Historijska gramatika

Historijska gramatika ukrajinskog jezika (2021./2022.)

Nastavnica: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red.prof.

ECTS-bodovi: 5 ECTS

Jezik: ukrajinski

Trajanje: jedan semestar (7, zimski)

Status: obvezatni

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 1 sat vježbi

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima historijske gramatike te sa specifičnim obilježjima ukrajinskog jezika. Osobitosti ukrajinske fonologije, morfologije, tvorbe riječi promatraju se uz objašnjenja o nastanku pojedinih oblika. Daje se puna karakteristika gramatičkih oblika suvremenog jezika u njihovoj usporedbi sa nekadašnjim stanjem. Studenti će tijekom semestra usvojiti komparativne pojmove i pravila, te će poslije odslušanog kolegija imati znanja o razvoju i nastanku ukrajinskog jezika.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Historijska gramatika ukrajinskoga jezika bitan je dio povijesne gramatike slavenskih jezika. Svladavanje fonoloških i morfoloških zakonitosti omogućava studentu razumijevanje jezika i pravilno korištenje oblika riječi u komunikaciji. Historijska gramatika je neophodna osnova za razumijevanje činjenica suvremenog standardnog jezika, a također i dijalekata ukrajinskog jezika.

Korištene metode: Kolegij se sastoji od predavanja i vježbi. Sve informacije koje studenti dobiju na predavanjima produbljivat će se i razvijati na vježbama kroz provjeru znanja, pisanje testova, aktivno sudjelovanje studenata u vježbama, interakciju između nastavnika i studenata.

Sadržaj kolegija:

  1. Predavanje: Predmet proučavanja, komparativno-historijski princip. Slavenski narodi, jezična srodnost, istočnoslavenski jezici. Formiranjeukrajinskog jezika. Ukrajinski jezik – drugi slavenski jezici. Najstariji nazivi ukrajinskog jezika (do XVII ruski, od XVIII – maloruski, u XIX. st. maloruski i uklrajinski). Povijest periodizacije ukrajinskog jezika. Termini „protoukrajinski“, „davnjoruski“, „staroukrajinski“. Nastanak i razvoj pisma kod istočnih slavena, pisani spomenici. Povijest proučavanja ukrajinskog jezika.

Vježbe: Ponavljanje gradiva uvodnog predavanja. Provjeravanje znanja stečenih na kolegiju Osnove staroslavenskog jezika.

2. Predavanje: Fonetika: fonetski sustav protoukrajinskog jezika (IX – XI st.). suglasnici i samoglasnici, struktura sloga. Općeslavenske fonetske promjene: palatalizacija, promjena suglasnika dt i tt  u st, pojednostavljenje suglasničkih skupina, promjena samoglasnika.

Vježbe: Uvježbavanje gradiva predavanja fonetskih promjena.

3. Predavanje: Najstarije istočnoslavenske promjene: gv/kv + ĕ; ispadanje u skupinama dl, tl, dm; promjene ort/olt / tort/tort, tert/telt; punoglasje;. Povijest nazalnih samoglasnika, promjena zvuka ĕ, promjena je u o na početku; o umjesto a.

Vježbe: Uvježbavanje istočnoslavenskih fonetskih promjena. Usporedba istočno-, zapadno- i južnoslavenskih promjena općeslavenskog stanja.

4. Predavanje: Najstarije promjene ukrajinskog perioda. Historija ĭ i ŭ, posljedice njihovog gubljenja u sustavu samoglasnika, posljedice njihovog gubljenja u sustavu suglasnika.

Vježbe: Uvježbavanje fonetskih promjena koje razlikuju ukrajinski jezik od ostalih istočnoslavenskih jezika.

5. Predavanje: Prelazak e u o nakon sibilanata i j. Refleks zvuka ĕ. Prelazak e i o u i. Porijeklo zvukova y i i u ukrajinskom jeziku. Prelazak o u a. Prelazak l u ў. Promjena u – v; i – j. Protetični suglasnici.

Vježbe: Test iz historijske fonetike.

6. Predavanje: Historijska morfologija. Imenice. Tvorba. Tipovi promjena imenica. Stvaranje suvremenih imenskih paradigm. Imenice ženskog roda u jednini. Imenice muškog roda u jednini.

Vježbe: Usporedba promjena koje su se desile u paradigmi imenica u odnosu na sadašnje stanje.

7. Predavanje: Imenice srednjeg roda u jednini. Paradigma imenica u množini. Usporedba sa današnjim stanjem.

Vježbe:  Uvježbavanje cjelokupnog gradiva o imenicama.

8. Predavanje: Zamjenice. Podjela na vrste zamjenica. Usporedba sa današnjim stanjem, razlozi promjena. Razvoj paradigm zamjenica. Paradigma osnovnih vrsta.

Vježbe: Uvježbavanje pojedinih vrsta zamjenica. Usporedba sa sadašnjim stanjem.

9. Paradigma pridjeva, usporedba sa sadašnjim stanjem. Razvoj paradigme dugih i kratkih oblika.

Vježbe: Utvrđivanje paradigme pridjeva sa posebnim osvrtom na razlike u odnosu na suvremeni ukrajinski jezik.

10. Paradigma brojeva.

Vježbe: Sustav brojeva, uvježbavanje paradigme i utvrđivanje razlika.

11. Glagol – glagolske osnove i oblici. Historija oblika sadašnjeg i prošlog vremena.

Vježbe: Uvježbavanje oblika vremena. Usporedba sa sadašnjim stanjem.

12. Predavanje: Historija oblika budućeg vremena, kondicionala, imperativa, glagolskog pridjeva, glagolskog priloga, infinitiva i supina.

Vježbe: Uvježbavanje cjelokupnog gradiva o glagolima.

13. Nastanak i razvoj priloga.

Vježbe: Sustav priloga. Uvježbavanje cjelokupnog gradiva.

15. Test iz historijske morfologije.

 

Literatura:

Obvezatna:

  1. Tимко-Дітко, О., Юсип-Якимович, Ю., Історична граматика української мови, 1, FF press, Zagreb, 2017 р., 182 стор.
  2. Тимко-Дітко, О., Юсип-Якимович, Ю., Історична граматика української мови, 2, FF press, Zagreb, 2021 p., 198 стор.
  3. Крижанівська, О.  Істория української мови. Історична фонетика. Історична граматика, Альма матер, Київ,  2010 р., 248 стор.

Izborna:

  1. Бевзенко, С.П. Історична морфологія української мови, УжДУ, Ужгород, 1960 р., 414 стор.
  2. Мойсієнко, В. Історична діалектологія української мови, Альма матер, Київ, 2016 р., 282 стор
  3. Шевельов, Ю. Історична фонологія української мови, «Акта», Харків, 2002 р., 1054 + ХІІ с+ 4 мапи.

 

Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studenti će tijekom semestra na vježbama pisati više testova kojima će se provjeravati uspješnost svladavanja gradiva. Osim toga, uvjet za pristupanje ispitu jest položeni kolokvij.