Napomena o supstituciji diplomskog rada

Studenti dvopredmetnog diplomskog studija talijanistike koji se odluče za supstituciju diplomskog rada moraju voditi računa o pravilnom izboru supstitucijskih kolegija u skladu s odsječkom odlukom.
Kolegiji iz područja prevoditeljstva (Osnove usmenog prevođenja, Talijanski stih u prijevodu, Talijanska pripovjedna proza u prijevodu, Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu, Talijanska drama u prijevodu) ne mogu biti supstitucijski kolegiji za diplomski rad.
U ISVU u 4. semestru postoji izborna grupa „Diplomski rad ili izborni kolegij“, ali to ne znači da ne možete za supstituciju iskoristiti kolegije koje ste položili u nekom od prethodnih semestara, pri čemu treba uvijek paziti na ukupan broj bodova i strukturu koja je navedena u tablici. U ISVU se u spomenutoj izbornoj grupi nalaze i kolegiji iz područja prevoditeljstva, ali ih nemojte upisivati u toj izbornoj grupi.