Jezične vježbe iz slovenskog jezika 5

Nastavnica: Simona Gotal, ug. lekt.

ECTS-bodovi: 3

Jezik: slovenski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (zimski)

Status: obvezatni kolegij

Oblik nastave: vježbe

Uvjeti za upis kolegija: Odslušan i apsolviran kolegij JV iz slovenskog jezika 4

Cilj kolegija: Stjecanje usmene i pismene kompetencije više razine – student pri slušanju prati i razumije sugovornika te prati jednostavnije publicističke tekstove.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Jezične vježbe iz slovenskog jezika 5 su unutar studija slovenistike, a time i cjelokupnog studija južnoslavenskih jezika i književnosti, jedan od temeljnih kolegija kojim se studenti osposobljavaju za kompetentno ovladavanje slovenskim jezikom prilikom čitanja, pisanja, slušanja i govorenja.

Korištene metode: Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.

Osnovna literatura:

  • Andreja Markovič, Mihaela Knez, Nina Šoba, Mojca Stritar: Slovenska beseda v živo 3a (učbenik za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika).

  • Ferbežar, N. Domadenik: Jezikovod, Ljubljana, 2005.

  • Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana 2005.

  • A. Peti Stantić: Veliki sodobni slovensko-hrvaški in hrvaško-slovenski slovar. Zagreb, 2014.

  • R. Lečič: Slovenski glagol. Oblikoslovni priročnik, Ljubljana, 2004

  • R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik, Cerkno, 2016.

Način polaganja ispita: Pismeni kolokvij na kraju semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Dvotjedni pismeni zadaci, testi tijekom nastave, pismeni kolokvij na kraju semestra.