Leksikologija i frazeologija ukrajinskoga jezika

Naziv kolegija: Leksikologija i frazeologija ukrajinskoga jezika (2019./2020.)

Nastavnici: dr. sc. Tetyana Fuderer, izv. prof.

ECTS-bodovi: 2

Jezik: ukrajinski

Trajanje: 1 semestar (V., zimski ili VII., zimski)

Status: izborni

Oblik nastave: predavanja (2P)

Uvjeti za upis kolegija: upisan V. ili VII. semestar

Studentske obaveze: redovito pohađanje nastave u skladu s odredbama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima, aktivnost za vrijeme nastave i izrada domaćih radova. Polaganje završnog usmenog ispita.

 

Cilj kolegija: upoznati studente s osnovnim teorijskim postavkama leksikologije i frazeologije, produbiti njihovo znanje o leksičkom sustavu ukrajinskoga jezika i o bogatom frazeološkom fondu.

 

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Nakon svladavanja osnovnih jezičnih razina (fonetike, fonologije, morfologije i sintakse), studenti se upoznaju s leksičkom i frazeološkom razinom koje će im omogućiti ne samo bolje razumijevanje različitih tekstova, nego i znatno kvalitetnije izražavanje na ukrajinskom jeziku.

 

Korištene metode: Predavanje uključuje usmeno izlaganje nastavnika uz korištenje tehničkih pomagala i uručaka te interakciju između nastavnice i studenata, e-učenje.

 

Sadržaj kolegija:

 

1.; 2. Leksikologija kao znanost. Predmet leksikologije. Povezanost leksikologije s drugim lingvističkim disciplinama. Riječ. Leksem. Riječoblik / morfemska riječ. Riječ kao znak.

 

 1. Leksičko značenje. Struktura leksema. Semem. Semantizacija i desemantizacija. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Preneseno značenje.

 

 1. Struktura leksičkog značenja. Sem. Vrste semova.

 

 1. Sustavni odnosi u leksiku. Leksičko-semantička polja i grupe. Hiponimijski, partitivni i ekvonimijski odnosi.

 

 1. Sinonimija, tipovi sinonimije. Kontrastivni odnosi.

 

 1. Homonimija i paronimija.

 

8.; 9. Ukrajinski leksik prema podrijetlu. Vlastiti ukrajinski leksik. Posuđeni leksik.

 

 1. Aktivni i pasivni leksik. Arhajizmi, neologizmi. Vlastiti nazivi.

 

 1. Ukrajinska frazeologija. Frazem kao lingvistička jedinica. Klasifikacija frazema (semantička, semantičko-gramatička i dr.).

 

 1. Sustavni odnosi u frazeologiji. Višeznačnost u frazeologiji. Frazeologija i paremiologija. Podrijetlo ukrajinskih frazema.

 

 1. Leksikografija kao znanost. Metaleksikografija i primijenjena leksikografija. Ukrajinska leksikografija. Osnovni leksikografski pojmovi.

 

 1. Analiza rječničkih članaka (praktični dio ispita).

 

 1. Diskusija o pojedinim pitanjima.

 

Literatura:

 

Obvezatna:

 1. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – С. 195–353.
 2. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. – К.: Наук. думка, 1973. – 280 с.

 

Dopunska:

 1. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови. – К.: «Знання», 2007. – 494 с.
 2. Fink-Arsovski, Ž. Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, FF press, Zagreb 2001.
 3. Menac, A. Hrvatska frazeologija. – Zagreb: Knjigra, 2007.
 4. Popović, M., Trostinska, R. Još o međujezičnoj homonimiji hrvatsko-ruskoj i hrvatsko-ukrajinskoj. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. – Zagreb: FF press, 2009. – S. 97–111.

 

Rječnici:

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.
 2. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад.

школа. – 1986. – 221 с.

 1. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. – Львів: Фенікс, 1996. – 224 с.
 2. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К.: «Українська книга», 2000. – 480 с.
 3. Полюга Л.М. Словник антонімів української мови. – К.: Довіра, 1999. – 198 с.
 4. Словник синонімів української мови: У 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. – К.: Наук. думка, 2001. – Т.1. – 1026 с.; Т.2. – 953 с.
 5. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологічний словник української мови. – К.: Освіта, 1998. – 224 с.
 6. Фразеологічний словник української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наук. думка, 1993. – 984 с.

 

On-line rječnici:

 1. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970 – 1980): http://www.sum.in.ua/
 2. Зведений словник зaстaрілих тa мaловживaних слів: http://litopys.org.ua/rizne/zvslovnyk.htm