Osnove staroslavenskog

Naziv kolegija: Osnove staroslavenskog za ukrajiniste

Ime nastavnika: dr. sc. Oksana Timko Đitko, prof.

Status kolegija: obvezni

Jezik: ukrajinski i hrvatski

Oblik nastave: predavanja (2 sata)

Trajanje: 1 semestar (IV. – ljetni)

Broj ECTS bodova: 5 ECTS

Uvjeti: položeni ispiti potrebni za upis u IV. semestar ukrajinistike

Ispit: usmeni

Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi

Cilj kolegija: proširenim slavističkim vidokrugom (preko staroslavenskoga, kao etalona) kritički prosuđivati postojeća objašnjenja jezičnih pojava u hrvatskom i ukrajinskom jeziku.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovladavanje osnovama staroslavenskog jezika omogućuje smještanje svakoga slavenskog jezika, pa tako i ukrajinskoga, u šire slavističke okvire, što pak daje mogućnost da se dani slavenski jezik uči s više razumijevanja, tj. uspješnije.

Korištene metode: Kolegij se sastoji od predavanja. Korištenjem raznih pomagala studentima će se prezentirati sadržaj kolegija kroz usporedbu činjenica staroslavenskog jezika, suvremenog ukrajinskog i hrvatskog.

Sadržaj kolegija po tjednima (nastavnim jedinicama):

 1. predavanje: Ciljevi i zadaće. Značenje staroslavenskog za formiranje slavenskih jezika i razvoj ukrajinskog jezika. Staroslavenski jezik kao prvi pisani jezik Slavena.
 2. predavanje: Osnovni izvori o životu i radu slavenskih učitelja i prosvjetitelja Konstantina i Metoda. Velikomoravska misija. Teorije o vremenu stvaranja nove azbuke.
 3. predavanje: Glagoljica i ćirilica. Staroslavenski pisani spomenici i njihova karakteristika. Izvodi staroslavenskoga jezika. Opća karakteristika ćirilice.
 4. predavanje: Azbuka. Odnos grafema i fonema. Osnovne karakteristike fonetskoga sustava staroslavenskog jezika. Sustav suglasnika i samoglasnika.
 5. predavanje: Staroslavenski vokalizam i konsonantizam u odnosu prema vokalizmu i konsonantizmu u standardnom hrvatskom, s jedne strane, i ukrajinskom jeziku, s druge.
 6. predavanje: Osnovni fonetski procesi i glasovne mijene.
 7. predavanje: Vrste riječi. Osnovne gramatičke kategorije imenica. Tipovi deklinacije.
 8. predavanje: Zamjenice.
 9. predavanje: Pridjevi – neodređeni i određeni oblik. Komparacija. Vrste brojeva.
 10. predavanje: Glagoli: vremèna – usporedba.
 11. predavanje: Načini – usporedba.
 12. predavanje: Participi – usporedba.
 13. predavanje: Nepromjenljive vrste riječi – usporedba.
 14. predavanja: Opći pregled obrađenoga gradiva.

Literatura

Obvezna:

Леута, O.I.: Старослов’янська мова. Київ: Вища школа, 2001.

Dodatna:

Damjanović, S.: Staroslavenski jezik. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2005.

Hamm, J: Staroslavenska gramatika. Zagreb: Školska knjiga, 1958., 1974.

Л. В. Біленька-Свистович, Н. Р. Рибак: Церковнослов’янська мова / Підручник зі словником. Київ: Криниця, 2000.

Način polaganja ispita: pismeno i usmeno

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: anketa Filozofskog fakulteta.