Fonetika i fonologija srpskog jezika

Nositelj/izvođač kolegija: dr. sc. Virna Karlić, doc.
ECTS-bodovi: 4
Trajanje: 1 semestar
Status: obavezni kolegij za studente srbistike; unutrašnja i vanjska izbornost
Oblik nastave: predavanja i seminari (1+1)
Ispit: pismeni
Uvjeti: nema

Cilj kolegija: Praktično ovladavanje suvremenim srpskim jezikom na glasovnom (fonetskom) i pravopisnom nivou. Ovladavanje ortoepskom normom. Ovladavanje osnovnim pravopisnim (ortografskim) normama.

Sadržaj kolegija: Pojam srpskoga jezika i odnos standardnoga jezika prema dijalektu. Glasovni i grafički sistem (azbuka). Osnovne skupine fonema (samoglasnici, mjesto i vrste akcenata i pravila njihove distribucije), suglasnici (izgovor afrikata, sonanata, glasovne promjene). Osnovna načela pravopisne norme: veliko i malo početno slovo, sastavljeno i rastavljeno pisanje, transkripcija stranih imena i termina.

Studentske obaveze: mjesečni pismeni zadaci, a na kraju semestra kolokvij iz pravopisa

Način polaganja ispita: pismeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa