Povijest ukrajinskog jezika

Naziv kolegija: Povijest ukrajinskog jezika

Nastavnica: dr. sc. Oksana Timko Đitko, red.prof.

ECTS-bodovi: 2 ECTS

Jezik: ukrajinski

Trajanje: jedan semestar (10., ljetni)

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s osnovnim etapama u razvoju i formiranju standardnog jezika. Daje se puna karakteristika kronologije nastanka standardnog ukrajinskog jezika.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Povijest ukrajinskog jezika bitan je dio stvaranja standarda. Povijest ukrajinskog jezika je neophodna osnova za razumijevanje činjenica suvremenog standardnog jezika, a također i dijalekata ukrajinskog jezika.

Korištene metode: Kolegij se sastoji od predavanja. Studenti će kroz nastavu produbljivati i razvijati znanja i pojmove o stvaranju standardnog jezika kroz interakciju između nastavnika i studenata.

Sadržaj kolegija:

 1. predavanje: Uvod. Povijest ukrajinskog standardnog jezika kao znanosti. Pojam ukrajinskog standardnog jezika. Teorije o porijeklu istočnoslavenskih jezika. Rus-Ukrajina-Malorosija.
 2. predavanje: Osnovni izvori saznanja o povijesti ukrajinskog jezika. Pojam ukrajinski jezik i promjene u njegovom sadržaju na raznim etapama razvoja. Kodificiranost norme, opće prihvaćenost, polifunkcionalnost, stilska diferencijacija kao obilježja standardnog jezika. Pojmovi „jezična situacija“ i „jezična politika“. Socijalno-kulturni faktori u povijesti jezika. Periodizacija.
 3. predavanje: Pisani jezik Kijevske Rusi i epoha feudalizma XI-XIV st. Porijeklo pisma. Književni jezik Kijevske Rusi X-XIII st. Opća karakteristika jezične situacije Kijevske Rusi. Rus’ki i staroslavenski, njihov suodnos i utjecaj u tekstovima. Fonetsko-ortografska i morfološka obilježja ukrajinskog jezika u rus’kim popisima staroslavenskih tekstova. Osnovni pravci razvoja rus’kog pisanog jezika i pravci formiranja leksika u procesu utjecaja drugih jezika (staroslavenski, grčki…). Glagoljica i ćirilica
 4. predavanje: Književni jezik post mongolskog perioda XIII-XIV st. Književni jezik XIV – polovine XVI st. Dijalektni elementi u jeziku tekstova. Jugo-zapadna dijalektna osnova srednje-ukrajinskog književnog jezika.
 5. predavanje: Književni jezik XVI- polovine XVII st. Prvi jezikoslovni tekstovi (“Буквар” Івана Федорова 1574р., „Граматика доброглаголиваго еллинословенскаго язика” 1591р., „Грамматіка словенска” Л.Зизанія 1596р., „Грамматіки славенскія правилноє синтагма” М.Смотрицького 1618 та 1619рр., „Граматика словенская” І.Ужевича 1643 та 1645рр.).
 6. predavanje: Književni jezik XVI – polovine XVII st. Rječnici (анонімний “Лексик с толкованієм словенських слов просто” кінця XVІ ст., „Лексик…” Л.Зизанія 1596р., „Лексикон славеноросскій и имен тлкованіє” П.Беринди 1627р., “Синоніма славенороська”, “Лексикон латинський” Є.Славинецького, “Лексикон славено-латинський” Є.Славинецького та А. Корецького- Сатановського, т.зв. Семимовний словник).
 7. predavanje: Stari standardni jezik perioda formiranja ukrajinske nacije polovine XVII- kraja XVIII st. Početak i razvoj tiskarstva na teritoriji Ukrajine, njegova uloga u procesima formiranja standardnog jezika.
 8. predavanje: Novi ukrajinski standard, kraj XVIII st – 40-ih g. XIX st.
 9. predavanje: Problem porijekla ukrajinskog jezika u interpretaciji A. J. Krimskog. Povijest fonetskih pojava ukrajinskog jezika. Ukrajinski standard druge polovine XIX – početka XX st. Revolucija 1848.g u Austrijskoj imperiji i njezin utjecaj na nacionalno samoodređenje Ukrajinaca. Galicijske gramatike XIX st. (Mogiljnickog, Levickog, Lozinskog, Lučkaja, Vahileviča). Pitanje pravopisa, prvi val „azbučnog rata“.
 10. predavanje: T. Ševčenko – reformator ukrajinskog jezika
 11. predavanje: Uspostava norma ukrajinskog pravopisa na Lijevoj obali (kijevski pravopis, pravopis P. Kuliša, Dragomanova, Grinčenka) u Galiciji (drugi val „azbučnog rata“, pravopis Želehivskog, djelatnost S. Smal-Stockog i službena uspostava fonetskog pravopisa 1893.g.).
 12. predavanje: Potrebe ukrajinsko jezičnog obrazovanja i pokušaji normalnizacije u udžbenicima O. Kurilo, O. Sinjavskog, M. Sulim,, V. Simoviča. Ukrajinski standard u SSSR-u
 13. predavanje: Stanje ukrajinskog standarda za vrijeme neovisnosti Ukrajine. Širenje funkcionalnih granica ukrajinskog jezika
 14. predavanje: Povijest ukrajinskog pravopisa: od prapovijesnog „ruskog“ pisma do novog ukrajinskog pravopisa 1945.g. i 1993. g.
 15. predavanje: Ukrajinski jezik kao instrument formiranja nacionalne svijesti

Literatura:

Obvezna

 1. Курс історії української літературної мови / За ред. І.Білодіда.- У 2-х т. – К.,1958. – Т.1.; Т.2 – К., 1961.
 2. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.,2001.
 3. Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.,1971

Dodatna

 1. 1. Історія українського правопису ХVІ – ХХ століття: Хрестоматія/ Упор. В.В.Німчук, Н.В. Пуряєва. – К.,2004.

Način polaganja ispita: usmeno

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa