Funkcionalni stilovi i prevođenje

Naziv kolegija: Funkcionalni stilovi i prevođenje (2019./2020.)

Nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, izv. prof.

ECTS-bodovi: 4

Jezik: ukrajinski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (I., zimski)

Status: obvezatni

Oblik nastave: predavanja i seminari (1P+2S)

Uvjeti za upis kolegija: upisan Diplomski studij ukrajinskog jezika i književnosti.

Studentske obaveze: redovito pohađanje nastave u skladu s odredbama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima, aktivnost za vrijeme nastave i izrada domaćih radova. Za potpis studenti moraju imati rječnik koji sadrži vokabular prikupljen tijekom prevođenja osobnih dokumenata i tekstova različitih funkcionalnih stilova te mapu prijevoda napravljenih tijekom semestra. Provjera znanja na kolegiju vrši se putem pismenog završnog ispita. Pismeni ispit sastoji se od 3-4 pismena prijevoda kraćih tekstova.

Cilj kolegija: Formirati i razvijati prijevodne kompetencije studenata (s posebnim naglaskom na pismenom prevođenju), uvesti studente u suvremenu problematiku prevođenja, podučiti postojećim strategijama i načinima pismenoga prevođenja tekstova različitih funkcionalnih stilova, formirati predodžbu o alatima suvremenog prevoditelja.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Prevođenje predstavlja višu razinu ovladavanja stranim jezikom koja sistematizira znanja stečena tijekom preddiplomskog studija. Kolegij Funkcionalni stilovi i prevođenje uz Teoriju i praksu prevođenja te Prevođenje književnih tekstova čini jezgru specijalizacije iz prevođenja na studiju ukrajinistike.

Korištene metode: metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova.

 

Sadržaj kolegija:

 1. Uvod. Upoznavanje s ciljevima kolegija, sadržajima, studentskim obavezama. Rasprava o dosadašnjim iskustvima studenata s prevođenjem, o očekivanjima od kolegija i sl. Stil i prevođenje. Prevoditeljska struka: interpreter i translator. Područja specijalizacije. Sudski tumač i specifičnost njegova rada. Vrste prijevoda. Pismeni prijevod i njegovi profesionalni standardi. Etički kodeks prevoditelja. Prevoditeljski alati (jednojezični i dvojezični rječnici, on-line rječnici, enciklopedije i sl.).

 

 

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Transliteracija i transfonemizacija. Prevođenje s hrvatskog na ukrajinski i obrnuto osobnih dokumenata: putovnice, rodnog lista, vjenčanog lista, domovnice, srednjoškolske svjedodžbe, prijepisa ocjena, diploma o SSS, VŠS i VSS, punomoći, vozačke dozvole, vojne knjižice, potvrde o promjeni imena i prezimena itd.

 

10., 11. Administrativni stil. Zakonodavni i diplomatski podstil. Prevođenje odlomaka teksta zakona, ugovora, memoranduma, protokola.

 

 1. Publicistički stil. Prevođenje tekstova iz područja politike, ekonomije i prava.

 

13., 14. Znanstveni stil. Prevođenje tekstova iz područja lingvistike (odlomci znanstvenih članaka, sinopsisa doktorskih radova i dr.) i/ili povijesti (odlomci članaka iz udžbenika) i sl.

 

 1. Diskusija o pojedinim pitanjima.

 

Literatura

Obvezatna:

 1. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навч.посібник. – К.: Юніверс, 2002. – 280 с.
 2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця. «Нова Книга», 2001. – 448 с.
 3. Ivir, Vladimir. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar „Karlovačka gimnazija“ Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu, 1984.
 4. Transliteracija i transkripcija stranih imena. Ukrajinski u: Hrvatski pravopis, 2007. – Zagreb: Matica hrvatska.

 

Dvojezični rječnici:

 1. Menac, A., Kovalj, A.P. 1979. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. Zagreb.

 

Jednojezični rječnici:

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з. Дод., допов. на CD) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.
 2. Anić, V. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber, 2004.

 

On-line rječnici i elektronički resursi:

 1. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970 – 1980): http://www.sum.in.ua/
 2. Тлумaчний словник з менеджменту: http://www.management.com.ua/glossary/
 3. Зведений словник зaстaрілих тa мaловживaних слів: http://litopys.org.ua/rizne/zvslovnyk.htm
 4. 4. Економічний енциклопедичний словник: http://enbv.narod.ru/text/Econom/encyclo/spiski/a-ya.html
 5. Web-site Hrvatskoga društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja: http://www.drustvoprevoditelja.htnet.hr/
 6. Web-site udruženja prevoditelja Ukrajine: http://www.uta.org.ua/