Vježbe iz morfologije ruskoga jezika 2

Vježbe: zimski semestar 2020—2021

 

 

Naziv studija:                      Ruski jezik i književnost

                                             Preddiplomski studij

Naziv kolegija:                   Morfologija ruskoga jezika 2    
Ime nastavnika:               Ana Zalović, mag. philol. russ., mag. philol.                                                    

                                           ital. (vanjski suradnik)

                                           (nositelj: dr. sc. Željka Čelić, izv. prof.)

ECTS-bodovi:                   2 (5)
Jezik:                               ruski i hrvatski
Trajanje:                           jedan semestar, 3., zimski
Status:                             obavezni
Oblik nastave:                   vježbe (2 sata)
Uvjeti za upis kolegija:     položen ispit iz Morfologije ruskoga jezika 1
Cilj kolegija: Usvajanje različitih oblika svih vrsta riječi ruskoga jezika i njihova primjena u pismu i govoru.
Uloga kolegija u ukupnome kurikulumu: Vježbe iz morfologije ruskoga jezika 2 potvrđuju bazu pojmova i podataka usvojenih kroz elementarnu gramatiku ruskoga jezika; unosi nove gramatičke kategorije koje ne postoje u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku; nastoji razviti bolji način usvajanja oblikā ruskoga jezika i razvija znanstveni pristup u razradi jezičnih kategorija.
Upotrijebljene metode: Interakcija profesora i studenata kroz uvježbavanje i provjeru zadataka u pismenom i usmenom obliku. Samostalan rad studenata koji se provjerava i evaluira. Korištenje Omega sustava za učenje na daljinu za prezentaciju nastavnog materijala te provjeru domaćih zadaća.
Sadržaj kolegija:    
1. tjedan: ponavljanje: tvorba riječi, morfološka analiza, vrste riječi (imenice, glagoli, pridjevi)
2. tjedan: zamjenice: vrste, deklinacija
3. tjedan: zamjenice: vrste, deklinacija
4 . tjedan: brojevi,: vrste
5. tjedan: brojevi: deklinacija
6. tjedan: glagolski pridjevi: vrste, deklinacija
7. tjedan: 1. kolokvij
8. tjedan: glagolski pridjevi: prichastnyi oborot
9. tjedan: glagolski prilozi
10. tjedan: glagolski prilozi: komparacija
11. tjedan: prijedlozi: osnovni prijedlozi i padeži
12. tjedan: veznici: vrste, upotreba, veza sa sintaksom
13. tjedan: riječce: uzvici, vrste, upotreba
14. tjedan: modalne riječi: upotreba
15. tjedan: 2. kolokvij

 

 

Literatura:              

Obavezna:

 

Глазунова, О.И. (2003) Грамматика русского языка в упражнениях. Морфология. Златоуст, Санкт-Петербург.

 

Dopunska:

Волкова, Н.А., Филлипс, Д. (2015) Улучшим наш русский. Часть 2. Златоуст, Санкт-Петербург.

Волкова, Н.А., Филлипс, Д. (2015) Улучшим наш русский. Часть 3. Златоуст, Санкт-Петербург.

 

Живкович, И. (2011) По-русски – правильно! Сборник упражнений по русской грамматике. FF-press, Zagreb.

 

Егорова, А.Ф. (2008) Трудные случаи русской грамматики. Златоуст: Санкт-Петербург.

 

Ласкарева, Е.Р. (2006) Чистая грамматика. Златоуст, Санкт-Петербург.

 

Розенталь, Д. Э. и др. (1998, 2003): Современный русский язык. (Морфология, 176-283). Айрис-Пресс, Москва.

 

Скворцова, Г.Л.(2003) Глаголы движения – без ошибок. Русский язык, Москва

 

Studentske obaveze: Redovito posjećivanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće.

 

Način polaganja ispita: Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem kolokvija. Završna ocjena na temelju ocjena kolokvija i evaluiranja rada studenata tijekom semestra.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.