Sintaksa ukrajinskog jezika 1

Syllabus kolegija

Naziv kolegija: Sintaksa ukrajinskog jezika 1 (2022./2023.)

Nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, red. prof.

ECTS-bodovi: 5

Jezik: ukrajinski

Trajanje: 1 semestar (V., zimski)

Status: obvezatni

Oblik nastave: predavanja i vježbe (2P+1V)

Uvjeti za upis kolegija: položen ispit iz kolegija Morfologija ukrajinskog jezika 2

Studentske obaveze: redovito pohađanje nastave u skladu s odredbama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima, aktivnost za vrijeme nastave i izrada domaćih radova. Provjera znanja na kolegiju vrši se putem kontinuiranog praćenja ili završnog ispita. Kontinuirano praćenje obuhvaća ocjenu iz pismenih provjera znanja iz tematskih cjelina obrađenih tijekom semestra i ocjenu iz domaćih radova te se omogućava studentima, koji su redovito pohađali nastavu, imaju pozitivne ocjene iz pismenih provjera znanja i domaćih radova. Završnom ispitu mogu pristupiti studenti koji su redovito pohađali nastavu, imaju pozitivne ocjene iz domaćih radova, ali zbog kolizija nisu pisali pismene provjere znanja iz više od jedne tematske cjeline ili imaju negativne ocjene iz više od jedne tematske cjeline. Za studente koji nisu pisali jednu pismenu provjeru znanja ili imaju negativnu ocjenu iz jedne tematske cjeline prema dogovoru s predmetnim nastavnikom organizira se nadoknada.

Cilj kolegija: usvajanje sintakse i interpunkcije suvremenoga ukrajinskoga standardnoga jezika; usporedba teorijskih pristupa u ukrajinskoj i hrvatskoj sintaktologiji.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: redoslijed ovladavanja jezičnoteorijskim kolegijima prati hijerarhiju jezičnih razina, pa u skladu s time, studenti se upoznaju sa sintaksom i interpunkcijom ukrajinskog jezika nakon što su svladali fonetsko-fonološku i morfološku razinu te tvorbu riječi. Kolegiji Sintaksa ukrajinskog jezika 1 kao jedna od sastavnica programa preddiplomskog studija upoznaje studente s osnovnim sintaktičkim jedinicama i njihovim značajkama, tipologijom rečenice i gramatičkim ustrojstvom jednostavne rečenice. Ovladavanje sintaktičkim sustavom i interpunkcijom ukrajinskog jezika doprinosi formiranju visoke razine komunikativne kompetencije kod studenata ukrajinistike.

Korištene metode: usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, e-učenje.

Sadržaj kolegija:

 1. Predavanje i vježbe: uvod u sintaksu ukrajinskoga standardnog jezika; pojam i predmet sintakse; osnovne sintaktičke jedinice: rečenica, riječoblik, spoj riječi (hijerarhija razina, sintaktičke jedinice kao jedinice više razine); višeaspektnost sintaktičkih jedinica (logički, strukturni, semantički, obavijesni aspekt).
 2. Predavanje: spoj riječi kao nepredikativna (nominativna) sintaktička jedinica; razlike između spoja riječi i riječi te spoja riječi i rečenice; klasifikacija (podjela) spojeva riječi; zavisni (zatvoreni) i nezavisni (otvoreni i zatvoreni) spojevi riječi; spojevi riječi po sastavu (jednostavni, složeni, obvezatno složeni, frazemi). Vježbe: sintaktička analiza različitih vrsta spojeva riječi; izdvajanje spojeva riječi u rečenici; sastavljanje spojeva riječi.
 3. Predavanje: vrste zavisnih spojeva riječi prema morfološkom izrazu glavne riječi (imenički, pridjevski, glagolski, priložni). Vježbe: sintaktička analiza različitih vrsta spojeva riječi; izdvajanje spojeva riječi u rečenici; sastavljanje spojeva riječi.
 4. Predavanje: vrste gramatičkih veza među sastavnicama spojeva riječi (sročnost, upravljanje, pridruživanje). Vježbe: sintaktička analiza različitih vrsta spojeva riječi; izdvajanje spojeva riječi u rečenici; sastavljanje spojeva riječi.
 5. Predavanje: funkcionalna svojstva (semantika) spojeva riječi / (odredbeni, dopunski, okolnosni). Vježbe: sintaktička analiza različitih vrsta spojeva riječi; izdvajanje spojeva riječi u rečenici; sastavljanje spojeva riječi; sastavljanje spojeva riječi prema zadanim shemama; priprema za pismenu provjeru znanja.
 6. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Spojevi riječi“; rečenica kao jezična i govorna jedinica; osnovne karakteristike rečenice (modalnost, sintaktičko vrijeme, kategorija lica); tipologija jednostavne rečenice u ukrajinskim i hrvatskim gramatikama (višeaspektni pristup – ukrajinske gramatike). Vježbe: uvježbavanje podjele rečenica.
 7. Predavanje: vrste jednostavnih rečenica prema formalnom, semantičko-sintaktičkom i obavijesnom ustrojstvu. Vježbe: uvježbavanje podjele rečenica; priprema za pismenu provjeru znanja.
 8. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Tipologija rečenice u ukrajinskim sintaksama“; jednostavna dvočlana rečenica; glavni dijelovi rečenice – subjekt (podmet) i predikat (prirok); subjekt (jednostavni i složeni). Vježbe: određivanje različitih vrsta subjekata.
 9. Predavanje: jednostavna dvočlana rečenica; glavni dijelovi rečenice; predikat (jednostavni i složeni (imenski složeni, glagolski složeni), nulti te sastavljeni). Vježbe: određivanje različitih vrsta subjekata i predikata; priprema za pismenu provjeru znanja.
 10. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Glavni dijelovi rečenice“. Sporedni dijelovi rečenice – atribut (apozicija), objekt i priložna oznaka; atribut (sročni i nesročni), apozicija. Vježbe: sintaktička analiza jednostavnih rečenica; određivanje glavnih i sporednih dijelova rečenica.
 11. Predavanje: sporedni dijelovi rečenice: objekt (izravni i neizravni). Vježbe: sintaktička analiza jednostavnih rečenica; određivanje glavnih i sporednih dijelova rečenica.
 12. Predavanje: sporedni dijelovi rečenice: priložna oznaka (mjesta, vremena, načina, uzroka, namjere, mjere, uvjeta i dr.); sinkretizam sporednih dijelova rečenice. Vježbe: sintaktička analiza jednostavnih rečenica; određivanje glavnih i sporednih dijelova rečenica; priprema za pismenu provjeru znanja.
 13. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Sporedni dijelovi rečenice“; jednostavna jednočlana rečenica (glagolska i imenska); vrste glagolskih jednočlanih rečenica (određeno-lične, neodređeno-lične, poopćeno-lične, bezlične, infinitivne). Vježbe: jednočlane rečenice u usporedbi s dvočlanim.
 14. Predavanje: jednostavna jednočlana rečenica (glagolska i imenska); vrste imenskih jednočlanih rečenica (nominativne i genitivne). Vježbe: određivanje vrste jednočlane rečenice.
 15. Predavanje i vježbe: diskusija o pojedinim pitanjima; zaključivanje ocjena.

Literatura

Obvezatna:

 1. Сучасна українська літературна мова: підручник / Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я. та ін.; За ред. М.Я. Плющ. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: «Вища школа», 2000.
 2. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів та ін. Київ: «Либідь», 2001.
 3. Silić, J., Pranjković, I. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2005.

Dodatna:

 1. Загнітко А., Миронова Г. Синтаксис української мови. Теоретико-прикладний аспект. Brno, Masarykova univerzita, 2013.
 2. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2004.
 3. Pranjković, I. Hrvatski jezik 3. Udžbenik za 3. razred gimnazije. Zagreb, 1998.
 4. Težak, S., Babić, S. Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. 16 izdanje. Zagreb, 2007.