Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 1

Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 1

Akademska godina: 2018./2019.

Naziv predmeta: Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste

Naziv kolegija: Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 1

Nositelj kolegija: Sanja Aslanovski Tokić, lektorica

Izvođač: Sanja Aslanovski Tokić, lektorica

ECTS bodovi: 2

Jezik: ruski i hrvatski

Trajanje: jedan semestar (1. semestar, zimski)

Status: izborni kolegij

Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 V

Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Svladavanje pisma i temeljnih fonetskih pravila ruskog izgovora, usvajanje osnova gramatike, aktivna upotreba leksika obrađenog u pojedinim nastavnim jedinicama, usvajanje komunikativnih modela tipičnih za svakodnevne situacije i njihova primjena u slobodnom govoru. Kolegij je namijenjen studentima nekog od slavenskih jezika i cilj mu je na elementarnoj razini (na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike) upoznati polaznike s ruskim jezikom u pisanom i govorenom obliku.

Korištene metode: Vježbe su zamišljene kao interakcija nastavnika i studenata: primjena stečenog znanja kroz vježbe pisanja, čitanja, govora, uporaba rječnika i drugih jezičnih priručnika (gramatika, udžbenika i sl.) kao i različitih audio i video materijala.

Studentske obveze: Redovito posjećivanje nastave, redovito pisanje domaćih zadaća, kolokviranje određenih cjelina.

Sadržaj kolegija i plan izvođenja nastave po tjednima:

 1. tjedan: Uvod u kolegij. Ruska azbuka-upoznavanje s pismom.
 2. tjedan: Glasovni sustav ruskog jezika. Naglasak i intonacija, vježba izgovora i čitanja.
 3. tjedan: Predstavljanje i obraćanje (formalno i neformalno), rod imenica.
 4. tjedan: Potvrda i nijekanje. Posvojne zamjenice. Pozdravi.
 5. tjedan: Ruska imena. Zanimanja.
 6. tjedan: Množina imenica. Vježba čitanja.
 7. tjedan: Ponavljanje posvojnih zamjenica i množine imenica. Nazivi država, nacionalnosti, jezici.
 8. tjedan: Prvi kolokvij. Sadašnje vrijeme glagola (Prva i druga konjugacija)
 9. tjedan: Glagoli – ponavljanje.
 10. tjedan: Posvojne zamjenice u množini. Prilozi. Čitanje i prepričavanje teksta.
 11. tjedan: Pridjevi u nominativu jednine i množine.
 12. tjedan: Pridjevi – ponavljanje.
 13. tjedan: Glagoli хотеть i мочь. Modalne konstrukcije. Složene rečenice (потому что, поэтому).
 14. tjedan: Akuzativ jednine imenica. Ponavljanje.
 15. tjedan: Drugi kolokvij.

 

 Literatura: – izbor iz:

 1. Аксёнова, М.П.: Русский язык по-новому Санкт-Петербург, 2001
 2. Чернышов, С. Поехали 1 Санкт-Петербург: Златоуст, 2007
 3. Чернышов, С.; Чернышова, А. Поехали 2.1. & 2.2. Санкт-Петербург: Златоуст, 2009
 4. Миллер, Л.В.; Политова, Л.В.; Рыбакова, И.Я. Жили-были – 28 уроков русского языка дляначинающих Санкт-Петербург: Златоуст, 2006
 5. Фаст, Лариса: Базовый курс русского языка, Пеликан, Москва, 2000.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Anketa Filozofskog fakulteta i anketa Sveučilišta u Zagrebu