Razdoblja i vrste slovenske književnosti 2014./2015.

Nositelj i izvoditelj kolegija: prof. dr. Zvonko Kovač

ECTS-bodovi: 4

Jezik: hrvatski i slovenski

Trajanje: 1 semestar (zimski) 2014./2015.

Status, tip izbornosti: obavezni za studente V. semestra i izborni za studente Fakulteta koji su pohađali tečaj slovenskoga jezika – D2, 10 studenata

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno

Uvjeti: upisan V. semestar studija, aktivnije znanje slovenskoga jezika

Sadržaj kolegija: U predavanjima se studente upoznaje s bogatom znanstvenom i stručnom literaturom koja se odnosi na suvremenu slovensku književnost. Prikazuje se dinamika smjene dominantnih vrsta i žanrova (od poezije i novelistike do kratke priče, drame, eseja i romana) te se izlažu problemi književno-povijesne sistematizacije suvremene književnosti, za razdoblje od 1950-2010. godine. U seminarima se analiziraju tekstovi suvremenih autora, komentiraju noviji prijevodi i čitaju studentski seminarski radovi o pojedinim autorima prema osobnom izboru studenata, a koji su dogovoreni i izrađeni pod mentorstvom voditelja kolegija. Izbor nije ograničen prijevodima, dapače studente se potiče na čitanje tekstova na slovenskom jeziku. Kao poseban zadatak seminara, otvara se i mogućnost prijevoda slovenske književne Wikipedije (u redakciji M. Hladnika), kao i postavljanja istovjetna ili obogaćena sadržaja na stranice Wikipedije na hrvatskom jeziku. Planirano ej i koje gostovanje kolega iz Slovenije.

Očekivani ishodi studiranja: Ciljevi, kompetencije i očekivani ishodi učenja su u primjeni naučenih književno-teorijskih i književno-povijesnih znanja u samostalnim analizama i tumačenjima odabranih književnih tekstova iz suvremene slovenske književnost, književne kritike i esejistike; isto tako, važno je prepoznati i objasniti sličnosti i razlike slovenske suvremene književnosti prema drugim književnostima iz studijske kombinacije.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Semestralnim kolokvijem testira se prethodno poznavanje suvremene slovenske književnosti, a kraćim testovima provjerava se gradivo s predavanja i redovitost pohađanja. Oba načina kontrole u funkciji su intenzivnijega studiranja te pomažu određivanju obostranih očekivanja studenata i nastavnika.

Ispitne obaveze: Održan referat i predan seminarski rad; konačna ocjena je prosječna ocjena kolokvija, testova i seminarskog rada. Usmeni ispit (najmanje 3 do 5 pisaca, odnosno ključnih djela ili ciklusa pjesama) organizira se za one koji nisu zadovoljni ocjenom seminarskog rada.

Napomena: Popis osnovne i dopunske literature te raspored predavanja i seminara po tjednima u ISVU ili na Omegi.