Suvremeni slovenski roman

Nositelj i izvođač: dr. sc. Ivana Latković, izv. prof.
ECTS-bodovi: 4 ECTS
Jezik: hrvatski i slovenski (kao jezik nekih od tekstova)
Trajanje: jedan semestar (ljetni)
Status: obavezni kolegij za studente 6. semestra slovenističkog usmjerenja, izborni za ostale studente Filozofskog fakulteta
Oblik nastave: 1P / 1S
Uvjeti za upis kolegija: nema
Cilj kolegija: Cilj kolegija je upoznati studente sa suvremenom slovenskom romanesknom produkcijom, njezinim dominantnim značajkama, prevladavajućim pripovjednim strategijama, tematskim i žanrovskim osobitostima.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je namijenjen studentima šestog semestra slovenistike kao odabranog usmjerenja, ujedno je i izborni kolegij studentima srodnih studija Filozofskoga fakulteta.
Korištene metode: Posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminarskih izlaganja i kritičkih diskusija.
Sadržaj kolegija: Nakon uvodnog predavačkog dijela o povijesnom razvoju suvremenog slovenskog romana, u kolegiju će se obrađivati romani Vitomila Zupana, Drage Jančara, Ferija Lainščeka, Andreja Blatnika, Gorana Vojnovića i dr. U analizama odabranih romana raspravljat će se o njihovim žanrovskim, tematskim i drugim značajkama i na taj način ukazivati na njihovu reprezentativnost s obzirom na konvencije i tendencije u suvremenom romanopisanju, kao i na najvažnije odrednice posljednje etape razvoja slovenskog romana.
Literatura: Na Omegi.
Način polaganja ispita: Usmeni ispit.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), aktivno sudjelovanje i pojedinačna ili grupna prezentacija teme i/ili teksta u samom kolegiju.