Jezične vježbe iz slovenskog jezika 1

Nastavnica: Simona Gotal, ug. lekt.

ECTS-bodovi: 2

Jezik: slovenski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (zimski)

Status: obvezatni kolegij

Oblik nastave: vježbe

Uvjeti za upis kolegija: nema

Cilj kolegija: Praktično ovladavanje suvremenim slovenskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini. Upoznavanje s morfološkim sustavom.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Jezične vježbe iz slovenskog jezika 1 su unutar studija slovenistike, a time i cjelokupnog studija južnoslavenskih jezika i književnosti, jedan od temeljnih kolegija kojim se studenti osposobljavaju za kompetentno ovladavanje slovenskim jezikom prilikom čitanja, pisanja, slušanja i govorenja.

Korištene metode: Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.

Osnova literatura:

  • Petric Lasnik, N. Pirih Svetina, A. Ponikvar, Gremo naprej. Ljubljana, 2009.

  • R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik, Cerkno, 2016.

  • A. Peti Stantić: Veliki sodobni slovensko-hrvaški in hrvaško-slovenski slovar. Zagreb, 2014.

  • Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 2005.

Način polaganja ispita: Pismeni kolokvij na kraju semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, testovi tijekom nastave, pismeni kolokvij na kraju semestra.