Morfologija II i vježbe iz morfologije

Morfologija 2 i vježbe iz morfologije

Naziv kolegija: Morfologija ukrajinskoga jezika 2
Nastavnica: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red. prof.
ECTS-bodovi: 5 ECTS
Jezik: ukrajinski
Trajanje: jedan semestar (3., zimski)
Status: obvezatni
Oblik nastave: 2 sata predavanja, 2 sata vježbi

Cilj kolegija: Produbljivanje znanja koja su studenti stekli iz Morfologije ukrajinskoga jezika I te na osnovi toga usvajanje morfemike, tvorbe riječi.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uz Morfologiju I Morfologija II čini cijelinu. Nakon odslušana oba kolegija studenti će ne samo pravilno koristiti riječi u komunikaciji, nego će moći kompetentno samostalno tvoriti oblike. Tvorba riječi, koja je bitan dio Morfologije II, neophodna je osnova i za kasnije izučavanje sintakse, stilistike te nezaobilazna za razumijevanje Historijske gramatike ukrajinskog jezika.

Korištene metode: Kolegij se sastoji od predavanja i vježbi. Sve informacije koje studenti dobiju na predavanjima produbljivat će se i razvijati na vježbama kroz provjeru znanja, pisanje domaćih zadaća, pisanje testova, aktivno sudjelovanje studenata u vježbama, interakciji između nastavnika i studenata.

Sadržaj kolegija:

1. Predavanje: Morfem. Morf. Alomorf. Korijenski morfem. Afiksalni morfemi. Afiksi tvorbeni (derivacijski) i gramatički. Osnova i nastavak (fleksija).
Vježbe: Razlikovanje morfema prema ulozi u riječi te prema paradigmatskim odnosima. Praktično razlikovanje afiksa (sufiksi, prefiksi, postfiksi, interfiksi) na primjerima morfološke analize.

2. Predavanje: Osnova riječi (korijenska i afiksalna, nemotivirana i izvedena (motivirana, slobodna i vezana). Načini tvorbe riječi. Tvorbeno gnijezdo. Morfološki načini tvorbe riječi. Morfološko-sintaksični način, leksiko-sintaksični, leksiko-semantički način.
Vježbe: Svladavanje osnovnih morfoloških pojmova, izdvajanje osnove i određivanje vrste osnove.

3. Predavanje: Tvorba imenica. Struktura imenskih osnova. Prefiksalna tvorba imenica. Sufiksalna tvorba imenica. Imenice bezafiksne tvorbe (nulta sufiksacija). Tvorba složenica i abreviatura.
Vježbe: Prepoznavanje tvorbe imenica. Samostalna tvorba izvedenica.

4. Predavanje: Tvorba pridjeva. Načini tvorbe. Komparacija. Sufiksalni način. Prefiksalni način. Puni i kratki oblici pridjeva.
Vježbe: Svladavanje tvorbe pridjeva, prepoznavanje načina tvorbe.

5. Predavanje: Prefiksalno-sufiksalni način. Tvorba složenih pridjeva. Prijelaz glagolskih pridjeva u pridjeve.
Vježbe: Provjera znanja o imenicama i pridjevima.

6. Predavanje: Podjela brojeva. Pravopis i deklinacija brojeva. Slaganje s imenicama.
Vježbe: Uvježbavanje paradigme i tvorbe brojeva.

7. Predavanje: Morfološka analiza. Tvorbena analiza.
Vježbe: Analiza brojeva.

8. Predavanje: Supletivni oblici zamjenica. Sintaktičke funkcije zamjenica.
Vježbe: Analiza zamjenica.

9. Predavanje: Tvorba zamjenica. Morfološka i tvorbena analiza.
Vježbe: Pismena provjera gradiva o imenskim vrstama riječi.

10. Predavanje: Tvorba glagola. Načini tvorbe glagola. Tvorba vidskih oblika glagola.
Vježbe: Svladavanje tvorbe glagola, prepoznavanje načina tvorbe.

11. Predavanje: Tvorba glagolskih pridjeva. Bezlični glagoli. Bezlične tvorbe na -no, -to.
Vježbe: Uvježbavanje tvorbe glagolskih pridjeva te ponavljanje i prepoznavanje tvorbe glagola.

12. Predavanje: Glagolski prilozi: tvorba, upotreba. Tvorba priloga. Načini tvorbe.
Vježba: Pismena provjera znanja o glagolima, prilozima.

13. Predavanje: Upotreba i tvorba službenih vrsta riječi. Tvorbena analiza.
Vježbe: Uvježbavanje upotrebe i tvorbe prijedloga, veznika, tvorbena analiza svih vrsta riječi. Utvrđivanje gradiva.

14. Predavanje: Prijedlozi. Primarni i sekundarni prijedlozi. Upotreba prijedloga s imenicama. Čestice. Veznici.
Vježbe: Prijedlozi s imenicama, posebna pažnja posvećenaonim prijedlozima koji se u hrvatskom jeziku koriste s drugim padežom.

15. Predavanje: Ponavljanje cijelokupnog gradiva.
Vježbe: Pismena provjera savladanog gradiva.

Literatura:
Obvezatna:
1. Pljušč M. J. (2000). Sučasna ukrajins’ka literaturna mova, – Kyjiv.
2. Gorpynyč, V. O. (2004). Morfologija ukrajins’koji movy, – Kyjiv.
3. Ponomariv, O. D. (2001). Sučasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.
4. Juščuk, I. P. (2003). Ukrajins’ka mova. – Kyjiv.
5. Zubkov M. (2004). Ukrajins’ka mova. Universal’nyj dovidnyk. – Harkiv.

Izborna:
1. Kučerenko I. K. (2003). Teoretyčni pytannja gramatyky ukrajins’koji movy. – Vinnycja.
2. Vyhovanec’, I., Gorodens’ka, K. (2004). Teoretyčna morfologija ukrajins’koji movy. – Kyjiv.
3. Sučasna ukrajins’ka literaturna mova: Morfologija (1969). – Kyjiv.

Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studenti će tijekom semestra na vježbama pisati više testova kojima će se provjeravati uspješnost svladavanja gradiva. Osim toga, uvijet za pristupanje ispitu jest položeni kolokvij.