Tečaj slovenskog jezika 1

Izvođač: Simona Gotal, ug. lekt.

ECTS-bodovi: 4

Jezik: slovenski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (zimski)

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: vježbe

Uvjeti za upis kolegija: bez uvjeta

Cilj kolegija: Praktično ovladavanje suvremenim slovenskim jezikom na glasovnoj (fonetskoj) i pravopisnoj razini. Ovladavanje pravogovornom (ortoepskom) normom u cijelosti. Upoznavanje s morfološkim sustavom slovenskog jezika i s osnovama funkcionalne sinteze.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Tečaj slovenskog jezika 1 izborni je predmet za studente drugih studijskih grupa (neslovenisti) kojim se studenti osposobljavaju za ovladavanje slovenskim jezikom prilikom čitanja, pisanja, slušanja i govorenja.

Korištene metode: Koriste se sljedeće metode: frontalna metoda (prije svega u gramatičkom pristupu), metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu). S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i vizualne te multimedijske računalne opreme.

Osnovna literatura:

  • Petric Lasnik, N. Pirih Svetina, A. Ponikvar, Gremo naprej. Ljubljana, 2009.

  • A. Peti Stantić: Veliki sodobni slovensko-hrvaški in hrvaško-slovenski slovar. Zagreb, 2014.

Način polaganja ispita: Pismeni ispit na kraju semestra.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Tjedni ili dvotjedni pismeni zadaci, kolokviji tijekom nastave, pismeni ispit na kraju semestra.