Uvod u lingvistiku

Uvod u lingvistiku

Naziv kolegija: Uvod u lingvistiku
Ime nastavnika: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red.prof.
Status: obvezatni
Oblik nastave: 1 sat predavanja
ECTS – bodovi: 2 ECTS

Ciljevi kolegija: Kolegij daje cjelovitu sliku o domeni lingvistike i njezinim osnovnim problemima upoznajući studente s temeljnim sustavom pojmova i termina pojedinih lingvističkih disciplina kao i autorima (školama) koji su dali značajan doprinos razvoju lingvistike kao znanosti. Kolegij predstavlja uvod u kompletan ciklus lingvističkih kolegija u toku studija.

Sadržaj kolegija: Nakon određivanja mjesta slavenskih jezika i pisama u svjetskom lingvističkom atlasu slijedi kratak pregled povijesti bavljenja jezikom do kraja 19. st. (velike lingvističke tradicije, glotogonijski problem, tipovi klasifikacija jezika i dr.), te upoznavanje suvremenih lingvističkih teorija s naglaskom na strukturalizam (zbog relevantnosti terminologije) i udio slavenskih znanstvenika (Kazanjska škola, Harkovska škola, Praški lingvistički krug, ukrajinska lingvistička misao 20. stoljeća). Određivanje mjesta jezika među ostalim semiotičkim sustavima, te elemenata njegove strukture omogućuje razumijevanje sustavnosti pojedinih jezičnih razina (od fonetike i fonologije do semantike i leksikologije). Uz definiranje temeljnih lingvističkih disciplina, njihovog područja i metodologije, upoznaju se i osnove interdisciplinarnih grana lingvistike (pragmalingvistika, semiotika, sociolingvistika, psiholingvistika i dr.)

Studentske obveze: redovito prisustvovanje predavanjima, sudjelovanje u diskusijama. Tijekom kolegija student pišu 3 testa iz svake od prijeđenih cjelina (jezične razine, klasifikacija jezika, povijest lingvistike).

Raspored rada (po tjednima):
1. tjedan: Uvod u lingvistiku. Predmet proučavanja. Znakovna priroda jezika. Opozicija jezik – govor. Lingvističke discipline prema području i metodologiji proučavanja

2. tjedan: Fonetika i fonologija. Glasovi i njihova podjela. Pojam fonema i alofona. Distinktivna obilježja. Morfologija. Morfem i alomorf. Vrste morfema. Leksičko i gramatičko značenje. Tvorba riječi. Fleksija. Gramatičke kategorije. Kriteriji za klasifikaciju vrsta riječi.

3. tjedan: Sintaksa. Sintagma. Rečenica. Tekst/diskurs. Tipovi sintaktičkih veza. Stilistika. Višeznačnost pojma stil.

4. tjedan: Semantika. Predmet semantike. Značenjski odnosi u semantičkom polju: Hiponimija. Hiperonimija. Antonimija. Sinonimija. Homonimija. Polisemija. Leksikologija i leksikografija. Vrste rječnika. Struktura leksikografske jedinice. Vremenska, područna i funkcionalna raslojenost leksika. Problem posuđenica i tuđica. Onomastika.

5. tjedan: 1. test. Uvodno predavanje o jezičnoj raznoslikosti i o geneološkoj podjeli jezika. Indoeuropski jezici.

6. tjedan: Staroslavenski jezik. Istočnoslavenski jezici.

7. tjedan: Južnoslavenski jezici.

8. tjedan: Zapadnoslavenski jezici.

9. tjedan: Morfološka klasifikacija jezika. Analitički i sintetički jezici.

10. tjedan: Pismo. Nastanak i razvoj od piktograma, ideograma i slogovnog pisma do alfabeta. Grafemika. Slavenska pismenost. Ortografija i ortoepija. Transkripcija i transliteracija.

11. tjedan: 2. test. Lingvistička istraživanja do 20. st. Velike lingvističke tradicije: indijska, kineska, hebrejska, arapska, antička. Komparativno-historijska lingvistika, biološki determinizam, humboldtizam, psihologizam, “mladogramatičari”.

12. tjedan: Pregled lingvističkih istraživanja u 20. st. Ženevska škola. Praški lingvistički krug. A.Martinet. Danski glosematičari. Transformacijsko-generativni model N.Chomskog.

13. tjedan: F. de Saussure i strukturalizam. Jezična djelatnost. Jezik i govor. Struktura jezičnog znaka. Arbitrarnost i motiviranost znaka. Sinkronija i dijakronija. Sintagmatske i paradigmatske veze. Odjeci strukturalizma.

14 tjedan:: Jezik kao sustav i jezik kao standard. Jezične funkcije po R.Jakobsonu. Formalizacije u lingvistici. Norma i standard. Jezični purizam. Jezična zajednica i jezični identitet (tipološki, genealoški, vrijednosni). Jezični supstrat i superstrat.

15. tjedan: 3. test. Razvoj lingvistike u Ukrajini. Povijest standardizacije ukrajinskog jezika. Leksikografija u Ukrajini.

Literatura:
Obvezatna:
Škiljan, D.: Pogled u lingvistiku, Naklada Benja, Rijeka 1994. (i kasnija izdanja)
Glovacki-Bernardi, Z. (prir): Uvod u lingvistiku, ŠK, Zagreb 2001.
Dodatna:
Карпенко, Ю. О.: Вступ до мовознавства, В.ц. «Академія», Київ 2006
Кочерган, М. П.: Загальне мовознавство, В.ц. «Академія», Київ 2003
Tekavčić, P.: Uvod u lingvistiku za studente talijanskog jezika i književnosti, SNL, Zagreb 1979.

Način polaganja ispita: pismeni test, usmeni ispit.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa Sveučilišta u Zagrebu.