Liberty Fund.

 

2001, December 10-12, Zagreb

1. Drago Roksandić, Ivan Jurišić, Mirela Altić, Nataša Štefanec. Problemi informatičke interpretacije protostatističkih obavijesti o militarizaciji Karlovačkog generalata sredinom 18. stoljeća

2. Drago Roksandić, Siegfried Gruber, Mirela Altić. Popis stanovništva i dobara Like i Krbave 1712.: problemi informatičke optimalizacije baze podataka

3. Research Team (Steven Green, Drago Roksandić, Emese Balint, Kristina Kallas, Ester Krausova, Jelena Lakuš, Carmen Muresan, Helena Strugar, Ionut Vasilioiu) Interpreting the Lika Census 1712: Family Structures, Environment, Ethnicity and Religion

Presentations at the international conference Historical Research, Study of History and Computerization" organized by the Institute of History (History Department, Faculty of Philosophy, University of Zagreb).

 

2002, January 17. Zagreb.

Sudjelovanje u radu okruglog stola pod nazivom "Europske integracije i dezintegracije – pitanje europskog identiteta" (Izlagači: gđa. Božena Katanec – Stjepo Martinović - prof. dr. sc. Soumitra Sharma – prof. dr. sc. Drago Roksandić). Organizator: Udruženje Zdravo društvo Multikultura.

 

2002, May 10, Sarajevo.

Hrvatska i bosanskohercegovačka višegraničja u komparativnohistorijskoj perspektivi

Predavanje na poziv Bosna Forum International

 

2002, June 26-28, Križevci, Croatia.

Ljudi i prostori Varaždinskog generalata u vrijeme proglašenja “Statuta Valachorium

Priopćenje na prvoj međunarodnoj konferenciji projekta “Podravska višegraničja“, “Etnokonfesionalne promjene na području Križevačke županije i Varaždinskog generalata u ranom novom vijeku (cca 1450.-1800.). Zavod za hrvatsku povijest – Povijesno društvo Križevci.  

 

2002, September 12-14, Payerbach, Austria

Lecture at the round table "Europäische Identität heute" organised within the "Payerbacher-Hof-Gespräche". Organiser: Univ. Prof. Dr. Horst Haselsteiner (Universität Wien).

 

2002, September 19-21, Edmonton, Canada

Controversies on German Cultural Orientation in the Croatian National Renewal (1835-1848)

Lecture at the conference "Germans and the East." Canadian Center for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton.

 

2002, October 18-20,  Sofia  

Constructing and Mapping Borders in the Balkans (16th – 18th Centuries).

Lecture at the conference "Mapping Identities (18th – 21th Centuries). First International NEXUS Conference.  

 

2002, November 15-16, Antwerp

Local government in the ethnically mixed municipality of Glina in Croatia, 1941-1945. 

Lecture at the congress "Local Government During World War II: Collaboration, Adjustment and Resistance in municipal Administration Under German National-Socialist Occupation." University of Antwerp (Belgium).  

 

2002, December 19-20, Paris

Études balkaniques: états de savoirs et pistes de recherches

Lecture at the conference "Premières rencontres des Études balkaniques en France."

Association françaises d'études sur les Balkans, Paris.

 

2003, January 21, Padua

Confini e società tra Imperio asburgico e Impero ottomano (secoli XVII – XIX).

Lecture upon invitation at the Dipartimento di storia, Università degli studi di Padua.

 

2003, January 23-25, Venice 

Niccolò Tommaseo nelle appropriazioni culturali e ideologico-nazionali croate e serbe

Lecture at the conference "Patrie e nazioni nell’Europa mediterranea: italiani, corsi, greci e illirici." Centro interuniversitario di studi veneti, Venice.  

2003,  March 13, Zagreb

Uvodno izlaganje.

Znanstvena tribina Zavoda za hrvatsku povijest pod nazivom "Varalice, žene i nestali ljudi: Problemi identiteta i odnosa fikcije i stvarnosti u 'Povratku Martina Guerrea' Natalie Zemon Davies" Filozofski fakultet u Zagrebu, Vijećnica.

 

2003, May 19, Zagreb

Francuska i njemačka kulturna politika u Jugoslaviji (1945.-1990.): od kompeticije do partnerstva?

Izlaganje na znanstvenom kolokviju "Poslijeratni francusko-njemački odnosi i europsko približavanje." U organizaciji Veleposlanstva Francuske, Veleposlanstva Njemačke i Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta. 

2003, July 4,  Murska Sobota, Slovenia

Drago Roksandić & Kristina Milković. Beschreibung des Warasdiner Generalats (1783): Militärische Landesbeschreibung und Reisekultur. Lecture at the International Historico-cultural symposium Mogersdorf 2003.   

 

2003, August 30, Zagreb, Faculty of Philosophy, Croatia

Scholars' Dialogue. Satellite meeting "Indepenedence and the Fate of Minorities". Introductory speech by subproject leaders Dennison Rusinow and Drago Roksandić.

  

2003, Spetember 4-6. Portorož, Slovenia.

Borders, Frontiers, Border Landscapes and Settings (granice, međe, kotari, krajine).

Lecture at the 2nd International Conference of the project "Le fait mailitaire dans les etats et les societes du Sud-Est europeen du 18e au 20e siecles." Conference title: "The Borders in South-Eastern Europe: Culture and Politics (18th-21st Centuries)." Organised by: Faculty of Philosophy, University of Ljubljana; Institute for Croatian History, University of Zagreb; CNRS (IRICE, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne); Ost- und Südosteuropa-Institut; Institut für Osteuropäische Geschichte, Wien; Faculty of Human Sciences, Koper/Slovenija.

 

2003, September 25-28, Zadar, Croatia

Vlasi/Morlaci u hrvatskoj i srpskoj povijesti ranoga novog vijeka: stereotipi. Predavanje na međunardonoj konferenciji "Dijalog povjesničara/istoričara".

2003, November 27-29, Opatija

Zavičajna povijest između lokalne i regionalne historije: shvaćanja, pristupi i prakse u interkulturnom kontekstu 

Priopćenje na prvom hrvatskom simpoziju o nastavi povijesti "Zavičajna povijest u interkulturnom kontekstu." Organizatori: Republika Hrvatska. Zavoda za školstvo, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Povijesno društvo Rijeka, Povijesno društvo otoka Krka

 

2004, February 23, Zagreb, Faculty of Philosophy  

Stručni kolokvij "Povijest stereotipa i (ne)trpeljivosti na hrvatskim višegraničjima u ranome novom vijeku: problemi, pristupi, metode i izvori." Voditelj rasprave.

 

2004, February 26, Zagreb, Goethe-Institut

Voditelj skupa i podnositelj uvodnog priopćenja. Znanstveni kolokvij "Postoji li "hrvatski prag"?" u organizaciji Hrvatskog sociološkog društva, Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Francuskog instituta u Zagrebu.

 

2004, March 3, 10, 17 and 31, Paris

L'illyrisme croate et slave du Sud (XVe – XIXe siècles): des traditions inventées, vecues, réflechies.

Series of lectures as 'Directeur d'études invité étrangerin' held on the above topic in the Salle Delamarre, L'Ecole pratique des hautes études (l'EPHE), Paris. 

 

2004, March 20, Paris

Ban Josip Jelačić et la guerre contre les Hongrois en 1848-1849: les mythes croates en (re)construction.

Lecture at l'Institut hongrois de Paris at the "Journée d'études sur la Hongrie et la Croatie."

L'Ecole pratique des hautes études (l'EPHE), Paris. Section des sciences historiques et philologiques.

 

2004, March 25-27, Padua

Rmanj, an orthodox monastery on the Triplex Confinium: perceptions and myths (16th – 18th centuries).

Lecture at the fourth international conference of the Triplex Confinium research project "Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Religions, Cultures, Societies, Political Structures of the 'Other' in the Eastern Adriatic (15th – 19th Centuries)". Organised by the Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia and the Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zavod za hrvatsku povijest.

 

2004, April 27-29, Zagreb

Hrvatsko-srpski odnosi u Hrvatskoj u 20. stoljeću: problemi nove političke historije

Izlaganje na znanstvenom skupu "Hrvatska politika u Dvadesetom stoljeću." Matica hrvatska, Zagreb.

 

2004, April 29-30, Wien

Kroatien: Vom SHS-Staat zum EU-Beitrittskandidaten.

Lecture at the conference "Europe 1914/2004. From the Disintegration of the 'Concert of Europe' to EU Eastern Enlargement." Austrian National Defence Academy; Austrian Institute of East and Southeast European Studies & Austrian Society for Army Historical Research.

 

2004, May 10-12, Venice

Diventare sudditi veneziani. Migrazioni dei morlachi dai territori ottomani alla Dalmazia dopo la guerra di Morea.

Lecture at the Seminario di studi storici "Scritture del, al, sul governo." Istituto per la storia della società e dello stato veneziano & Fondazione Giorgio Cini, Venice.

 

2004, May 20-22, Begovo Razdolje, Croatia

Iskustva baštine: Srbi u zakonodavnoj vlasti Banske Hrvatske (1848.-1918.) – historiografske kontroverze.

Izlaganje na znanstvenom skupu "Političko predstavljanje nacionalnih manjina." Fakultet političkih znanosti, Zagreb – Centar za međunarodne studije, Zagreb – Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb.

 

2004, May 26, Novi Sad

Čovjek i nacija: hrvatska i srpska baština Dvadesetog stoljeća

Izlaganje na Tribini Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju, Novi Sad

 

2004, May 27, Beograd

Čovjek i nacija: hrvatska i srpska baština Dvadesetog stoljeća

Izlaganje u Multikulturnom centru Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Organizator: Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, Novi Sad

 

2004, June 25-27, Budapest

SEE Regional History at the Crossroad: transnational or comparative regional history?

Lecture at the yearly meeting of the Southeast European History Network titled "Beyond National: Rethinking the History of the Balkans from a Trans-National Perspective." Southeast European History Network; Pasts, Inc. Center for Historical Studies, CEU, Budapest.

 

2004, August 26-28, Karlovac, Croatia

Ekohistorija i zavičajna povijest – problemi, pristupi, metode i praksa

Izlaganje na seminar za nastavnike povijesti "Ekohistorija i zavičajna povijest". U organizaciji Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i međunarodnog istraživačkog projekta "Triplex Confinium" (Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet u Zagrebu).

 

2004, September 10-12, Neum, Bosnia and Herzegowina

Izlaganje na "Dijalogu historičara BiH." Organizatori: Friedrich-Naumann-Stiftung & Institut za istoriju (Sarajevo).

 

2004, September 16-18, Dubrovnik, Croatia

Myths about the Breakup of SFR of Yugoslavia / Mitovi o raspadu SFR Jugoslavije

Lecture at the conference "Hystorical Myths in the Yugoslav Successor States." Inter University Centre Dubrovnik. Organizers: University of Oslo, Institute for East European and Oriental Studies & Institut za istoriju, Sarajevo.

 

2004, September 22-25, Wien, Austria

Habsburg-Ottoman Twin-Cities on the Cordon Sanitaire in the 18th Century

Lecture at the conference "Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie in der Neuzeit." Universität Wien. Institut für österreichische Geschichtsforschung.

 

2004, October 28, Zagreb, Medijateka Francuskog instituta, Croatia

Uvodno predavanje pri predstavljanju knjige Boppe, Paul. "Hrvatske pukovnije u Napoleonovoj Velikoj armiji" (CERES. Zagreb, 2004.), urednika Vladimira Brnardića.

  

2004, December 13, Budapest, Hungary

Participation in the conference "The Scholar's Initiative: Resolving the Yugoslavia Conflicts." Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität in Budapest. Conference leader: Charlie Ingrao. Organizer: Rüdiger Malli.

 

2005, March 2-3, Padua, Italy

Egidio Ivetic & Drago Rokandić. Storia e beni culturali del XVII-XVIII secolo nell'entroterra di Zara: censimento e definizione delle possibili forme di recupero.

Lecture in the colloquium "L'Adriatico che unisce" organised at the launching of the Project "INTERADRIA. Eredità culturali dell'Adriatico: conoscenza, tutele e valorizzazione. Programma Interreg IIIA. Transfrontaliero Adriatico." (Palazzo del Bo, Archivio Antico and Palazzo del Capitanio, Salone delle Edicole).

 

2005, April 18-25, Washington DC, US Institute of Peace.

Balkans Working Group meeting: “Explaining the Yugoslav Catastrophe: The Quest for a Common Narrative”. Participation in the work of the Working Group upon invitation.

 

2005, April 30 – May 4, Zagreb, Croatia, Hrvatski institut za povijest

Pamćenje i kultura povijesnog mišljenja – baština hrvatskog antifašizma 1945.-2005. Izlaganje na znanstvenom skupu "1945.: razdjelnica hrvatske povijesti". 

 

2005, June 4, Berlin, Frankreich-Zentrum TU Berlin, Germany

Lecture Nations-victimes dans le Sud slave: les perspectives concurentielles au XXe siècle at the Journée d'études: "Kulturen der Globalisierung – Globalisierung der Kulturen?: Globalisierung der Erinnerungen: La Victime – Entre récits concurentiels et modèle globalisé".

 

2005, October 12, Padua, Università degli Studi di Padova, Italy

Lecture La confessione ortodossa Nella Dalmazia e Albania venete: 1700-1797. at the Convegno di Studio “Geografie confessionali. Cattolici e Ortodossi nell’ultimo secolo della Serenissima (1700-1797)”.

 

2005, October 14-15, Villa Feltrinelli, Gargnano, Italy.

Lecture Protonational ethno-confessional stereotypes within the 'triangle' Croats-Serbs-Austrians in the late XVIIIth century Croatia at the International Congress "Correct Images and Distorted Images" organized by the History Department of the University of Milano.

 

   


Nastavne aktivnosti / Teaching Activities


Under construction ... 


Ostale aktivnosti / Remaining Activities


Memberships:

 

Croatia: Hrvatsko povijesno društvo; Hrvatsko povijesno društvo grada Zagreba; Povijesno društvo “Otium“, Zagreb; Hrvatsko udruženje za društvene i humanističke znanosti, Zagreb; Kulturno drustvo Miroslav Šalom Freiberger, Zagreb; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti;  Vijeće za mir i prava čovjeka; Matica hrvatska; SKD "Prosvjeta".

 

World: Austrian History Yearbook (University of Minneapolis), Correspondent for Croatia; Corresponding Fellow of the Institute for Human Sciences in Vienna (1992-1996); Member of the Advisory Board of the Center for the Study of Balkan Society and Culture of the University of Graz; Member of the Council for North-Adriatic Cooperation in Vicenca (Italy-Slovenia-Croatia); Member of the Centre Européen de la Culture from Geneva; Member of Die Historikerkommission: Stiftung Pro Oriente; Expert member of the Open Society Institute. Research Support Scheme (until 2000).

 

 

Other ongoing projects (director, member, etc.):

 

1. 

International projekt "Le fait militaire dans les états et les sociétés du Sud-Est européen (XVIII-XX siècles) / Militär und der militärische Faktor in Staat und Gesellschaft Südosteuropas (18-20. Jhr.)" established in 2000.

 

Project directors: 

-          Prof. Dr. Drago Roksandić (History Department, Faculty of Philosophy, University of Zagreb) 

-          Dr. Catherine Horel (Centre de recherche sur l'histoire de l'Europe centrale contemporaine de l'Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne)

-          Prof. Dr. Arnold Suppan (Institut für osteuropäische Geschichte der Universität Wien, Austria)

 

Project organized two international conferences:

a) Le fait militaire dans les états et les sociétés du Sud-Est européen (XVIII-XX siècles) (Faculty of Philosophy in Zadar, Zadar, Croatia, September 13 -15, 2001. Working languages: French and German. Participation of 16 researchers from Albania, Bulgaria, Croatia, France, Hungary, Slovenia and Serbia and Monte Negro.  

b) Borders in South-Eastern Europe: Culture and Politics between the 18th and the 21th Century" (Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, Österreichische Ost- und Südosteuropa Institut – Aussenstelle Ljubljana, Portorož, Slovenia, September 4-6, 2003). Participation of 23 researchers from Austria, Bosnia and Herzegowina, Croatia, France, Great Britain, Italy, Romania, Slovenia, Serbia and Monte Negro and USA).

 

2. 

Croatian-French International Project 

"Du Danube à la Méditerranée : espaces, sociétés, transferts culturels"

 

Project directors:

- Prof. Dr. Jacques Le Rider (L'Ecole pratique des hautes études, Paris)

- Prof. Dr. Drago Roksandić (History Department, Faculty of Philosophy, University of Zagreb)

 

Project organized several lectures and debates (Michel Sivignon, professor emeritus, University Paris X – Nanterre. Lecture: La notion d'homme habitant dans la géographie française contemporaine, 25.02.2004. Društvo sveučilišnih nastavnika, Hebrangova 17, Zagreb, Croatia; Michel Roux, professor of the University of Toulouse – Le Mirail. Lecture: Les géographes français et les terres sud-slaves au 20e siècle; srijeda, 25.02.2004.; Društvo sveučilišnih nastavnika, Hebrangova 17, Zagreb, Croatia)

Currently it co-organizes the international conference on History and Memory (see more under Current Activities / Tekuće aktivnosti of the Triplex Confinium Project).

 

3. 

Project "Computer Laboratory and Computerization of Teaching Rooms at the History Department of the Faculty of Philosophy in Zagreb". 

Prof. Dr. Drago Roksandić and Mr. sc. Mladen Tomorad initiated the Project on February 16, 2002, after the successful completion of the international conference on the "Historical Research, Study of History and Computerization" (Faculty of Philosophy, Zagreb, December 10-12, 2001). Due to the financial support of the Ministry of Science and Technology of the Republic of Croatia, the History Department computerized and technically equipped its teaching rooms and established a well equipped and multi-purpose Computer Laboratory, creating an environment for innovative and up-to-date research and teaching practices.

   

4. 

Member of the Project Council and researcher in the international project  "Scholars Dialogue", led by Prof. dr. Charles Ingrao (USA).

 

 

 


 

<< natrag    <<<  back 


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec