Historija srpskog jezika

Nositelj/izvođač: dr. sc. Virna Karlić, doc.

ECTS-bodovi: 4

Trajanje: 1 semestar

Status: obavezni kolegij za studente srbistike; unutrašnja i vanjska izbornost

Oblik nastave: predavanja i seminari (1+1)

Ispit: pismeni

Uvjeti: nema

Ciljevi i sadržaj kolegija: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s razvojem srpskog književnog jezika od početka pismenosti do danas, osposobljavanje za analizu izvornih tekstova i kritičko čitanje literature. U kolegiju će se obrađivati društveno-historijski i sociolingvistički kontekst razvoja jezika, njegove fonetske, gramatičke i leksičke karakteristike, najznačajniji predstavnici pojedinih perioda i njihova djela. U okviru seminara predviđeno je čitanje i analiziranje izvornih tekstova, a studenti će imati obavezu napisati kraći seminarski rad.

Korištene metode: predavanja, rasprave, čitanje i analiza izvornih tekstova, izlaganje studentskih seminarskih radova

Studentske obveze: Studenti su dužni pohađati nastavu, napisati i izložiti seminarski rad te pročitati propisanu literaturu. Provjera usvojenog znanja provest će se u vidu pismenog ispita.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa