Sintaksa ukrajinskog jezika 1

Naziv kolegija: Sintaksa ukrajinskog jezika 1 (2019./2020.)

Nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, izv. prof.

ECTS-bodovi: 5

Jezik: ukrajinski

Trajanje: 1 semestar (V., zimski)

Status: obvezatni

Oblik nastave: predavanja i vježbe (2P+1V)

Uvjeti za upis kolegija: upisani V. semestar

Studentske obaveze: redovito pohađanje nastave u skladu s odredbama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima, aktivnost za vrijeme nastave i izrada domaćih radova. Provjera znanja na kolegiju vrši se putem kontinuiranog praćenja ili završnog ispita, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Kontinuirano praćenje obuhvaća ocjenu iz pismenih provjera znanja iz tematskih cjelina obrađenih tijekom semestra i ocjenu iz domaćih radova te se omogućava studentima, koji su redovito pohađali nastavu, imaju pozitivne ocjene iz pismenih provjera znanja i domaćih radova. Završnom ispitu mogu pristupiti studenti koji su redovito pohađali nastavu, imaju pozitivne ocjene iz domaćih radova, ali zbog kolizija nisu pisali pismene provjere znanja iz više od jedne tematske cjeline ili imaju negativne ocjene iz više od jedne tematske cjeline. Za studente koji nisu pisali jednu pismenu provjeru znanja ili imaju negativnu ocjenu iz jedne tematske cjeline prema dogovoru s predmetnim nastavnikom organizira se nadoknada.

Cilj kolegija: Usvajanje sintakse i interpunkcije suvremenoga ukrajinskoga standardnoga jezika. Usporedba teorijskih pristupa u ukrajinskoj i hrvatskoj sintaktologiji.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Redoslijed ovladavanja jezičnoteorijskim kolegijima prati hijerarhiju jezičnih razina, pa u skladu s time, studenti se upoznaju sa sintaksom i interpunkcijom ukrajinskog jezika nakon što su svladali fonetsko-fonološku i morfološku razinu te tvorbu riječi. Kolegiji Sintaksa ukrajinskog jezika 1 kao jedna od sastavnica programa preddiplomskog studija upoznaje studente s osnovnim sintaktičkim jedinicama i njihovim značajkama, tipologijom rečenice i gramatičkim ustrojstvom jednostavne rečenice. Ovladavanje sintaktičkim sustavom i interpunkcijom ukrajinskog jezika doprinosi formiranju visoke razine komunikativne kompetencije kod studenata ukrajinistike.

Korištene metode: usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, e-učenje.

 

Sadržaj kolegija:

 1. Predavanje i vježbe: Uvod u sintaksu ukrajinskoga standardnog jezika. Pojam i predmet sintakse. Osnovne sintaktičke jedinice: rečenica, riječoblik, sintagma (hijerarhija razina, sintaktičke jedinice kao jedinice više razine). Višeaspektnost sintaktičkih jedinica (logički, strukturni, semantički, komunikativni aspekti).
 2. Predavanje: Spoj riječi (sintagme) kao nepredikativna (nominativna) sintaktička jedinica. Razlike između sintagme i riječi te sintagme i rečenice. Klasifikacija (podjela) sintagma. Dvije vrste spojeva riječi: zavisni (zatvoreni) i nezavisni (otvoreni i zatvoreni). Spojevi riječi po sastavu (jednostavni, složeni, obvezatno složeni, frazemi). Tipovi zavisnih sintagma prema morfološkom izrazu glavne riječi (imenički, pridjevski, glagolski, priložni).

Vježbe: Sintaktička analiza različitih vrsta spojeva riječi. Izdvajanje spojeva riječi u rečenici. Sastavljanje spojeva riječi.

3.; 4. Predavanje: Vrste sintaktičkih veza među sastavnicama spojeva riječi (sročnost, upravljanje, pridruživanje). Semantika spojeva riječi (atributivni, objektni, adverbijalni). Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline „Sintagma“.

Vježbe: Sintaktička analiza spojeva riječi. Sastavljanje sintagmi prema zadanim shemama.

5.; 6. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Sintagma“. Rečenica kao jezična i govorna jedinica. Osnovne karakteristike rečenice (modalnost, sintaktičko vrijeme, kategorija lica). Tipologija jednostavne rečenice (višeaspektni pristup). Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline „Tipologija rečenice“.

Vježbe: Uvježbavanje podjele rečenica.

6.; 7.; 8. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Tipologija rečenice u ukrajinskim sintaksama“. Jednostavna dvočlana rečenica. Glavni dijelovi rečenice. Subjekt (jednostavni i složeni) i predikat (jednostavni i složeni, imenski složeni, glagolski složeni i sastavljeni). Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline „Glavni dijelovi rečenice“.

Vježbe: Određivanje različitih vrsta subjekata i predikata.

9.; 10.; 11. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Glavni dijelovi rečenice“. Sporedni dijelovi rečenice. Atribut (sročni i nesročni), apozicija, objekt (izravni i neizravni), priložna oznaka (mjesta, vremena, načina, uzroka, namjere, uvjeta itd.). Sinkretizam sporednih dijelova rečenice. Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline „Sporedni dijelovi rečenice“.

Vježbe: Sintaktička analiza jednostavnih rečenica, pronalaženje i označavanje glavnih i sporednih dijelova rečenica.

12.; 13.; 14. Predavanje: Pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Sporedni dijelovi rečenice“. Jednostavna jednočlana rečenica (glagolska i imenska). Vrste glagolskih jednočlanih rečenica. Vrste imenskih jednočlanih rečenica. Priprema za pismenu provjeru znanja iz tematske cjeline „Jednočlane rečenice“.

Vježbe: Određivanje vrste jednočlane rečenice. Sastavljanje različitih vrsta jednočlanih rečenica.

 1. Predavanje: Diskusija o pojedinim pitanjima. Zaključivanje ocjena.

Literatura

Obvezatna:

 1. Сучасна українська літературна мова: підручник / Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я. та ін.; За ред. М.Я. Плющ – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 2000. – 429 с.
 2. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, та ін. – К.: «Либідь», 2001. – 400 с.
 3. Silić, J., Pranjković, I. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2005.

 

Dodatna:

 1. Загнітко А., Миронова Г. Синтаксис української мови. Теоретико-прикладний аспект. 2013. Brno, Masarykova univerzita. – 225 с.
 2. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: підручник. – К.: Вид. центр «Академія», 2004. – 366 с.
 3. Katičić, R. Sintaksa hrvatskoga književnoga jezika. Treće, poboljšano izdanje, HAZU, Globus, Zagreb, 2002.
 4. Pranjković, I. Hrvatski jezik 3. Udžbenik za 3. razred gimnazije. – Zagreb, 1998.
 5. Težak, S., Babić, S. Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. 16 izdanje. – Zagreb, 2007.