Morfologija I i vježbe iz morfologije

Morfologija 1 i vježbe iz morfologije

Naziv kolegija: Morfologija ukrajinskoga jezika I

Nastavnica: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red.prof.

ECTS-bodovi: 6 ECTS (skupa s kolegijem Fonetika i fonologija ukrajinskog jezika čini jedan kolegij: Fonetika, fonologija i morfologija I ukrajinskog jezika)

Jezik: ukrajinski i hrvatski

Trajanje: jedan semestar (2., ljetni)

Status: obvezatni

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 2 sata vježbi

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima morfologije te sa specifičnim morfološkim obilježjima ukrajinskog jezika. Osobitosti ukrajinske paradigme promatraju se uz objašnjenja o nastanku pojedinih oblika. Podjela na vrste riječi u ukrajinskom jeziku. Daje se puna karakteristika gramatičkih oblika suvremenog jezika u njihovoj povezanosti i uzajamnoj uvjetovanosti. Studenti će tijekom semestra usvojiti morfološke pojmove i pravila, te će poslije odslušanog kolegija biti u stanju tvoriti veće jezične cjeline.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Morfologija ukrajinskoga jezika I bitan je dio gramatike slavenskih jezika. Svladavanje morfoloških zakonitosti omogućava sudentu razumijevanje jezika i pravilno korištenje oblika riječi u komunikaciji. Morfologija je neophodna osnova i za kasnije izučavanje sintakse, stilistike, a i za prijevod.

Korištene metode: Kolegij se sastoji od predavanja i vježbi. Sve informacije koje studenti dobiju na predavanjima produbljivat će se i razvijati na vježbama kroz provjeru znanja, pisanje domaćih zadaća, pisanje testova, aktivno sudjelovanje studenata u vježbama, interakciju između nastavnika i studenata.

Sadržaj kolegija:

 1. Predavanje: Osnovni pojmovi gramatike (gramatičko značenje, gramatički oblik, gramatičke kategorije). Sredstva i načini iskazivanja gramatičkih značenja. Problem podjele na vrste riječi i principi njihove klasifikacije. Prijelazne pojave u ukrajinskom jeziku.

Vježbe: Provjera znanja i razumijevanja osnovnih morfoloških pojmova te uvježbavanje podjele na vrste riječi.

 1. Predavanje: Vrste morfema. Uloga. Upotreba. Obilježavanje. Morfološka osnova riječi (izvedena, neizvedena). Morfološka analiza. Tvorbena analiza.

Vježbe: Uvježbavanje morfološke i tvorbene analize te određivanje vrsta morfema.

 1. Predavanje: Semantičko-gramatičke kategorije (vlastite i opće imenice, konkretne i apstraktne imenice; kategorija zbirnosti i jediničnosti; kategorija živo / neživo).

Vježbe: Uvježbavanje dekliniranja na primjerima te povezivanje s morfološkom analizom (podjelom na osnove i nastavke), određivanje gramatičkog značenja.

 1. Predavanje: Gramatičke kategorije imenica (kategorija roda, broja, padeža). Osobitosti roda imenica, imenice zajedničkog roda, rod nepromijenjivih imenica.

Vježbe: U konkretnom tekstu prepoznavanje vrsta imenica te određivanje gramatičkih značenja imenskih kategorija.

 1. Predavanje: Imenice singularia tantum, imenice pluralia tantum. Osnovna padežna značenja. Nepromjenjive imenice.

Vježbe: Imenice u tekstu te njihova puna morfološka analiza.

 1. Predavanje: Podjela imenica na promjene. Osobitosti deklinacije imenica. Morfološka analiza imenica.

Vježbe: 1. test: Imenice i imenske kategorije.

 1. Predavanje: Podjela pridjeva prema značenju. Gramatička obilježja Dekliniranje pridjeva. Morfološka analiza pridjeva.

Vježbe: Uvježbavanje pridjevske deklinacije samostalno i u sintagmi s imenicama, uvježbavanje stupnjevanja.

 1. Predavanje: Deiktička funkcija. Skupine zamjenica prema značenjima i njihove osobitosti.

Vježbe: Upotreba zamjenica u različitim padežima te posebno uvježbavanje zamjenica koje ne postoje u hrvatskom, upotreba takvih zamjenica u odnosu na kontekst.

 1. Predavanje: Dekliniranje zamjenica. Gramatičke kategorije.

Vježbe: 2 test: Zamjenice i pridjevi.

 1. Predavanje: Opća karakteristika. Osnovne glagolske kategorije.

Vježbe: Uvježbavanje upotrebe glagolskih oblika.

 1. Predavanje: Kategorija vida. Tvorba korelativnog vidskog para. Kategorija prijelaznosti / neprijelaznosti. Kategorija stanja. Aktivni i pasivni oblici. Neprijelazni glagoli, nepovratni glagoli.

Vježbe: Kategoriziranje i uvježbavanje glagolskih kategorija.

 1. Predavanje: Kategorija načina. Imperativ, kondicional.

Vježbe: Uvježbavanje glagolskog načina.

 1. Predavanje: Kategorije lica, roda i broja. Bezlični glagoli.

Vježbe: Uvježbavanje glagolskih oblika koji imaju imenske kategorije.

 1. Predavanje: Kategorija vremena (sadašnje, prošlo, pluskvamperfekt, buduće vrijeme). Glagoli kretanja.

Vježbe: Uvježbavanje vremenskih glagolskih oblika i glagola kretanja.

 1. Predavanje: Ponavljanje, analiza gradiva, utvđivanje.

Vježbe: 3 test: Glagoli.

 

Literatura:

 1. Obvezatna:
 1. Pljušč M. J. (2000). Sučasna ukrajins’ka literaturna mova, – Kyjiv.
 2. Gorpynyč, V. O. (2004). Morfologija ukrajins’koji movy, – Kyjiv.
 3. Ponomariv, O. D. (2001. Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.
 4. Juščuk, I. P. (2003). Ukrajins’ka mova. – Kyjiv.
 5. Zubkov M. (2004). Ukrajins’ka mova. Universal’nyj dovidnyk. – Harkiv.

 

 1. Izborna:
 1. Kučerenko I. K. (2003). Teoretyčni pytannja gramatyky ukrajins’koji movy. – Vinnycja.
 2. Vyhovanec’, I., Gorodens’ka, K. (2004). Teoretyčna morfologija ukrajins’koji movy. – Kyjiv.
 3. Sučasna ukrajins’ka literaturna mova: Morfologija (1969). – Kyjiv.

 

Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studenti će tijekom semestra na vježbama pisati više testova kojima će se provjeravati uspješnost svladavanja gradiva. Osim toga, uvijet za pristupanje ispitu jest položeni kolokvij.