Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika i elementarna gramatika I

Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika i elementarna gramatika I

Naziv kolegija: Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika i elementarna gramatika I (2020./2021.)
(Silab Govornih vježbi  slijedi iza silaba Jezičnih vježbi)

Nastavnici: dr. sc.Ana Dugandžić, viša lektorica i dr. sc. Lesja Petrovska, vanjska suradnica

ECTS-bodovi: 9 (jezične+elementarna+govorne)

Jezik: ukrajinski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (I. zimski)

Status: obvezatni

Oblik nastave: vježbe i predavanja

Uvjeti za upis kolegija: nema

Cilj kolegija: Omogućiti studentima da savladaju osnove ukrajinske gramatike te da uspostave osnovnu komunikaciju na ukrajinskom jeziku.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumuElementarna gramatika kao jedna od sastavnica kolegija Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika i elementarna gramatika I daje osnove ukrajinske normativne gramatike, čime doprinosi boljem svladavanju komunikacijskih vještina te priprema studente za usvajanje kolegija Morfologija ukrajinskoga jezika 1. i 2.

Korištene metode: komunikacijska metoda

Sadržaj kolegija:

 1. Jezične vježbe: Upoznavanje s pismom. Učenje azbuke, pisanje, vježbanje izgovora, upoznavanje s akcenatskim sustavom. Auditivne vježbe (slušanje i ponavljanje). Konverzacijska tema Upoznavanje. Rod i broj imenica. Čitanje i sastavljanje situacijskih dijaloga. Zadatak: vježbanje čitanja i pisanja, određivanje roda imenica, tvorba imenica ženskog roda od imenica muškoga roda.

Elementarna gramatika: Rod i broj imenica. Određivanje roda imenica, tvorba imenica ženskog roda od imenica muškoga roda, tvorba množine imenica. Imenice pluralia tantum.

2. Jezične vježbe: Kratki diktat. Konverzacijska tema Obraćanje. Vježbanje čitanja. Vokativ imenica. Sklanjanje imenica muškoga i ženskoga roda na -a te imenica ženskog roda na suglasnik. Sastavljanje dijaloga. Zadatak: vježbanje čitanja, sklanjanje imenica ženskoga roda te imenica muškoga roda na -a.

Elementarna gramatika: Deklinacije imenica. Podjela imenica na četiri deklinacije te na tvrdu, meku i mješovitu grupu. Padeži u ukrajinskom jeziku. Sklanjanje imenica I. deklinacije (imenice muškog, ženskog i općeg roda na -a). Genitiv množine i vokativ. Promjene suglasnika u osnovi imenica ženskog roda u dativu i lokativu.

3. Jezične vježbe: Kratki diktat. Konverzacijska tema Moja obitelj. Glagoli. Prezent glagola (prva i druga konjugacija). Vježbe iz tvorbe prezenta. Promjene u osnovama glagola prve i druge konjugacije. Glagoli svršenoga i nesvršenoga vida. Tvorba budućeg vremena od glagola svršenoga vida. Vježbanje čitanja i prevođenja na hrvatski jezik. Odgovori na pitanja. Zadatak: tvorba prezenta, prijevod rečenica na ukrajinski, služenje rječnicima, kratki sastav.

Elementarna gramatika: Imenice III. deklinacije (imenice ženskog roda s nultim nastavkom te imenica maty). Genitiv množine. Osobitosti tvorbe instrumentala. Osobitosti podjele imenica II. deklinacije (imenice muškog roda s nultim nastavkom i nastavkom -o te imenice srednjeg roda s nastavcima -o, -e, -a) na tvrdu, meku i mješovitu grupu. Sklanjanje imenica II. deklinacije.

4. Jezične vježbe: Prepričavanje sastava. Konverzacijske teme Čovjek i Vanjski izgled.  Ponavljanje gradiva iz gramatike. Sklanjanje imenica muškoga (s posebnom osvrtom na genitiv i lokativ jednine te genitiv množine) i srednjega roda. Opis slika. Odgovori na pitanja. Zadatak: kratki sastav, priprema dijaloga za rad u parovima, sklanjanje imenica muškoga i srednjega roda.

Elementarna gramatika: Dubleti u II. deklinaciji imenica: genitiv jednine i množine, dativ jednine, lokativ jednine, vokativ. Promjene samoglasnika i suglasnika u osnovi imenica II. deklinacije. Sklanjanje imenica IV. deklinacije (imenice srednjega roda na -a koji u kosim padežima dobivaju sufikse -at-(-jat-), -en-).

5. Jezične vježbe: Kratka provjera znanja. Konverzacijska tema Moda. Odjeća i obuća. Boje. Rad na složenijim tekstovima iz navedene teme. Sklanjanje i stupnjevanje pridjeva. Čitanje. Vježbe s pridjevima.  Zadatak: sklanjanje pridjeva, pisanje sastava.

Elementarna gramatika: Ponavljanje sklanjanja imenica.

6. Jezične vježbe: Diktat. Konverzacijska tema Moj dom. Ponavljanje sklanjanja imenica. Ponavljanje prezenta glagola. Upotreba prijedloga s padežima. Čitanje i prijevod jednostavnog teksta iz navedene teme. Rad na složenijem tekstu. Postavljanje pitanja. Sastavljanje dijaloga. Prepričavanje prema slici. Zadatak: prijevod prijedložnih konstrukcija, sastavljanje rečenica s određenim prijedlozima, sastavljanje opisa vlastitoga doma.

Elementarna gramatika: Pismena provjera znanja iz prethodno savladanog gradiva.

7. Jezične vježbe: Pismeno prepričavanje kratkog teksta. Konverzacijska tema Godišnja doba. Mjeseci. Dani u tjednu. Perfekt, pluskvamperfekt, kondicional. Vježbe iz čitanja i prevođenja. Vježbe uz tekst. Odgovori na pitanja. Zadatak: tvorba perfekta i pluskvamperfekta, pisanje sastava i priprema za prepričavanje.

Elementarna gramatika: Glagoli u ukrajinskom jeziku. Glagolska vremena i načini. Glagolske osnove. Podjela na dvije konjugacije. Vid glagola. Tvorba prezenta glagola nesvršenog i futura glagola svršenog vida. Promjena suglasnika u osnovama glagola I. i II. konjugacije.

8. Jezične vježbe: Konverzacijska tema Akademska godina. Ponavljanje sklanjanja pridjeva. Redni brojevi. Povratni glagoli. Ponavljanje iz zadatka. Sastavljanje poliloga. Vježbe s umetanjem neophodnog glagolskog oblika. Prijevod rečenica na ukrajinski jezik. Zadatak: vježbe iz deklinacije rednih brojeva, konjugacija povratnih glagola, priprema dijaloga za rad u parovima.

Elementarna gramatika: Dva oblika futura glagola nesvršenog vida. Imperativ. Perfekt i pluskvamperfekt glagola. Kondicional. Ponavljanje glagolskih oblika.

9. Jezične vježbe: Konverzacijska tema U knjižnici. Lične zamjenice (promjene u osnovi ličnih zamjenica u kosim padežima). Vježbe iz deklinacije ličnih zamjenica. Sastavljanje rečenica sa zamjenicama. Zamjena imenica ličnim zamjenicama. Zadatak: deklinacije ličnih zamjenica, prepričavanje teksta.

Elementarna gramatika: Pridjevi. Sklanjanje pridjeva. Stupnjevanje pridjeva. Sklanjanje glavnih brojeva odyn, dva, obydva te brojeva od 5 do 10.

 1. Jezične vježbe: Provjera znanja. Konverzacijska tema Grad (nazivi dijelova grada, gradski prijevoz).Glagoli kretanja. Imperativ. Promjene suglasnika u osnovi glagola kod tvorbe imperativa. Čitanje i sastavljanje dijaloga. Zadatak: pisanje kratkog sastava i njegovo prepričavanje, tvorba imperativa od ponuđenih glagola, oblikovanje zahtjevnih rečenica.

Elementarna gramatika: Sklanjanje glavnih brojeva od 11 do 19 i od 20 do 100.Sklanjanje brojeva 40, 90, 100. Sklanjanje sastavljenih brojeva drugi dio kojih je sto. Sklanjanje složenih brojeva. Ponavljanje sklanjanja pridjeva. Sklanjanje rednih brojeva. Slaganje imenica s brojevima.

 1. Jezične vježbe: Diktat. Konverzacijska tema Ukrajinski običaji i tradicije. Zimski blagdani.Futur glagola nesvršenoga vida. Prebacivanje rečenica iz prezenta u futur. Neodređene zamjenice. Rad na složenijim tekstovima. Zadatak: tvorba futura određene skupine glagola, sastavljanje rečenica i ispravna upotreba neodređenih zamjenica u rečenicama, prepričavanje teksta, odgovori na pitanja, sastav.

Elementarna gramatika: Pismena provjera znanja iz sklanjanja brojeva.

 1. Jezične vježbe: Prepričavanje sastava. Konverzacijska tema Radni dan.Uvježbavanje gramatike (jednina i množina imenica, deklinacije imenica). Zadatak: sklanjanje i stupnjevanje pridjeva, upotreba i deklinacija ličnih zamjenica.

Elementarna gramatika: Sklanjanje ličnih zamjenica ja, ty, my, vy i povratne zamjenice sebe. Sklanjanje ličnih zamjenica vin, vona, vono, vony. Sklanjanje pridjevskih zamjenica mij, tvij, svij, naš, vaš, jihnij. Sklanjanje zamjenica toj, cej, jakyj, čyj, kotryj, ves’.

 1. Jezične vježbe: Ponavljanje. Kratki diktat. Uvježbavanje gramatike. Zadatak: tvorba glagolskih vremena.

Elementarna gramatika: Prilozi. Prijedlozi i njihova upotreba s padežima.

 1. Jezične vježbe: Ponavljanje. Pismeno prepričavanje kratkog teksta.  Uvježbavanje gramatike. Zadatak:  tvorba glagolskih načina, upotreba neodređenih zamjenica.

Elementarna gramatika: Ponavljanje gradiva obrađivanog tijekom semestra kroz vježbe. Priprema za ispit.

 1. Jezične vježbe: Ponavljanje i kolokvij.

Elementarna gramatika: Kolokvij.

 

Literatura:

 1. Obvezatna

Čukina, V.F., Počtarenko, G.S., Počtarenko, O.M. (1998). Ukrajins’kyj pravopys v tablyc’ah ta shemah. –  Kyjiv.

Čukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablyc’ah ta shemah. – Kyjiv. Ponomariv, O.D. (1997). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.

Zajčenko, N.F., Vorobjova, S.A. (2004). Praktyčnyj kurs ukrajins’koji movy dl’a inozemciv: usne movlenn’a. –  Kyjiv.

Žluktenko, Ju.O., Toc’ka, N.I. (1973). Pidručnyk ukrajins’koji movy. –  Kyjiv.

 

 1. Dopunska

Menac, A., Kovalj, A.P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski  ili srpski  i  hrvatsko ili srpsko-ukrajinski  rječnik. –  Zagreb.

Pl’ušč, M. Ja., Grypas, N. Ja. (2004). Gramatyka  ukrajins’koji movy v tablyc’ah. – Kyjiv.

Gorpynyč, V.O. (2004). Morfologija ukrajins’koji movy. – Kyjiv.

 

Način polaganja ispita: Jezične vježbe: diktat, pismeni ispit.

Elementarna gramatika: pismeni test

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa Sveučilišta u Zagrebu

 

Govorne vježbe

Silab iz dijela kolegija Govorne vježbe (2020./2021.)

Naziv kolegija: Govorne vježbe

Nastavnik:  dr. sc. Silvija Graljuk, poslijedoktorandica

ECTS: (dio kolegija Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika i Elementarna gramatika I)

Jezik: hrvatski, ukrajinski

Trajanje: 1 semestar (I. zimski)

Status: obvezni kolegij

Oblik nastave: vježbe

Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta

Cilj kolegija: Upoznavanje s ukrajinskim književnim jezikom. Uvježbavanje govora. Usvajanje navika govornih vještina u govoru i pismu putem slušanja, čitanja, prepričavanja ponuđenih tekstova u obliku dijaloga i monologa.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij stvara temelje daljnjoj jezičnoj nadogradnji i normativnom izgovoru.

Korištene metode: metoda razgovora, metoda čitanja i rada na tekstu, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda, metoda praktičnih radova i metoda demonstracije.

Studentske obveze: savjesno pohađanje i sudjelovanje u nastavi, redovno izvršavanje zadataka.

 Sadržaj kolegija: Temeljita obrada ponuđenih tekstova i pojedinih tema iz svakodnevnog života.

Raspored rada (po tjednima):

 1. Upoznavanje s ukrajinskim književnim jezikom. Ukrajinska abeceda, podjela na samoglasnike i suglasnike, usvajanje izgovora fonema /г/ і /и/.

2. Uvježbavanje izgovora fonema /г/ і /и/ te usporedba ostalih ukrajinskih i hrvatskih glasova; naglasak u ukrajinskom jeziku; najčešća ukrajinska imena, glavni brojevi. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.

3. Izrazi uljudnosti, izrazi prilikom upoznavanja, uvježbavanje razgovora na temu Як справи?, uporaba osobnih zamjenica, glagol biti u prezentu, uporaba posvojnih zamjenica його і її. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.

4. Uvježbavanje pravilne uporabe imenica u genitivu jednine, tvorba ženskoga roda od imenica muškoga roda, nazivi zemalja na ukrajinskom jeziku, tvorba etnika, uvježbavanje korištenja izraza tipa розмовляти по-українськи / по-українському / українською мовою. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.

5. Genitiv jednine imenica i zamjenica, prošlo, sadašnje i buduće vrijeme glagola biti, lokativ jednine imenica, glasovne promjene (prva i druga palatalizacija), pravilna uporaba veznika і, й, та te prijedloga у/в. Leksik: obitelj i rodbinski odnosi, tvorba patronima. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.

6. Imenice u lokativu jednine, mjesni prilozi, pravilna uporaba vokativa, razgovor i usvajanje leksika na temu zanimanja. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.

7. Konjugacija glagola, sadašnje vrijeme glagola любити, могти, вміти, дивитися; uvježbavanje konstrukcije любити, могти, вміти + infinitiv, pravilna uporaba imenica u akuzativu, red riječi u jednostavnoj rečenici. Leksik: slobodno vrijeme, hobi, glazba, razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.

8. Slaganje imenice muškoga, ženskoga i srednjeg roda s pridjevom u nominativu jednine i množine, pravilna uporaba padeža pri potvrdnim i negirajućim odgovorima. Leksik: osnovne boje, voće i povrće, razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.

9. Slaganje imenica s pridjevima, sadašnje vrijeme glagola варити, пити, їсти, pravilna uporaba glagola їсти u prošlom vremenusklanjanje pridjeva muškoga, ženskoga i srednjeg roda. Leksik: hrana i piće, upoznavanje s najpoznatijim ukrajinskim jelima, razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.

 1. Instrumental imenica jednine i množine muškoga, ženskog i srednjeg roda. Uvježbavanje pravilne uporabe nastavka kod tvrde, meke imiješanegrupe imenica. Leksik: posuđe i dnevni obroci. Razgovor na navedenu temu, ponavljanje ranije usvojenih konstrukcija. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.

11. Nominativ množine imenica muškoga, ženskoga i srednjeg roda, imperativ glagola. Leksik: naručivanje jela i pića u restoranu i baru, korištenje jelovnikom. Izrazi uljudnosti prilikom narudžbe. Razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.

12. Uvježbavanje pravilne uporabe imenica u genitivu množine i lokativu jednine, tvorba i pravilna uporaba odnosnih pridjeva, slaganje brojeva s imenicom, brojevi do tisuću. Leksik: kupovina u trgovini, osnovni izrazi prilikom kupovine. Ukrajinska grivnja i kopijka. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.

 1. Uvježbavanje tvorbe glagola u perfektu, tvorba deminutiva kod imenica i pridjeva. Uvježbavanje pravilne uporabe brojeva uz imenice. Leksik: kupovina na tržnici. Razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora.
 2. Povratni glagoli, svršeni i nesvršeni oblik glagola, uvježbavanje tvorbe budećeg vremena, glagoli kretanja: їхати, їздити, ходити, йти. Uvježbavanje korištenje rečenica s konstrukcijama знаєш яка…, знаєш, що… Leksik: škola, fakultet, putovanja. Razgovor na navedenu temu. Slušanje audiozapisa i uvježbavanje izgovora. 
 1. Ponavljanje nastavnog sadržaja usvojenog tijekom semestra. Priprema studenata za ispit.

 

Literatura

 1. Obvezna

Палінська, Олеся; Туркевич, Оксана: Українська мова як іноземна КРОК 1 (А1-А2), елементарний / основний рівень, Львів, Артос-2011.

 1. Dopunska

Вивчаємо українську, Львівський державний університет, 1995.

Культура української мови, Київ, Либідь, 1990.

Дорогами та стежками історії України, Школа, 2002.

Неживий O. I., Ужченко, В. Д., Дидактичний матеріал з народознавства, Освіта, 1995.

Način polaganja ispita: usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa Sveučilišta u Zagrebu