Stilistika ruskoga jezika

 

Naziv kolegija: Stilistika ruskoga jezika
Nositelj kolegija: dr. sc. Natalija Vidmarović, red. prof.
Izvođač dr. sc. Anita Hrnjak, v. lektor
ECTS  bodovi: 4
Jezik: ruski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 8. ili 10. semestar)
Status kolegija: obavezni/izborni (8. ili 10. semestar)
Oblik nastave: predavanja (2 sata tjedno) + seminar (2 sata tjedno)
Uvjeti za upis kolegija: Položene Jezične vježbe iz ruskoga jezika 7 (za upis kolegija u 8. semestru). Završen preddiplomski i upisan diplomski studij ruskoga jezika (za upis kolegija u 10. semestru).
Ciljevi kolegija: Cilj Stilistike ruskoga jezika je upoznavanje studenata s osnovama stilistike kao lingvističke discipline, stilističkom raznovrsnošću suvremenoga ruskog jezika te mogućnostima praktičnog korištenja tih spoznaja u svrhu jačanja jezične i govorne kompetencije.
Korištene metode: Poučavanje, interakcija profesora i studenata, samostalna priprema studenata za nastavu, praktične vježbe i rad na tekstovima. Korištenje Omega sustava za učenje na daljinu za prezentaciju i razmjenu nastavnih materijala između profesora i studenata.
Sadržaj kolegija:
1. tjedan: P: Uvod u stilistiku. Definicija stilistike kao samostalne lingvističke discipline i predmeta njena proučavanja.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima.

2. tjedan: P: Stilistika kao znanstvena disciplina. Osnovni pojmovi. Kratki pregled povijesti ruske stilistike.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima.

3. tjedan: P: Leksička stilistika. Osnovni pojmovi. Uvjetovanost stilistički primjerenog odabira riječi.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima.

4. tjedan: P: Sinonimija i antonimija. Stilistička upotreba sinonima i antonima.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima.

5. tjedan: P: Polisemija.  Stilistička upotreba višeznačnih riječi.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima.

6. tjedan: P: Homonimija i paronimija. Stilistička upotreba homonima i paronima. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.
7. tjedan: P: Leksik s ograničenom sferom upotrebe. Dijalektni leksik. Profesionalni leksik. Termini.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.

8. tjedan: P: Leksik s ograničenom sferom upotrebe. Žargon.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.

9. tjedan: P: Stilistička funkcija arhaizama i neologizma.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.

10. tjedan: P: Stilistička funkcija posuđenica.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.

11. tjedan: P: Funkcionalni stilovi. Osnovni pojmovi.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.

12. tjedan: P: Znanstveni stil. Osnovna obilježja.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.

13. tjedan: P: Administrativni stil. Osnovna obilježja.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.

14. tjedan: P: Publicistički stil. Osnovna obilježja.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.

15. tjedan: P: Razgovorni stil. Osnovna obilježja.

S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.

 

Literatura:
Obavezna: Афанасьева, Н. А., Попова, Т. И. (2009) Палитра стилей. Учебное пособие по стилистике русского языка для иностранцев. Златоуст, Санкт-Петербург.

Голуб, И.Б. (2002) Стилистика русского языка. Айрис-пресс, Москва.

Голуб, И.Б. (2003) Упражнения по стилистике русского языка. Айрис-пресс, Москва.

Розенталь, Д. Э. (1987) Практическая стилистика русского языка. Высшая школа, Москва.

Dopunska: Волкова, Т.Г. (ред.) (2007) Практическая стилистика русского языка для учащихся с неродным русским языком. Русский язык. Курсы, Москва.

Фроянова, Т. И. (2003) Культура русской речи. Паритет, Санкт-Петербург.

Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave, priprema i aktivno sudjelovanje u nastavi.
Način ocjenjivanja: Pismeni ispit na kraju semestra.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.