South-East Europe Textbook Network
States and Regions
Subjects
Forum
Links
News
Library
Archive
News

Projekt za koordinaciju istraživanja, razvoja i usporedbe
udžbenika u Jugoistocnoj Europi

back to version in English

Predgovor
Vec prije izbijanja sukoba na Kosovu udžbenici balkanske regije su od strane Georg-Eckert-Instituta (GEI) u jednom multilateralnom projektu bili analizirani, te je identificirano stvaranje stereotipova, nacionalnih mitova i slika neprijatelja. Rezultati toga sažeti su u jednom njemacko-engleskom izdanju koje je u meduvremenu postalo temeljno djelo o situaciji prikazivanja povjesti u regiji.(1)
Ovo aktualno stanje aktualizirano je od strane instituta u suradnji sa još nekoliko internacionalnih organizacija, kao što su UNESCO i Aristoteles-Sveucilište na jednoj konferenciji koja je održana u oktobru 1998 u Solunu. Za vrijeme austrijskog predsjedavanja u vijecu Europske Unije pokrenuta je jedna inicijativa na konferenciji održanoj u novembru 1998 u Grazu za obnovu višeg obrazovanja u Jugoistocnoj Europi, koja je na jednoj sljedecoj, u novembru 1999 u Sofiji održanoj konferenciji uspješno nastavljena. (Enhanced Graz-Process / Ubrzani Graz-proces). GEI je ovom procesu doprinio sa znanstvenim analizama o internacionalnom istraživanju udžbenika. Paralelno uz to GEI je preuzeo sadržajnu pripremu i realizaciju jedne u septembru 1999 od UNESCO-a organizirane medunarodne konferencije o udžbenicima povjesti u Jugoistocnoj Europi: "Disarming history. An International Conference on Combating Stereotypes and Prejudice in History Textbooks of South-East Europe" - "Razoružati Povjest. Internacionalna konferencija o suzbijanju stereotipova i predrasuda u udžbenicima povjesti u Jugoistocnoj Europi". Sudionici ove konferencije su takoder uputili na nužnost intenziviranja ravnopravne europske suradnje u obrazovnom sektoru te pokretanja i stvaranja jednog trajnog procesa analize i razmjene udžbenika i nastavnih planova u regiji. U "Conclusions and Recommendations" ("Zakljucci i preporuke") GEI je ovlašten da u tome pogledu djeluje kao "posrednik".

Naocigled ovih djelovanja i postojecih izdavanja može se sažeti:
1. GEI skupio je gotovo sve udžbenike iz predmeta povjesti i gradanskog obrazovanja, koje su trenutno u uporabi, te je jedan reprezentativan broj istih analizirao glede uzajamnog prikazivanja nacija i naroda, videnja samog sebe i videnja drugog omjera europske i nacionalne dimenzije.
2. Kroz ove analize otkrivene su greške i nedostatnosti sadašnjih izvedbi udžbenika, koje više podržavaju daljnje postojanje konflikata nego što doprinose svladavanju istih.
3. S time je stvoren dobar temelj za pokretanje procesa revizije te za mobilizaciju i korištenje u regiji za ovo postojecih sredstava i mogucnosti tako da bi se spojilo utvrdivanje deficita sa razvojom novih polazišta.

Ciljevi projekta
Buduci da se GEI može osvrnuti na dug vremenski period intenzivne analize jugoistocnoeuropskih udžbenika jedan suštinski cilj projekta na ovim prostorima je, omoguciti korištenje iskustava iz internacionalne usporedbe udžbenika. Konkretno to znaci: korištenje i implementaciju znanstvenih i didaktickih nalaza iz istraživanja udžbenika pri razvitku novih udžbenika u regiji.

Dakle težište projekta biti ce implementacija.

Da bi se ovaj cilj dostignuo nužno je uspostaviti jedan, dosadašnje analiza nadmašujuci, uzajamni, prekogranicni proces komunikacije obrazovno-politickih cimbenika, znanstvenika i autora udžbenika iz cijele jugoistocnoeuropske regije. Pomocu brojnih pojedinacnih djelatnosti trebali bi biti razvijeni neprekidni kontakti u i sa regijom, da bi se nalazi dobiveni na znanstvenom nivou mogli pedagoški primjeniti. U dijalogu sa autorima udžbenika, znanstvenicima i nakladnicima udžbenika GEI ce ispitati šanse implementacije u nastavno gradivo. Osim toga nalazi znanstvenih analiza trebali bi biti dostavljeni reprezentatima ministarstava prosvjete, tako da bi se dugorocno stvorila spremnost neprestane i uzajamne izmjene informacija. U ovisnosti od politickih uvjeta i u suradnji sa težišnjom regijom ali i sa ostalim jugoistocnoeurpskim zemljama, to u prvome redu znaci: poticanje neprestane razmjene nastavnih planova, udžbenika i eventualno kompjutorski podržanih nastavnih sredstava, upoznavanje autora udžbenika, projektanata nastavnih planova itd. sa metodama analize i usporedbe udžbenika, ponuditi mogucnost uvoda u nove oblike didaktike povjesti, koja se bavi prikazivanjem konflikata i predrasuda u povjesti te sa razlicitim nacinima pristupanja temi Europa u udžbenicima povjesti, konkretno za ogranicene teme sastavljanje novih tekstova odnosno nastavnih sredstava te uzajamnu ocjenu istih i u dužem pogledu to znaci stvaranje prekogranicnih radnih skupina koje ce u dužem vremenskom periodu nove udžbenike i nastavne planove uzajamno usporediti te zajedno nastavna sredstva razviti.

GEI ce sa svojim iskustvom ovaj proces prije svega na didaktickom polju popratiti. Tako je institut vec krajem prošle godine u suradnji sa UNESCO-m izdao jednu "Vodic za istraživanje i reviziju udžbenika"(2), koji pruža uvod u metode i nacin rada usporedujucih projekata o udžbenicima te olakšava prenošenje dosadašnjih pozitivnih iskustava iz drugih zemalja kao i odredivanje kriticnih tocaka, po mogucnosti vec u naprijed.

Regionalna težišta
Projekt se trenutno koncentrira na Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju te na Hrvatsku. Uz to, GEI nastoji ukljuciti prije svega Srbiju, Crnu Goru i Kosovo u daljnje projektne djelatnosti. Opcenito se cini jedan multilateralni pristup dosta smislen, koji pod ocuvanjem težišta pokušava da omoguci jednu strukturiranu komunikaciju o istraživanju udžbenika u cijeloj jugoistocnoeuropskoj regiji. To ce biti u okviru projekta i realizirano, ponajprije preko planiranog "mrežnog foruma" za Jugoistocnu Europu.

Provodenje
Konkretna primjena ovih projekata zahtjeva u prvom redu izgradnju jedne "mrežne strukture" izmedu znanstvenih i politickih institucija koje su angažirane u istraživanju udžbenika. GEI izraduje trenutno u suradnji sa UNESCO-m jedan mrežni forum u internetu, koji je osobito usmjeren na rad sa udžbenicima u Jugoistocnoj Europi. Cilj ovog foruma treba da bude dostavljanje aktualnih objava i informacija o planiranim priredbama i uz to omogucavanje sadržajnog rada u razlicitim projektima cak putem komunikacije u internetu. Za sadržajnu komponentu i tehnicko uzdržavanje ove Jugoistocna Europa-mreže brinut ce GEI.

Dugorocno, GEI planira u internetu daljnji razvoj mreznog foruma u jedan virtualni centar za udžbenike. Osnutak takvog centra za udžbenike trebao bi potaknuti stvaranje poboljšanih, institucionaliziranih i stabilnih mogucnosti istraživanja i kontakata unutar regije te sa regijom. Centar treba postati baza istraživanja udžbenika na jugoistocnoeuropskom podrucju, u kojoj ce biti nastavljeni specificni, prema potrebama cijele regije usmjereni projekti i istraživacke djelatnosti. Centar treba takoder omoguciti digitalno sakupljanje nastavnog materijala iz cijele regije te izraditi aktualne web-stranice.
Trenutno GEI konkretizira planove za ovaj virtualni centar.

Usporedo su za konkretnu realizaciju tog projekta planirane raznovrsne priredbe.
1. GEI želi u periodu od dvije godine organizirati dva seminara u kojima bi se strucnjaci istraživanja udžbenika iz razlicitih zemalja ili nacija mogli sresti te razmjeniti iskustva. Prvi seminar održat ce se krajem 2000. a bavit ce se situacijom obrazovanja i udžbenika u BiH. Pozvani ce biti predstavnici sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine, dakle Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Drugi seminar ce raspravljati ili o obrazovnoj situaciji manjina u Jugoistocnoj Europi i njihovom prikazivanju u udžbenicima ili ce odabrati temu koja ce se nadovezati na rezultate jedne prije toga provedene ljetne škole.
2. Pored toga GEI namjerava provesti jednu ljetnu školu koja ce biti otvorena za sve interesente iz cijele Jugoistocne Europe. Tema ljetne škole treba da bude Balkan i Europa. Tradicionalni nacionalno-povjesni koncepti moraju se dopuniti regionalnim i europskim temama. Prikazivanje medusobnih odnosa Balkana i Europe treba da bude od izuzetne važnosti. Sudionici ljetne škole trebali bi na osnovu konkretnih primjera razviti nove strukture za sadržajni raspored gradiva te za metodicno oblikovanje udžbenika.

Plan sprovodenja
2000
 • Izradivanje mrežnog internet-foruma Jugoistocna Europa sa daljnjom kontinuiranom skrbi
 • Planiranje prekogranicnih radnih skupina
 • Konzultacije o prvom seminaru
Nov. 2000
 • Seminar o aktualnim problemima udžbenika i nastavnih planova u BiH sa zastupnicima iz Bosne i Hercegovine
2001
 • Izgradnja Internet foruma kao virtualnog mrezneg foruma za udzbenike u Jugoistocnoj Europi
 • Jan. - Maj 2001
  • Priprema ljetne škole
  Juni 2000
  • Ljetna škola u GEI/Braunschweig o temi: "Balkan i Europa"
  Mart 2002
  • Seminar, sa još otvorenom temom, favorizira se tema "Prikazivanje manjina u udžbenicima" ili neka tema koja ce proizici iz rezultata ljetne škole
  Juli 2002
  • Konacni izvještaj o stanju istraživanja, razvoja i usporedbe udžbenika u Jugoistocnoj Europi te o perspektivama za kontinuiranu suradnju u radu na udžbenicima u jednom sveeuropskom okviru

  (1) Wolfgang Höpken, Hg., Öl ins Feuer? Schulbücher, ethnische Stereotypen und Gewalt in Südosteuropa / Oil on Fire? Textbooks, Ethnic Stereotypes and Violence in South-Eastern Europe [ Ulje na vatru? Udžbenici, etnicki stereotipovi i nasilje u Jugoistocnoj Europi.]. (Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Bd. 89) Hannover: Hahnsche Buchhandlung 1996; Christian Schölzel, Brücken und Brüche. Streifzug durch die deutsch - jugoslawische Beziehungsgeschichte [ Mostovi i raskidi. Pregled povjesti njemacko - jugoslovenskih odnosa] (Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Bd. 99) Hannover. Hahnsche Buchhandlung 1999.
  (2)Daniel Zderic (izvornik Falk Pingel), UNESCO Vodic za istrazivanje i reviziju udzbenika, Profil, Zagreb.


  Heike Karge
  Georg-Eckert-Institut
  Celler Str. 3 D-38114 Braunschweig
  Phone: 49 (0)531-59 0 99 62
  Fax: 49 (0)531-59 0 99 99

  email...

  contact