Usvajanje stranog jezika

Ak. god. 2022./2023.

Naziv kolegija: Usvajanje stranog jezika

Nositelj kolegija: dr. sc. Tetyana Fuderer, red. prof.

Izvođač: dr. sc. Marina Jajić Novogradec, poslijedoktorandica

ECTS: 5

Status: obavezni

Uvjet za upis kolegija Metodika nastave ukrajinskog jezika u ljetnom semestru

Oblik nastave: 2 sata predavanja

Jezik: hrvatski

Praćenje uspješnosti rada: pismeni i usmeni ispit

 

Cilj kolegija: objasniti i razlikovati procese usvajanja i učenja materinskog, drugog i stranog jezika; razviti sposobnost kritičkog promišljanja znanstvenih teorija; ovladati stručnom terminologijom na ukrajinskom jeziku i istraživačkim radom i čitanjem znanstvene literature na ukrajinskom jeziku

 

Ishodi učenja

Studenti će na kraju kolegija moći:

– objasniti psiholingvističke i sociolingvističke teorije usvajanja materinskog, drugog i stranog jezika

– razlikovati i opisati kognitivne i afektivne čimbenike u usvajanju drugog i stranog jezika

– analizirati metode istraživanja procesa usvajanja i učenja materinskog, drugog i stranog jezika

– objasniti karakteristike nastavnog diskursa s naglaskom na ukrajinski jezik

– prepoznati i razraditi strategije učenja, poučavanja i komunikacije na ukrajinskom kao stranom jeziku

– aktivno sudjelovati u diskusijama, prihvaćati komentare o svome radu i izraziti otvorenost prema stavovima i idejama drugih

– izraziti kritičko razumijevanje relevantne stručne literature na ukrajinskom jeziku i opisati sadržaj drugima

– osmisliti, provesti i predstaviti  istraživanje odabranog aspekta nastave ukrajinskog kao stranog jezika

 

Način rada:

Studenti će se kontinuirano pripremati za sate i interaktivno sudjelovati u nastavi. Izmjenjivat će se metode izlaganja i zajedničkog rada na prezentiranju određene teme.

 

Program kolegija po temama:

Mjesec Nastavne jedinice
Listopad 1. Uvod u nastavni plan i program

2. Nastanak discipline

3. Pojmovna određenja: prvi, drugi, strani, ini jezik

4. Usvajanje i učenje ukrajinskog kao stranog jezika

5. Istraživanje procesa ovladavanja inim jezikom (OVIJ)

6. Počeci istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom

7.Jednojezična i višejezična kompetencija: izvorni govornik vs. korisnik inoga jezika

8. Primijenjenolingvistička istraživanja

 

 

Studeni

 

9. OVIJ u svjetskom kontekstu

10. OVIJ u hrvatskom kontekstu

11. Usvajanje prvoga jezika

12. Neurolingvistika i OVIJ

13. Psiholingvistika i OVIJ

14. Psihološki aspekti OVIJ-a

15. Sociološki i sociolingvistički aspekti OVIJ-a

16. Rano usvajanje stranoga jezika s naglaskom na ukrajinski jezik

17. Hipoteza kritičnog perioda i hipoteza osjetljivog perioda

18. Dvojezičnost i višejezičnost

19. Individualne razlike u usvajanju jezika

20. Afektivni i kognitivni čimbenici u usvajanju jezika

 

 

Prosinac

 

21. Učenikov jezik / međujezik

22. Međujezični utjecaji u ovladavanju jezikom

23. Ovladavanje slavenskim jezicima kao stranim u govornika hrvatskog jezika

24. Specifičnosti procesa usvajanja jezika u formalnoj nastavi – ukrajinski kao strani jezik

25.Ovladavanje ukrajinskim jezikom u formalnom i neformalnom kontekstu

26. Metodologija istraživanja OVIJ-a

 

 

Siječanj

 

27. Kvalitativna istraživanja

28. Kvantitativna istraživanja

29. Mini istraživanje jednog aspekta usvajanja ukrajinskog kao stranog jezika

30. Prikaz mini istraživanja i rasprava o metodologiji istraživanja

 

 

 

OBAVEZNA LITERATURA:

Medved Krajnović, M. (2010 ). Od jednojezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam International.

Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika. Zagreb: Filozofski fakultet.

Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga. Filozofski fakultet.

Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika. Zagreb: Naklada Ljevak.

 

DOPUNSKA LITERATURA:

 

Petrović, E. (1998). Teorija nastave stranih jezika . Zagreb: Školska knjiga.

Vilke, M. (1977) Uvod u glotodidaktiku. Zagreb: Školska knjiga.

 

Časopis: Strani jezici (odabrani članci)