Funkcionalni stilovi i prevođenje

Syllabus kolegija

Naziv kolegija: Funkcionalni stilovi i prevođenje (2022./2023.)

Nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, red. prof.

ECTS-bodovi: 4

Jezik: ukrajinski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (I., zimski)

Status: obvezatni

Oblik nastave: predavanja i seminari (1P+2S)

Uvjeti za upis kolegija: upisan Diplomski studij ukrajinskog jezika i književnosti.

Studentske obaveze: redovito pohađanje nastave u skladu s odredbama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima, aktivnost za vrijeme nastave i izrada domaćih radova. Za potpis studenti moraju imati rječnik koji sadržava građu prikupljenu tijekom prevođenja osobnih dokumenata i tekstova različitih funkcionalnih stilova te mapu prijevoda izrađenih tijekom semestra. Provjera znanja na kolegiju vrši se putem pismenog završnog ispita. Pismeni ispit sastoji se od 3 pismena prijevoda tekstova.

Cilj kolegija: formirati i razvijati prijevodne kompetencije studenata (s posebnim naglaskom na pismenom prevođenju), uvesti studente u suvremenu problematiku prevođenja, podučiti postojećim strategijama i načinima pismenoga prevođenja tekstova različitih funkcionalnih stilova, formirati predodžbu o alatima suvremenog prevoditelja.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: prevođenje predstavlja višu razinu ovladavanja stranim jezikom koja sistematizira znanja stečena tijekom preddiplomskog studija. Kolegij Funkcionalni stilovi i prevođenje uz Teoriju i praksu prevođenja te Prevođenje književnih tekstova čini jezgru specijalizacije iz prevođenja na studiju ukrajinistike.

Korištene metode: metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova.

Sadržaj kolegija:

 1. Uvod. Upoznavanje s ciljevima kolegija, sadržajima, studentskim obavezama. Rasprava o dosadašnjim iskustvima studenata s prevođenjem, o očekivanjima od kolegija i sl. Funkcionalni stilovi i prevođenje.
 2. Sudski tumač i specifičnost njegova rada. Vrste prijevoda. Pismeni prijevod i njegovi profesionalni standardi. Etički kodeks prevoditelja (sudskih tumača).

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Upotreba transliteracije pri prevođenju s ukrajinskog na hrvatski i obrnuto. Prevođenje s hrvatskog na ukrajinski i obrnuto osobnih dokumenata: osobne iskaznice, putovnice, rodnog lista, izvatka iz Matice rođenih, vjenčanog lista, izvatka iz Matice vjenčanih, domovnice, srednjoškolskih svjedodžbi, prijepisâ ocjena, diploma (SSS, VŠS i VSS), dopunskih isprava, punomoći, vozačke dozvole, vojne knjižice, potvrde o promjeni imena i prezimena i dr.

 1. Administrativni stil. Zakonodavni i diplomatski podstil. Prevođenje odlomaka teksta zakona, ugovora, memoranduma, protokola.
 2. Publicistički stil. Prevođenje tekstova iz područja politike, ekonomije, prava, religije.
 3. Znanstveni stil. Prevođenje tekstova iz područja lingvistike (odlomci znanstvenih članaka, sinopsisa doktorskih radova i dr.), povijesti (odlomci članaka iz udžbenika) i sl.
 4. Diskusija o pojedinim pitanjima.

Literatura

Obvezatna:

 1. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. Київ: Юніверс, 2002.
 2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. Вінниця. «Нова Книга», 2001.
 3. Ivir, V. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar „Karlovačka gimnazija“ Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu, 1984.
 4. Pavlović, N. Uvod u teorije prevođenja. Leykam international, 2015.
 5. Transliteracija i transkripcija stranih imena. Ukrajinski u: Hrvatski pravopis. Zagreb: Matica hrvatska, 2007.

Jedno- i dvojezični rječnici:

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з. дод., допов. на CD) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009.
 2. Anić, V. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber, 2004.
 3. Menac, A., Kovalj, A.P. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. Zagreb, 1979.

On-line rječnici i drugi elektronički resursi:

 1. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970 – 1980): http://www.sum.in.ua/
 2. Тлумaчний словник з менеджменту: http://www.management.com.ua/glossary/
 3. Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О. Економічний словник. Київ: Кондор, 2006: https://archive.org/details/eksl2006
 4. Зведений словник зaстaрілих тa мaловживaних слів: http://litopys.org.ua/rizne/zvslovnyk.htm
 5. Латинсько-український і українсько-латинський словник ветеринарно-медичних термінів:

http://hmapo-pedagogics.kh.sch.in.ua/Files/downloads/Balala%D1%94va_Latin.pdf

 1. Перевіркa трaнслітерaції – Держaвнa мігрaційнa службa Укрaїни:

https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html