Sintaksa ukrajinskog jezika 2

Syllabus kolegija

Naziv kolegija: Sintaksa ukrajinskog jezika 2 (2022./2023.)

Nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, red. prof.

ECTS-bodovi: 5

Jezik: ukrajinski

Trajanje: 1 semestar (VI., ljetni)

Status: obvezatni

Oblik nastave: predavanja i vježbe (2P+1V)

Uvjeti za upis kolegija: položeni ispit iz kolegija Sintaksa ukrajinskog jezika 1

Studentske obaveze: redovito pohađanje nastave u skladu s odredbama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima, aktivnost za vrijeme nastave i izrada domaćih radova. Provjera znanja na kolegiju vrši se putem kontinuiranog praćenja ili završnog ispita, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Kontinuirano praćenje obuhvaća ocjenu iz pismenih provjera znanja iz tematskih cjelina obrađenih tijekom semestra i ocjenu iz domaćih radova te se omogućava studentima, koji su redovito pohađali nastavu, imaju pozitivne ocjene iz pismenih provjera znanja i domaćih radova. Završnom ispitu mogu pristupiti studenti koji su redovito pohađali nastavu, imaju pozitivne ocjene iz domaćih radova, ali zbog kolizija nisu pisali pismene provjere znanja iz više od jedne tematske cjeline ili imaju negativne ocjene iz više od jedne tematske cjeline. Za studente koji nisu pisali jednu pismenu provjeru znanja ili imaju negativnu ocjenu iz jedne tematske cjeline prema dogovoru s predmetnim nastavnikom organizira se nadoknada.

Cilj kolegija: usvajanje sintakse i interpunkcije suvremenoga ukrajinskoga standardnoga jezika; usporedba teorijskih pristupa u ukrajinskoj i hrvatskoj sintaksi.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: redoslijed ovladavanja jezičnoteorijskim kolegijima prati hijerarhiju jezičnih razina, pa u skladu s time, studenti se upoznaju sa sintaksom i interpunkcijom ukrajinskog jezika nakon što su svladali fonetsko-fonološku i morfološku razinu te tvorbu riječi. Kolegiji Sintaksa ukrajinskog jezika 2 kao jedna od sastavnica programa preddiplomskog studija upoznaje studente s pojavom sintaktičkog nizanja, naknadnog dodavanja, umetnutim konstrukcijama, složenim sintaktičkim konstrukcijama (nezavisno- i zavisnosloženim rečenicama te asindetskim rečenicama) i osnovnim pravilima interpunkcije (upotreba zareza, dvotočke, crtice). Ovladavanje sintaktičkim sustavom i interpunkcijom ukrajinskog jezika doprinosi formiranju visoke razine komunikativne kompetencije kod studenata ukrajinistike.

Korištene metode: metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, e-učenje.

Sadržaj kolegija:

 1. Predavanje: ponavljanje – jednostavne jednočlane rečenice (glagolske i imenske); vrste glagolskih i imenskih rečenica; jednočlane rečenice u ukrajinskim i hrvatskim sintaksama. Vježbe: određivanje vrste jednočlane rečenice; sastavljanje različitih vrsta jednočlanih rečenica; priprema za pismenu provjeru znanja.
 2. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Jednočlane rečenice“; nepune (krnje rečenice)*; vrste nepunih rečenica (kontekstualne, situacijske, eliptične). Vježbe: analiza nepunih rečenica.
 3. Predavanje: jednostavne rečenice s nizanjem (istovrsnim članovima / dijelovima), imenskim i glagolskim predikatnim prošircima / stegnutim zavisnim surečenicama s glagolskim pridjevom / prilogom u predikatnoj ulozi, apozicijskim skupom, modalnim riječima i izrazima (naknadno dodavanje, umetanje) te vokativom. Vježbe: rečenice s nizanjem, interpunkcija.
 4. Predavanje: nizanje u ukrajinskim i hrvatskim sintaksama. Vježbe: priprema za pismenu provjeru znanja.
 5. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice s nizanjem“; jednostavne rečenice sa stegnutim zavisnim surečenicama s glagolskim pridjevom / prilogom u predikatnoj ulozi, apozicijskim skupom. Vježbe: analiza rečenica, interpunkcija.
 6. Predavanje: jednostavne rečenice sa stegnutim zavisnim surečenicama s glagolskim pridjevom / prilogom u predikatnoj ulozi, apozicijskim skupom. Vježbe: analiza rečenica, interpunkcija.
 7. Predavanje: jednostavne rečenice s modalnim riječima i izrazima (naknadnim dodavanjem, umetanjem); rečenice s vokativom. Vježbe: analiza rečenica, interpunkcija, priprema za pismenu provjeru znanja.
 8. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice sa stegnutim zavisnim surečenicama s glagolskim pridjevom / prilogom u predikatnoj ulozi, apozicijskim skupom, modalnim riječima i izrazima te vokativom“; složene rečenice (sindetske i asindetske); nezavisnosložene rečenice. Vježbe: analiza nezavisnosloženih rečenica, interpunkcija u nezavisnosloženoj rečenici; priprema za pismenu provjeru znanja.
 9. Predavanje: provjera znanja iz tematske cjeline „Nezavisnosložene rečenice“*; složene rečenice – zavisnosložene rečenice. Vježbe: analiza zavisnosloženih rečenica, određivanje vrste zavisne surečenice, interpunkcija.
 10. Predavanje: složene rečenice – zavisnosložene rečenice. Vježbe: analiza složenih i interpunkcija; priprema za pismenu provjeru znanja.
 11. Predavanje: provjera znanja iz tematske cjeline „Zavisnosložene rečenice“*; složene rečenice – asindetske (s istovrsnim surečenicama). Vježbe: analiza asindetskih rečenica, interpunkcija u asindetskim rečenicama s istovrsnim surečenicama.
 12. Predavanje: složene rečenice – asindetske (s raznovrsnim surečenicama). Vježbe: analiza asindetskih rečenica, interpunkcija u asindetskim rečenicama s raznovrsnim surečenicama; priprema za pismenu provjeru znanja.
 13. Predavanje: pismena provjera znanja iz tematske cjeline provjera znanja iz tematske cjeline „Asindetske rečenice“ / „Složene rečenice“*; upravni i neupravni govor. Vježbe: interpunkcija u upravnome govoru.
 14. Predavanje: upravni govor. Vježbe: interpunkcija u upravnome govoru.
 15. Predavanje i vježbe: diskusija o pojedinim pitanjima; zaključivanje ocjena.

*Provjera znanja iz tematske cjeline „Složene rečenice“ može biti podijeljena na tri dijela: nezavisnosložene rečenice, zavisnosložene rečenice, asindetske rečenice.

Literatura:

Obvezatna:

 1. Сучасна українська літературна мова: підручник / Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я. та ін.; За ред. М.Я. Плющ. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: «Вища школа», 2000.
 2. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів та ін. Київ: «Либідь, 2001.
 3. Silić, J., Pranjković, I. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2005.

Dodatna:

 1. Зaгнітко А., Миронова Г. Синтаксис української мови. Теоретико-прикладний аспект. Brno, Masarykova univerzita, 2013.
 2. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2004.
 3. Pranjković, I. Hrvatski jezik 3. Udžbenik za 3. razred gimnazije. Zagreb, 1998.
 4. Težak, S., Babić, S. Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. 16 izdanje. Zagreb, 2007.