Ukrajinska književnost 2

Naziv kolegija: Ukrajinska književnost 2 (renesansna i barokna književnost) (2022./2023.)

Ime nastavnika: dr. sc. Domagoj Kliček, poslijedoktorand

Status: obvezatni

Oblik nastave: predavanja i seminar (3P + 1S)

Jezik: ukrajinski (uz uvodni hrvatski)

Ispit: Usmeni ispit i ocjena iz seminara

Ocjena: brojčana

Uvjeti: položen ispit iz kolegija Ukrajinska književnost I

Ciljevi kolegija:  Kolegij predočava povijesni razvoj ukrajinske književnosti renesansnog  i baroknoga doba, rasvjetljava osobitosti nastanka novih pojava, uz razvoj tradicija srednjega vijeka. Osnovni cilj – prikazati značaj ukrajinske kulture u komuniciranju s katoličkim prostorom i stvaranju novih pojava u sintezi bizantinske i latinske tradicije. Kolegij pruža uvid u formiranje novih stilskih izražaja i žanrova, prikazuje ulogu ukrajinskog baroka u barokiziranju drugih književnosti bizantske tradicije. Upoznavanje s književnim jezikom u postupnom transformiranju prema novom književnom jeziku.

Sadržaj kolegija: Kolegij uvodi u društveno-političko stanje razvoja ukrajinske književnosti 15. do 18. stoljeća, predočava ulogu crkvenoga faktora u književnom procesu, nastanak crkvene polemike, uz uključivanje ukrajinskog društva u europsko kulturno-idejne tokove. Rasvjetljava se jezično stanje, nastanak novih žanrova u pjesništvu, prozi, dramskoj književnost; drugim vrstama proze. Predočeni su najznačajniji predstavnici književnosti kao i uloga ukrajinske kulture u nastanku baroknih pojava u drugim književnostima istočne crkve.

Studentske obveze: redovito pohađanje nastave, redovito čitanje odabranih tekstova te interpretacija književnih tekstova na nastavi, sudjelovanje u seminarskim temama, proučavanje obvezatne (i dopunske) stručne literature.

Korištene metode:  izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, analiza tekstova, diskusija, e-učenje.

Sadržaj kolegija:

 1. Društveno-političke okolnosti razvoja ukrajinske kulture 15-16. st., pronicanje renesansnih pojava u ukrajinsku sredinu, formiranje čovjeka renesansne svijesti (J. Drogobyč, S. Orihovs’kyj); interknjiževno zajedništvo kao osobitost razvitka književnosti 16. st.: ukrajinsko-poljsko, ukrajinsko-bjelorusko zajedništvo.
 2. Ukrajinska književnost na latinskom jeziku, sinteza europske i usmenoknjiževne tradicije, prva tiskana knjiga ukrajinskog autora 1483. (J. Drogobyč), latinojezično pjesništvo (Pavlo Rusyn), značaj poljskog posredništva.
 3. Nastanak crkvene unije i polemičke literature kraja 16 – poč. 17. st.. Bratstva i značaj Ostroz’ke akademije. Ivan Vyšens’kyj kao osobitost i polemičar, njegove poslanice, „Knyžka“ kao izraz protestantizma. Poredba Vyšens’kyj- Markantun Gospodnetić
 4. Problem književnoga jezika: Meletij Smotryc’kyj kao rodoljub i jezikoslovac, uloga njegove Gramatike u razvoju knjižnog jezika. Pojam ukrajinske redakcije crkvenoslavenskoga jezika. Smotryc’kyj – Juraj Križanić.
 5. Barokno doba – specifikum nastanka, razvoja i osobitost ukrajinske kulture u komuniciranju s katoličkom kulturom. barok s funkcijom preporoda ukrajinskog društva. Mentalitet čovjeka ukrajinskog baroka, kozaštvo kao poseban stalež u  poticanju barokne kulture. Značaj školstva. Kyjevo-Mogyljans’ka akademija kao središte književnog baroka.
 6. Nastanak rimovanog pjesništva kao vodećeg žanra ukrajinskog baroka: osnovne teme, žanr, sadržaj, uloga kanta, zbirke, predstavnici, tematska klasifikacija.
 7. Religijsko-filozofsko pjesništvo: Vitalij i njegova zbirka „Dioptra“, Kyrylo Trankvilion Stavrovec’kyj „Perlo mnogocinne“, Ivan Velyčkovsđkyj: ideje, teme, poetika.
 8. Panegirično pjesništvo: osobitosti žanra, nastavak prethodne tradicije, panegirik kao barokna moda, slavljenje mecena, get’man Sagajdačnyj kao vitez. Predstavnici: Oleksandr Mytura, Kasijan Sakovyč, Dmytrij Tuptalo.
 9. Kuriozno i figurativno pjesništvo: Ivan Velyčkovs’kyj.
 10. Povijesno-rodoljubno pjesništvo: odraz oslobodilačkoga rata pod vodstvom Bogdana Hmel’nyc’kog, apologija kozaštva, kontrastiranje Ukrajine i Moskovije (Semen Dyvovyč), anonimno pjesništvo.
 11. Lirsko pjesništvo: visoki, srednji i nizovyj barok, korištenje folklornih elemenata; tema ljubavi, erotska, etiketna, humoristička poezija.
 12. Burleskno-travestijno pjesništvo kao odraz pučke kulture smijeha, stvaralaštvo „mandrivnyh djakiv“, značaj burleska u razvoju ukrajinske književnosti.
 13. Dramaturgija kao nova pojava, školska drama, intermedija, vertep. Dramske forme: misterija, (Dmytro Tuptalo, Mytrofan Dovgalevs’kyj); mirakul. moralitet, povijesma drama.
 14. Predstavnici drame: Feofan Prokopovyč – „Volodymyr“ – idejna, alegorijska osobitost; Ivan Nerunovyč – „Mylist’ Boža Ukrajinu…“, Intermediji Dovgalevs’kog i Konys’kog; osobitosti vertepa kao pučkog teatra.
 15. Povijesna proza: Bogdan Hmeljnyc’kyj, oslobodilački rat 1640-1654. i naredni događaji kao središnja tema ukrajinske historiografije 17.-18. st.  Glavna djela: Synopsys, Kozac’ki litopysy, Litopys Samovydc’a, Litopys Samijla Velyčka, Istorija Rusiv.
 16. Oratorska, propovidnyc’ka, palomnyc’ka proza.
 17. Ivan Mazepa kao novi čovjek ukrajinskog baroka.
 18. Stvaralaštvo Grygorija Skovorody: zbirke, problem jezika.

 

Ishodi učenja: Kolegij Ukrajinska književnost 2 omogućava ostvarenje slijedećih ishoda učenja

 1. opisati i komentirati određene kulturne, povijesne i društveno-političke procese u Ukrajini
 2. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija
 3. primijeniti temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 4. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književnopovijesnih razdoblja i pojedinih književnih djela ukrajinske književnosti

Literatura:

Obvezatna:

Dmytro Cyževs’kyj. Istorija ukrajins’koji literatury. Kyjiv (različita izdanja)

Julija Solod. Ukrajins’ka klasyčna liteatura. Kyjiv, 2008.

Myhajlo Najenko. Hudožnja literaira Ukrajiny. Vid mifiv do real’nosti. Kyjiv, 2012.

Jevgenij Paščenko. Juraj Križanića i Ukrajina. Zagreb: Matica hrvatska, 2013.

Jevgenij Paščenko. Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe. Split: Književni krug, 2010. (poglavlje o baroku, zaključak).

Hrvatska/Ukrajina. Kulturne veze Od Jadrana do Dnjepra. Priredio Jevgenij Paščenko. Zagreb: 2006 (poglavlja o baroku)

Antologijske zbirke ukrajinskoga pjesništva 17.18. st. – u fundusu knjižnice FFZG

Dodatna:

«Ukrajina » . – Kolo : časopis Matice hrvatske, 1997, br. 3.

« Ukrajina » . – Hrvatska revija , časopis Matice hrvatske, jesen, 2005.

« Ukrajina ». – Dubrovnik , časopis Matice hrvatske, jesen, br. 3, 2007.

Ukrajins’ke baroko. Tom 1-2. Harkiv: Acta, 2004.

Web-stranice: Ukrajina, ukrajinska literatura na Internetu (prema preporučenom popisu na stranicama Katedre za ukrajinski jezik i književnost ).

Načini praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija:

Anketa Sveučilišta u Zagrebu i anketa Filozofskog fakulteta.