Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture

Nositelj: dr. sc. Virna Karlić, doc.
Izvođači: dr. sc. Dubravka Bogutovac, poslijedokt. i dr. sc. Virna Karlić, doc.
ECTS bodovi: 4
Trajanje: 1 semestar (zimski)
Status: obvezni kolegij u preddiplomskom studiju srbistike / unutrašnja i vanjska izbornost
Oblik nastave: predavanja (1), seminari (1)
Uvjeti: nema

Cilj kolegija: Cilj ovoga kolegija je da studenti steknu temeljne uvide u razvoj srpskog književnog jezika, književnosti i kulture, od njezinih početaka do današnjih dana te da pročitaju reprezentativna djela srpske književnosti.

Korištene metode: predavanja, rasprave, provjere znanja

Sadržaj kolegija: Kolegij je podijeljen u dvije tematske cjeline. U okviru prve tematske cjeline obrađuje se periodizacija razvoja srpskog književnog jezika i književnosti od početka srpske pismenosti do kraja 18. stoljeća, dok se drugi ciklus predavanja i seminara odnosi na razdoblje od početka 19. stoljeća do danas.

Studentske obveze: Studenti su dužni redovno pohađati nastavu te pročitati zadana književna djela i propisanu stručnu literaturu. Tijekom semestra studenti trebaju položiti dva kolokvija (koji se odnose pojedine tematske cjeline) ili polagati završni ispit koji obuhvaća cjelokupno gradivo.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa