Dr. sc. Milenko Popović, prof. emeritus

Popovice-mail: mpopovic@mudrac.ffzg.hr

soba: B-202

konzultacije: petkom od 14,00 do 15,00

Od listopada 2006. godine u mirovini, ali drži konzultacije petkom od 14,00 do 15,00

ECTS INFORMACIJSKI PAKET

 

Dr. sc. Milenko Popović, prof. emeritus

Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

E-mail adresa: mpopovic@mudrac.ffzg.hr

 

ŽIVOTOPIS

1936. rođen u Zagrebu, gdje je i maturirao.

1960. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao: ruski jezik i književnost i hrvatskosrpski jezik i jugoslavenske književnosti. Od 1. XII. 1960. oba diplomirana predmeta predavao u III. ekonomskoj srednjoj školi u Zagrebu.

1. XII. 1961. primljen za asistenta za ruski jezik na Katedri za ruski jezik Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

1965. stekao naziv magistra lingvistike s osobitim obzirom na ruski jezik obranivši magistarski rad: Problem fonema u ruskoj lingvistici.

1974. na istom fakultetu obranio disertaciju: Razvoj i principi pravopisa ruskog i hrvatskosrpskog i stekao doktorat znanosti iz područja lingvistike.

1975. izabran za docenta za ruski jezik na istoj (navedenoj) Katedri.

1980. izabran za izvanrednoga profesora za ruski jezik na istoj Katedri.

1985. izabran za redovitoga profesora za ruski jezik na istoj Katedri istoga Fakulteta.

1990. ponovo izabran za redovitoga profesora za ruski jezik na istoj Katedri.

9.IX. 1999. treći put izabran za redovitoga profesora za ruski jezik – u trajnom zvanju.

Od 1. X. 1985. bio 15 godina predstojnik Katedre za ruski jezik Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Bio pročelnik Odsjeka za slavenske jezike i književnosti. Od osnutka Studija ukrajinistike (1997.) i katedre (2001.) bio (9 godina) voditelj Studija i predstojnik Katedre za ukrajinski jezik i književnost.

Akad. god. 1984.-1985. predavao hrvatski književni jezik na Filološkom fakultetu u Sankt-Peterburgu (tada Lenjingradu).

Akad. god. 1987.-1988. i 1988.-1989. predavao hrvatski književni jezik na Filološkom fakultetu u Kyjivu.

Od akad. god. 1984.-1985. do 1996. predavao ruski jezik na Filozofskom fakultetu u Zadru.

Od 1. X. 2006. u mirovini.

Bio je mentor magistrandima i doktorandima i sada je mentor na doktorskome studiju lingvistike iz područja ruskoga i ukrajinskoga jezika.

Kao vanjski suradnik sada predaje Osnove staroslavenskog za ukrajiniste.

Do sada predavao:

Elementarnu gramatiku ruskoga jezika, Akcentologiju rusk. jezika, Tvorbu riječi rusk. jezika, Fonetiku rusk. jezika, Morfologiju rusk. jezika, Sintaksu rusk. jezika, Osnove staroslavenskog za rusiste, Osnove staroslavenskog za ukrajiniste, Osnove staroslavenskog za poloniste, Uvod u lingvistiku, Uvod u slavistiku, vodio Seminar iz ruskoga jezika.

Akad. god. 2010.-2011. na Filološkom fakultetu Sveuč.u Harkivu (zajedno s mr. sc. R. Trostinskom) predavao Suvr. hrvatski standardni jezik studentima III. godine ukrajinistike.

 

Autor je dvaju srednjoškolskih udžbenika ruskoga jezika i sveučilišnoga priručnika: Osnove staroslavenskog za rusiste (2 izdanja). Suautor je (s mr. sc. R. Trostinskom i dr. sc. V. Kalašnikom) sveučilišnoga priručnika hrvatskoga književnog jezika, izdanog u Harkivu).

Kao član skupine autora prvoga u bivšoj Jugoslaviji dvojezičnoga frazeološkog (rusko-hrvatskog) rječnika dobitnik je nagrade Božidar Adžija.

 

Bio je na čelu projekta Proučavanje istočnoslavenskih jezika i član projekta Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (kojemu je na čelu bila dr. sc. Dubravka Sesar, red. prof.).

 

Autor je i suautor velikoga broja znanstvenih radova.

Istupao je na znanstvenim skupovima i kongresima u zemlji i inozemstvu.

 

Dobitnik je znaka Odličnik obrazovanja Ukrajine i Povelje Ukrajinskoga Parlamenta (Ukrajinske Rade).

 

Prevodio s ruskoga i na ruski i s ukrajinskog.

 

B I B L I O G R A F I J A

prof. dr. sc. Milenka Popovića

 

1.  (1967) O brojnim konstrukcijama kao blokovima koji se sklanjaju. – Jezik, 5. – Zagreb. –  Str. 44-48.

2.  (1969) Nastavci  u  imenica  ruskoga  jezika  s  fonetskog,  fonološkog  i  morfofonološkog   gledišta. – Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 11. – Zagreb. – Str. 45-60.

3. (1972) Razgovornyj russkij jazyk 1: srednjoškolski udžbenik za petu godinu učenja. – Zagreb: Školska knjiga (prvo izdanje – ukupno četiri), 95 str.

4. (1973) Razgovornyj russkij jazyk 2: srednjoškolski udžbenik za šestu godinu učenja. – Zagreb: Školska knjiga (prvo izdanje – ukupno pet), 83 str.    

5.  (1977) Okorjele zablude. – Strani jezici, 1-2. – Zagreb. – Str. 24-27.

6.  (1978) Razvoj  i  principi  pravopisa  ruskog  i  hrvatskosrpskog. –  Suvremena  lingvistika, 17-18. – Zagreb. – Str. 17-21.

7. (1979a) O bilježenju jednog alofona u Marulićevoj Juditi. – Radovi Zavoda za slavensku  filologiju, 16. – Zagreb. – Str. 33-36.

8. (1979b) (član skupine suautora – ur. A. Menac) Russko-horvatskij ili serbskij frazeologičeskij slovar’ I / Rusko-hrvatski ili srpski frazeološki rječnik I. – Zagreb: Školska knjiga, 746 str.  

9. (1980a) Možemo li govoriti o nepostojanom i u ruskom jeziku? – Strani jezici, 4. –  Zagreb. – Str. 303-307.

10. (1980b) O frazemu i zamjenljivosti njegovih elemenata. – Iz frazeološke problematike. –  Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveuč. u Zagrebu (ured. A. Menac). –  Str. 47-55.

11. (1980c) (član skupine suautora – ur. A. Menac) Russko-horvatskij ili serbskij frazeologičeskij slovar’ II / Rusko-hrvatski ili srpski frazeološki rječnik II. – Zagreb: Školska knjiga, 788 str.

12. (1982a) O pisanju nastavka u genitivu i nominativu množine imenica u ruskom jeziku. –  Strani jezici, 3-4. – Zagreb. – Str. 167-172.

13. (1982b) O pisanju nastavka u instrumentalu i lokativu jednine imenica u ruskom jeziku. –  Strani jezici, 1-2. – Zagreb. – Str. 32-34.

14. (1982c) Što je -te u 2. licu množine imperativa u ruskom i hrvatskosrpskom jeziku? –  Filologija, 10. – Zagreb. – Str. 221-232.

15. (1982-1983) Naglasni tipovi (i podtipovi) ruskih glagola. – Suvremena lingvistika, 23-24. – Zagreb. – Str. 17-22.

16. (1983a) Osnove staroslavenskog za studente ruskog jezika. – Zagreb: Sveučilišna naklada Liber (sveučilišni priručnik na ruskom jeziku – prvo izdanje, drugo 1987.), 79 str.

17. (1983b) Upotreba dativa s prijedlogom k u ruskom jeziku i odgovarajuća rješenja u  hrvatskosrpskom. – Iz kontrastivne problematike, sv. 2. – Zagreb: Zavod za lingvistiku  Filozofskog  fakulteta  Sveuč.  u  Zagrebu  (ured.  A. Menac). – Str. 29-45.

18.  (1984a) Čestice ili postfiksi? – Strani jezici, 1-2. – Zagreb. – Str. 24-28.

19.  (1984b) Dume. – Leksikon svjetske književnosti: Djela. – Zagreb: Školska knjiga. – Str. 131.

20. (1985) Jednomorfemske riječi i korijenski morfem. – Radovi Zavoda za slavensku  filologiju, 20. – Zagreb. – Str. 55-59.

21. (1987a) Osnove staroslavenskog za studente ruskoga jezika. – Zagreb: Sveučilišna naklada Liber (sveučilišni priručnik na ruskom jeziku – drugo izdanje), 90 str.

22. (1987b) Pokušaj određivanja tipoloških i genetskih podudarnosti u petnaest frazeologizama hrvatskosrpskog, ruskog, ukrajinskog, poljskog, češkog i slovačkog jezika. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 22. –  Zagreb. – Str. 67-84.

23. (1988) O međujezičnoj (hrvatskosrpsko-ruskoj) homonimiji. (U suaut. s R. Trostinskom.) Radovi  Zavoda za slavensku  filolologiju, 23. – Zagreb. – Str. 53-62.

24. (1989) O međujezičnoj hrvatskosrpsko-ukrajinskoj homonimiji. (U suaut. s R.  Trostinskom.) – Radovi  Zavoda za slavensku filolologiju, 24. – Zagreb. – Str. 71-80.

25. (1990a) (u suaut s R. Trostyns’kom i V. Kalašnykom) Horvats’koserbs’ka mova: Navčal’ni materialy dlja studentiv filologičnogo fakul’tetu. – Harkiv: Harkivs’kyj deržavnyj universytet (s malim tematskim rječnikom – prvi sveučilišni priručnik hrvatskoga književnog jezika u SSSR-u pod nazivom hrvatskosrpski, a ne srpskohrvatski), 120 str.

26. (1990b) Morfologija imenica ukrajinskoga jezika (s osvrtom na ruski i hrvatskosrpski  jezik). (U suaut. s R. Trostinskom.) – Radovi Zavoda za slavensku filolologiju, 25. – Zagreb.  – Str. 49-72.

27. (1991) O glagolskom se u hrvatskosrpskom. (U suaut. s R. Trostinskom.) Radovi Zavoda za slavensku filolologiju, 26. – Zagreb. – Str. 23-26.       

28. (1992) Mižmovni omonimični vidnošennja. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Ukrajinsk’a  mova: Istorija i styli. – Harkiv: “Osnova”. – S.  98-106.

29. (1992-1993) Tvorba budućeg vremena u hrvatskom, ruskom i ukrajiskom književnom   jeziku. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Filologija, 20-21. – Zagreb. – Str.  363-373.

30. (1993a) Hrvatsko-ukrajinsko-ruske jezične paralele: o morfemu-satelitu i morfemoidu-satelitu. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Croatica, 37/38/39. – Zagreb. – Str. 303-309.           

31. (1993b) O međujezičnoj homonimiji, hrvatskosrpsko-ruskoj i hrvatskosrpsko-ukrajinskoj. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Rječnik i društvo (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa o  leksikografiji i leksikologiji održanog 1989.). – Zagreb: HAZU. – Str. 299-305.

32. (1994) Hrvatsko-rusko-ukrajinski mozaik. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Strani jezicii, 1-4. – Zagreb. – Str. 159-162.

33. (1995a) Alograf – grafem – grafemem. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Filologija, 24-25. –  Zagreb. – Str. 291-296.

34. (1995b) U vezi s prevođenjem na ukrajinski jezik. (U suaut. s R. Trostinskom.) –  Prevođenje: suvremena strujanja i tendencije (zbornik HDPL-a). – Zagreb. – Str. 195-201.

35. (1996a) O grafemu i principu hrvatskoga pravopisa. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Riječ, 2. – Rijeka. – Str. 59-63.

36. (1996b) Valentnost i spojivost. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Croatica, 42/43/44. –  Zagreb. – Str. 383-389.

37. (1996c) Vizualnost u frazeologizmima. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Dometi,1-6. –  Rijeka. – Str. 109-112.

38.  (1997a) Glagoli u hrvatskom prema glagolima u ruskom i ukrajinskom jeziku. (U suaut.  s R. Trostinskom.) – Prvi hrvatski  slavistički  kongres (Zbornik radova I). – Zagreb. – Str.  355-364.

39. (1997b) Tekst kao raznolikost ostvarenih jezičnih postava – frazeologizam i poslovica.  (U suaut. s R. Trostinskom.) – Tekst i diskurs (zbornik HDPL-a). – Zagreb. – Str. 279-284.

40. (1998a) Neke hrvatsko-ukrajinsko-ruske frazeološke paralele. (U suaut. s R.  Trostinskom.) – Riječ, 1. – Rijeka. – Str. 72-76.  

41.  (1998b) Neki problemi jednojezičnih i dvojezičnih rječnika. (U suaut. s R. Trostinskom.)  – Filologija, 30-31. – Zagreb. – Str. 279-284.

42. (1999) O grafemu (na primjerima suvremene hrvatske, ruske i ukrajinske grafije). (U  suaut. s R. Trostinskom.) – Studia slavica savariensia, 1. – Zagreb–Szombathely. – Str. 5-20.

43. (2000) O izražavanju bezličnosti u hrvatskom, ruskom i ukrajinskom jeziku. (U suaut. s  R. Trostinskom.) – Riječki filološki dani, III (zbornik). – Rijeka. – Str. 313-320.

44. (2001) O morfemu satelitu u slavenskim jezicima. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Drugi  hrvatski slavistički kongres (Zbornik radova I). – Zagreb. – Str. 573-575.

45. (2002) Odnos polaznoga i ciljnoga jezika. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Filologija, 38-39. – Zagreb. – Str. 161-167.

46. (2003a) Frazeologizmi: 1. inverzivni ili reverzibilni, 2. međujezična frazeološka   homonimija, 3. homoleksija. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Zbornik Psiholingvistika i   kognitivna  znanost u hrvatskoj  primijenjenoj lingvistici (ured.: D. Stolac, N. Ivanetić, B. Pritchard). – Zagreb–Rijeka. –  Str. 625-634.

47. (2003b) Još o interpretaciji nekih afiksa (na materijalu ruskoga, ukrajinskog i hrvatskoga  jezika). (U suaut. s R. Trostinskom.) – Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2002. – Radovi   s XIII. međunarodnoga slavističkoga kongresa (Ljubljana, 15.-19. IX. 2003). – Zagreb: FF  press. – Str. 241-248.

48. (2003c) Vizualnost u frazeologizmima. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Zbornik:  Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća: Vizualnost (ured. A. Flaker i J. Užarević). –  Zagreb: Filozofski fakultet – Slap. – Str. 667-674.

49. (2004a) Dume. – Leksikon svjetske književnosti: Djela. – Zagreb: Školska knjiga. – Str. 131.

50. (2004b) Eneida. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Leksikon svjetske književnosti: Djela. – Zagreb: Školska knjiga. – Str. 151-153.

51. (2004c) Još o perifernim fonemima u ruskom, ukrajinskom i hrvatskom jeziku. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Govor, 1-2 (vol.  20) (za god. 2003.) – Zagreb. – Str. 1-17.

52. (2005) I fonem je znak. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Zbornik Od  foneetike do etike. –  Zagreb: Disput. – Str. 75-81.

53. (2006a) Još o interpretaciji nekih afiksa (na materijalu ruskoga, ukrajinskoga i hrvatskoga jezika). (U suaut. s R. Trostinskom.) – Riječ, 2. – Rijeka. – Str. 54-63.

54. (2006b) Ukrajinski jezik (u usporedbi s ruskim i hrvatskim). (U suaut. s R. Trostinskom.) – Hrvatska revija, 2 ( godište VI). – Zagreb. – Str. 34-43.

55. (2007a) Hrvatski pravopis. (Autor Transliteracije i transkripcije imena na bjeloruskom jeziku.) – Zagreb: Matica hrvatska. – Str. 227-228.

56. (2007b) Hrvatski pravopis. (Autor Transliteracije i transkripcije imena na ruskom jeziku.) – Zagreb: Matica hrvatska. – Str. 281-283.

57. (2007c) Ukrajins’ka – horvats’ka (fonologični, morfonologični, morfologični problemy). (U suaut. s R. Trostinskom.) – Visnyk L’vivs’kogo nacional’nogo universytetu im. I. Franka. Serija filologična. № 40. – T. I. – Str. 13-20.

58. (2007d) Ukrajins’ka i horvats’ka literaturni movy (fonologični, morfonologični, morfologični problemy). (U suaut s R. Trostinskom.) – Komparatyvni doslidžennja slov”jans’kyh  mov i literatur (Pam”jati akademyka Leonida Bulahovs’kogo) – Zbirnyk naukovyh  prac’. Vyp. 6 (za 2006.) – Kyjiv: Kyjivs’kyj nacional’nyj universytet im. T. Š. – Str. 167-177.                                                                                                                                                                                                                                 

59. (2009a) Još o međujezičnoj homonimiji hrvatsko-ruskoj i hrvatsko-ukrajinskoj. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Zbornik Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. (ur. D. Sesar). – Zagreb: FF press. – Str. 97-109.

60. (2009b) (izmijenjena verzija) Nešto drugačija interpretacija nekih afiksa (na materijalu hrvatskoga, ruskoga i ukrajinskoga jezika). (U suaut. s R. Trostinskom.) – Zbornik Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. (ur. D. Sesar). – Zagreb: FF press. – Str. 11-18.

61. (2009c) (izmijenjena verzija) Pokušaj određivanja tipoloških i genetskih podudarnosti u petnaest frazema hrvatskoga, ruskog, ukrajinskog, poljskog, češkog i slovačkoga jezika. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Zbornik Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. (ur. D. Sesar). – Zagreb: FF press. – Str. 145-162.

62. (2009d) Poredba sustavā i funkcioniranja suvremenih slavenskih jezika, 2: Fonetika / Fonologija (Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich, 2: Fonetyka / Fonologia. – Prikaz zbornika u: Govor: časopis za fonetiku, XXVI, 1. – Str. 63-74.

63. (2010) Prijevod knjige A. R. Bagdasarova Horvatskij literaturnyj jazyk vtoroj poloviny XX veka (Moskva, 2004) u knjizi: Hrvatski književni jezik i njegova norma (ur. M. Nosić). – Rijeka: Maveda i HFDR. – Str. 5-112.

64. (2011a) Principi pravopisa hrvatskoga, ruskoga i ukrajinskoga. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Zbornik Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. (ur. D. Sesar) – Zagreb: FF press. – Str. 163-168.

65. (2011b) O valentnosti i spojivosti. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Zbornik Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. (ur. D. Sesar) – Zagreb: FF press. – Str. 169-172.

66. (2012a) Kako tretirati vokativ imenica u suvremenomu standardnome hrvatskom, ukrajinskom i ruskome jeziku? (U suaut. s R. Trostinskom.) – Stručak riječima ispunjen: Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu (ur. Ž. Fink). – Zagreb: FF-press. – Str. 85-96.

67. (2012b) Suvremeni hrvatski standardni jezik prema suvremenim istočnoslavenskim standardnim jezicima (sustavi vokalnih fonema, grafija). (U suaut. s R. Trostinskom.) – Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 38 / 1. – Zagreb. – Str. 157-173.

68. (2013a) Akomodacija i oko nje (hrvatsko-ukrajinsko-ruske leksičke poredbe). (U suaut. s R. Trostinskom.) – Zbornik Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. (ur. D. Sesar). – Zagreb: FF press. – Str. 141-147.

69. (2013b) Još riječ-dvije uz Slovo o pl”ku Igorevě. (U suaut. s R. Trostinskom.) – Zbornik Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. (ur. D. Sesar). – Zagreb: FF press. – Str. 195-207.

 

Puno prijevoda znanstvenih i stručnih članaka, beletristike s ruskog, na ruski, s ukrajinskog.