Osnovna gramatika slovenskog jezika 1

Nositelj kolegija: dr. sc. Anita Peti-Stantić, red. prof.

Izvođač: Simona Gotal, ug. lekt. 

ECTS bodovi: 2

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar (zimski)

Status: obavezni kolegij za studente 1. semestra studija slovenistike

Oblik nastave: 30 S

Uvjeti za upis kolegija: nema

Cilj kolegija: Usvajanje temeljnih znanja o fonetici, fonologiji i morfonologiji hrvatskoga standardnog jezika u usporedbi sa slovenskim jezikom.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: U kolegiju Osnovna gramatika slovenskog jezika 1 studenti se upoznaju s osnovnim pojmovima fonetike, fonologije i morfologije. Naglasak kolegija jest na usporedbi fonološkog i morfološkog sustava slovenskog i hrvatskog standardnog jezika.

Korištene metode: Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda.

Ispitna literatura:

Osnovna:

Silić J. i Pranjković I. (2006) Gramatika hrvatskog jezika. Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja)

Toporišič J. (2000) Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja (odabrana poglavlja)
R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik, Cerkno, 2016.