Jezične vježbe iz ruskog jezika 4

Naziv kolegija: Jezične vježbe iz ruskoga jezika 4

(modul čine: Jezične vježbe 4, Govorne vježbe 4 i Lektira 4)

Nositelji kolegija: dr. sc. Anita Hrnjak, v. lektor

Sanja Drljača Magić, v. lektor

Izvođači

 

dr. sc. Anita Hrnjak, v. lektor

Sanja Drljača Magić, v. lektor

Lidija Milković, asistent

ECTS  bodovi: 5
Jezik: ruski i hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 4. semestar)
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: 6 sati tjedno (2 sata JV4, 2 sata GV4, 2 sata L4)
Uvjeti za upis kolegija: položene Jezične vježbe iz ruskoga jezika 3
Ciljevi kolegija: Cilj Jezičnih vježbi iz ruskoga jezika 4 je aktiviranje već usvojenoga i usvajanje novoga leksika specifičnog za razgovorni jezik s temama iz svakodnevnoga života orijentiranima na specifičnosti suvremene ruske kulture. Sva tri dijela modula usmjerena su na razvijanje vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na ruskome jeziku te stjecanje jezične, gramatičke i komunikativne kompetencije na razini A2-B1.
Korištene metode: JV4/GV4: Rad s udžbenikom, vježbe slušanja, govorenja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. Power Point prezentacije. Internet. Interakcija profesora i studenata na nastavi te interakcija studenata u parovima i grupama. Sustav učenja na daljinu Omega. Obavezan samostalni rad studenata kod kuće koji se redovito provjerava. Priprema kraćih izlaganja na zadane i izabrane teme pojedinačno i u parovima ili grupama.

L4: Leksičko-gramatička obrada adaptiranih književnih i publicističkih tekstova.

Sadržaj kolegija:  
1.      tjedan: Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Генеалогическое древо. Семейные отношения.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Uvodno predavanje – upoznavanje s načinom rada

Kako prepričati tekst? (Uvod u L4)

 
2.      tjedan:

 

 

 

 

 

Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Автобиография.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.  

L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema – Есенин: биография и автобиография.

 
3.      tjedan

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Где ты учишься? Студенческая жизнь.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema – Есенин: биография и автобиография.

 
4.      tjedan:

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Русские студенты. Система образования в России.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema – «Частная жизнь Александра Пушкина», или Именительный падеж в творчестве Лермонтова.

 
5.      tjedan:

 

 

 

Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Студенты подрабатывают.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema – История одного торгового предприятия.

 
6. tjedan:

 

 

 

 

 

Tema 1: Автопортрет студента. Podtema: Поиск работы. Как составить разюме?

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Pisana provjera znanja. Kolokvij 1.

 
7.   tjedan:

 

 

JV4/GV4: Ponavljanje i priprema za provjeru znanja. Pisana provjera znanja. Kolokvij 1.

L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema – Русский балет.

 
8.      tjedan:

 

 

 

 

Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Увлечения.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema – Передвижники.

 
9. tjedan: Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Театр. Кино. Книги.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema – Передвижники.

 
10. tjedan: Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Пишем рецензии и отзывы.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Pisana provjera znanja. Kolokvij 2.

 
11. tjedan: Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Русские праздники. JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija.   Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema – День победы.

 
12. tjedan: Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Русские праздники.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema – Свадьба в России.

 
13: tjedan: Tema 2: Свободное время и досуг. Podtema: Как принимаем гостей? Этикет.

JV4/GV: Aktiviranje već usvojenog i usvajanje novog leksika. Usvajanje novih razgovornih konstrukcija. Ponavljanje usvojenih i usvajanje novih gramatičkih specifičnosti.

L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema – Свадьба в России.

 
14. tjedan: JV4/GV4: Ponavljanje i priprema za provjeru znanja.

L4: Rad na odabranim adaptiranim književnim i publicističkim tekstovima u okvirima obrađivanih tema – Русские праздники.

 
15. tjedan: JV4/GV4: Pisana provjera znanja. Kolokvij 2.

L4: Pisana provjera znanja. Kolokvij 3.

 
Literatura  
Izbor iz: Александрова, А.С., Кузьмич, И.П., Мелентьева, Т.И. (2006) Непропавшие сюжеты. Москва: Русский язык.

Антонова В., Нахабина М., Сафонова М., Толстых А. (2009) Дорога в Россию. Учебник русского языка (первый уровень): В1. Санкт-Петербург: Златоуст.

Головко, О. (2006) Вперёд! Пособие по русской разговорной речи. Москва: Русский язык. Курсы.

Миллер Л., Политова Л. (2011) Жили-были… 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Санкт-Петербург: Златоуст.

Одинцова, И. (2016) Что вы сказали? Санкт-Петербург: Златоуст.

Осипова, И. (2008) Ключ 2. Учебник русского языка для продолжающих А2-B2. Budapest: Corvina.

Старовойтова, И. (2012) Русская лексика в заданиях и кроссвордах. Человек. Санкт-Петербург: Златоуст.

Чернышов, С., Чернышова, А. (2012) Поехали 2.II. Русский язык для взрослых. Базовый курс. Санкт-Петербург: Златоуст.

 

 
Mrežni izvori: www.youlang.ru; www.teachrussian.org; www.gramota.ru; www.dic.academic.ru; www.youtube.com   
Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće. Izvršavanje navedenih obavezа uvjet je za izlazak na kolokvije.  
Način ocjenjivanja: Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem pismenih kolokvija. Uvjet za izlazak na kolokvij je redovito izvršavanje studentskih obaveza.  
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.