Suvremena slovenska književnost

Nositeljica: dr. sc. Ivana Latković, izv. prof.
ECTS-bodovi: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar, zimski
Status: obavezni kolegij za studente slovenističkog usmjerenja (V. semestar) i izborni za ostale studente Filozofskog fakulteta.
Oblik nastave: 1P /1S
Uvjeti za upis kolegija: osnovno znanje slovenskog jezika (jednogodišnji tečaj)
Cilj kolegija: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s pojavnostima i tendencijama suvremene slovenske književnosti, i to kroz seminarske analize i interpretacije reprezentativnih autora i književnih tekstova.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: U okviru suvremene slovenske književnosti kolegij je sastavni dio preddiplomskoga nastavnog plana, time se nadovezuje na uvodne, kao i na druge problemske kolegije iz slovenske književnosti 20. stoljeća.
Korištene metode: Posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminara i izlaganja.
Sadržaj kolegija: U kolegiju će se obrađivati lirski, prozni i dramski tekstovi suvremene slovenske književnosti, pri čemu će naglasak biti na seminarskim interpretacijama i izlaganjima studenata na odabranu temu. Kolegijem su obuhvaćeni dramski tekstovi D. Smolea i D. Jovanovića, kao i oni autora mlađe generacije, V. Möderndorfera i M. Zupančiča, zatim kraća proza R. Šeliga i A. Hienga te J. Virka i A. Čara, romani D. Jančara i A. Blatnika, te poezija M. Dekleve, M. Jesiha, I. Svetine, B. A. Novaka, kao i mlađih autora kao što su L. Stupica, T. Vrečar, G. Podlogar, J. Jakob. Na tekstovima navedenih autora vježbat će se njihova zahtjevnija analiza i tumačenje, s ciljem kritičkog ovladavanja korpusa suvremene slovenske književnosti.

Literatura:

A. Obvezatna
1. Djela analizirana u seminaru
2. Silvija Borovnik, Slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja, 2005.
3. Nova slovenska lirika (prir. R. Dabo/J. Kos) , Zagreb, 2002.
4. Helga Glušič, Slovenska pripovedna proza v drugi polovici 20. stoletja, 2002.
5. Janko Kos, Pregled slovenskega slovstva, DZS, 2002.

B. Dopunska
1. Antologija mlade slovenske poezije (prir. Matevž Kos), Ljubljana, 2004.
2. Izabrane slovenske drame (prir. B. Hećimović), Zagreb, 1982.
3. Juvan, Marko, Postmodernizam i „Mlada slovenska proza“, Quorum, br. 3. 1989., str
220-227.
4. Kos, Janko, Postmodernizem, Ljubljana, 1995.
5. Irena Novak Popov, Sprehodi po slovenski poeziji, Marbor, 2003.
6. Slovenska književnost III (J. Pogačnik i dr.), Ljubljana, 2001.
7. Slovenska kratka pripovedna proza, Međunarodni simpozij Obdobja – Metode in
zvrsti, Zbornik radova, Ljubljana, 2006.
8. Slovenski roman, Međunarodni simpozij Obdobja – Metode in zvrsti, Zbornik
radova, Ljubljana, 2003.
9. 35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Zbornik predavanja, Ljubljana,
1999. (S. Borovnik, M. Hladnik)
10. Zupan Sosič, Alojzija: Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman ob koncu stoletja,
Ljubljana, 2003.

Način polaganja ispita: Seminarsko izlaganje tijekom semestra i usmeni ispit.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada tijekom trajanja kolegija, pojedinačna ili grupna prezentacija teme ili teksta u samom kolegiju.