Jezične vježbe VII

Jezične vježbe VII

Naziv kolegija Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika VII

ECTS -bodovi: 5

Jezik: ukrajinski

Trajanje: 1 semestar (u hodogramu VII. semestar studija ukrajinskog jezika i književnosti)

Status: obvezatni

Oblik nastave: 5 sata vježbi (5 V)

Uvjeti: položen ispit iz Jezičnih vježbi ukrajinskog jezika VI

Cilj kolegija : usavršavanje jezičnih vještina slušanja, govorenja, čitanja i pisanja kroz detaljnu obradu tematskih cjelina (tekstovi, dijalozi), prijevod tekstova i ponavljanje ukrajinske gramatike. Cilj je širenje jezične/komunikacijske kompetencije studenata na danom stupnju studija ukrajinskog jezika i književnosti, kao i vještine prevođenja , osposobljavanje studenata za razumijevanje složenih jezičnih struktura te za njihovu točnu uporabu u usmenom i pismenom izražavanju. Studenti ce dalje razvijati sposobnost analitičkog i kritičkog mišljenja, a njihova ce kulturološka kompetencija biti na višem stupnju no što je bila po svršetku kolegija Jezične vježbe VI.

 Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Jezične vježbe neophodna su osnova za daljnje izučavanje te usavršavanje stečenih znanja  ukrajinskog jezika. Kolegij se nadovezuje na Jezične vježbe VII i predstavlja jezičnu osnovu za sve ostale kolegije.

 Korištene metode: kod izvođenja kolegija Jezične vježbe ukrajinskoga jezika koriste se sljedeće metode: frontalna metoda, metoda rada u skupini i metoda individualnih vježbi (u komunikacijskom pristupu), interakcija između nastavnika i studenata. S obzirom na izvor, provode se metode slušanja, govorenja, čitanja i pisanja, i to u monološkom i dijaloškom obliku, uz pomoć audio i video materijala.

Sve informacije koje studenti dobiju obradom tematskih cjelina i prijevodom tekstova produbljivat ce se i razvijati uz pomoć vježbi kroz provjeru znanja, pisanje domaćih zadaća, pisanje kraćih testova, rad s audio i video materijalima, aktivno sudjelovanje studenata u vježbama.

 Sadržaj: Jezične vježbe ukrajinskoga jezika baziraju se na obradi autentičnih ukrajinskih tekstova koji sadržavaju gramatiku, leksik i frazeme vezane uz aktualne društvene probleme, uz raznovrsne teme zastupljene u medijima, usvajanju i primjeni vokabulara i frazeologije vezanih za obrađene komunikacijske teme, usavršavanje sposobnosti usmenog i pismenog izražavanja . Nastava se zasniva na aktivnim oblicima lektoratskog rada (intervjui, dijalozi, diskusija); kroz prezentirane tekstove nastavlja se i upoznavanje s različitim oblicima ukrajinske kulture i povijesti.

Slušanje i razumijevanje izvornih govornika. Totalno razumijevanje teksta, prepričavanje, raščlanjivanje i sažimanje složenijih i dužih tekstova (do 8 stranica); kolegij sadrži i elemente prijevodnih vježbi – usmeno i pismeno prevođenje tekstova s ukrajinskoga na hrvatski i s hrvatskoga na ukrajinski, usmeno prevođenje jezično zahtjevnih dijelova teksta na hrvatski te pismenog prevođenja kraćih hrvatskih tekstova na ukrajinski jezik (do 4 stranice). Diskusija na zadanu temu, tehnike usmenog i pismenog argumentiranja, priprema i držanje referata (individualno). Važan dio prezentacije omogućuje video i audio materijal vezan uz kulturološke teme.

 Raspored rada (po tjednima):

  1. tjedan

Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Razumijevanje i raščlanjivanje čitanog teksta. Razumijevanje po sluhu – snimka ukrajinskih pjesama. Obrada slušanog teksta.

2. tjedan

Razumijevanje po sluhu – snimka vijesti; Razumijevanje čitanog teksta; Pismeni rad. Ponavljanje, utvrđivanje gradiva.

3. tjedan

Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Terminologija, frazeologija – čitanje/prijevod tekstova, tematska diskusija. Gledanje filma.

4. tjedan

Ponavljanje, utvrđivanje gradiva. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Obrada teksta, raščlanjivanje, konverzacija na zadanu temu. Obrada slušanog teksta. Rasprava. Prevođenje ukrajinskog teksta na hrvatski.

5. tjedan

Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Obrada pisanog teksta. Sažimanje hrvatskog teksta na ukrajinskom jeziku. Konverzacija. Test razumijevanja po sluhu; Razumijevanje po sluhu – pjesma.

6. tjedan

Debata na zadanu temu. Čitanje i prevođenje tekstova iz tematske cjeline. Improvizirani intervju za posao. Ponavljanje, utvrđivanje gradiva.

7. tjedan

Ponavljanje, utvrđivanje gradiva, pismena provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz tematske cjeline. Sastavljene dijaloga (rad u parovima). Razumijevanje po sluhu; Leksik vezan uz tematsku cjelinu; Pisanje – pismeni rad. Konverzacija.

8. tjedan

Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Razumijevanje čitanog teksta. Razgovor na zadanu temu. Samostalna priprema i prezentacija (svaki od studenta ima do 10 min za izlaganje).

9. tjedan

Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Tematska diskusija. Debata na zadanu temu.

10. tjedan

Ponavljanje, utvrđivanje gradiva, pismena provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksik, somatski frazemi i izrazi vezani uz tematsku cjelinu;

11. tjedan

Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Leksikalna i gramatička obrada tekstova; tematska diskusija. Vježbe. Sažimanje i pisanje teksta na ukrajinskom.

12. tjedan

Čitanje teksta. Razumijevanje čitanog teksta. Leksikalna i gramatička obrada teksta, tematska diskusija. Debata na zadanu temu. Ponavljanje, utvrđivanje gradiva.

13. tjedan

Ponavljanje i provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Konverzacija. Frazemi. Gledanje filma (priloga i sl.). Tematska diskusija.

14. tjedan

Ponavljanje, utvrđivanje gradiva, pismena provjera znanja. Čitanje i prevođenje tekstova iz zadane tematske cjeline. Audiovizualni materijali te pojedini članci po izboru lektora.

15. tjedan

Ponavljanje gradiva obrađivanog tijekom semestra kroz prepričavanje, sastavljanje kratkih eseja te druge vježbe. Završne pripreme za polaganje pismenog i usmenog ispita.

 

Literatura:

  1. Obvezatna

Menac, A., Trostinska, R. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik.(1993). – Zagreb.

Orfograficnyj slovnyk ukrajins’koji movy. (1994). Golovašcuk,S.I. Rusanivs’kyj, V. M. – Kyjiv.

Slovnyk frazeologizmiv ukrajins’koji movy. uklad. Bilonoženko V.M. Naukova Dumka. (2003) – Kyjiv.

Velykyj tlumacnyj slovnyk sucasnoji ukrajins’koji movy. Upor.Busel, V.T. (2004). – Kyjiv.

Мандрівка Україною: навчальний посібник з української мови як іноземної (рівень В2). – Львів: Дон Боско, 2012. – 152 с.

Tekstovi koje priprema lektor

  1. Dopunska

Cukina, V.F. (1998). Gramatyka ukrajins’koji movy v tablycjah ta shemah. – Kyjiv.

Makarova, H. I. Palamar, L. M. Prysjažnjuk, N. K. Rozmovljajte z namy ukrajins’koju movoju – Kyjiv, 1993.

Menac, A., Kovalj, A. P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski  ili srpski  i  hrvatsko ili srpsko-ukrajinski  rječnik . –  Zagreb.

Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Željka Fink. (2006). Knjigra. – Zagreb.

Ponomariv, O.D. (1997). Sucasna ukrajins’ka mova. – Kyjiv.

Velykyj tlumacnyj slovnyk sucasnoji ukrajins’koji movy (2001). – Kyjiv.

Українська мова для іноземців. Модульний курс: навч. посібн./ О. Антонів, Л. Паучок. – Київ: “ІНКОС”, 2012. – 268 с.

Мій Львів: навчальний посібник з української мови як іноземної. О.Антонів, О. Туркевич…- Львів: Дон Боско, 2013. – 80 с.

Zajcenko, N.F., Vorobjova S.A. (2004). Praktycnyj kurs ukrajins’koji movy dlja inozemciv: usne movlennja. – Kyjiv.

100 najvidomišyh ukrajinciv. Vece, M. (2002). – Kyjiv.

Web-stranice Ukrajine na Internetu (prema preporučenom popisu).

Način polaganja ispita:

Na kraju semestra pismeni ispit, nakon položenog pismenog ispita usmeni ispit. Nabrojene aktivnosti sačinjavaju konačnu ocjenu:

  • Aktivnost u radu kolegija
  • Izrada i izlaganje domaćih zadaća, pisanje kolokvija i sudjelovanje u debatama
  • Polaganje pismenog ispita

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Tijekom cijelog semestra lektor prati i provjerava napredovanje studenata provjerama domaćih zadaća, kraćim kolokvijima i aktivnim uključivanjem svakog studenta u komunikaciju i nastavu.

Studentska valorizacija pomoću ankete.

Studentske obveze: 

Od studenata se očekuje: redovito pohađanje kolegija, aktivno sudjelovanje i priprema (pismeni radovi, referat, čitanje i prevođenje tekstova, sudjelovanje u raspravama seminara, predaja i usmeno izlaganje seminarskog rada, priprema kraćih izlaganja na zadanu temu) te polaganje pismenog ispita.