Morfologija ruskoga jezika 2

MORFOLOGIJA RUSKOGA JEZIKA 2

 

Predavanje: zimski semestar 2021 — 2022

 

 

Naziv studija:                      Ruski jezik i književnost

                                            Preddiplomski studij

Naziv kolegija:                   Morfologija ruskoga jezika 2    
Ime nastavnika:                 dr. sc. Željka Čelić, izv. prof.
ECTS-bodovi:                     3 (5)
Jezik:                                ruski i hrvatski
Trajanje:                            jedan semestar, 3., zimski
Status:                              obavezni
Oblik nastave:                   predavanje (2 sata)
Uvjeti za upis kolegija:      položen ispit iz Morfologije ruskoga jezika 1
Cilj kolegija: Usvajanje oblikā ruskoga jezika i pojmova vezanih uz njih. Stjecanje znanja za provođenje točnih morfoloških i morfemskih analiza. Stvaranje vještina prepoznavanja oblikā ruskoga jezika i automatizma točne uporabe svih oblika.
Uloga kolegija u ukupnome kurikulumu: Morfologija ruskoga jezika 2 potvrđuje bazu pojmova i podataka usvojenih kroz elementarnu gramatiku ruskoga jezika; unosi nove gramatičke kategorije koje ne postoje u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku; nastoji razviti bolji način usvajanja oblikā ruskoga jezika i razvija znanstveni pristup u razradi jezičnih kategorija.
Upotrijebljene metode: Predavanje uključuje interakciju između nastavnika i studenata; prikaz nastavnoga  materijala potpomognut je  tehničkim pomagalima.
Sadržaj kolegija:     
1. tjedan: ponavljanje: tvorba riječi, morfološka analiza, vrste riječi (imenice, glagoli)
2. tjedan: pridjevi: tvorba, deklinacija
3. tjedan: zamjenice: tvorba, vrste, deklinacija
4 . tjedan: brojevi,: vrste
5. tjedan: brojevi: deklinacija
6. tjedan: glagolski pridjevi: vrste
7. tjedan: glagolski pridjevi: deklinacija
8. tjedan: glagolski pridjevi: prichastnyi oborot
9. tjedan: glagolski prilozi
10. tjedan: prilozi, komparacija
11. tjedan: prijedlozi: osnovni prijedlozi i padeži
12. tjedan: veznici: vrste, upotreba, veza sa sintaksom
13. tjedan: riječce: uzvici, vrste, upotreba
14. tjedan: modalne riječi: upotreba
15. tjedan: ponavljanje

 

 

Literatura:               

Obavezna:

  • Морфология / Русская грамматика (1980) АН СССР — Институт русского языка. URL: http://www.rusgram.narod.ru/index1.html, http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572.
  • Морфология / Краткая русская грамматика (2002) (pp. 163—387). Москва: Рос. академия наук.
  • Розенталь, Д. Э. и др. (1998, 2003): Морфология / Современный русский язык (pp. 176—283). Москва: Айрис-Пресс.   
  • Морфемика / Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц (2002) (pp. 442—486). Москва: Academia.
  • Тихонов, А. Н. (2002): Современный русских язык. Москва: Цитадель-Трейд.
  • Živković, I. (2011): По-русски правильно. Сборник упражнений по грамматике русского языка. Zagreb: FF press.
  • Živković, I. (2014, 2016): Русская грамматика в упражнениях: учебное пособие. Москва: Флинта-Наука.

 

Dopunska:

  • Глазунова, О. И. (2004): Давайте говорить по-русски. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев. Москва: Изд. «Русский язык».
  • Poljanec, R. F. (1967): Pregled gramatike ruskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.

 

 

Studentske obaveze: Redovito posjećivanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi.

 

Način polaganja ispita: Pismeni ispit na kraju zimskoga semestra. Usmeni ispit: odgovaranje za višu ocjenu.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu.