Sintaksa ruskoga jezika 2

 

Naziv kolegija: Sintaksa ruskoga jezika 2
Nositelj kolegija / Izvođač: doc. dr. sc. Branka Barčot
ECTS  bodovi: 3
Jezik: ruski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 6. semestar)
Status kolegija: obavezni
Oblik nastave: predavanja (1 sat tjedno) + seminar (2 sata tjedno)
Uvjeti za upis kolegija: Položen ispit iz Sintakse ruskoga jezika 1
Cilj kolegija: Kolegij je obavezan svim studentima Ruskoga jezika i književnosti u 6. semestru studija. Cilj kolegija je svladavanje sintaktičke razine ruskoga jezika, razumijevanje odnosa među rečeničnim dijelovima kao i razumijevanje odnosa među rečenicama u tekstu. Ta su znanja i vještine neophodne za razumijevanje ruskih tekstova, ali isto tako i za pismenu i usmenu produkciju na ruskome jeziku. Budući da sintaktička razina u hijerarhiji jezičnih razina zauzima najvišu poziciju zbog veze sintakse i komunikativne funkcije jezika, nakon usvojene sintakse, studenti svladavaju sintaksu odnosa među rečeničnim dijelovima kao i sintaksu odnosa među rečenicama unutar teksta. Osim za razumijevanje i osim za točnu i kvalitetnu pismenu i usmenu produkciju na ruskome jeziku, studentima su ta znanja jednako tako neophodna i za prevođenje s ruskoga i na ruski jezik.
Korištene metode: Na predavanjima i na seminaru predviđa se interakcija nastavnika i studenata kao i rad studenata u grupi i u paru. Kreiran je kolegij u Sustavu za učenje na daljinu Omega te se u nastavi koriste sve pogodnosti koje navedeni sustav nudi.
 

Sadržaj kolegija:

1. tjedan: P: jednočlane rečenice (određeno-lične, neodređeno-lične, poopćeno-lične)

S: subjekt, rad na tekstu; predikat rad na tekstu

2. tjedan: P: jednočlane rečenice (bezlične, infinitivne, nominativne), krnje rečenice

S: predikat, rad na tekstu

3. tjedan: P: atribut

S: jednočlane rečenice, rad na tekstu

4. tjedan: P: apozicija

S: jednočlane rečenice, rad na tekstu

5. tjedan: P: objekt (bliži i dalji objekt)

S: Kolokvij 1 (subjekt, predikat, tipovi jednočlanih rečenica, interpunkcija);

atribut, rad na tekstu; apozicija, rad na tekstu

6. tjedan: P: priložna oznaka

S: objekt, rad na tekstu

7. tjedan:                                 P: umetnuti rečenični članovi; modalne konstrukcije, obraćanje

S: objekt, rad na tekstu; priložna oznaka, rad na tekstu

8. tjedan: P: osnovna obilježja složene rečenice (u odnosu na jednostavnu)

S: priložne oznake, rad na tekstu

9. tjedan: P: nezavisnosložene rečenice

S: modalne konstrukcije, obraćanje, rad na tekstu

10. tjedan: P: zavisnosložene rečenice (subjektne i objektne)

S: Kolokvij 2 (analiza rečenice: glavni i zavisni članovi, istovrsni i umetnuti rečenični članovi, interpunkcija);

jednostavne i složene rečenice, rad na tekstu

 

 

11. tjedan:

P: zavisnosložene rečenice (predikatne i atributne)

S:  jednostavne i složene rečenice, rad na tekstu, nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice, rad na tekstu

12. tjedan: P: zavisnosložene rečenice (vremenske, mjesne, načinske)

S: zavisnosložene rečenice, rad na tekstu

13. tjedan: P: zavisnosložene rečenice (količinske, uzročne, namjerne)

S: zavisnosložene rečenice, rad na tekstu

14. tjedan: P: zavisnosložene rečenice (pogodbene, dopusne, posljedične)

S: zavisnosložene rečenice, rad na tekstu

15. tjedan: P: ponavljanje, priprema za usmeni ispit

S: Kolokvij 3 (nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice, tipovi zavisnih rečenica, potpuna analiza rečenica, interpunkcija)

 

 

 

Literatura:

Obavezna:  Валгина, Н.С. (2003) Современный русский язык. Синтаксис. М.: Высшая школа.

Краткая русская грамматика (2002) под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина, М.: РАН, Институт русского языка (стр. 392–707).

Синтаксис современного русского языка (2009) под ред. С.В. Вяткиной. СПб: СПбГУ; М.: Академия.

Финк Арсовски, Ж. (2013) Сборник упражнений по синтаксису русского языка. Zagreb: FF press.

Barić i dr. (2005) Hrvatska gramatika, (dio Sintaksa: str. 391–599). Zagreb: Školska knjiga.

Dopunska: Русская грамматика (1980), том II , Синтаксис,. М.: Наука.

Katičić, R. (2002) Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: HAZU – Globus.

 

Studentske obaveze:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito obavljanje zadataka predviđenih za samostalan rad kod kuće.
Način ocjenjivanja: Tijekom semestra pišu se tri kolokvija. Pozitivno ocijenjeni kolokviji uvjet su za stjecanje prava polaganja usmenoga ispita u ispitnom roku.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.