Fonetika i fonologija, fonetske vježbe

Naziv kolegija: Fonetika i fonologija (u sklopu predmeta Fonetika, fonologija i morfologija ukrajinskog jezika)

Ime nastavnika: Silvija Graljuk

Status kolegija: obvezatni

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 1 sat vježbi

Broj ECTS bodova: 6 ECTS (Fonetika, fonologija i morfologija ukrajinskog jezika)

Ciljevi kolegija: Razumijevanje funkcioniranja fonološkog sustava ukrajinskog jezika u dijakroniji i sinkroniji, principa ortoepije i ortografije..

Sadržaj kolegija: Razumijevanje, s jedne strane, lingvističke problematike i lingvističkih pojmova općenito i, s druge, proučavanje fonološkoga sustava u dijakroniji i sinkroniji, sustava samoglasničkih i suglasničkih fonema suvremenoga ukrajinskoga standardnog jezika te principa i funkcioniranja današnje ukrajinske grafije. Osnovna pravila ukrajinske ortoepije.

Studentske obveze: Redovno pohađanje nastave, kolokviji tijekom nastave, redovno obavljanje zadataka

 

Raspored rada (po tjednima):

1. tjedan

Fonetika kao znanost. Zvuk. Glas kao fonološka pojava. Govorni aparat.

 

2. tjedan

Fonetske škole u Ukrajini. Pojam fonema. Foni, alofoni. Osnovne i fakultativne varijante fonema. Distribucija fonema.

 

3. tjedan

Fonem i glas. Samoglasnici. Klasifikacija samoglasničkih fonema. Realizacija fonema. Akomodacija. Nenaglašeni [eи], [ие].

 

4. tjedan

Suglasnici. Dioba suglasnika po akustičkim osobinama, načinu tvorbe, mjestu tvorbe, tvrdoći / mekoći. Palatalizacija.

 

5. tjedan

Modifikacije. Fonetska i fonološka transkripcija. Neslogotvorni [ ў] i [ǐ].Prijedlog в/у i veznik і/й.

 

6. tjedan

Asimilacija po zvučnosti. Regresivna asimilacija po zvučnosti / bezvučnosti, po mjestu i načinu tvorbe, po mekoći.

 

7. tjedan

Progresivna asimilacija po zvučnosti. Puna progresivna asimilacija po načinu tvorbe u dijakroniji i njezin odraz u ortoepiji i ortografiji u sinkroniji. Disimilacija.
Kolokvij.

 

8. tjedan

Refleks jata. Posljedice ispadanja reduciranih vokala [ ъ, ь] u ukrajinskom i hrvatskom jeziku.

 

9. tjedan

Historijske glasovne promjene u sustavu vokalizma ukrajinskoga jezika. Promjena [o], [e] u [i].

 

10. tjedan

 Labijalizacija [e].

 

11. tjedan

Prva i druga palatalizacija. Promjena suglasnika u glagolima. Pojednostavljenje suglasničkih skupina.

12. tjedan

Slog. Naglasak. Intonacija. Melodika.

 

13. tjedan

Osnovna pravila ukrajinske ortoepije.

 

14. tjedan

Ukrajinska grafija. Grafem. Osnovna pravila ortografije.

Sociolingvističko značenje ortografije.

 

15. tjedan

Pismena provjera stečenog znanja

 

Literatura :

Obvezna:

  1. Ponomariv, O.D. (2001) Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.;
  2. Toc’ka, N. I. (1981) Sučasna ukrajins’ka literaturna mova: Foneryka – Kyjiv.;
  3. Sučasna ukrajins’ka literaturna mova: Fonetyka (1969) – Kyjiv: Naukova dumka;
  4. Ukrajins’ka mova: Encyklopedija (2000)- Kyjiv: Naukova dumka.
  5. Pljušč, M.Ja. (2000) Sučasna ukrajins’ka literaturna mova. – Kyjiv.

 

Dopunska:

1. Kočergan, M.P. (2001) Vstup do movoznavstva. – Kyjiv: Akademija.

2. Perebyjnis, V.S. (1970) Kil’kisni ta jakisni harakterystyky systemy fonem sučasnoji ukrajins’koji literaturnoji movy. – Kyjiv.

3. Ševel’ov, Ju. (2002) Istoryčna fonologija ukrajins’koji movy. – Harkiv.

 

Način polaganja ispita: pismeni test, usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa Sveučilišta u Zagrebu.