Morfosintaksa srpskog jezika

Nositelj kolegija: dr. sc. Virna Karlić, doc.
ECTS: 4
Trajanje: 1 semestar
Status: obavezni kolegij za studente srbistike; unutrašnja i vanjska izbornost
Oblik nastave: 1P 1S
Ispit: pismeni
Ocjena: brojčana

Sadržaj i cilj kolegija: U kolegiju se studente upoznaje s morfosintaktičkim obilježjima standardnog srpskog jezika. Uvodni blok predavanja i seminara posvećen je usvajanju temeljnih morfoloških i sintaktičkih pojmova te opisu općih obilježja gramatičkog sustava srpskog jezika. U nastavku slijede predavanja i seminari posvećeni morfološkim i sintaktičkim kategorijama srpskog jezika, kategorijalnim, funkcionalnim i semantičkim obilježjima pojedinih vrsta riječi te ovladavanju morfološkom i tvorbenom analizom riječi te morfosintaktičkom analizom rečenice. U sklopu seminara će se analizirati i komparirati metode morfološkog i sintaktičkog opisa u različitim gramatikama srpskog jezika. Cilj kolegija je usvajanje temeljnih morfoloških i sintaktičkih pojmova, razumijevanje gramatičke strukture srpskog jezika i ovladavanje morfološkom i tvorbenom analizom riječi te morfosintaktičkom analizom rečenice.
Korištene metode: predavanja, rasprave, vježbe, studentska izlaganja
Studentske obveze: Studenti su dužni redovno pohađati nastavu, napisati i izložiti seminarski rad te pročitati propisanu literaturu. Provjera usvojenog znanja provest će se u vidu pismenog ispita.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa