Jezične vježbe V

Naziv kolegijaJezične vježbe iz ukrajinskog jezika V  (2020./2021)

ECTS bodovi: 5

Jezik: ukrajinski

Trajanje: 1 semestar (u hodogramu V. semestar studija ukrajinskog jezika i književnosti)

Status: obvezatan

Oblik nastave: 5 sati vježbi (5 V)

Uvjeti: položen ispit iz Jezičnih vježbi ukrajinskog jezika IV

Nastavnik: dr.sc. Dariya Pavlešen

Sadržaj: Rad sa studentima obuhvaća nekoliko različitih aspekata jezičnih i govornih vježbi:  utvrđivanje poznatog gramatičkog materijala i usvajanje novog (diktati, eseji i sl.); proširenje leksike ukrajinskog jezika u skladu s programom udžbenika, pri čemu se nastava zasniva na aktivnim oblicima lektorata (intervjui, dijalozi, rasprave, parlaonice i sl.); upoznavanje s različitim oblicima ukrajinske kulture: povijest, likovna umjetnost, glazba, film i dr. U okviru dijela kolegija posvećenog lektiri obrađuju se publicistički tekstovi o životu u Ukrajini i ukrajinskoj dijaspori. Osim toga, kolegij sadrži i elemente prijevodnih vježbi. Važan dio prezentacije omogućuje video i audio materijal vezan uz kulturološke teme. Tekstovi obuhvaćaju autorske novinske članke i kratka prozna djela ukrajinskih autora. Budući da je važno da tekstovi budu recentni, u izvedbenom planu ne navode se njihovi naslovi.

Studentske obveze: Studenti svaki tjedan pišu probne i kontrolne diktate, u pismenom i usmenom obliku prepričavaju tekstove kao provjeru obrađenog gradiva, koji ulazi u ukupnu ocjenu.

Cilj: Zadatak tako strukturiranog programa je širenje jezične/komunikacijske kompetencije studenata na danom stupnju studija ukrajinskog jezika i književnosti, kao i vještine prevođenja.

 Raspored rada (po tjednima):

 1. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe.Tekstovi obuhvaćaju autorske novinske članke i kratka prozna djela ukrajinskih autora. Budući da je važno da tekstovi budu recentni, u izvedbenom planu ne navode se njihovi naslovi.
 2. Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta  na ukrajinskom.
 3. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Obrada proširenog vokabulara na teme vezane uz tekstove.
 4. Vježbe. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora. Pismena i usmena provjera znanja.
 5. Čitanje izabranih tekstova. Razumijevanje čitanog teksta. Diktat. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe.
 6. Gledanje ukrajinskog filma (priloga ili sl.) i diskusija. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora.
 7. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta  na ukrajinskom.
 8. Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Obrada proširenog vokabulara na teme vezane uz tekstove.
 9. Pismena i usmena provjera znanja. Vježbe.
 10. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta  na ukrajinskom.
 11. Čitanje izabranih tekstova. Razumijevanje čitanog teksta. Leksikalna i gramatička obrada teksta, tematska diskusija.
 12. Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Obrada proširenog vokabulara na teme vezane uz tekstove.
 13. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta  na ukrajinskom.
 14. Ponavljanje i provjera znanja. Gledanje ukrajinskog filma i diskusija. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora.
 15. Ponavljanje i provjera znanja.

 Obvezna literatura:

 1. Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajins’koji movy. Upor.Busel, V.T. (2004). – Kyjiv.
 2. Orfografičnyj slovnyk ukrajins’koji movy. (1994). Golovaščuk, S.I. Rusanivs’kyj,V. M. – Kyjiv.
 3. Cukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablycjah ta shemah. – Kyjiv.
 4. Мій Львів: навчальний посібник з української мови як іноземної. О.Антонів, О. Туркевич. – Львів: Дон Боско, 2013. – 80 с.

Dopunska literatura:

 1. Menac, A., Kovalj, A. P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rjecnik . – Zagreb.
 2. Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Željka Fink. (2006). Knjigra. – Zagreb.
 3. Українська мова для іноземців. Модульний курс: навч. посібн./ О. Антонів, Л. Паучок. – Київ: “ІНКОС”, 2012. – 268 с.
 4. Мандрівка Україною: навчальний посібник з української мови як іноземної (рівень В2). – Львів: Дон Боско, 2012. – 152 с.

Način polaganja ispita:

Kontinuirano praćenje. Nabrojene aktivnosti sačinjavaju konačnu ocjenu:

 • Aktivnost u radu kolegija
 • Izrada i izlaganje domaćih zadaća i sudjelovanje u debatama
 • Kraće usmene provjere

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Tijekom cijelog semestra lektor prati i provjerava napredovanje studenata provjerama domaćih zadaća, usmenim ispitivanjem i aktivnim uključivanjem svakog studenta u komunikaciju i nastavu.

Studentska valorizacija pomoću ankete.

Studentske obveze: Od studenata se očekuje: redovito pohađanje kolegija, aktivno sudjelovanje i priprema (pismeni radovi, referat, čitanje i prevođenje tekstova, sudjelovanje u raspravama, priprema kraćih izlaganja na zadanu temu).