Jezične vježbe iz slovenskog jezika 4

Nastavnica: Simona Gotal, ug. lekt.

ECTS-bodovi: 3

Jezik: slovenski

Trajanje: 1 semestar (ljetni)

Status: obvezatni kolegij

Oblik nastave: vježbe

Uvjeti za upis kolegija: Odslušan i apsolviran kolegij JV iz slovenskog jezika 3

Cilj kolegija: Proširivanje morfološkoga znanja, proširivanje i usustavljivanje znanja o glagolima i njihovim oblicima.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Jezične vježbe iz slovenskog jezika 4 su unutar studija slovenistike, a time i cjelokupnog studija južnoslavenskih jezika i književnosti, jedan od temeljnih kolegija kojim se studenti osposobljavaju za kompetentno ovladavanje slovenskim jezikom prilikom čitanja, pisanja, slušanja i govorenja.

Korištene metode: Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.

Osnovna literatura

  • Andreja Markovič, Danuša Škapin, Mihaela Knez, Nina Šoba: Slovenska beseda v živo 2 (učbenik in delovni zvezek za nadaljevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika).

  • Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana 2005.

  • A. Peti Stantić: Veliki sodobni slovensko-hrvaški in hrvaško-slovenski slovar. Zagreb, 2014.

  • R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik, Cerkno, 2016.

Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, testovi tijekom nastave, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.