Osnovna gramatika slovenskog jezika 2

Nositelj: dr. sc. Anita Peti-Stantić, red. prof.
Izvođač: Simona Gotal, ug. lekt.

ECTS bodovi: 2

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar (ljetni)

Status: obavezni kolegij za studente 2. semestra studija slovenistike

Oblik nastave: 30 S

Uvjeti za upis kolegija: položen završni kolokvij iz kolegija Osnovna gramatika slovenskog jezika 1

Cilj kolegija: Usvajanje temeljnih znanja o imenskoj i glagolskoj morfologiji hrvatskoga standardnog jezika u usporedbi sa slovenskim jezikom te upućivanje u osnove morfosintakse.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: U kolegiju Osnovna gramatika slovenskog jezika 2 studenti se upoznaju s osnovnim pojmovima imenskih i glagolskih kategorija te posebno s nepromjenjivim vrstama riječi i njihovim mjestom u funkcionalnoj morfosintaksi. Naglasak kolegija jest na usporedbi morfosintaktičkoga sustava slovenskog i hrvatskog standardnog jezika.

Korištene metode: Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda.

Ispit: završni pismeni ispit, brojčana ocjena

Literatura

Osnovna:

Silić J. i Pranjković I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)

Barić i dr. (1995) Hrvatska gramatika. Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)

Toporišič J. (2000) Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja (odabrana poglavlja)

R. Lečič: Osnove slovenskega jezika: Slovnični priročnik, Cerkno, 2016.