Osnove slovenske književnosti

Nositelj i izvođač: dr. sc. Ivana Latković, doc.
ECTS-bodovi: 4 ECTS
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar, zimski/ljetni
Status: obavezni kolegij za studente slovenističkog usmjerenja (I. ili II. semestar) i izborni za ostale studente Filozofskog fakulteta
Oblik nastave: 1P / 1S
Uvjeti za upis kolegija: bez uvjeta
Cilj kolegija: Kolegij je uvodnog karaktera i ima za cilj pružanje osnovnih informacija o kanonskim autorima i djelima slovenske književnosti. Analizom reprezentativnih lirskih, dramskih i proznih tekstova, studenti će dobiti uvid u temeljna obilježja književne vrste o kojoj je riječ, kao i općenitijih značajki razdoblja u kojem je djelo nastalo.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij nudi temeljno, uvodno znanje o slovenskoj književnosti na koje će se kasnije nadograđivati tematski uži kolegiji unutar nastavnog programa.
Korištene metode: Posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminarskih interpretacija i izlaganja.
Sadržaj kolegija: Kolegij je preglednog karaktera i obuhvaća reprezentativne autore i kanonska djela od razdoblja slovenskog protestantizma do početaka suvremene slovenske književnosti. Na seminarima će se pažljivije analizirati književni tekstovi F. Prešerna, F. Levstika, I. Cankara, A. Gradnika, S. Gruma, J. Kozaka i Prežihova Voranca.
Literatura: Na Omegi.
Način polaganja ispita: Usmeni ispit.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada tijekom trajanja kolegija, pojedinačna ili grupna prezentacija teme ili teksta u samom kolegiju.