Tečaj bugarskog jezika 1

Nositelj/ izvođač kolegija: dr. sc. Penka Barakova, doc., ugovorna lektorica

Statuskolegija:izborni

Oblik nastave: 2V

ECTS bodovi: 4

Jezik: hrvatski i bugarski

Ispit: pismeni i usmeni

Ciljevi kolegija:Program je u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike. Upoznavanje s osnovama morfološkog i leksičkog sustava bugarskog jezika. Tečaj omogućuje studentima da razviju vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na bugarskom jeziku te steknu komunikativnu kompetenciju na početnoj razini (A 2). Sposobnost komuniciranja u svakodnevnim situacijama. Razumijevanje jednostavnih tekstova. Pravilno prevođenje jednostavnih tekstova na bugarskom jeziku. Stjecanje osnovnih spoznaja o Republici Bugarskoj.

Sadržaj kolegija: Bugarski fonološkii grafijski sustav. Osnove bugarske gramatike. Osnovni leksički fond. Obrada odabranih konverzacijskih tema.

Korištene metode: Usmenoi zlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad s audio i video materijalima, analiza, demonstracija.

Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi.

Ispit: na kraju semestra pismeni i usmeni ispit.

Literatura

Obаvezna:

  1. Учете български език. 1 ниво. Софийски университет „Св. Климент Охридски”. департамент за езиково обучение-ИЧС. Издателство „Иван Богоров”.София, 2004. Автори: С. Петрова, П. Цанова, Е. Куртева, Кр. Томова, Ив. Илиев.

  2. Учете български език. 1 ниво. CD

Izborna:

  1. Светла Стоичкова. Открийте България. Български език за чужденци. София, 2003

  2. Елена Хаджиева и др. Разбирам и говоря. София, 2012