Stilistika suvremenoga ukrajinskog jezika

Naziv kolegija: Stilistika suvremenoga ukrajinskog jezika (2019./2020.)

Nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, izv. prof.

ECTS-bodovi: 5

Jezik: ukrajinski

Trajanje: 1 semestar (VIII., ljetni)

Status: obvezatni

Oblik nastave: predavanja i seminari (2P+1S)

Uvjeti za upis kolegija: upisan VIII. semestar

Studentske obaveze: redovito pohađanje nastave u skladu s odredbama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima, aktivnost za vrijeme nastave i izrada seminarskih i domaćih radova. Polaganje završnog usmenog ispita.

Cilj kolegija: formiranje kod studenata znanja u području stilistike suvremenoga ukrajinskog jezika, vještina analize teksta, razvijanje kompetencije odabira jezičnih sredstava u skladu s temom, ciljem i područjem komunikacije, razvijanje jezičnog osjećaja i govornih vještina.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Stilistika suvremenoga ukrajinskoga jezika je završna filološka disciplina u nizu teoretskih i praktičnih disciplina suvremenoga ukrajinskog jezika koja se temelji na znanjima i vještinama stečenim u okviru fonetike, fonologije, gramatike i leksikologije. Ovaj će kolegij pridonijeti ne samo usavršavanju usmenog i pismenog izražavanja na ukrajinskom jeziku, nego i boljem razumijevanju različitih tekstova.

Korištene metode: U nastavnom će se procesu upotrijebiti metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, e-učenje.

 

Sadržaj kolegija:

 1. Stilistika kao lingvistička disciplina 1.
 • Sadržaj i opseg stilistike.
 • Faze razvoja.
 • Predmet i struktura stilistike.
 • Povezanost s drugim disciplinama.
 • Stilističke metode.

 

 

 1. Stilistika kao lingvistička disciplina 2. Fonetska stilistika.
 • Osnovni strukturni dijelovi i stilističke mogućnosti jezika.
 • Stilistika jezičnih jedinica i razina.
 • Osnovni pojmovi stilistike.
 • Objekt i predmet stilistike.
 • Stilistika jezika : stilistika govora.
 • Stilističko značenje.
 • Jezična norma : stilska norma.
 • Sredstva fonetske stilistike. Prevodilačka radionica: prevođenje odabranih poezija s ukrajinskoga na hrvatski.

 

3.; 4.; 5. Leksička stilistička sredstva.

 • Karakteristika leksika prema sferi upotrebe. Stilski neutralni i markirani leksik.
 • Termini.
 • Razgovorni i prostorječni leksik. Dijalektizmi. Vulgarizmi. Psovke.
 • Društveno markirani leksik.
 • Seminarski radovi: Stilske funkcije sinonima i antonima.

 

 1. Stilske funkcije frazema.
 • Opće karakteristike frazema (tipologija V. Vinogradova).
 • Paremiologija (poslovice, aforizmi, sentencije, maksime i dr).
 • Transformacija i kontaminacija frazema.
 • Seminarski rad: Stilske funkcije homonima.

 

 1. Neki aspekti gramatičke stilistike.
 • Morfološka stilistička sredstva.
 • Sintaktička stilistička sredstva.
 • Seminarski rad: Stilske funkcije posuđenica.

 

8.; 9. Funkcionalni stilovi ukrajinskoga jezika. Znanstveni stil.

 • Analiza tekstova.
 • Pisanje prikaza.
 • Prevođenje odlomaka znanstvenih tekstova iz područja filologije.
 • Seminarski rad: Stilske funkcije neologizama.

 

 

10.; 11. Administrativni stil.

 • Analiza i/ili prevođenje tekstova.
 • Sastavljanje životopisa, curriculum vitae, molbe i dr.
 • Seminarski rad: Stilske funkcije historizama i arhajizama.

 

 

 1. Publicistički stil.
 • Analiza tekstova.
 • Publicistički stil na TV-u: dokumentarni film iz ciklusa „Igra sudbine“.
 • Pisanje novinskog članka na odabranu temu.

 

 1. Književni stil.
 • Analiza i prevođenje tekstova.
 • Pisanje bajke, pripovijetke i sl.
 • Seminarski rad: Termini u književnom stilu.

 

 

 1. Razgovorni stil.
 • Upotreba razgovornog leksika u drugim funkcionalnim stilovima.
 • Analiza tekstova na leksičko-stilističkoj i morfološko-sintaktičkoj razini.
 • Uloga dijaloga.
 • Karakteristika sudionika dijaloga na temelju karakteristike njihovog govora.

* Praktični zadaci: pronalaženje pojedinih stilističkih pojava u tekstovima različitih stilova, analiza tekstova prema osobinama pojedinog funkcionalnog stila, pisanje sastavaka na različite teme.

Literatura

Obvezatna:

 1. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник для гуманіт. спец. вузів. – 3-є вид.,перераб. та доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.
 2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 368 с.

 

Dopunska:

 1. Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленг. – К.: Критика,. 2005. – 348 с.
 2. Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми. – К.: Критика, 2008. – 454 c.
 3. Fink-Arsovski, Ž. Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. – Zagreb: Knjigra, 2006.
 4. Menac, A., Trostinska, R. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik. – Zagreb: Zavod za lingv. FF Sveuč. u Zagrebu, 1993.