Tečaj ukrajinskog jezika I

Naziv kolegija: Tečaj ukrajinskog I (2022./2023.)

Nastavnik: dr. sc. Silvija Graljuk, poslijedoktorandica

ECTS-bodovi: 4

Jezik: ukrajinski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (zimski)

Status: izborni na razini Fakulteta

Oblik nastave: vježbe

Uvjeti za upis kolegija: nema

Cilj kolegija: Stjecanje osnovnih jezičnih kompetencija iz ukrajinskog jezika.

Korištene metode: komunikacijska metoda

Sadržaj kolegija:

  1. Upoznavanje s pismom. Učenje azbuke, pisanje, vježbanje izgovora, upoznavanje s akcenatskim sustavom. Auditivne vježbe (slušanje i ponavljanje). Konverzacijska tema Upoznavanje.

 

  1. Rod i broj imenica. Čitanje i sastavljanje situacijskih dijaloga. Zadatak: vježbanje čitanja i pisanja, određivanje roda imenica, tvorba imenica ženskog roda od imenica muškoga roda.

 

  1. Konverzacijska tema Obraćanje.Vježbanje čitanja. Vokativ imenica. Sklanjanje imenica muškoga i ženskoga roda na -a te imenica ženskog roda na suglasnik.

 

  1. Sastavljanje dijaloga. Zadatak: vježbanje čitanja, sklanjanje imenica ženskoga roda te imenica muškoga roda na -a.

 

  1. Konverzacijska temaMoja obitelj. Glagoli. Prezent glagola (prva i druga konjugacija). Vježbe iz tvorbe prezenta. Promjene u osnovama glagola prve i druge konjugacije.

 

  1. Glagoli svršenoga i nesvršenoga vida. Tvorba budućeg vremena od glagola svršenoga vida. Vježbanje čitanja i prevođenja na hrvatski jezik. Odgovori na pitanja. Zadatak: tvorba prezenta, prijevod rečenica na ukrajinski, kratki sastav.

 

  1. Prepričavanje sastava. Konverzacijske teme ČovjekVanjski izgled.  Ponavljanje gradiva iz gramatike. Sklanjanje imenica muškoga (s posebnom osvrtom na genitiv i lokativ jednine te genitiv množine) i srednjega roda.

 

  1. Kolokvij

 

  1. Opis slika. Odgovori na pitanja. Zadatak: kratki sastav, priprema dijaloga za rad u parovima, sklanjanje imenica muškoga i srednjega roda.

 

10Konverzacijska tema  Odjeća i obuća. Boje.Rad na složenijim tekstovima iz navedene teme.

 

11. Sklanjanje i stupnjevanje pridjeva. Čitanje. Vježbe s pridjevima.  Zadatak: sklanjanje pridjeva, pisanje sastava.

 

12. Diktat. Konverzacijska tema Moj dom. Ponavljanje sklanjanja imenica. Ponavljanje prezenta glagola. Upotreba prijedloga s padežima. Čitanje i prijevod jednostavnog teksta iz navedene teme. Rad na složenijem tekstu. Postavljanje pitanja. Sastavljanje dijaloga. Prepričavanje prema slici. Zadatak: prijevod prijedložnih konstrukcija, sastavljanje rečenica s određenim prijedlozima, sastavljanje opisa vlastitoga doma.

 

13. Pismeno prepričavanje kratkog teksta. Konverzacijska tema Godišnja doba. Mjeseci. Dani u tjednu.Perfekt, pluskvamperfekt, kondicional.

 

14. Vježbe iz čitanja i prevođenja. Vježbe uz tekst. Odgovori na pitanja. Zadatak: tvorba perfekta i pluskvamperfekta, pisanje sastava i priprema za prepričavanje. Ponavljanje cjelokupnog gradiva.

 

15. Konverzacija na zadane teme usvojenima kroz semestar, individualno i u grupama; vježbe sa zadacima za ispit.

 

Literatura:

 

  1. Obvezatna

Palinska, O., Turkevyč, O. (2011).Ukrajinska mova jak inozemna. KROK 1(А1-А2), Lviv, Artos

Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv.

Žluktenko, Ju.O., Toc’ka, N.I. (1973). Pidručnyk ukrajins’koji movy. –  Kyjiv.

 

2. Dopunska

Čukina, V.F., Počtarenko, G.S., Počtarenko, O.M. (1998). Ukrajins’kji pravopys v tablyc’ah ta shemah. –  Kyjiv.

Menac, A., Kovalj, A.P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski  ili srpski  i  hrvatsko ili srpsko-ukrajinski  rječnik. –  Zagreb.

Pl’ušč, M. Ja., Grypas, N. Ja. (2004). Gramatyka  ukrajins’koji movy v tablyc’ah. – Kyjiv.

 

Način polaganja ispita:  položen kolokvij, pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa Sveučilišta u Zagrebu