Sintaksa ukrajinskog jezika 2

Naziv kolegija: Sintaksa ukrajinskog jezika 2 (2019./2020.)

Nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, izv. prof.

ECTS-bodovi: 5

Jezik: ukrajinski

Trajanje: 1 semestar (VI., ljetni)

Status: obvezatni

Oblik nastave: predavanja i vježbe (2P+1V)

Uvjeti za upis kolegija: položeni ispit iz Sintakse 1

Studentske obaveze: redovito pohađanje nastave u skladu s odredbama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima, aktivnost za vrijeme nastave i izrada domaćih radova. Provjera znanja na kolegiju vrši se putem kontinuiranog praćenja ili završnog ispita, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Kontinuirano praćenje obuhvaća ocjenu iz pismenih provjera znanja iz tematskih cjelina obrađenih tijekom semestra i ocjenu iz domaćih radova te se omogućava studentima, koji su redovito pohađali nastavu, imaju pozitivne ocjene iz pismenih provjera znanja i domaćih radova. Završnom ispitu mogu pristupiti studenti koji su redovito pohađali nastavu, imaju pozitivne ocjene iz domaćih radova, ali zbog kolizija nisu pisali pismene provjere znanja iz više od jedne tematske cjeline ili imaju negativne ocjene iz više od jedne tematske cjeline. Za studente koji nisu pisali jednu pismenu provjeru znanja ili imaju negativnu ocjenu iz jedne tematske cjeline prema dogovoru s predmetnim nastavnikom organizira se nadoknada.

 

Cilj kolegija: Usvajanje sintakse i interpunkcije suvremenoga ukrajinskoga standardnoga jezika. Usporedba teorijskih pristupa u ukrajinskoj i hrvatskoj sintaksi.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Redoslijed ovladavanja jezičnoteorijskim kolegijima prati hijerarhiju jezičnih razina, pa u skladu s time, studenti se upoznaju sa sintaksom i interpunkcijom ukrajinskog jezika nakon što su svladali fonetsko-fonološku i morfološku razinu te tvorbu riječi. Kolegiji Sintaksa ukrajinskog jezika 2 kao jedna od sastavnica programa preddiplomskog studija upoznaje studente s pojavom sintaktičkog nizanja, naknadnog dodavanja, umetnutim konstrukcijama, složenim sintaktičkim konstrukcijama (nezavisno i zavisno složenim rečenicama te asindetskim rečenicama) i osnovnim pravilima interpunkcije (osnovna pravila upotrebe zareza, dvotočke, crtice). Ovladavanje sintaktičkim sustavom i interpunkcijom ukrajinskog jezika doprinosi formiranju visoke razine komunikativne kompetencije kod studenata ukrajinistike.

Korištene metode: metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, e-učenje.

 

Sadržaj kolegija:

 1. Predavanje: Jednočlane rečenice (glagolske i imenske). Vrste glagolskih i imenskih rečenica. Vježbe: jednočlane rečenice u usporedbi s dvočlanim (analiza).
 2. Predavanje: Jednočlane rečenice u ukrajinskim i hrvatskim sintaksama. Vježbe: analiza jednočlanih rečenica. Priprema za test iz tematske cjeline „Jednočlana rečenica“.
 3. Predavanje: test iz tematske cjeline „Jednočlane rečenice“. Nepune (krnje rečenice). Vrste nepunih rečenica (kontekstualne, situacijske, eliptične). Vježbe: analiza nepunih rečenica.
 4. Predavanje: Jednostavne rečenice s nizanjem, stegnutim zavisnim surečenicama, apozicijskim skupom, modalnim riječima i izrazima (naknadno dodavanje, umetanje). Vježbe: rečenice s nizanjem, interpunkcija.
 5. Predavanje: Nizanje (istovrsni članovi) u ukrajinskim i hrvatskim sintaksama. Vježbe: priprema za test.
 6. Test iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice s nizanjem“. Jednostavne rečenice sa stegnutim zavisnim surečenicama, apozicijskim skupom. Vježbe: analiza rečenica i interpunkcija.
 7. Predavanje: Jednostavne rečenice sa stegnutim zavisnim surečenicama, apozicijskim skupom. Vježbe: analiza rečenica i interpunkcija; priprema za test.
 8. Predavanje: Test iz tematske cjeline „Jednostavne rečenice sa stegnutim zavisnim surečenicama, apozicijskim skupom“. Jednostavne rečenice s modalnim riječima i izrazima (naknadnim dodavanjem, umetanjem). Rečenice s vokativom. Vježbe: analiza rečenica, interpunkcija Ponavljanje tematske cjeline „Sporedni dijelovi rečenice“. Priprema za pismenu provjeru znanja iz navedene tematske cjeline.
 9. Predavanje: Složene rečenice (sindetske i asindetske). Nezavisno složene rečenice. Vježbe: analiza rečenica i interpunkcija; priprema za test.
 10. Predavanje: Složene rečenice. Zavisno složene rečenice. Vježbe: analiza i interpunkcija; priprema za test.
 11. .Predavanje: Složene rečenice. Asindetske (s istovrsnim surečenicama). Vježbe: analiza rečenica i interpunkcija; priprema za test.
 12. Predavanje: Složene rečenice. Asindetske (s raznovrsnim surečenicama). Vježbe: analiza rečenica i interpunkcija; priprema za test.
 13. Predavanje: Test iz tematske cjeline „Složene rečenice“. Upravni i neupravni govor. Vježbe: interpunkcija.
 14. Predavanje: Upravni govor i interpunkcija.
 15. Zaključivanje ocjena.

Literatura

Obvezatna:

 1. Сучасна українська літературна мова: підручник / Плющ М.Я., Бевзенко С.П., Грипас Н.Я. та ін.; За ред. М.Я. Плющ – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 2000. – 429 с.
 2. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, та ін. – К.: «Либідь», 2001. – 400 с.
 3. Silić, J., Pranjković, I. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2005.

 

Dodatna:

 1. Загнітко А., Миронова Г. Синтаксис української мови. Теоретико-прикладний аспект. 2013. Brno, Masarykova univerzita. – 225 с.
 2. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: підручник. – К.: Вид. центр «Академія», 2004. – 366 с.
 3. Katičić, R. Sintaksa hrvatskoga književnoga jezika. Treće, poboljšano izdanje, HAZU, Globus, Zagreb, 2002.
 4. Pranjković, I. Hrvatski jezik 3. Udžbenik za 3. razred gimnazije. Zagreb, 1998.
 5. Težak, S., Babić, S. Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. 16 izdanje. – Zagreb, 2007.