Metodika

Naziv kolegija: Metodika nastave ukrajinskoga jezika (2021./2022.)

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Tetyana Fuderer

Izvođač: dr. sc. Marina Jajić Novogradec, poslijedoktorandica

ECTS: 5

Status: obvezatni

Uvjet: položen ispit Glotodidaktika i Usvajanje stranog jezika

Oblik nastave: 2 sata seminara

Jezik: hrvatski

 

Način rada: Na satima će se izmjenjivati individualni rad studenta, rad u paru i rad u skupini, studenti će se kontinuirano pripremati za seminare i interaktivno sudjelovati na nastavi

 

Praćenje uspješnosti rada: redoviti dolasci na seminar, kontinuirana priprema i aktivno sudjelovanje na nastavi, individualna pisana priprema nastavnog sata, samostalno izvođenje nastavnog sata

 

Ispit: nema, ocjena na temelju rada na satu, kratkih prezentacija, seminarskih radova, dnevnika prakse i održanog oglednog sata

 

Cilj kolegija: uvidjeti složenost procesa metodike nastave ukrajinskog kao stranog jezika, objasniti suštine metodičkih sustava, metoda, oblika, znanstvenih postupaka i sredstava učenja, razviti sposobnosti planiranja, pripreme i provođenja nastavnog sata, utvrditi kriterije odabira nastavnih materijala za ciljanu skupinu i vještinu analize pripreme i izvedbe nastavnog sata

 

Ishodi učenja:

Studenti će na kraju kolegija moći:

– opisati glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika

– razviti različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala i analizirati ih s naglaskom na ukrajinski kao strani jezik

– razlikovati i analizirati procese poučavanja jezičnih vještina

– uočiti i razlikovati funkcije različitih uloga nastavnika u nastavnom procesu

– razviti sposobnost kritičkog razumijevanja relevantne stručne literature na ukrajinskom jeziku i prezentacije sadržaja drugima

– razvit će sposobnost sudjelovanja u diskusijama, prihvaćanja komentara o svome radu i otvorenosti prema stavovima i idejama drugih

 

Program kolegija po temama:

Nastavne jedinice

 

1. Metodika kao teorija i praksa nastave stranih jezika

2. Planiranje nastavnog gradiva (godišnji i tematski plan; analiza nast. programa za ukrajinski jezik – praktično);

3. Priprema za sat; prikaz ili analiza sata

4. Struktura sata ukrajinskog jezika kao stranog za OŠ i SŠ

5. Priprema za sat za odrasle na tečajevima str.jez.(prva etapa nastave)

6. Planiranje sata; početak nastavnog sata; struktura sata

7. Klasifikacija i vrste vježba

8. Analiza jezične, govorne i govornojezične vježbe u udžbenicima

9. Praktična priprema vježba; izbor situacijske vježbe na različitim etapama sata poučavanja str. jez.

10.  Funkcija, cilj i karakter pismene vježbe

11. Nastavnikovo davanje uputa; vrste uputa

12. Kontroliranje, provjeravanje i vrednovanje znanja, vještina i navika učenika u procesu učenja jezika; kriteriji ocjenjivanja,  pisanje diktata (vrijednost diktata, vrste)

13.Upravljanje razredom, organiziranje razredne interakcije na satu

14. Grupiranje učenika, prednosti i nedostaci grupnog rada i rada u paru

15.Metodika korištenja auditivnih vježbi (Slušanje s razumijevanjem)

16. Praktična priprema autentičnih tekstova za slušanje i priprema raznih testova

17. Vrste čitanja i razumijevanje pisanog teksta

18. Metodika nastave ukrajinskog leksika i frazeologije

19. Interakcija učenja leksika, fonetike i gramatike, vrste vježbi

20. Metodika proučavanja gramatičkog sustava; teorijska i praktična gramatika

21. Strategije objašnjavanja značenja leksičkih jedinica i gram. struktura

22. Postavljanje pitanja: vrste pitanja, odabir vrsta pitanja

23. Osposobljavanje učenika za govornu komunikaciju na str.jez.

24. Razvijanje vještine pisanja

25. Autentičnost tekstova

26. Kulturološki aspekt metodike nastave str. jez.

27. Izvođenje simuliranog nastavnog sata 1

28. Izvođenje simuliranog nastavnog sata 2

29. Analiza provedenih etapa sata

30. Analiza Dnevnika vođenja prakse

 

OBAVEZNA LITERATURA:

 

Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga.

Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika. Zagreb: Filozofski fakultet.

Skljarov, M. (1993). Teorija i praksa u nastavi stranih jezika . Zagreb: Školske novine.

Vrhovac, Y. (2000). Govorna komunikacija i interakcija na satu stranoga jezika . Zagreb: Naklada Ljevak.

 

Časopis  Strani jezici (odabrani članci)