ZAPISNIK

1. sjednice Fakultetskog vijeća održane 11. listopada 2002. u 9,00 sati u Vijećnici fakulteta

           

 

PRISUTNI:

dr. sc. G. Škorić, dr. sc. D. Blažina, dr. sc. D. Fališevac, dr. sc. N. Grujić, dr. sc. D. Horga, dr. sc. J. Kekez, dr. sc. M. Križman, dr. sc. M. Mesić, dr. sc. I. Pranjković, dr. sc. A. Sekulić-Majurec, dr. sc. B. Senker, dr. sc. A. Stamać, dr. sc. N. Stančić, dr. sc. B. Čulig, dr. sc. A. Čović, dr. sc. M. Jarak, dr. sc. A. Horvat, dr. sc. V. Piškorec, dr. sc. S. Malinar, dr. sc. N. Moačanin, dr. sc. T. Šola, dr. sc. M. Tadinac Babić, dr. sc. M. Andrijašević, dr. sc. Z. Maković, dr. sc. N. Sironić-Bonefačić, dr. sc. D. Duda, dr. sc. B. Đaković, dr. sc. Lj. Gjurgjan, dr. sc. B. Grgin, dr. sc. M. Häusler, dr. sc. N. Hrvatić, dr. sc. V. Josipović Smojver, dr. sc. G. Keresteš, dr. sc. Z. Kovač, dr. sc. D. Varga, dr. sc. G. Varošanec-Škarić, dr. sc. N. Vidmarović, M. Gulešić, dr. sc. B. Kryžan-Stanojević, mr. sc. E. Ratković, Z. Kovačević, I. Zovko-Dinković, mr. sc. V. Lopina, dr. sc. A. Krvavac, dr. sc. V. Muhvić Dimanovski, Ž. Vučina (47)

 

Dekan: prof. dr. sc. Neven Budak (1)

Prodekanica za nastavu: dr. sc. Željka Fink Arsovski (1)

Prodekan za organizac. i finan. pitanja: dr. sc. Željko Jerneić (1)

Glavni tajnik: zamjena Heli Hadjić Nikolić

Zapisničar: zamjena Biserka Pešec

 

 

Sjednici prisustvuju gosti: dr. sc. V. Belaj i dr. sc. I. Maroević.

 

ODSUTNI:

dr. sc. M. Jurković, dr. sc. V. Afrić, dr. sc. V. Vizek-Vidović, dr. sc. E. Čaušević, dr. sc. O. Perić, dr. sc. M. Pupovac, dr. sc. M. Sanader, dr. sc. D. Boras, dr. sc. S. Grahek (9)

Studenti: K. Jurak, K. Pavlek, N. Radelja, H. Šugar, I. Petrinić (5)

 

 

Sjednici predsjedava dekan prof.dr.sc. Neven Budak.

 

Od ukupno 64 članova Fakultetskog vijeća sjednici je bilo nazočno 50 članova što je natpolovična većina (33) potrebna za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka.

 

Javnim izjašnjavanjem jednoglasno su prihvaćene izmijene i dopune dnevnog reda:

 

Izmjene:

- Skida se točka 25. jer izvještaj povjerenstva nije potpisan.

- Briše se točka 60. jer je najavljena isto kao u točki 59.

- Točka 79. postaje točka 88.1 i pravilno glasi: Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr.sc. Zdenke Baždar, pod naslovom "Trgovina Slavonije na primjeru pojedinih gradova i trgovišta 1868.-1914." …

- Mijenja se pogrešno najavljen naslov u točki 86. i pravilno glasi: Utjecaj Sjedinjenih Američkih Država na društveni i politički život Hrvatske (1949-1955).


Dopune:

118.1. Prijedlog Odsjeka za informacijske znanosti o molbi studenata za prijenos ispita iz treće godine u četvrtu.

118.2. Molba Odsjeka za lingvistiku za odgodu polaganja jednog uvjetnog ispita za studente druge godine (upisani u ak.god. 2000./2001.)

123.1. Molba Odsjeka za orijentalne studije i hungarologiju za odobrenje gostovanja dr. Navine Jafa iz New Delhia.

134.1. Prijedlog katedre za kineziologiju da se mr.sc. Jelka Gošnik imenuje za šeficu katedre za ak.god. 2002./2003. i 2003./2004.

173.1. Prijedlog Katedre za kineziologiju za odobrenje angažiranja Andrije Tuđe kao vanjskog suradnika u punom radnom vremenu za ak.god. 2002./2003.

173.2. Prijedlog Odsjeka za informacijske znanosti za odobrenje angažiranja vanjskih suradnika za ak.god. 2002./2003.

 

 

Ad 1.

Uručivanje Odluke Senata dr.sc. Lini Veljaku o potvrdi izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora.

 

Ad.2. Verifikacija zapisnika 12. sjednice Fakultetskog vijeća, održane 18. rujna 2002.

Primjedbe na točku 18. Zapisnika 12. sjednice Fakultetskog vijeća, održane 18.rujna 2002., u pisanom obliku dala je doc.dr.sc. Morana Čele. Primjedbe se odnose na raspravu u svezi stjecanja doktorata znanosti mr.sc. Vesne Deželjin.

 

Javnim izjašnjavanjem jednoglasno je prihvaćen zapisnik sa sljedećim ispravkama:

- Iza rečenice: "-da je učinjena proceduralna pogreška kod same izrade doktorskog rada, doktorski rad je predan bez mišljenja mentora" dodaje se rečenica: "- da je mentor pristao na predaju doktorskog rada i prihvatio svoj izbor u povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada na sjednici Fakultetskog vijeća 19. listopada 2000."

- Iza rečenice "- pitanje je da li radnja po svojoj kvaliteti odgovara znanstvenoj vrsnoći odnosno je li kandidat sposoban za znanstvenoistraživačku djelatnost" dodaje se rečenica:

"- da je Fakultetsko vijeće kandidatkinji 1996. odobrilo izradu doktorskog rada i prihvatilo predloženu temu na temelju izvještaja povjerenstva za ocjenu podobnosti za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija (u sastavu: dr.sc. August Kovačec, red.prof., dr.sc. Smiljka Malinar, docent i dr.sc. Mate Zorić, red.prof.)"

- U rečenici "- izdvojeni izvještaj ima veću težinu od drugog izvještaja s obzirom da je dr.sc. Maslina Ljubičić jedina s Katedre za talijansku književnost za ocjenu te radnje" ispravlja se netočni navod i pravilno glasi: da je dr.sc. Maslina Ljubičić jedina s Katedre za talijanski jezik.

Ostale primjedbe iz prigovora doc.dr.sc. Morane Čale Fakultetsko vijeće ne prihvaća jer nisu izrečene u raspravi na vijeću i bitno ne utječu na donošenje odluke.

 

Prema izvještajima stručnih povjerenstava u točkama 3.,6. i 7. za izbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja, imenovano je povjerenstvo za provođenje tajnog izjašnjavanja u sastavu: dr. sc. Maja Häusler, dr. sc Nada Grujić i dr. sc. Ljiljana Ina Gjurgjan, koje se nakon tajnog izjašnjavanja povuklo sa sjednice da bi prebrojalo glasove i napravilo izvještaj (nalazi se u prilogu zapisnika) na osnovu kojeg je konstatirano:


Ad 3.

            - da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom glasova prisutnih članova (od 49 glasača, 49 "za" 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću

 

O d l u k u

 

Izabire se dr.sc. Goranka Antunović u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, na Katedri za skandinavske jezike i književnosti u Odsjeku za anglistiku.

 

 

 

            Javnim izjašnjavanjem u točkama 4. i 5. dnevnog reda, o svakoj pojedinačno, Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo sljedeće

 

O d l u k e

 

Ad 4.

Izabire se Ivica Peša u istraživačko zvanje asistenta  za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, u Odsjeku za talijanistiku.

 

Ad 5.

Izabire se Sanja Fulgosi u suradničko zvanje asistenta, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, u Zavodu za lingvistiku.

           

 

 

Ad 6.

- da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom glasova prisutnih članova (od 49 glasača, 49 "za" 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću

 

O d l u k u

 

Daje se pozitivno mišljenje za izbor Olge Vučetić u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za predmet Engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

 

 

Ad 7.

- da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom glasova prisutnih članova (od 49 glasača, 49 "za" 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću

 

O d l u k u

 

Daje se pozitivno mišljenje za izbor Biljane Stojaković u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za predmet Engleski jezik na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

 

 

U narednim točkama dnevnog reda Fakultetsko vijeće je javnim izjašnjavanjem, o svakoj pojedinačno, jednoglasno donijelo sljedeće

 

O d l u k e

 

Ad 8.  

Prihvaća se izvještaj o radu mr.sc. Krešimira Filipeca, znanstvenog novaka u Odsjeku za arheologiju (projekt: "Iliri između Grka i Rimljana", voditelj dr. sc. Marin Zaninović, red. prof. u miru).                                                                                         

 

Ad 9.

Prihvaća se izvještaj o radu Marijane Belaj, znanstvene novakinje u Odsjeku za etnologiju (projekt: "Uništena tradicijska kultura zapadne Slavonije", voditelj dr. sc. Vitomir Belaj, red. prof.).                     

 

Ad 10.

Prihvaća se izvještaj o radu Nikolaja Lazića, znanstvenog novaka u Odsjeku za fonetiku (projekt: "Hrvatska standardna prozodija riječi", voditelj prof.dr.sc. Ivo Škarić).

 

Ad 11. 

Prihvaća se izvještaj o radu Elenmari Pletikos, znanstvene novakinje u Odsjeku za fonetiku (projekt: "Hrvatska standardna prozodija riječi", voditelj prof.dr.sc. Ivo Škarić).

 

Ad 12.

Prihvaća se izvještaj o radu mr.sc. Tanje Kuštović, znanstvene novakinje u Odsjeku za kroatistiku, za ak. godinu 2001./2002. (projekt: Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva, voditelj prof. dr. sc. Stjepan Damjanović).

 

Ad 13.

Prihvaća se izvještaj o radu  Tomislava Bogdana, znanstvenog novaka u Odsjeku za kroatistiku, za ak. godinu 2001./2002. (projekt: "Tropi i figure u hrvatskoj književnosti", voditeljica prof. dr. sc. Dunja Fališevac).

 

Ad 14.

Prihvaća se izvještaj o radu Zrinke Božić-Blanuša, znanstvene novakinje u Odsjeku za kroatistiku, za ak. godinu 2001./2002. (projekt: "Pojmovnik književne teorije", voditelj prof. dr. sc. Vladimir Biti).

 

Ad 15. 

Prihvaća se izvještaj o radu Ide Ograjšek, znanstvene novakinje u Zavodu za hrvatsku povijest, za ak. god. 2001./2002. (projekt "Utjecaj ideologije H(PR)SS na hrvatski narod 1904-1941.", voditeljica prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan).

           

Ad 16.

Prihvaća se izvještaj o radu Ane Butković, znanstvene novakinje u Odsjeku za psihologiju, za ak. god. 2001/2002. (projekt "Informacijska analiza perceptivnih i osjetnih kanala", voditelj dr. sc. Denis Bratko).


Ad 17.

Prihvaća se izvještaj o radu dr.sc. Vesne Buško, znanstvene novakinje u Odsjeku za psihologiju, za ak. god. 2001./2002. (projekt "Emocionalna inteligencija i procesi u stresnoj transakciji", voditelj prof. dr. sc. Alija Kulenović).

 

Ad 18.

Prihvaća se izvještaj o radu Ivane Hromatko, znanstvene novakinje u Odsjeku za psihologiju, za ak. god. 2001./2002. (projekt "Stres i socijalna reintegracija", voditeljica prof. dr. sc. Meri Tadinac-Babić).               

 

Ad 19.

Prihvaća se izvještaj o radu Jasmine Vojvodić, znanstvene novakinje na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti (projekt: »Leksikon slavenskih književnosti«, voditelj dr. sc. Josip Užarević, red. prof. ).

 

Ad 20.

Prihvaća se izvještaj o radu mr.sc. Bože Bekavca, znanstvenog novaka u Zavodu za lingvistiku (projekt "Računalna obrada hrvatskoga jezika", voditelj dr. sc. Marko Tadić).

 

Ad 21.

Prihvaća se izvještaj o radu Mislave Bertoša, znanstvene novakinje u Zavodu za lingvistiku (projekt " Računalna obrada hrvatskoga jezika", voditelj dr. sc. Marko Tadić).

 

Ad 22.

Odobrava se mr. sc. Renati Šamo stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaća se tema pod naslovom Analiza strategija čitanja uspješnih i manje uspješnih učenika engleskoga kao stranog jezika, mentorica prof. dr.sc. Mirjana Vilke.

 

Ad 23.

Odobrava se mr.sc. Daliboru Lovriću stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaća se tema pod naslovom  Intencionalni sadržaj: dualizam i naturalizam. Studija o intencionalnosti u suvremenoj filozofiji jezika i psihologije u analitičkoj tradiciji, mentor prof. dr. sc. Mirko Jakić.

 

Ad 24.

Odobrava se mr. sc. Sanji Pavlaković stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaća se tema pod naslovom Primjena Hayesova modela knjižničnoga planiranja u narodnoj knjižnici, mentorica prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić.

 

Ad 25. Skida se izvještaj stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta  mr. sc. Mirka Raguža za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija, jer nije potpisan od svih članova povjerenstva.

 

Ad 26.

Odobrava se mr.sc. Snježani Ružić stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaća se tema pod naslovom  Hrvatski iseljenici u Zapadnoj Kanadi 1890.-1940.,  mentorica: prof. dr. sc. Božena Vranješ Šoljan.   


Ad 27.

Odobrava se mr.sc. Višnji Bralić stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaća se tema pod naslovom  Barokno slikarstvo u sjevernojadranskoj Hrvatskoj - slikari, radionice i utjecaji, mentor: dr. sc. Vladimir Marković, red.prof.    

 

Ad 28.

Odobrava se mr.sc. Tatjani Peruško promjena naslova doktorskog rada Poetički modeli fantastike u talijanskoj prozi od romantizma do postmoderne u novi naslov Poetički modeli fantastične pripovijetke u talijanskoj književnosti od Scapigliature prema modernizmu.

 

Ad 29. 

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje doktorski rad  mr.sc. Gorana Novakovića pod naslovom Usmena književnost danas.                     

 

Ad 30.

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje doktorski rad  mr.sc. Antuna Arbunića pod naslovom Struktura slobodnog vremena djece (učenika) osnovnoškolske dobi.

           

Ad 31.

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje doktorski rad  mr.sc. Irene Benyovsky pod naslovom Društvena uvjetovanost razvoja gradskog prostora: Trogir 1250.-1450.        

 

Ad 32.

Izvještaj stručnog povjerenstva i izdvojeno mišljenje člana povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr.sc. Sande Križić Roban pod naslovom Urbani modeli individualne stambene izgradnje u Zagrebu između dva svjetska rata.

 

Dekan, prof.dr.sc. Neven Budak izvijestio je članove vijeća o sljedećem:

 

U prilogu dnevnog reda nalazi se izvještaj stručnog povjerenstva i to pozitivan izvještaj 4 člana i izdvojeno mišljenje doc.dr.sc. Jasne Galjer, članice povjerenstva. Naknadno je dostavljen i umnožen dopis prof.dr.sc. Ive Maroevića, mentora, tj. njegovo mišljenje o samom izvještaju. Prije nekoliko dana Fakultetu je stigao dopis kojeg je uputio prof.dr.sc. Ivan Juras, dekan Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i dr.sc. Sonja Filep, u kojem su iznijeli mišljenje da je riječ o plagijatu, a dan prije sjednice vijeća stigao je dopis (umnožen za članove vijeća), u kojem dekan prof.dr.sc. Ivan Juras obavještava vijeće da je iscrpno razgovarao s prof. Maroevićem, te moli vijeće za ispriku za neprimjerenu reakciju.

 

Otvorena je rasprava:

 

Prof.dr.sc. Zvonko Maković, predsjednik stručnog povjerenstva, izvijestio je vijeće o sljedećem:

 

Na sjednici Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti vodila se rasprava o sastavu stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr.sc. Sandre Križić Roban, pri čemu je mentor prof.dr.sc. Ivo Maroević predložio povjerenstvo u sastavu: dva arhitekta i jedan povjesničar umjetnosti. S obzirom da je područje disertacije kandidatkinje, međuratno razdoblje, dakle područje koje spada pod modernu umjetnost, usvojen je prijedlog da većinsko povjerenstvo bude sastavljeno od povjesničara umjetnosti i s Katedre za modernu umjetnost. S prijedlogom da se u povjerenstvo imenuje dr.sc. Darja Radović-Mahečić s Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu, koja je stručnjak za modernu arhitekturu, nije se usuglasio mentor prof. Maroević, stoga je povjerenstvo sastavljeno od 5 članova: dr.sc. Zvonko Maković, dr.sc. Ivo Maroević, dr.sc. Zlatko Jurić, dr.sc. Jasna Galjer i dr.sc. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet. Kod čitanja doktorske disertacije nađeno je da se u njoj radi o neuobičajenom posezanju u drugo izvorno znanstveno djelo, u doktorat dr.sc. Sanje Filep obranjen u Stuttgartu 1999. godine. Napisana je predocjena koja je predana mentoru prof. Maroeviću. Kandidatkinja je pozvana na razgovor i pritom je, na temelju usporedbe dvaju doktorata, upozorena da je iz disertacije dr.sc. Sanje Filep dosta toga doslovno prevođeno sa njemačkog i sada se nalazi u hrvatskoj verziji. Predsjednik povjerenstva je napisao negativan izvještaj i vratio doktorat na doradu. Kandidatkinja je pristala na doradu disertacije i nakon 12 dana ponovno je dostavila disertaciju. U dorađenom radu neke od primjedbi tek djelomično su usvojene, a za neke rečenice dr.sc. Sanje Filep napisane su fusnote. U prvoj verziji svoje disertacije mr.sc. Sandra Križić Roban nije citirala doktorat dr.sc. Sanje Filep. Predsjednik povjerenstva, dr.sc. Maković smatra da kandidatkinja mr.sc. Sandra Križić Roban ne može postići više, a da je pokazala određenu razinu za minimalno pozitivan izvještaj o ocjeni disertacije. Kvaliteta disertacije je u tome da se kandidatkinja ipak služi literaturom i relevantnom arhivskom građom, da u interpretaciji pokazuje neke pozitivne stvari, ali u cjelini doktorat nije jako dobar. Mr.sc. Sandra Križić Roban nije obradila temu urbani modeli, već je u disertaciji nabrajala kuće u Torbarovoj i Novakovoj ulici, opisujući najčešće tek unutrašnji raspored prostorija, što nije model. Kandidatkinja se pri tom izgubila u površnoj deskripciji.

Peta članica stručnog povjerenstva dr.sc. Jasna Galjer, napisala je izdvojeno mišljenje koje je vrlo negativno, u kojem se poziva na doktorat dr.sc. Sanje Filep i na magisterij dr.sc Darje Radović Mahečić. Doktorski rad mr.sc. Sandre Križić Roban mogao bi se shvatiti, iz ocjene doc. Galjer, svojevrsnom kompilacijom jednog doktorata i jednog magisterija.

Problem nije samo u tome što mr.sc. Sandra Križić Roban nije dorasla da govori o modelima, već je problem i u deskripcijama i to vrlo lošim. Model ne može napisati netko tko nema prethodno znanje. Mr.sc. Sandra Križić Roban nije napravila model, već se bavila pojedinačnim kućama što više pojedinačnim stanovima u kućama, a to nisu modeli.

 

Prof. dr.sc. Ivo  Maroević, mentor kandidatkinje istaknuo je sljedeće:

 

Izjave prof. Makovića smatra nepreciznima. Suprotstavljanje da dr.sc. Darja Radović Mahečić uđe u povjerenstvo za ocjenu temelji na izjavi dr.sc. Radović Mahečić kojom je protestirala protiv toga da se tema disertacije prihvati, smatrajući da je ona o tome već sve napisala, što je neetično i neprimjereno znanstvenom pristupu. Prihvaća pogrešku u točki 4. dopune izvještaju, jer se radi o jednoj fusnoti. Dr.sc. Sanja Filep u svom je doktoratu opisivala kuće u Novakovoj ulici, a mr.sc. Sandra Križić Roban ih je tretirala kao sekundarni element. Kod opisa kuća ne mora citirati prethodnu literaturu, osim ako na temelju te literature ne stvara zaključak.

Doktorat koji se zove "Urbani modeli individualne stambene izgradnje" govori o urbanim modelima, a ne o arhitekturi. Arhitektura je element ispunjavanja urbanih modela, pa prigovor dr.sc. Jasne Galjer i dr.sc. Zvonka Makovića da je upotrijebljena neprimjerena metodologija, kronološka, a ne topografska analiza, ne stoji. Mr.sc. Sandra Križić Roban je u svom radu analizirala godine u kojima su zgrade nastale i slagala je kronološku ljestvicu tumačeći nastanak urbanog modela. Kandidatkinja nije išla očitavati zgrade koje danas stoje u Novakovoj ulici, onim redom kojim stoje, kako je radila dr.sc. Sanja Filep. Pristup je bio temeljno različit jer urbani model po svojoj karakteristici nije statična činjenica koja se događa u jednom trenutku. To je proces i upravo je kroz kronološku analizu utvrđeno kako se u proces nastanka određenog urbanog modela integrira arhitektura. Nadalje, prof. Maroević slaže se da je u analizi arhitekture možda malo previše deskripcija, ali ne smatra to ključnim minusom, jer odnos između pisanja o modelu i o arhitekturi je približno 1/2,5, što znači da je odnos analize urbanog modela i arhitekture u Novakovoj ulici 14/33 stranica: 14 stranica odnosi se na urbani model i njegovu strukturu, a one 33 stranice na analizu i deskripciju, što je odnos po kome je ovaj doktorat prihvatljiv.

Prof Maroević, ne može prihvatiti pristup da je doktorat mr.sc. Sandre Križić Roban više negativan nego pozitivan. U doktoratu dr.sc. Sanje Filep pod naslovom "Utjecaj Austrijske i Njemačke arhitekture na hrvatsku arhitekturu moderne između dva rata", temeljni naglasak bio je na utvrđivanju dosega utjecaja njemačkih i austrijskih primjera na hrvatsku modernu arhitekturu, a dr.sc. Sanja Filep ga je interpretirala na arhitekturi Novakove ulice. Doktorat mr.sc. Sandre Križić Roban ima tezu urbani modeli stambene izgradnje u Zagrebu između dva svjetska rata, u kojem arhitektura nije sadržaj obrade već je arhitektura interpretacija tj. pomoću arhitekture se analiziraju urbani modeli. Preko 50% doktorata odnosi se na urbane modele, a nešto manje od 50% na deskripciju pojedinih arhitektonskih elemenata koji sačinjavaju te urbane modele. Doktorat dr.sc. Sanje Filep i mr.sc. Sandre Križić Roban po svojem se sadržaju dodiruju u cca 15 %. Kao mentor smatra da je kandidatkinja, po tome što je pokazala i po načinu pisanja i po načinu izražavanja, izradila disertaciju koja zaslužuje pozitivnu ocjenu, jer je udovoljila svim elementima znanstvenoistraživačkog rada.

 

U daljnjoj raspravi sudjelovali su: dr.sc. Željko Jerneić, dr.sc. Tomislav Šola, dr.sc. Meri Tadinac Babić, dr.sc. Milan Mesić, dr.sc. Ljiljana Ina Gjurgjan, dr.sc. Ivo Pranjković, dr.sc. Branko Đaković, dr.sc. Nikša Stančić, dr.sc. Aleksandra Horvat, dr.sc. Dean Duda, u kojoj su iznijeta mišljenja:

- da je upitno koliko je skupni izvještaj stručnog povjerenstva minimalno pozitivan

- da mentor podržava kandidatkinju

- da je stručno povjerenstvo (četiri člana), sastavljeno od stručnjaka koji se bave područjem disertacije, došlo do zajedničkog zaključka da doktorat mr.sc. Sandre Križić Roban zadovoljava minimalne uvjete

- da se na temelju pozitivnog izvještaja stručnog povjerenstva i mentorove dopune izvještaju prihvati pozitivna ocjena

- da zbog nejasne situacije u kojoj je dekan Arhitektonskog fakulteta povukao svoje mišljenje, nema osnova za raspravu o tome je li izrađeni doktorat plagijat

 

 

Nakon rasprave pristupilo se javnom izjašnjavanju o tome:

Tko je "za" da se nastavi postupak obrane u stjecanju doktorata znanosti mr.sc. Sandre Križić Roban.

 

Javnim izjašnjavanjem prisutnih članova (45 glasača) Fakultetsko vijeće je natpolovičnom većinom sa 26 glasova "za", 5 glasa "protiv" i 14 glasova "suzdržanih" donijelo sljedeću

 

O d l u k u

 

            Prihvaća se pozitivan izvještaj za ocjenu disertacije mr.sc. Sandre Križić Roban i odobrava se obrana rada.

 

 

Dr.sc. Zvonko Maković prenio je Fakultetskom vijeću usmenu ostavku doc.dr.sc. Jasne Galjer na članstvo u povjerenstvo za obranu disertacije, te je u zamjenu predložio dr.sc. Darju Radović Mahečić sa Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu.

 

Javnim izjašnjavanjem Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

 

O d l u k u

 

Mijenja se sastav stručnog povjerenstva za obranu disertacije mr.sc. Sandre Križić Roban. Umjesto doc. dr.sc. Jasne Galjer u povjerenstvo za obranu imeuje se dr.sc. Darja Radović Mahečić. Sastav povjerenstva je sljedeći:

1. prof.dr.sc. Zvonko Maković

2. prof.dr.sc. Ivo Maroević

3. doc. dr.sc. Zaltko Jurić

4. dr.sc. Darja Radović Mahečić, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu

5. prof.dr.sc. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet u Zagrebu

 

Vezano uz vođenu raspravu dekan Fakulteta, prof.dr.sc. Neven Budak uputio je ozbiljnu kritiku Odsjeku za povijest umjetnosti što je dopustio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti ako je smatrao da je kandidat loš. Poziva sve nastavnike na Fakultetu da obrate pozornost na kriterije kod ocjene magistarskih i doktorskih radova, da oni budu tako visoki da se ne može dogoditi da se raspravlja o tome je li rad za prolaznu ocjenu ili nije. Osobi za koju se može procijeniti da nije dovoljno kvalitetna za izradu magistarskog ili doktorskog rada treba odmah zapriječiti daljnji postupak.

 

U narednim točkama dnevnog reda Fakultetsko vijeće je javnim izjašnjavanjem, o svakoj pojedinačno, jednoglasno donijelo sljedeće

 

O d l u k e

 

Ad 33.

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje doktorski rad  mr.sc. Nenada Fanuka pod naslovom Problem ideologije u suvremenoj sociološkoj teoriji: akcijska i strukturalna perspektiva.

 

Ad 34.

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Zvjezdane Antoš pod naslovom Uloga multimedija u muzejima s osvrtom na praktičnu primjenu u Etnografskom muzeju u Zagrebu.

 

Ad 35. 

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Dubravke Volenec pod naslovom Klasifikacija sinonima.

 

Ad 36.

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Željka Holjevca pod naslovom Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj u razdoblju modernizacije od prosvijećenog apsolutizma do građanskog društva (od polovice 18. do polovice 19. stoljeća).

 

Ad 37.

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Petra Preloga pod naslovom  Slikarstvo Proljetnog salona.          

 

Ad 37.1.

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Marine Protrka pod naslovom Novela u hrvatskoj književnoj periodici 1835-1881.

 

Ad 38.

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta Željke Brlobaš predviđene programom Poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike i prihvaća se tema pod naslovom Glagolski vid u hrvatskim gramatikama do početka 20 stoljeća. Mentor dr.sc. Ivo Pranjković, red.prof.

 

Ad 39.

Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi je li mr.sc. Rizo Džafić ispunio sve uvjete predviđene programom Jednogodišnjeg doktorskog studija književnosti i može li se odobriti tema pod naslovom Dječja književnost zapadne Bosne 20. stoljeća (aspekti modernizma, tematska komparatistika i interkulturni kontekst). Mentorica dr.sc. Dubravka Težak, izv.prof. Učiteljske akademije u Zagrebu.

1. dr.sc. Zvonko Kovač, red.prof.

2. dr.sc. Dubravka Težak, izv.prof.

3. dr.sc. Milivoj Solar, red.prof.

 

Fakultetsko vijeće predlaže stručnom povjerenstvu da obrati pozornost na naslov teme.

 

Ad 40.

Prihvaća se sinopsis Merime Hadžialagić pod naslovom Rod u medijskom diskursu (kontrastivna analiza), mentorica: prof.dr.sc. Dora Maček.    

 

Ad 41.

Prihvaća se sinopsis Adise Imamović pod naslovom Sintaktička sredstva funkcionalnog raslojavanja administrativnog stila u engleskom i hrvatskom jeziku, mentor: prof. dr. sc. Damir Kalogjera.

 

Ad 42.

Prihvaća se prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija lingvistike i odobrava se Ireni Gizdavčić izrada magistarskog rada na engleskom jeziku. Tema magistarskog rada odobrena je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 8. ožujka 1996. pod naslovom Sintaksa i semantika prijedložnih fraza s on i in u ranom engleskom jeziku.

 

Ad 43. Predloženu točku dnevnog reda i mišljenje Odsjeka za slavenske jezike i književnosti i Odsjeka za kroatistiku o terminu "bosanski jezik" u odnosu na "bošnjački jezik" pojasnila je prodekanica za nastavu dr.sc. Željka Fink Arsovski:

Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 17. lipnja 2002. raspravljalo je o predloženom sinopsisu Adise Imamović pod naslovom "Sintaksička sredstva funkcionalnog raslojavanja pravnog i administrativnog jezika u engleskom i bosanskom" te je zaključilo da se isti uputi Odsjeku za slavenske jezike i književnosti i Odsjeku za kroatistiku radi davanja mišljenja o predloženom terminu u naslovu teme "bosanski jezik" u odnosu na "bošnjački jezik". U međuvremenu kandidatkinja je dostavila novi prijedlog teme kako je navedeno u točki 41.

Vijeće poslijediplomskih studija razmotrilo je mišljenja dvaju odsjeka, te predlaže Fakultetskom vijeću da se termin "bosanski jezik" u odnosu na "bošnjački jezik" i njegova upotreba u hrvatskom znanstvenom, kulturnom i javnom životu raspravi, osim na razini Fakulteta i na razini Ministarstava.

 

Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali dr.sc. Ivo Pranjković, dr.sc. Zvonko Kovač, dr.sc. Tomislav Grgin, mr.sc. Vjera Lopina u kojoj su iznijeta mišljenja i prijedlozi:

- Fakultetsko vijeće treba zauzeti stav da se kandidatima, građanima Bosne i Hercegovine, upisanim na naše poslijediplomske studije, koji žele na Filozofskom fakultetu braniti magistarski i doktorski rad, ne smije zapriječiti da u naslovu i na svaki drugi način upotrebljavaju termin "bosanski jezik", koji je ujedno i službeni termin u Bosni i Hercegovini, te je tako za kandidate obvezujući

- da Fakultetsko vijeće treba podržati mišljenje stručnjaka koji se bave tim temama, koji su u kontaktu s kandidatima, da je širenje rasprave o tom pitanju zapravo širenje nekompetentne rasprave

- da Fakultetsko vijeće može dati samo inicijativu za tu raspravu

 

Javnim izjašnjavanjem Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo sljedeći

 

Z a k l j u č a k

 

            Ministarstvu znanosti i tehnologije RH uputit će se dopis s upitom o korištenju termina "bosanski jezik" u kulturnom i javnom životu RH. Uz dopis priložit će se mišljenja Odsjeka za kroatistiku i Odsjeka za slavenske jezike i književnost.

 

U narednim točkama dnevnog reda Fakultetsko vijeće je javnim izjašnjavanjem, o svakoj pojedinačno, jednoglasno donijelo sljedeće

 

O d l u k e

 

Ad 44.

            Prihvaća se prijedlog Vijeća poslijediplomskih studija psihologije i odobrava se Svjetlani Doričić promjena naslova magistarskog rada Agresivnost vojnika u funkciji služenja redovnog vojnog roka u novi naslov Utjecaj služenja vojnog roka na oblike agresivnog ponašanja. Umjesto dosadašnjeg mentora prof.dr.sc. Alije Kulenovića za novog mentora imenuje se prof. dr. sc. Miomir Žužul. (Nacrt magistarskog rada ostaje isti.)

 

Ad 45.

            Prihvaća se prijedlog Vijeća poslijediplomskih studija psihologije i odobrava se Vesni Andrović-Knežević promjena mentora, umjesto dosadašnje mentorice prof. dr. sc. Mirjane Krizmanić za novu mentoricu imenuje se doc. dr. sc. Gordana Keresteš.

 

Ad 46.

            Prihvaća se prijedlog Vijeća poslijediplomskog studija informacijskih znanosti i odobrava se Maji Batinica, upisanoj na poslijediplomski studij Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu prijelaz na poslijediplomski znanstveni studij Informacijskih znanosti – smjer bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod uvjetom upisa u II. semestar studija u ak.god. 2002./2003.

 

 

Ad 47.

Diploma Ivane Bušljeta, o stečenom akademskom stupnju "Master of Arts" na Arizona State University u Tempeu, SAD, potpuno je istovrijedna sveučilišnoj diplomi Magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje u Republici Hrvatskoj.

 

Ad 48.

Diploma Azre Suljkanović, stečena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, istovrijedna je sveučilišnoj diplomi Profesora engleskog jezika i književnosti u svrhu nastavka naobrazbe u Republici Hrvatskoj.

 

Ad 49.

Diploma Katice Boršćak, o stečenom stručnom nazivu "Magistra der Philosophie (Mag. phil.)" na Universität Wien, Republika Austrija, priznat će se kao potpuno istovrijedna sveučilišnoj diplomi Profesora njemačkog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod uvjetom polaganja dopunskog ispita iz predmeta Metodika nastave njemačkog jezika.

 

Ad 50.

Diploma Lucie Kirilove-Bartsch, o stečenom akademskom stupnju "Doctor Philosophiae" (Dr.phil.) na Karl-Marx-Universität Leipzig, SR Njemačka, potpuno je istovrijedna diplomi Doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana germanistika u Republici Hrvatskoj.

 

Ad 51.

Zahtjev Davora Munde za priznavanje potpune istovrijednosti fakultetske diplome stečene na Sveučilištu u Trstu, upućuje se na rješavanje Odsjeku za arheologiju.        

 

Ad 52.

Diploma Slađane Štironja, o stečenom stručnom nazivu "Profesor povijesti i zemljopisa" na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina, potpuno je istovrijedna sveučilišnoj diplomi Profesora povijesti i geografije u Republici Hrvatskoj.

 

Ad 53.

Diploma  Renate Matković, o stečenom stručnom nazivu "Profesor povijesti i zemljopisa" na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina, potpuno je istovrijedna sveučilišnoj diplomi Profesora povijesti i geografije u Republici Hrvatskoj.

 

Ad 54.

Diploma Blanke Franjković-Srnić, o stečenom stručnom nazivu "Master of Education" na University of Toronto, Kanada, priznat će se kao potpuno istovrijedna sveučilišnoj diplomi Magistra specijaliste kliničke psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod uvjetom polaganja dopunskih ispita iz sljedećih predmeta: Psihologijska metodologija, Biološke osnove psihičkih procesa, Psihologija ličnosti, Psihijatrija i Klinička neuropsihologija.

 

Ad 55.

Diploma Mariuccie Capolicchio, o stečenom stručnom nazivu "Dottore in psicologia", stečena na Universita Degli Studi u Padovi, Republika Italija, istovrijedna je I. i II. godini sveučilišnog diplomskog studija psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

            Odobrava se Mariuccie Capolicchio upis u III. godinu jednopredmetnog dodiplomskog studija psihologije u akad. god. 2002/2003., uz uvjet da u dogovoru s predmetnim nastavnicima položi ispite iz obveznih predmeta: Uvod u metode eksperimentalne psihologije i znanstvenog rada, Praktikumi (četiri semestra), Osnove analize podataka u psihologiji, Osnove rada s računalom, Psihologija obrazovanja, Psihoterapijski pravci, Psihofiziologija rada, Socijalna psihologija II.

 

Ad 56. 

Studij psihologije koji je Edi Mužinić upisao i odslušao u akad. god. 1996/1997., na Sveučilištu u Trstu, Republika Italija, istovrijedan je I. godini jednopredmetnog dodiplomskog studija psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Odobrava se Edi Mužiniću upis u II. godinu jednopredmetnog dodiplomskog studija psihologije u akad. god. 2002/2003. uz uvjet da do upisa u III. godinu studija položi ispite iz predmeta I. godine studija: Statistika u psihologiji i Metodologija eksperimentalne psihologije.

 

Ad 57.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za predmet Engleski jezik,na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu (Pristupnici: mr. sc. Neda Porić, Alica Gracin, Vanda Mucić)

1. dr.sc. Jelena Mihaljević Djigunović, izv. prof.

2. dr. sc. Višnja Josipović Smojver , docent

3. mr.sc. Marija Marušič, viši lektor

 

Ad 58.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za predmet Engleski jezik, na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku (Pristupnici: Ivana Škarica Mital i Mirta Kos)

1. Snježana Veselica, lektor

2. mr.sc. Lovorka Zergollern Miletić, viši lektor

3. mr.sc Jasna Bilinić Zubak, viši lektor

 

Ad 59.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana germanistika, za predmet Njemački jezik, na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

(Pristupnici: Lahorka Crnković, Toni Škeva, Diana Delivuk i Kristina Matić)

1. dr. sc. Mirko Gojmerac, izv. prof.

2. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red.prof.

3. dr. sc. Marija Bratanić, red. prof., Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu

 

Briše se točka 60. jer je najavljena isto kao u točki 59.

 

 

Ad 61.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana germanistika, za predmet Njemački jezik, na Filozofskom fakultetu u Puli (Pristupnik: mr. sc. Davorin Brajković)

1. dr. sc. Mirko Gojmerac, izv. prof.

2. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red.prof.

3. dr. sc. Zygfryd Gehrmann, doc.,Učiteljska akademija u Zagrebu.

Ad 62.

Mijenja se sastav stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za ponovni izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih znanosti, grana informacijski sistemi, za predmet informatika, na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ( Pristupnik: prof. dr. sc. Vitomir Grbavac)

1. dr. sc. Slavko Tkalac, red. prof.

2. dr. sc. Aleksandar Stipčević, red. prof.

3. dr. sc. Bogomir Horvat, red. prof. Fakulteta za elektrotehniku, računarstvo i  informatiku u Mariboru

4. dr. sc. Mario Plenković, red. prof.

5. dr. sc. Ante Kolega, red. prof. Agronomskog fakulteta u Zagrebu

 

Ad 63. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora ili nastavno zvanje predavača, višeg predavača ili profesora visoke škole  za  znanstveno područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, za Glazbenu kulturu, u Odsjeku za izobrazbu učitelja na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu (Pristupnici: dr. sc. Tarik Muranović, mr. sc. Krešimir Galin i Branko Starc)

1.      akademik Ivan Supičić

2.      akademik Lovro Županović

3.   akademik Ante Stamać

 

Ad 64. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u nastavno zvanje predavača ili višeg predavača  za  znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za predmet Dječja književnost, na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji (Pristupnici: mr. sc. Berislav Majhut i mr. sc. Marijan Šabić)

1.      dr. sc. Vinko Brešić, red. prof.

2.      dr. sc. Stipe Botica , red. prof.

3.      dr. sc. Dubravka Težak, izv. prof., Učiteljska akademija u Zagrebu.

 

Ad 65. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja  o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u naslovno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za muzikološke predmete, na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (Pristupnik: dr. sc. Hana Breko)

1.      dr.sc. Nikša Gligo, red. prof., Muzička akademija u Zagrebu

2.      dr. sc. Eva Sedak, red. prof., Muzička akademija u Zagrebu

3.      dr. sc. Vladimir Biti, red. prof.

 

Ad 66.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, za predmet Glazbena kultura, na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku (Pristupnici: Alenku Martinović, Irenu  Nikičić, Dubravko Šef)

1. dr.sc. Pavel Rojko, izv.prof. (Muzička akademija Zagreb)

2. dr.sc. Vladimir Jurić, red.prof.

3. dr.sc. Vlatko Previšić, red.prof.

 

Ad 67.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (Pristupnik: doc. dr. sc. Ivo Šimat)

1. dr. sc. Vladimir Marković, red.prof.

2. dr. sc. Igor Fisković, red.prof.

3. dr. sc. Ivo Babić, red.prof. Umjetničke akademije u Splitu.

 

Ad 68.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, za predmet Povijest fotografije, na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu (Pristupnica mr. sc. Marija Tonković)

1. dr. sc. Sanja Cvetnić, docent

2. dr. sc. Zvonko Maković, docent

3. dr. sc. Jasna Galjer, docent

 

Ad 69.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (Pristupnik: mr. sc. Enes Quen)

1. dr. sc. Igor Fisković, red.prof.

2. dr. sc. Sanja Cvetnić, docent

3. dr. sc. Ivan Šimat, docent Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

 

Ad 70.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača ili višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, za predmet Psihologija, na Visokoj učiteljskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Pristupnica: mr. sc. Blaženka Gogić)

1. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović, red. prof.

2. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, izv. prof.

3. dr. sc. Majda Rijavec, izv. prof. (Učiteljska akademija u Zagrebu).

Ad 71.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u nastavno zvanje za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za predmet Talijanski jezik, na Veleučilištu u Dubrovniku (Pristupnica: Jasenka Maslek)

1. mr. sc. Vesna Deželjin, viši lektor

2. mr. sc. Anadea Čupić, viši lektor

3. mr. sc. Suzana Glavaš, lektor

 

Ad 72.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u nastavno zvanje predavača, višeg predavača ili profesora visoke škole za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za predmet Ruski jezik, na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Osijeku (Pristupnica Slavica Juriša)

1. dr. sc. Željka Fink-Arsovski, doc.

2. dr. sc. Milenko Popović, red. prof.

3. dr. sc. Natalija Vidmarović, doc.

 

Ad 73.

Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr. sc. Maja Petrinec  uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti tema pod naslovom  Groblja na redove 8.-11. stoljeća na području ranosrednjovjekovne Hrvatske.

1. dr. sc. Mirjana Sanader, izv. prof.

2. dr. sc. Aleksandar Durman, izv. prof.

3. dr. sc. Željko Tomičić, znan. savjetnik (Institut za arheologiju u Zagrebu)

 

Ad 74.

Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet  uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti tema pod naslovom  Klasifikacija, kronologija i porijeklo rimske keramike u provinciji Dalmaciji.

1. dr. sc. Mirjana Sanader, izv. prof.

2. dr. sc. Marina Milićević Bradač, izv. prof.

3. dr. sc. Marin Zaninović, red. prof. u miru

 

Ad 75.

Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr. sc. Hrvoje Stančić  uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti tema pod naslovom  Teorijski model postojanog očuvanja autentičnosti elektroničkih informacijskih objekata

1. dr. sc. Nenad Prelog, Leksikografski zavod

2. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof.

3. dr. sc. Damir Boras, docent

 

Ad 76.

Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr. sc. Goran S. Pristaša  uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti tema pod naslovom  Dispozitivi događaja - događajnost i vitalizam u teatru

1. dr.sc. Boris Senker, red.prof.

2. dr.sc. Vjeran Zuppa, red.prof. ADU u Zagrebu

3. dr.sc. Nikola Batušić, red.prof. ADU u Zagrebu.

 

Ad 77.

Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr.sc. Lucija Puljak uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti tema pod naslovom Oblikovanje pojmova i dječja jezična stručnost. Mentor prof. dr. sc. Marko samardžija.

1.      dr. sc. Marko Samardžija, red. prof.

2.      akademik Petar Šimunović, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

3.      dr. sc. Josip Silić, red. prof.

 

Ad 78.

Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr.sc. Nikica Barić uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti tema pod naslovom Republika Srpska Krajina, 1990.-1991.-1995.

1. dr.sc. Zdenko Radelić, znan.suradnik, Hrvatski institut za povijest

2. dr.sc. Nikša Stančić, red.prof.

3. dr.sc. Mira Kolar, red.prof.

 

Ad 79. postaje točka 88.1.

 

Ad 80.

Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr.sc. Dinko Župan za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti tema pod naslovom Obrazovanje žena u Banskoj Hrvatskoj (1868.-1918.)

1. dr.sc. Petar Korunić, red.prof.

2. dr.sc. Iskra Iveljić, doc.

3. dr.sc. Mario Strecha, asistent.

 

Ad 81.

Imenuje se stručno povjerenstvo koje će utvrditi zadovoljava li mr.sc. Sanja Žaja Vrbica  uvjete za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i može li se odobriti tema pod naslovom  Marko Rašica

1. dr. sc. Zvonko Maković, docent

2. dr. sc. Jasna Galjer, docent

3. dr. sc. Tonko Maroević, znanstveni savjetnik Instituta za povijest umjetnosti

 

Ad 82.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Krešimira Filipeca pod naslovom Naseljenost srednjovjekovne Slavonije prema arheološkim izvorima

1. dr. sc. Janko Belošević, red. prof. u miru (Filozofski fakultet u Zadru)

2. dr. sc. Mirjana Sanader, izv. prof.

3. dr. sc. Marin Zaninović, red. prof. u miru

 

Ad 83.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Ljubice Bakić Tomić pod naslovom Komunikološko - menadžerski profil rukovoditelja u hrvatskoj policiji

1. dr. sc. Slavko Tkalac, red. prof.

2. dr. sc. Mario Plenković, red. prof. (Grafički fakultet u Zagrebu)

3. dr. sc. Milan Jurina, red. prof. (Visoka policijska škola)

Ad 84.

Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorske radnje mr.sc. Silvije Golubić pod naslovom Mutterliebe - Klischee und Erfahrung (Majčinska ljubav - iskustvo i kliše)

1. dr.sc. Andrea Zlatar, izv.prof.

2. dr.sc. Ute Karlavaris-Bremer, doc. Filozofskog fakulteta u Rijeci

3. dr.sc. Nadežda Čačinovič. red.prof.

 

 

Ad 85.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Berislava Majhuta pod naslovom Rani hrvatski dječji roman iz perspektive implicitnog čitatelja.

1. dr. sc. Vinko Brešić, red. prof.

2. dr. sc. Dubravka Težak, izv. prof. na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu

3. dr. sc. Stipe Botica, red. prof.

 

 

Ad 86.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr.sc. Tvrtka Jakovine pod naslovom Utjecaj sjedinjenih Američkih Država na društveni i politički život Hrvatske (1949-1955)

1. dr.sc. Mira Kolar, red.prof.

2. dr.sc. Marijan Maticka, izv.prof.

3. dr.sc. Dušan Nečak, red.prof, Filozofski fakultet Ljubljana, Slovenija.

 

 

Ad 87.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr.sc. Andreja Čebotareva pod naslovom Vlasi Vojne krajine u XVI. i XVII. stoljeću

1. dr.sc. Drago Roksandić, izv.prof.

2. dr.sc. Petar Korunić, red.prof.

3. dr.sc. Zlatko Kudelić, znan.sur. Hrvatski institut za povijest

 

 

Ad 88.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada mr.sc. Miroslava Akmadže pod naslovom Oduzimanje imovine katoličkoj crkvi od 1945.-1966. godine i utjecaj na crkveno-državne odnose. - Primjer Zagrebačke ndbiskupije.

1. dr.sc. Božena Vranješ-Šoljan, izv.prof.

2. dr.sc. Marijan Maticka, izv.prof.

3. dr.sc. Zdenko Radelić, znan.suradnik, Hrvatski institut za povijest.

 

 

Ad.88.1.

Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr.sc. Zdenke Baždar za stjecanje doktorata izvan doktorskog studija i odobrenje teme pod naslovom Trgovina Slavonije na primjeru pojedinih gradova i trgovišta 1868.-1914.

1. dr.sc. Iskra Iveljić, docent

2. dr.sc. Mira Kolar, red.prof.

3. dr.sc. Zlata Živaković-Kerže, asist. Pedagoškog fakulteta u Osijeku

 

Ad 89.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ane Kilić-Matić pod naslovom Rimske villae rusticae na istočnoj jadranskoj obali

1. dr. sc. Marin Zaninović, red. prof. u miru

2. dr. sc. Nenad Cambi, red. prof. (Filozofski fakultet u Zadru)

3. dr. sc. Mirjana Sanader, izv. prof.

 

Ad 90.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Blaženke Pavlović Radmanović pod naslovom Povijest franjevačkih knjižnica u Slavoniji

1. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof.

2. dr. sc. Aleksandar Stipčević, red.prof. u miru

3. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, red. prof.(Pedagoški fakultet u Osijeku)

 

Ad 91.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Jasminke Brala-Mudrovčić pod naslovom Komediografski rad Milana Begovića

1. dr.sc. Pavao  Pavličić, red.prof.

2. dr.sc. Boris Senker, red.prof.

3. dr.sc. Mirko Tomasović, red.prof. u miru

 

Ad 92.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marine Krželj pod naslovom Dubrovačko pomorsko školstvo (19.-20. stoljeće)

1. dr.sc. Ivan Dumbović, red.prof.

2. dr.sc. Mithad Kozličić, red.prof. Filozofskog fakulteta u Zadru

3. dr.sc. Nikša Stančić, red.prof.

 

Ad 93.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Aleksandre Bednjanec Vuković pod naslovom Domobranstvo u javnom životu NDH 1941.-1945.

1. dr.sc. Marijan Maticka, izv. prof.

2. dr.sc. Ljubo Antić, izv. prof.

3. dr.sc. Božena Vranješ-Šoljan, izv. prof.

 

Ad 94.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada  Milorada Pavića pod naslovom Istočni Jadran u izolaru Giuseppea Rosaccija

1. dr.sc. Mithad Kozličić, red.prof. Filozofskog fakulteta u Zadru

2. dr.sc. Drago Roksandić, izv.prof.

3. dr.sc. Bruna Kuntić-Makvić, izv.prof.

 

Ad 95.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Sanje Lazanin pod naslovom Slika drugoga i pismo o sebi. Josip Rabatta (1661.-1731.) o Hrvatskoj i sebi

1. dr.sc. Nenad Moačanin, izv.prof.

2. dr.sc. Drago Roksandić, izv.prof.

3. dr.sc. Emil Heršak, znan.suradnik, Institut za migracije.

 

 

Ad 96.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Relje Seferovića pod naslovom Srednjovjekovni prevoditelji: naličje križarskih ratova. Ecclesia militans, s posebnim obzirom na ulogu Hermana Dalmatinca i Ivana  Stojkovića

1. dr.sc. Borislav Grgin, docent

2. dr.sc. Ivo Goldstein, red.prof.

3. dr.sc. Franjo Šanjek, red.prof. Katoličko bogoslovni fakultet

 

 

Ad 97.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Aide Abadžić Hodžić pod naslovom Omer Mujadžić - slikarstvo i grafika

1. dr. sc. Tonko Maroević, znanstveni savjetnik Instituta za povijest umjetnosti

2. dr. sc. Zvonko Maković, docent

3. dr. sc. Jasna Galjer, docent

 

 

Ad 98.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Marine Bregovac Pisk pod naslovom Grafički listovi 1848. - 1849. godine

1. dr. sc. Jasna Galjer, docent

2. dr. sc. Zvonko Maković, docent

3. dr. sc. Milan Pelc, stručni suradnik Instituta za povijest umjetnosti.

 

 

Ad 99.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Maje Ćuk-Djilas pod naslovom Komparativno ispitivanje kvalitete življenja i radnih vrijednosti adolescenata različitog intelektualnog statusa

1. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, izv. prof.

2. dr. sc. Vladimir Kolesarić, red. prof.

3. dr. sc. Ivan Koren, doc. u miru (Učiteljska akademija u Zagrebu)

 

 

Ad 100.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu specijalističkog rada Renate Coha pod naslovom Strategije suočavanja s boravkom u bolnici kronično bolesne djece

1. dr. sc. Goranka Lugomer-Armano, izv. prof.

2. dr. sc. Lidija Arambašić, izv. prof.

3. dr. sc. Ivanka Živčić-Bećirević, doc. Filozofskog fakulteta u Rijeci

 

 

Ad 101.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ajke Tiro-Srebreniković, pod naslovom Koncepcija likova u romanu «Derviš i smrt» Meše Selimovića.

1. dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.

2. dr. sc. Dušan Marinković, izv. prof.

3. dr. sc. Franjo Grčević, red. prof. u miru

 

Ad 102.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Hasana Tijanovića, pod naslovom Aspekti novijeg bosanskohercegovačkog putopisa. (Poetika putopisa Zuke Džumhura)

1. dr. sc. Franjo Grčević, red. prof. u miru

2. dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.

3. dr. sc. Dean Duda, doc.

4. dr. sc. Nedžad Ibrahimović, rezervni član  (Univerzitet u Tuzli)

 

Ad 103.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Krunoslava Nikodema  pod naslovom Napredak, tehnička racionalnost i problem subjekta.

1.      dr.sc. Ivan Cifrić, red. prof.

2.      dr. sc. Rade Kalanj, red. prof.

3.      dr. sc. Ivan Rogić, red. prof. (Institut za društvena istraživanja «Ivo Pilar»).

 

U narednim točkama dnevnog reda Fakultetsko vijeće je javnim izjašnjavanjem, o svakoj pojedinačno, jednoglasno donijelo sljedeće

 

O d l u k e

 

Ad 104.

Prijedlog za raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje arhivistika, na Katedri za arhivistiku u Odsjeku za informacijske znanosti.

1. dr. sc. Tomislav Šola, red. prof.

2. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof.

3. dr. sc. Nikša Stančić, red. prof.

 

            Odsjek za informacijske znanosti treba obrazložiti prijedlog.

 

Ad 105.

Odobrava se raspis natječaja i imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje, znanost o književnosti, na Katedri za portugalski jezik i književnost u Odsjeku za romanistiku

1. dr.sc. Mirko Tomasović, red.prof. u miru

2. dr.sc. August Kovačec, red.prof.

3. dr.sc. Nenad Ivić, red.prof.

 

Ad 106.

Odobrava se raspis natječaja i imenuje se stručno povjerenstvo za izbor u suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje znanost o književnosti, grana opća povijest književnosti u Odsjeku za komparativnu književnost

1. dr.sc. Gordana Slabinac, red.prof.

2. dr.sc. Andrea Zlatar, izv.prof.

3. dr.sc. Dean Duda, docent

 

 

Ad 107.

Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor Elvisa Orbanića u istraživačko zvanje mlađeg asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, Zavoda za hrvatsku povijest

1. dr.sc. Tomislav Raukar, red.prof.

2. dr.sc. Mirjana Matijević Sokol, doc.

3. dr.sc. Neven Budak, red.prof.

 

Ad 108.

Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor mr.sc. Ivice Šute u istraživačko zvanje asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, Zavoda za hrvatsku povijest

1. dr.sc. Mira Kolar, red.prof.

2. dr.sc. Marijan Maticka, izv.prof.

3. dr.sc. Božena Vranješ-Šoljan, izv.prof.

 

Ad 109.

Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor Ide Ograjšek u istraživačko zvanje mlađeg asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, Zavoda za hrvatsku povijest

1. dr.sc. Božena Vranješ-Šoljan, izv.prof.

2. dr.sc. Marijan Maticka, izv.prof.

3. dr.sc. Mario Strecha, asistent

 

Ad 110.

Postupak izbora zaslužnih profesora pojasnio je dekan prof.dr.sc. Neven Budak

 

Sveučilište u Zagrebu odredilo je kvote za izbor zaslužnih profesora prema broju nastavnika u zvanju redovitih profesora na fakultetu. Filozofski fakultet u razdoblju od 5 godina može predložiti 7 zaslužnih profesora. Prijedlog za izbor zaslužnog profesora dostavlja odsjek, a predlažu se kandidati koji u ovoj ak.god. s 30.09. 2002. odlaze u mirovinu. Kandidat koji će dobiti natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova Vijeća bit će predložen Senatu za daljnji postupak izbora.

Prijedlozi odsjeka za pokretanje postupka za dodjelu počasnih zvanja zaslužnih profesora (professor emeritus) su sljedeći:

- prof. dr. sc. Sonja Bašić - Odsjek za anglistiku

- prof. dr. sc. Damir Kalogjer - Odsjek za anglistiku

- prof.dr.sc. Ivo Škariću - Odsjek za fonetiku          

 

            Prijedlog Odsjeka za fonetiku ne može se razmatrati jer prof. dr. sc. Ivo Škarić nije umirovljeni profesor.

 

Za provođenje tajnog izjašnjavanja za dodjelu titule počasno zvanje "zaslužni profesor" (professor emeritus) imenovano je povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Nada Grujić, dr. sc. Ljiljana Ina Gjurgjan i dr. sc. Alka Krvavac, koje se nakon tajnog izjašnjavanja povuklo sa sjednice da bi prebrojalo glasove i napravilo izvještaj (nalazi se u prilogu zapisnika) na osnovu kojeg je konstatirano:  

Rezultati tajnog glasovanja  su sljedeći:

- prof. dr. sc. Sonja Bašić                    16 glasova  "za"

- prof. dr. sc. Damir Kalogjera 20 glasova "za""

            S obzirom da niti jedan kandidat nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova Vijeća, Fakultetsko vijeće je jednoglasno zaključilo da se pristupi tajnom izjašnjavanju o kandidatu prof.dr.sc. Damiru Kalogjeri, koji je dobio veći broj glasova.

 

            Nakon provedenog II. kruga tajnog izjašnjavanja komisija u sastavu dr.sc. Nada Grujić, dr.sc. Ljiljana Ina Gjurgjan i dr.sc. Alka Krvavac podnijela je izvještaj na temelju kojeg je konstatirano:

Tajnim izjašnjavanjem prisutnih članova (45 glasača), Fakultetsko vijeće je natopolovičnom većinom sa 39 glasa "za", 4 glasa "protiv" i 2 "nevažeća" donijelo sljedeću

 

O d l u k u

 

Prihvaća se prijedlog Odsjeka za anglistiku i predlaže se da se dr. sc. Damiru Kalogjeri, redovitom profesoru u miru dodijeli počasno zvanje professor emeritus.

            Prijedlog se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu na prihvaćanje.

 

U narednim točkama dnevnog reda Fakultetsko vijeće izjašnjavalo se javno, o svakoj pojedinačno, te je jednoglasno donijelo sljedeće

 

O d l u k e

 

Ad 111.

Odobrava se Ireni Zovko Dinković produljenje vremena na koje je izabrana u suradničko zvanje mlađe asistentice.

 

Ad 112.

Preporuku Dunji Harapin, studentici njemačkog jezika i književnosti i opće lingvistike za dodjelu godišnje stipendije "Rotary klub Zagreb" dati će Odsjek za germanistiku. 

Preporuke studentima, koji se žele prijaviti na natječaj za dodjelu stipendija "Rotary klub Zagreb", dati će odsjeci ovisno o grupi studija na kojoj je student upisan.

 

Ad 112.1. Razmatranje prijelaza studenata s Hrvatskih studija na Filozofski fakultet.

 

Filozofski fakultet zaprimio je nekoliko molbi studenata upisanih na Hrvatske studije radi prijelaza na studij ovog fakulteta. Dekan je podsjetio da je Senat Sveučilišta prije 2 godine zabranio upise na smjer sociologiju, povijest i psihologiju, a nije zabranio smjer, filozofiju, kroatologiju i novinarstvo. Odluka Senata ponovljena je i za ovu ak. godinu što znači da su studenti na tim grupama upisani ilegalno i Rektor neće potpisati diplome. Ministarstvo znanosti i tehnologije usuglasilo se s odlukom Senata, ali za sve grupe Hrvatskih studija, čija posljedica je bila da su Hrvatski studiji upisali na sve grupe toliko studenta koliko su htjeli. U prošloj ak. god. Senat je donio zaključak (preporuku) da se može omogućiti prijelaz studenata upisanih na Hrvatske studije nakon I. godine i tijekom I. godine na Filozofski fakultet i Fakultet političkih znanosti . O prijedlogu raspravljalo je Fakultetsko vijeće, a s prijedlogom Senata nisu se složili studenti ovog fakulteta. Fakultetsko vijeće je zaključilo da se jednokratno, samo za tu generaciju studenata Hrvatskih studija, odobri prijelaz uz uvjet da polože sve ispite propisane programom studija FF. Nakon te odluke javio se samo jedan kandidat. U ovoj akademskoj godini dostavljene su dvije molbe: jedna Odsjeku za sociologiju koji je odobrio prijelaz, a druga Odsjeku za povijest koji je proslijedio molbu vijeću.

Molbe dostavljene za prijelaz sa nekog učilišta na naš Fakultet nisu u nadležnosti rješavanja Odsjeka, već o istima odluku donosi Fakultetsko vijeće. Prijelazi studenata sa drugih visokih učilišta u RH (npr. Filozofski fakultet Zadar, Rijeka  i dr.) mogu se odobriti nakon odslušane I. godine studija i položenim svim ispitima iz programa studija, uz suglasnost odsjeka i uz isključivo opravdane razloge, a ti su:

1. zdravstveni razlog, ako se bolest mora liječiti u Zagrebu

2. socijalni razlozi kao što su preseljenje obitelji u Zagreb ili okolicu

 

Nakon rasprave Fakultetsko vijeće je javnim izjašnjavanjem jednoglasno donijelo sljedeći

 

Z a k l j u č a k

 

Fakultetsko vijeće ostaje pri ranije donijetoj odluci: Ne odobrava se prijelaz studenata upisanih na Hrvatske studije na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

U narednoj točki dnevnog reda Fakultetsko vijeće izjašnjavalo se javno, te je jednoglasno donijelo sljedeću

 

O d l u k u

 

Ad 113.

Odobrava se Mateuszu Milanu Stanojeviću produljenje vremena na koje je izabran u suradničko zvanje mlađeg asistenta.

 

 

Ad 114. Prijedlozi i mišljenje Odsjeka za orijentalne studije i hungarologiju o programu Studija sinologije.      

Pojašnjenje vezano uz ovu točku dnevnog reda dao je dekan, prof.dr.sc. Neven Budak:

Kinesko veleposlanstvo inzistira da se otvori studij sinologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te je spremno stipendirati 10 studenata za odlazak u Kinu i angažirati dva gosta profesora. Inicijativa o otvaranju studija sinologije započela je još tijekom 70-tih godina, međutim do danas nije izrađen program studija. Na molbu dekana prijedlog programa slobodnog studija sinologije izradio je prof.dr.sc. Ranko Matasović. Istovremeno, nakon 25 godina, izrađen je i dostavljen prijedlog programa trogodišnjeg i četverogodišnjeg studija sinologije od Odsjeka za orijentalne studije i hungarologiju. O programima studija raspravljalo je vijeće je na sjednici održanoj u lipnju pri čemu je vijeće, uz neke primjedbe koje su unijete u program, dalo pozitivno mišljenje o programu trogodišnjeg slobodnog studija sinologije koji je izradio prof. Matasović. Na sjednici je bila prisutna prof.dr.sc. Milka Jauk Pinhak, šefica Katedre za sinologiju, koja nije imala primjedbe na program, a kod glasovanja bila je suzdržana. Na sljedeću sjednicu vijeća Odsjek za orijentalne studije i hungarlogiju dostavio je predstavku u kojoj je izrazio svoju ljutnju jer je zaobiđen u proceduri izrade programa, bez riječi opravdanja što u proteklih 25 godina nije izradio program. Mišljenja članova Fakultetskog vijeća bila su podijeljena, te je zaključeno da Odsjek za orijentalne studije i hungarologiju dostavi prijedlog svog programa. U materijalima vijeća priloženo je i mišljenje gđe Baković, koja je jedini školovani sinolog u Hrvatskoj, živi u Pekingu i upravo prijavljuje doktorat iz sinologije. Gđa Baković dala je vrlo pozitivno mišljenje o prijedlogu programa koji je izradio prof. Matasović.

 

Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali dr.sc. Ante Stamać, dr.sc. Zvonko Kovač, dr.sc. Milan Mesić, u kojoj su iznijeta pozitivna mišljenja vezana za prijedlog programa trogodišnjeg slobodnog studija sinologije koji je izradio prof.dr.sc. Ranko Matasović.

 

Nakon rasprave Fakultetsko vijeće je javnim izjašnjavanjem natpolovičnom većinom, sa 40 glasova "za", 0 "protiv" i 1 glasom "suzdržanim", donijelo sljedeću

 

O d l u k u

 

Prihvaća se program trogodišnjeg slobodnog studija sinologije, koji je izradio prof.dr.sc. Ranko Matasović.

 

U narednim točkama dnevnog reda Fakultetsko vijeće je javnim izjašnjavanjem, o svakoj pojedinačno, jednoglasno donijelo sljedeće

 

O d l u k e

 

Ad 115.

Prihvaća se prijedlog za pokretanje inicijative osnivanja lektorata litavskog jezika.

 

Ad 116.

Prihvaća se izvještaj Odsjeka za psihologiju o radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta.

 

Ad 117.

Prihvaća se prijedlog Odsjeka za psihologiju i odobrava se u satnici izbornog kolegija Zdravstvena psihologija uz dosadašnja dva sata predavanja i jedan sat vježbi uvođenje još jedan sat vježbi.

 

Ad 118.

Prihvaća se prijedlog Odsjeka za psihologiju i odobrava se uvođenje novog  izbornog jednosemestralnog kolegija (u ljetnom semestru) pod naslovom Etika istraživačke i profesionalne djelatnosti psihologa sa satnicom jedan sat predavanja (1+0) u ak. god. 2002./2003. Nositelj kolegija je prof. dr. Vladimir Kolesarić. Ovaj izborni kolegij mogu slušati studenti svih godišta psihologije.

           

Ad 118.1.

Prihvaća se prijedlog Odsjeka za informacijske znanosti i odobrava se studentima treće godine prijenos po dva ispita iz svakog smjera za upis u četvrtu godinu studija ak.god. 2002./2003.

 

Ad 118.2.

Prihvaća se prijedlog Odsjeka za lingvistiku i odobrava se studentima studija lingvistike (upisani ak. god. 2000./2001.) upis u III. godinu bez položenog ispita iz Teorijske fonetike, uz obvezu njegova polaganja prije upisa u IV. god.:

- Svebor Szekely, Petra Mesec, Nermina Pamuk, Kristina Slukan, Marina Rogoznica, Zvonka Jaković, Saudina Lović, Nataša Pavičić, Marija Šutalo, Đurđica Hruškar i Željko Marušić.


Ad 119.

Odobrava se gostovanje dr. sc. Guentera Raddena sa Sveučilišta u Hamburgu, na Odsjeku za anglistiku radi održavanja predavanja o kognitivnoj gramatici 24. listopada 2002.

 

Ad 120.

Odobrava se gostovanje mr. sc. Vesne Nikolić iz Toronta, na Odsjeku za anglistiku radi održavanja predavana pod naslovom Improving Students¢ Listening Skills, 26. listopada 2002.

 

Ad 121.

Odobrava se gostovanje prof. dr. Pierrea Cabanesa sa Sveučilišta u Parizu, na Odsjeku za povijest.

 

Ad 122.

Odobrava se gostovanje prof.dr Pawela Wieczorkiewicza sa Sveučilišta u Varšavi, na Odsjeku za povijest.

 

Ad 123.

Odobrava se gostovanje prof. Elvia Guagninija sa Sveučilišta u Trstu, na Odsjeku za talijanistiku radi održavanja predavanja pod naslovom Del romanzo al cinema al teatro: i casi di Moravia e di Gadda, dana 16. listopada 2002.

 

Ad 123.1.  

Odobrava se gostovanje dr. Navine Jafa iz New Delhia, na Odsjeku za orijentalne studije i hungarologiju, radi održavanja predavanja pod naslovom Obrednost u indijskoj umjetnosti  i Uvod u indijske plesove.

 

Ad 124. 

Izabire se prof.dr.sc. Marija Pozojević Trivanović za šeficu Katedre za primijenjenu fonetiku u Odsjeku za fonetiku, za ak.god. 2002./2003.

 

Ad 125.

Izabire se prof.dr.sc. Ivo Škarić za šefa Katedre za teorijsku fonetiku u Odsjeku za fonetiku, za ak.god. 2002./2003.

 

Ad 126.

Izabire se prof.dr.sc. Branko Vuletić za šefa Katedre za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog jezika u Odsjeku za fonetiku, za ak.god. 2002./2003.

 

Ad 127.

Izabire se dr. sc. Tomislav Šola za pročelnika Odsjeka za informacijske znanosti, a dr. sc. Damir Boras za zamjenika pročelnika, za ak. god. 2002./2003. i 2003./2004.

 

Ad 128.

Izabire se prof.dr.sc. Mate Križman za šefa Katedre za grčki jezik i književnost u Odsjeku za klasičnu filologiju, za ak.god. 2002./2003.

 

Ad 129.

Izabire se prof. dr. sc. Darko Novaković za šefa Katedre za latinski jezik i rimsku književnost u Odsjeku za klasičnu filologiju, za ak.god. 2002./2003. i 2003./2004.

Ad 130.

Izabire se doc.dr.sc. Marina Bricko za zamjenicu pročelnika Odsjeka za klasičnu filologiju, za ak.god. 2002./2003. i 2003./2004.

 

Ad 131.  

Izabire se prof. dr. sc. Josip Bratulić za šefa Katedre za stariju hrvatsku književnost u Odsjeku za kroatistiku i dr. sc. Davor Dukić  za zamjenika šefa Katedre, za ak. god. 2002./2003. i 2003./2004.

 

Ad 132. 

Izabire se prof. dr. sc. Cvjetko Milanja za šefa Katedre za noviju hrvatsku književnost u Odsjeku za kroatistiku i prof. dr. sc. Vinko Brešić  za zamjenika šefa Katedre,  za ak. god. 2002./2003. i 2003./2004.

 

Ad 133.

Izabire se prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić za šeficu Katedre za školsku psihologiju u Odsjeku za psihologiju, umjesto prof. dr. sc. Vlaste Vizek Vidović, red. prof.

 

Ad 134.

Izabire se dr. sc. Vesna Muhvić Dimanovski za predstojnicu Zavoda za lingvistiku, a dr.sc. Marko Tadić za zamjenika predstojnice, za ak. god. 2002./2003. i 2003./2004.

 

Ad 134.1.

Izabire se mr.sc. Jelka Gošnik, za šeficu Katedre za kineziologiju, za ak.god. 2002./2003. i 2003./2004.

 

Ad 135.

Prihvaća se obavijest Odsjeka za fonetiku da će znanstveni novaci sudjelovati u izvođenju dijela nastave, u ak. god. 2002./2003.:

- Jelena Jesenković, mlađa asistentica, iz predmeta Ortoepija hrvatskog jezika II pod nadzorom nositelja predmeta prof.dr.sc. Branka Vuletića i predmeta Hrvatski dijalekti pod nadzorom nositelja predmeta doc.dr.sc. Ivana Ivasa;

- Nikolaj Lazić, mlađi asistent, iz predmeta Govorna tehnologija pod nadzorom nositelja predmeta prof.dr.sc. Ive Škarića;

- Marko Liker, mlađi asistent, iz predmeta Govorne vježbe III pod nadzorom nositelja predmeta prof.dr.sc. Damira Horge;

- Elenmari Pletikos, mlađa asistentica, iz predmeta Praktikum iz govorništva pod nadzorom nositelja predmeta prof.dr.sc. Ive Škarića.

 

 

Ad 136.

Prihvaća se obavijest Odsjeka za germanistiku da će mlađi asistenti sudjelovati u nastavi u ak. god. 2002./2003.

- Milka Car – Uvod u studij književnosti, pod nadzorom prof. dr. sc. Marijana Bobinca

- Milka Car – Književni proseminar I, pod nadzorom prof. dr. sc. Marijana Bobinca

-Alma Kalinski – Književni proseminar I, pod nadzorom prof. dr. sc. Marijana Bobinca

- Geriena Karačić – Seminar iz Metodike nastave njemačkog jezika, pod nadzorom dr. sc. Maje Häusler


Ad 137.

Prihvaća se obavijest Odsjeka za lingvistiku da će znanstveni novaci sudjelovati u nastavi u ak. godini 2002./2003:

- Božo Bekavac iz predmeta Ustroj umjetnih jezika, pod nadzorom dr. sc. Marka Tadića

- Mislava Bertoša iz predmeta Lingvistička propedeutika, pod nadzorom dr. sc. Ide Raffaelli

- Ivana Simeon iz predmeta Sintaktički opis, pod nadzorom dr.sc. Marina Andrijaševića.

 

Ad 138.

Prihvaća se obavijest Odsjeka za orijentalne studije i hungarologiju da će Goran Kardaš, znanstveni novak, sudjelovati u izvođenju nastave na Katedri za indologiju u ak. godini 2002./2003., pod nadzorom prof. dr.sc. Zdravke Matišić.

 

Ad 139.

Prihvaća se obavijest Odsjeka za povijest umjetnosti da će u ak.god. 2002./2003:

- dr.sc. Predrag Marković, asistent održavati seminar iz predmeta Umjetnost ranog srednjeg vijeka i Umjetnost kasnog srednjeg vijeka pod vodstvom dr. sc. Igor Fiskovića, red.prof.

 - mr.sc. Frano Dulibić, asistent održavati predavanje i seminar iz predmeta Uvod u povijest umjetnosti pod vodstvom dr. sc. Zvonka Makovića, docenta

- mr.sc. Dino Milinović, asistent za održavati predavanje iz predmeta Ikonologija pod vodstvom dr. sc. Nade Grujić, red.prof. i seminar iz predmeta Umjetnost starog vijeka pod vodstvom dr. sc. Petra Selema, red.prof.

 - mr.sc. Ivan Bogavčić, asistent održavati predavanje i seminar iz predmeta Metodike nastave povijesti umjetnosti pod vodstvom dr.sc. Igora Fiskovića, red.prof.

 

Ad 140.

Prihvaća se obavijest Odsjeka za talijanistiku da će u ak. god. 2002./2003.

- Snježana Husić, mlađa asistentica održavati nastavu i ispit u sklopu kolegija Autori contemporanei, seminario di lettura, u akad. godini 2002/2003. pod vodstvom dr. sc. Mladena Machieda, red. prof.

- mr. sc. Ivana Jerolimov, asistentica održavati nastavu i ispit u sklopu kolegija Uvod u studij talijanskog jezika u akad. godini 2002/2003. pod vodstvom dr. sc. Masline Ljubičić, izv.prof.

- Nela Jurko, mlađa asistentica održavati nastavu i ispit u sklopu kolegija  Metodika talijanskog jezika u akad. godini 2002/2003. pod vodstvom dr. sc. Nives Sironić-Bonefačić, izv.prof.

- Ivica Peša, asistentica održavati nastavu u sklopu kolegija Povijest talijanskog jezika u akad. godini 2002/2003. pod vodstvom dr. sc. Smiljke Malinar, izv. prof.

- Nino Raspudić, mlađi asistent održavati nastavu u sklopu kolegija Autori contemporanei, seminario di lettura, u akad. godini 2002/2003. pod vodstvom dr. sc. Mladena Machieda, red. prof.

 

Ad 141. 

Izabiru se Gabrijela Bolfek, Davor Stanković, Helena Šmuljić, Iva Mertić i Jadranka Kolić za demonstratore u Odsjeku za fonetiku, za ak.god. 2002./2003.

 

Ad 142.

Izabire se Lujza Živković, studentica IV. godine za demonstratora za pomoć u izvođenju nastave Kultura i civilizacija njemačkog govornog područja u Odsjeku za germanistiku (na teret Fakulteta).

 

Ad 143.

Izabire se Petra Kekuš za demonstratora u knjižnici Odsjeka za germanistiku za ak. god. 2002./2003. (na teret Fakulteta)

 

Ad 144.

Izabiru se Tea Radića i Luke Vukušića za demonstratore Odsjeka za klasičnu filologiju za ak.god. 2002./2003.

 

Ad 145.

Izabiru se demonstratori u Odsjeku za kroatistiku za ak. god. 2002./2003.

1.      Domagoj Basa, Katedra za metodiku hrvatskog jezika i književnosti

2.      Marina Balent, Katedra za hrvatski standardni jezik

3.      Izabela Vargović, Katedra za hrvatski standardni jezik

 

Ad 146. 

Izabiru se demonstratori u knjižnici Zavoda za slavensku filologiju za ak. god. 2002./2003.:

Tihana Nakomčić, Tajana Korkut, Momčilo Bosanac, Danijela Koren, Andrea Radošević, Tomislav Pintarić, Erika Blašković i Sanja Štimac.

 

Ad 147.

Izabiru se demonstratori u Odsjeku za lingvistiku za ak. godinu 2002./2003.: Ana Šilović, Saudina Lović i Ana Rebić Ugrinović ( na teret Fakulteta )

 

Ad 148.

Izabiru se demonstratori u Odsjeku za orijentalne studije i hungarologiju za ak. godinu 2002./2003. :

Snježana Ercegovac ( indologija, knjižnica A - 108 )

Marta Andrić ( turkologija,  knjižnica B-025 )

Marijeta Sinjeri ( hungarologija, knjižnica B -001 )

 

Ad 149.

Izabiru se Juraj Marković i Sandra Antolčić za demonstratore za rad u knjižnici Odsjeka za pedagogiju, a Krešimir Pavlina, Ana Žnidarec, Ana Bikić i Ines Furjan za rad u nastavi, za ak.god. 2002./2003.

 

Ad 150.

Izabiru se demonstratori u  Odsjeku za psihologiju u akad. god. 2002./2003.:

Babajko Ivan, Čekolj Tomislav, Čima Ana, Dolenec Tomislav, Martinis Tina, Modić Koraljka, Nekić Irena, Oljača Maja, Popović Antea, Ružić Valentina i Tokić Ana.

 

Ad 151.

Izabiru se demonstratori u Odsjeku za sociologiju za akademsku godinu 2002./2003.

Nataša Bokan (rad u knjižnici Odsjeka)

Matej Artuković (rad u knjižnici Odsjeka)

Ante Šalinović (rad u nastavi Odabr.pogl. stat. analize)

Mirna Krivokuća (rad u nastavi Statistike)

Branka Kuridža (rad u nastavi Obrada i analiza podataka)

Marina Marić (rad u Odsjeku za sociologiju).

 

Ad 152.

Izabiru se demonstratori u Središnjoj čitaonici u akademskoj godini 2002./2003. Martina Čačić, Nikolina Dimitrov, Dunja Gulin, Ana Jergović, Iva Prosoli.

 

Ad 153.

Izabiru se demonstratori na Katedri za kineziologiju u ak.god.2002./2003: Tomislav Mudrovčić, Ana Severinac, Marcela Tuđa, Tomana Burger, Goran Cvijović, Ivan Oreb, Martina Vrbanić, Matko Jurinović, Branimir Janković, Kristijan Oriolo.

 

Ad 154.

Odobrava se prof. dr. sc. Dragutinu Horvatu održavanje nastave na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2002./2003. iz predmeta Uvod u studij književnosti i Književni seminar II.

 

Ad 155.

Odobrava se prof. dr. sc. Stanku Žepiću održavanje nastave na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2002./2003. iz predmeta Povijest njemačkog jezika.

 

Ad 156.

Odobrava se prof. dr. sc. Mirku Gojmercu održavanje nastave na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2002./2003. iz predmeta Leksikologija njemačkog jezika i na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru iz predmeta Uvod u studij njemačkog jezika.

 

Ad 157.

Odobrava se prof. dr. sc. Darku Novakoviću održavanje nastave iz predmeta Rimska književnost I i II, na Filozofskom fakultetu u Puli, za ak. god. 2002./2003.

 

Ad 158.

Odobrava se prof. dr. sc. Mati Križmanu održavanje nastave iz predmeta Latinska historijska gramatika, na Filozofskom fakultetu u Puli, za ak.god. 2002./2003.

 

Ad 159.

Odobrava se prof. dr. sc. Cvjetku Milanji održavanje nastave i ispita u ak. god. 2002./2003.  na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

 

Ad 160.

Odobrava se nastavnicima Odsjeka za lingvistiku održavanje nastave na drugim visokim učilištima za akademsku godinu 2002./2003.

- doc.dr.sc. Vlasti Erdeljac, na Fakultetu za postdiplomski humanistički studij ( ISH ) u Ljubljani ( 12 sati nastave )

- doc.dr.sc. Marinu Andrijaševiću, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Tuzli i Institutu national  des langues et civilisations orientales ( INALCO ) u Parizu ( 16 sati )

- prof.dr.sc. Miloradu Pupovcu, na Učiteljskoj akademiju u Zagrebu ( 7 sati )

- doc.dr.sc. Marku Tadiću,  na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu ( 26 sati ).


Ad 161.

Odobrava se dr. sc. Tajani Ljubin, višoj asistentici samostalno održavanje nastave na Policijskoj akademiji iz izbornog predmeta Forenzička psihologija na Katedri za socijalnu psihologiju, u ak.god. 2002./2003.

 

Ad 162.

Odobrava se sudjelovanje u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu na Studiju dizajna u ak. god. 2002./2003. :

- prof. dr. sc. Miljenku Jurkoviću - predmet Povijest umjetnosti I

- doc. dr. sc. Dinki Čorkalo - predmet Psihologija čovjekove okoline 

- doc. dr. sc. Željku Jerneiću - predmet Psihologija rada

 

Ad 163.

Odobrava se prof. dr. Ognjenu Čaldaroviću održavanje nastave iz predmeta Urbana sociologija na studiju «Uređenje krajobraza», na Agronomskom fakultetu u Zagrebu ak. god. 2002./2003.

 

Ad 164.

Odobrava se izvođenje dijela nastave na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu u akad. god. 2002./2003.:

- prof. dr. sc. Josipu Siliću - predmet Kultura hrvatskog jezika, 2. sem. - 30 sati predavanja

- doc. dr. sc. Damiru Borasu - predmeti: Obrada teksta, 3. sem. - 30 sati predavanja i Tablični kalkulatori, 4. sem. - 15 sati predavanja

- doc. dr. sc. Vladimiru Mateljanu - predmeti: Baze podataka I  (3. sem. - 30 sati predavanja i 180 sati lab. vježbi), Baze podataka II (4. sem. - 30 sati predavanja i 180 sati lab. vježbi) i Oblikovanje baze, 5. sem.

- Nives Mikelić - predmeti: Obrada teksta, 3. sem. - 60 sati lab. vježbi i Tablični kalkulatori, 4 sem. - 60 sati vježbi

 

Ad 165.

Odobrava se dr. sc. Zorici Vučetić održavanje nastave iz kolegija Talijanska leksikografija i leksikologija na Odsjeku za talijanistiku Sveučilišta u Splitu, u ak. god 2002./2003. (4 sata na mjesec).

 

Ad 166.

Odobrava se Fakultetskoj katedri za antropologiju angažiranje doc. dr. sc. Darka Polšeka kao vanjskog suradnika u ljetnom semestru ak. god. 2002./2003. za kolegij "Uvod u sociobiologiju" (2 sata predavanja tjedno).         

 

Ad 167.

Odobrava se Odsjeku za germanistiku angažiranje prof. Ive Runtića kao vanjskog suradnika ak. god. 2002./2003. za predmete: Njemačka književnost nakon 1945. (2 sata tjedno), Književni seminar III (2 sata tjedno) i Književni seminar IV (2 sata tjedno).

 

Ad 168.

Odobrava se Odsjeku za informacijske znanosti angažiranje vanjskog suradnika prof. Mladena Pejakovića za održavanje nastave iz predmeta Muzejske izložbe za ak. god. 2002./2003.

 

 

Ad 169.

Odobrava se Odsjeku za orijentalne studije i hungarologiju angažiranje vanjskog suradnika dr. Dorottya Andrási, za predmete: Seminar iz stare mađarske književnosti, 2 sata; Uvod u mađarsku kulturnu povijest, 1 sat predavanja; Suvremena mađarska civilizacija, 2 sata predavanja.

 

Ad 170.

Odobrava se Odsjeku za povijest umjetnosti angažiranje vanjskih suradnika za ak.god. 2002./2003.:

1. mr. sc. Krunoslava Kamenova, nasl. asistent za predmet Umjetnost 19. stoljeća, 2 sata predavanja tjedno.

2. dr. sc. Milana Pelca, nasl. docent za predmet Teorija likovnih umjetnosti, 2 sata predavanja tjedno.

 

Ad 171.

Odobrava se Odsjeku za psihologiju angažiranje vanjskih suradnika za ak. god. 2002./2003.

 

A. Nositelji kolegija:

 

AI. obvezni kolegij:

  1. prof. dr. sc. Vera Folnegović-Šmalc ("Psihopatologija")

 

AII. izborni kolegiji:

  2. prof. dr. sc. Oskar Petar Springer ("Osnove biologije")

  3. prof. dr. sc. Šimun Šito Ćorić ("Psihologija religioznosti")

  4. prim. dr. sc. Danilo Hodoba ("Psihofiziologija spavanja")

  5. prof. dr. sc. Smiljka Horga ("Psihologija sporta")

  6. prof. dr. sc. Marina Ajduković ("Grupni tretman")

  7. doc. dr. sc. Jasminka Despot-Lučanin ("Psiholog u skrbi za starije ljude")

  8. mr. sc. Željko Vukosav, asist. (“Socijalne vještine u interpersonalnim odnosima”)

  9. dr. sc. Tajana Ljubin, asist. (“Forenzička psihologija”)

 

B. Suradnici u dijelovima kolegija:

10. Vlatka Baretić, prof. psih. ("Razvojna psihologija I")

11. dr. sc. Gordana Buljan-Flander ("Razvojna psihologija I")

12. mr. spec. Antonija Urli ("Razvojna psihologija I")

13. Sanja Vdović, prof. psih. ("Razvojna psihologija I")

14. Davor Petrovčić, prof. psih. ("Razvojna psihologija I")

15. Lidija Sajfert, prof. psih. ("Razvojna psihologija I")

16. mr. sc. Marija Gabelica-Šupljika, prof. psih. (“Razvojna psihologija I”)

17. Tanja Sever, prof. psih. ("Razvojna psihologija I"; "Primijenjena razvojna psihologija")

18. Silva Strnad-Jerbić, prof. psih. ("Primijenjena razvojna psihologija")

19. Silvija Philips, prof. psih. ("Primijenjena razvojna psihologija")

20. Iva Prvčić, prof. psih. ("Primijenjena razvojna psihologija")

21. Melita Sarađen, prof. psih. ("Primijenjena razvojna psihologija")

22. Vera Lisec-Repić, prof. psih. ("Primijenjena razvojna psihologija")

23. Sanda Fabijanić, prof. psih. ("Primijenjena razvojna psihologija")

24. Krešimir Žnidar, prof. psih. (“Psihologija potrošnje”)

25. Dražen Nikolić, prof. psih. ("Psihologija potrošnje")

26. Rajka Marković, prof. psih. (kolegij "Psihologija rada")

27. Melanija Slaviček, prof. psih. ("Psihologija obrazovanja nadarenih učenika")

28. dr. sc. Mirko Drenovac ("Vojna psihologija")

29. Želimir Pavlina, viši predavač ("Vojna psihologija")

30. Tomislav Filjak, prof. psih. ("Vojna psihologija")

31. Goran Tišljarić, prof. psih. ("Vojna psihologija")

32. Ivan Vračić, prof. psih. ("Psihologijski praktikum I, II, III i IV")

33. mr. sc. Zlatka Kozjak-Mikić ("Psihologijski praktikum I, II, III i IV")

34. dr. sc. Tajana Ljubin ("Psihologijski praktikum I, II, III i IV")

35. Maja Tir, prof. psih. ("Psihologijski praktikum I, II, III i IV")

36. mr. spec. Snježana Bilać ("Psihologija osoba s posebnim potrebama")

37. mr. sc. Višnja Majsec-Sobota ("Psihologija osoba s posebnim potrebama")

38. Ani Županović, prof. psih. ("Psihologija osoba s posebnim potrebama")

39. mr. sc. Vesna Ivasović ("Psihologija osoba s posebnim potrebama")

40. Dubravka Kruhek-Leontić, prof. psih. (“Zdravstvena psihologija”)

41. dr. sc. Mirjana Pibernik-Okanović ("Zdravstvena psihologija")

42. mr. sc. Irena Bezić ("Zdravstvena psihologija")

43. mr. sc. Valerija Hauptfeld (“Zdravstvena psihologija”, "Klinička psihodijagnostika")

44. Marina Grubić, prof. psih. ("Zdravstvena psihologija", “Klinička psihodijagnostika”)

45. Lovorka Brajković, prof. psih. (“Zdravstvena psihologija”, “Klinička psihodijagnostika”)

46. Jadranko Galić, prof. psih. (“Klinička psihodijagnostika”)

47. Leonida Akrap-Dautović, prof. psih. ("Klinička psihodijagnostika")

48. Liljana Pačić-Turk, prof. psih. (“Zdravstvena psihologija”, "Klinička psihodijagnostika", “Psihologija boli”)

49. Damir Lučanin, prof. psih. (“Psihologija boli”)

 

Ad 172.

Odobrava se Odsjeku za slavenske jezike i književnosti promjena vanjskih suradnika za ljetni semestar akademske godine 2002./2003. za dvopredmetni studij slavistike (južnoslavenski jezici i književnosti). Umjesto dr. sc. Petra Svetine izabire se dr. sc. Irena Stramljić-Breznik, izv. prof., a umjesto dr. sc. Marka Stabeja izabire se dr. sc. Miran Stuher, izv. prof.

 

Ad 173.

Odobrava se Odsjeku za sociologiju angažiranje vanjskog suradnika Zvonimira Bošnjaka, za predmet Metodika nastave iz sociologije 1+1, za ak. god. 2002./2003.

 

Ad 173.1.

Odobrava se Katedri za kineziologiju angažiranje vanjskog suradnika Andrije Tuđe, višeg predavača, u ak. god. 2002./2003.

 

Ad 173.2.

            Odobrava se Odsjeku za informacijske znanosti angažiranje vanjskih suradnika za ak. god. 2002./2003.

- dr. sc. Milana Pelca, za predmet Povijest informacijske kulture (2 sata predavanja tjedno)

- mr. sc. Tatjane Mušnjak, za predmet Zaštitu knjižnične i arhivske građe (2 sata predavanja  tjedno)

- mr. Miljenka Pandžića, za predmet Povijest institucija u Hrvatskoj I. i II. (2 sata predavanja i 1 sat vježbi tjedno)

- Joze Ivanovića, arh. specijalist, za predmet Spisovodstvo (2 sata predavanja tjedno)

- Marijana Rastića, arh. savjetnik, za predmet Arhivsko zakonodavstvo u Hrvatskoj (2 sata predavanja tjedno)

- dr.sc. Alke Krvavac za predmet Engleski za informacijske stručnjake (2 sata vježbi tjedno)

- dr. sc. Mirjane Matijević Sokol za predmet Uvod u pomoćne povijesne knjige (1 sat predavanja tjedno)

- dr. sc. Josipa Kolanovića za predmet Arhivistika I  i  Arhivistika II (2 sata predavanja i 1 sat vježbi tjedno)

- prof. Meline Lučić, viši arhivist, za predmet Praktikum iz obrade arhivskog gradiva (2 sata  vježbi tjedno)

- prof. Mirka Malekovića za predmet Baze znanja (2 sata predavanja tjedno)

 

Obavijest dekana: Ministarstvo znanosti i tehnologije postrožilo je proceduru odobravanja angažiranja vanjskih suradnika. Fakultet koji želi angažirati vanjskog suradnika prethodno treba zatražiti suglasnost matične ustanove na kojoj je kandidat zaposlen.

 

Ad 174.

Izabiru se mentori za školsku praksu u Odsjeku za anglistiku za ak. god. 2002./2003.

 

Osnovne škole:

Milica Bilić-Štefan (OŠ Dugave), Tatyana Butorac (OŠ Granešina), Dubravka Despot  (OŠ Vrbani), Nives Goričnik (OŠ Davorina Trstenjaka), Alica Gracin (OŠ Josipa Račića), Mirta Grizak Štrbenac (OŠ D. Domjanića), Marina Hadžiomerović (OŠ Medvedgrad), Sanja Horvatić-Golubić (OŠ Augusta Šenoe), Ivana Kuštera (OŠ Dobriše Cesarića), Ana Markočić Dekanić (OŠ Voltino), Fedora Mikota (OŠ Voltino), Gordana Neuhold (OŠ V. Nazora), Željka Paleka (OŠ Prečko), Branka Pavlek (OŠ Vrbani), Mirjana Peroković (OŠ. D. Cesarića), Jelena Štingl (OŠ B. Kašića), Jasenka Topličanec (OŠ D. Domjanića), Dajana Vukadin (OŠ M. Mrkša)

 

Srednje škole:

Cvjetanka Božanić (X. gimnazija), Marija Erić (XV. gimnazija), Vesna Hibler-Gobović (X. gimanzija), Jasna Hideg (Športska gimnazija), Zdenka Jukić (V. gimanzija), Melita Jurković (Klasična gimnazija), Darija Kos (XV. gimnazija), Ljerka Letica (Prehrambeno-tehnološka škola), Snježana Mahmet-Novković (V. gimnazija), Zoja Mandić-Požgaj (X gimnazija), Renata Mikulec (IV. gimnazija), Vida Nikpalj (IV. gimnazija), Nataša Nikpalj-Juraić (Gimnazija Sesvete), Ingeborg Radimiri (IX. gimnazija), Danijela Stanković (XVI. gimnazija), Jelena Tanfara (Športska gimnazija), Sanja Vrhovec Vučemilović (V. gimnazija)

 

Škole stranih jezika:

Centar za strane jezike, Vodnikova 12:

D. Belso, D. Blažić, T. Cernjak, N. Findrik, I. Granić, T. Jakovljević, A. Jurković, D. Klasinc, V. Kostrenčić-Lukić, M. Kovačićek, T. Lovreček, A. Madunić, J. Pavuna, S. Plavšić, Z. Rukavina, A. Sallakh,  Z. Samardžija, M. Selanec, L. Šikić, D. Vignjević, V. Vinja, S. Zlatar, M. Živković, M. Puljar

 

 

Škola stranih jezika Sova, Varšavska 14:  

Nina Babić, Suzana Ban, Kristina Čajo, Božica gavez, Marina Horkić Pater, Knezović Ankica, Mirna Linčir Lumezi, Ira Jelenc Raše, Borka Lekaj, Vesna Špoljar

 

 

Škola stranih jezika Suvag: Mirjana Granik

Class: Sandra Barbić, Zvjezdana Čegir, Nataša Dobrinić, Hrvoja Heffer, Miljen Matijašević, Lucija Miškulin, Saša Šegrt, Vedrana Vojković,

 

‘Stara Vlaška’: Jadranka Ušnik

 

‘Svjetski jezici’: Tea Gavrilović, Višnja Grgičević, Snježana Grljušić Kordić, Dunja Krpanec, Zdravka Marošević, Barbara Tartaglia

 

Ad 175.  

Izabiru se mentori u  Odsjeku za kroatistiku za ak. god. 2002./2003.

1.      Biserka Brešić, XV. gimnazija, Jordanovačke livade bb, Zagreb

2.      Zdenka Burda, Kemijska i geološka škola, Vukovarska 289, Zagreb

3.      Marica Kurtak, Gimnazija, Bjelovar

4.      Vesna Muhoberac, V. gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb

5.      Mr. sc. Goran Novaković, Tehnološka škola, Đure Prejca 2, Zagreb

6.      Zdravko Pervan, Gimnazija, Makarska

7.      Senka Peterlić, O. Š. Tin Ujević, Kotiraška cesta, Zagreb

8.      Ilija Protuđer, O.Š. Pujanke, Split

9.      Dubravka Stamać, XV. gimnazija, Jordanovačke livade bb, Zagreb

10.  Marija Subašić, O. Š. August Šenoa, Selska cesta 95, Zagreb

11.  Mr. Mery Ann Škare, Klasična gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb

12.  Renata Šute, O. Š. Jordanovac, Jordanovac 108, Zagreb

13.  Sanja Zorić-Nevalić, VII. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb

14.  Mirjam Zaninović, XV. gimnazija, Jordanovačke livade bb, Zagreb

15.  Nada Babić, O.Š. Malešnica, Miramarska 36, Zagreb

16.  Milvija Vuk, O.Š. Vjenceslava Novaka, Vile velebita 15a, Studentski grad, Zagreb

17.  Božica Jelaković, XV. gimnazija, Jordanovačke livade bb, Zagreb

18.  Antun Golubić, Srednja škola za poštanske komunikacije, Kennediyev trg, Zagreb

19.  Jadranka Bašić, X. gimnazija, Klaićeva 10, Zagreb

20.  Gordana Bagić, Srednja škola za poštanske komunikacije, Kennediyev trg, Zagreb

21.  Joso Pilić, Gimnazija, Kušlanova, Zagreb

22.  Vlasta Sabljak, XV. Gimnazija, Jordanovačke livade bb, Zagreb

23.  Marija Nosić, O.Š. A. Šenoe, Selska cesta 95, Zagreb

 

Ad 176.

Izabiru se mentori za predmet Metodika nastave povijesti u Odsjeku za povijest za ak. godinu 2002./2003.

- Lidija Dumančić, IV. gimnazija

- Mirela Balešić , IV. gimnazija

- Damir Mijatović, Športska gimnazija

- Dunja Modrić Blivajs, XV. gimnazija

- Davorka valentić, XI. gimnazija

- Ljiljana Jambor, O.Š. I.Kršnjavoga

- Marita Batinović, O.Š. A.G.Matoš

- Lucija Veseli, O.Š. D.Trstenjak

- Dinko Drvar, O.Š. Cvjetno naselje

-Andrija Lovrić, I. gimnazija

 

 

Ad 177.

Izabiru se mentori za kolegij Metodika nastave psihologije u Odsjeku za psihologiju za ak. god. 2002./2003.

  1. Jasminka Zagorac, prof. psih. (Škola za cestovni promet)

  2. Ljiljana Cvrtila-Drenški, prof. psih. (9. gimnazija)

  3. Sanda Fabijanić, prof. psih. (Gimnazija "Lucijan Vranjanin")

  4. Vesna Rakoci, prof. psih. (10. gimnazija).

  5. Ana Boban, prof. psih. (1. gimnazija)

  6. Silvana Fratrić-Kunac, prof. psih. (1. gimnazija)

  7. Sanja Vučetić, prof. psih. (15. gimnazija)

  8. Mirella Kosar, prof. psih. (4. gimnazija)

  9. Vanja Medić, prof. psih. (LINIGRA – privatna škola s pravom javnosti)

10. Ana Ribarić, prof. psih. (16. gimnazija)

11. Jadranka Žarković, prof. psih. (Klasična gimnazija)

12. Renata Turčinović-Kramar, prof. psih. (Upravna i birotehnička škola)

 

Ad 178.

Prihvaća se prijedlog Odsjeka za psihologiju i izabiru se diplomirani psiholozi  za mentore za studente tijekom obavljanja studentske prakse za  ak. god. 2002./2003.

  1. Sanja Vidović, prof. psih. (Dječji vrtić "Remetinec")

  2. Melanija Slaviček, prof. psih. (O. Š. "Ivana Cankara")

  3. Dušanka Milinković, prof. psih. (O. Š. "Ljubljanica")

  4. Ljerka Horvat, prof. psih. (O. Š. "Jurja Habdelića")

  5. Sanja Režek, prof. psih. (O. Š. "A. G. Matoš")

  6. Edita Ilijašević, prof. psih. (O. Š. "Ivana Meštrovića")

  7. Ana Boban, prof. psih. (I. gimnazija)

  8. Jasminka Zagorac, prof. psih. (Škola za cestovni promet)

  9. mr. sc. Zlatka Kozjak-Mikić (Škola za primalje)

10. Ani Županović, prof. psih. (Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek")

11. mr. sc. Vesna Ivasović, prof. psih. (Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj")

12. Petar Kraljević, prof. psih. (Centar za socijalni rad Pešćenica)

13. mr. spec. Jandre Šarić (Okružni zatvor Zagreb)

14. Bernardica Franjić-Nađ, prof. psih. (Okružni zatvor Zagreb)

15. Ines Knežević, prof. psih. (Okružni zatvor Zagreb)

16. Đulijana Badurina-Sertić, prof. psih. (Okružni zatvor Zagreb)

17. Ivna Brzica, prof. psih. (Okružni zatvor Zagreb)

18. Ivan Sobota, prof. psih. (Hrvatski zavod za zapošljavanje)

19. mr. sc. Višnja Majsec-Sobota, prof. psih. (URIHO - Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem)

20. Gordana Vučinić-Palašek, prof. psih. (GFK - Centar za istraživanje tržišta d.o.o.)

21. mr. sc. Gordana Vujević-Hećimović (GFK - Centar za istraživanje tržišta d.o.o.)

22. Mario Komljenović, prof. psih. (GFK - Centar za istraživanje tržišta d.o.o.)

23. Damir Babić, prof. psih. (VIPnet d.o.o.)

24. Mirjana Kačavenda, prof. psih. (VIPnet d.o.o.)

25. Ines Šuvak, prof. psih. (VIPnet d.o.o.)

26. Matija Subašić-Maras, prof. psih. (Odjel Kadrovskih poslova -"PLIVA" d.d.)

27. Suzi Rožić, prof. psih. ("LURA")

28. Ana Bašić, prof. psih. ("Zagrebačka banka")

29. Mladen Barešić, prof. psih. ("Zagrebačka banka")

30. Silva Čulina-Germošek, prof. psih. ("Zagrebačka banka")

31. Rajka Marković, prof. psih. ("Croatia Airlines")

32. Veseljka Rebić, prof. psih. (“Croatia Airlines”)

33. Ivan Vračić, prof. psih. (Ambulanta "Borongaj", Vojarna Borongaj)

34. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, doc. (Klinika za psihološku medicinu, KBC “Rebro”)

35. Leonida Akrap-Dautović, prof. psih. (Klinika za psihijatriju, KBC Rebro)

36. Kornelija Mandić, prof. psih. (Klinika za psihijatriju, KBC Rebro)

37. Ksenija Maslo, prof. psih. (Klinika za psihijatriju, KBC Rebro)

38. Ratka Palčić, prof. psih. (Klinika za psihijatriju, KBC Rebro)

39. mr. sc. Valerija Hauptfeld (Klinika za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Rebro)

40. Ljiljana Pačić-Turk, prof. psih. (Klinika za neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Rebro)

41. Marina Grubić, prof. psih. (Klinika za pedijatriju, KBC Rebro)

42. Dubravka Kruhek-Leontić, prof. psih. (Klinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju)

43. mr. spec. Antonija Urli (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

44. dr. sc. Gordana Buljan-Flander (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

45. mr. sc. Mirjana Šprajc-Bilen (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

46. mr. spec. Dunja Grgić (Klinika za dječje bolesti Zagreb)

47. Dunja Krajnović, prof. psih. (Klinika za opću i forenzičku psihijatriju i kliničku psihofiziologiju, KB "Vrapče")

48. mr. spec. Danijela Žakić-Milas (Klinika za opću i forenzičku psihijatriju i kliničku psihofiziologiju, KB "Vrapče")

49. mr. spec. Snježana Bilać (Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama)

50. Lidija Sajfert, prof. psih. (Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama)

51. Lada Pekota, prof. psih. (Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG")

52. Miroslava Peklar-Šoštarić, prof. psih. (Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG")

53. mr. sc. Fuad Ibrahimpašić - Topić (Dom zdravlja MUP-a)

54. Roberta Krizmanić, prof. psih. (Dom zdravlja MUP-a)

55. Sandra Bušurelo Erak, prof. psih. (Dom zdravja MUP-a)

56. Tanja Sever, prof. psih. (“Medveščak” - Istraživanje, razvoj, savjetovanje, poslovne i uslužne djelatnosti)

57. ime naknadno (Društvo za psihološku pomoć)

58. doc. dr. sc. Jasminka Despot-Lučanin ("Dobrobit"- dobrotvorno udruženje)

59. mr. spec. Mehmed Dautović (Psihologijski centar Samobor)

60. dr. sc. Vlasta Sirišćević (Klinika za psihijatriju, KB Split)

61. mr. sc. Josip Lopižić (Opća bolnica Dubrovnik)

62. mr. spec. Inge Vlašić-Cicvarić (Klinika za dječje bolesti "Kantrida", KBC Rijeka)

63. mr. sc. Slavka Galić (Opća županijska bolnica Požega)

 

 

Ad 179. 

Odobrava se dr.sc. Miri Menac-Mihalić plaćeni dopust od 19. do 26. listopada 2002. radi sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji Općeslavenskoga lingvističkog atlasa (OLA) u Zadru.

 

 

Ad 180. 

Odobrava se Đurđici Čilić plaćeni dopust od 8. listopada do 16. listopada 2002. g. radi odlaska na CEEPUS-ovu stipendiju u Varšavu.

 

Ad 181.

Odobrava se mr. sc. Tatjani Peruško plaćeni dopust od 15. listopada do 1. prosinca 2002. radi znanstvenog usavršavanja na projektu.

 

 

Ad 182.

Prijedlozi za dodjelu fakultetskih nagrada:

 

Fakultet dodjeljuje 2 Povelje Fakulteta, najviše priznanje, 3 Medalje Fakulteta i 10 studentskih nagrada "Franjo Marković". S ozirom da su prijedlozi stigli kasno priznanja se neće dodjeliti na svečanoj sjednici za Dan fakulteta.

Pristigli su sljedeći prijedlozi:

Za Povelju Fakulteta predloženi su: dr.sc. Dora Maček, dr.sc. Milivoj Solar i dr.sc. Ivo Škarić

Za Medalju Fakulteta predloženi su: Uredništvo časopisa Književna smotra, Biserka Kudrna, Andrija Tuđa i dr.sc. Jelena Mihaljević Djigunović

Za studentsku nagradu "Franjo Marković" predloženi su: student Darko Babić za projekt "Muzej svjetionik", 4 studenta etnologije za 4 različita projekta, 8 studenta Odsjeka za anglistiku za jedan projekt, Gabrijela Bolfek, studentica slavistike, 4 studenta psihologije na jednom projektu i prijedlog Svena Marcelića, studenta sociologije, koji  kandidira projekt u Dubrovniku.

 

Ad 183.

Dekan prof. dr. sc. Neven Budak iznio je prijedloge za dodjelu radnih mjesta.

Raspoloživo je 8 znanstveno-nastavnih i 3 nastavna mjesta (lektorska).

Zahtjeve su dostavili:

- Odsjek za slavenske jezike i književnosti, lektor za češki jezik

- Odsjek za anglistiku, lektor za norveški jezik

- Odsjek za psihologiju, docent na Katedri za razvojnu psihologiju

- Odsjek za povijest, docent na Katedri za hrvatsku povijest

- Odsjek za slavenske jezike i književnosti, docent na Katedri za zapadnoslavenske jezike i književnosti

Nedovoljno potkrijepljeni zahtjevi su:

- Odsjeka za arheologiju kojim se traži mjesto docenta za Opću i nacionalnu arheologiju

- Odsjeka za pedagogiju kojim se traže 4 mjesta za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju na Katedri za didaktiku i Katedri za sustavnu pedagogiju

 

- Odsjeku za informacijske znanosti bilo je odobreno radno mjesto docenta, ali izabrani kandidat nije prihvatio radno mjesto. Predlaže se da se Odsjeku još jednom dodijeli isto mjesto, ako postoji dobro obrazloženje.

 

Javnim izjašnjavanjem Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

 

O d l u k u

Dodjeljuju se radna mjesta:

-  Odsjeku za slavenske jezike i književnosti, lektor za češki jezik - 1 mjesto

- Odsjeku za anglistiku, lektor za norveški jezik - 1 mjesto

- Odsjeku za psihologiju, docent na Katedri za razvojnu psihologiju - 1 mjesto

- Odsjeku za povijest, docent na Katedri za hrvatsku povijest - 1 mjesto

- Odsjeku za slavenske jezike i književnosti, docent na Katedri za zapadnoslavenske jezike i književnosti - 1 mjesto

- Odsjek za pedagogiju, docent - 2 mjesta

 

Ad 184. Izmjene i dopune Statuta Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

U članku 18. stavku 7. dodaje se:

"Ako odsjek izvodi više od četiri studija, minimalni broj studentskih predstavnika u vijeću odsjeka je broj studija koje odsjek izvodi. Način izbora studentskih predstavnika u vijeće odsjeka utvrđuje se Pravilnikom o radu Vijeća studenata.

Izbori se provode istovremeno na čitavom Fakultetu u dva tjedna krajem studenog i početkom prosinca".

 

Iza članka 118. dodaje se članak 118a. koji glasi:

"Vijeće studenata

Vijeće studenata predstavničko je tijelo studenata Fakulteta osnovano radi predstavljanja studenata svih studija na razini Fakulteta.

Djelatnost i rad Vijeća studenata utvrđuje se posebnim pravilnikom."

 

Ad 185. Prijedlog Pravilnika o radu Vijeća studenata.

Prihvaćaju se sljedeće izmjene i dopune Pravilnika:

 

U članku 4. Pravilnika o Vijeću studenata se dodaje:

"Vijeće studenata jednom godišnje obavještava sve studentske predstavnike na Fakultetu o svom radu na svečanoj sjednici.

 

U članku 11. stavak 2. Pravilnika Vijeća studenata mijenja se i glasi:

"Izborno povjerenstvo ima pet članova: jedan član Saveza studentskih udruga, jedan član Studentskog zbora i tri člana koja Savez studentskih udruga i Studentski zbor biraju konsenzusom."

 

U članku 12. stavak 6. Pravlinika Vijeća studenata mijenja se i glasi:

"Kandidati ne mogu biti članovi Izbornog povjerenstva niti izborne komisije pojedinog odsjeka."

 

Zaključak: Izmjene i dopune Statuta Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Pravilnik o radu Vijeća studenata upućuju se na prihvaćanje na svečanu sjednicu Fakultetskog vijeća koja će se održati na Dan fakulteta, 21. listopada 2002.

 

Ad 186. Obavijesti dekana i prodekana

Obavijesti dekana:

- Dan fakulteta i svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se 21. listopada iz razloga jer 19. listopad pada u subotu.

- Za Dan fakulteta neće biti izrađene ni promovirane knjižice o zaslužnim profesorima našeg fakulteta iz razloga jer se pozivu za dostavu podataka o zaslužnim profesorima nije odazvao niti jedan odsjek.

- Za Dan fakulteta neće biti objavljen 2. broj FFinfo glasila iz razloga jer je izrađeno približno pola tekstova što je nedovoljno za objavu.

- Održan je sastanak dekana i pročelnika odsjeka sa studentima I. godine. Neki pročelnici odsjeka nisu se odazvali sastanku, a niti su se udostojili ispričati ili poslati svoju zamjenu.

- Svi ispiti trebali su se održati do 30. rujna kada završava upis studenata, odnosno upis su mogli obaviti 1. listopada studenti koji su pristupili ispitu 30. rujna. Bez obzira na rečeno neki profesori zakazali su ispite nakon 30. rujna. Ispiti se mogu održavati i u tim terminima, ali pod uvjetom da su prethodno do 30. rujna zakazana tri ispitna termina u skladu s odlukom Fakultetskog vijeća. Akademska godina započinje 1.10. i do tada bi svi studenti trebali biti upisani, kako bi se pravovremeno mogli znati podaci o broju upisanih studenata po odsjecima.

 

Prodekanica za znanost, dr.sc. Željka Fink Arsovski upozorila je da su studenti dolazili u upravu fakulteta sa upisanom ocjenom u indeksu s datumom iza 30. rujna, uz komentar da im je rečeno da neće biti problema oko naknadnog upisa. Neki nastavnici smatrali su da svojim potpisom mogu odobriti naknadni upis. Nastale su strahovite gužve i podneseno je cijeli niz molbi. Odobrene su samo molbe koje su bile opravdane. Upozorava da su neki nastavnici uredno dopustili studentima polaganje ispita nakon 30. rujna, zbog čega su neki studenti izgubili godinu. Poziva sve nastavnike da za ovu akademsku godinu zakažu ispite na vrijeme.

 

Prof. Tadinac-Babić postavila je upit hoće li ti nastavnici snositi ikakve posljedice za takovo ponašanje.

Predstavnik studenata smatra da su studenti na neki način kažnjeni, da je tražen dekanski rok zbog onih studenata koji su zakinuti, jer neki profesori nisu izvršili svoju obvezu i pravovremeno zakazali ispite. Upozorava da su neki odsjeci neorganizirani, da se obavijesti nalaze na nekoliko različitih oglasnih ploča. Obično su kažnjeni studenti, a druga strana nije.

Prof. Šola smatra da studenti nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima.

Prof. Mesić smatra da su neke žalbe studenata opravdane, jer prema dobivenim informacijama od nekih studenata, ispitni su rokovi dani, ne godinu dana unaprijed već u zadnji čas. Predlaže da vijeće u tim slučajevima odobri naknadni upis, ako se dokaže da nisu postojala tri termina u velikom ispitnom roku. Smatra, da potvrde liječnika o bolesti studenta nisu uvijek opravdane.

 

Daljnje obavijesti dekana:

- 14. listopada Fakultet će posjetiti Japanska princeza Sayako, kako bi obišla jezični laboratorija koji je opremljen donacijom Japanaca i porazgovarala sa studentima japanskog jezika.

- Ovih dana započet će radovi na uređenju zgrade Muzičke akademije, koja se nalazi do fakulteta. Mole se zaposlenici da svoje automobile ne parkiraju na ulazu u parkiralište i kod spomenika.

- Fakultet je posjetio Izraelski veleposlanik koji je iskazao svoj interes za razvoj suradnje sa Sveučilištem u Haiti. Mole se odsjeci da dostave svoje prijedloge u svezi suradnje.

- Ministar je zatražio da Fakultet hitno organizira studij prevodilaštva i tumačenja za potrebe Ministarstva europskih integracija i to iz engleskog i francuskog jezika. Studij bi trebao biti organiziran kao stručni, u kraćem trajanju, u obliku škole. Studij bi plaćali polaznici.

- U zadnje vrijeme dogodilo se nekoliko slučajeva na Odsjeku za kroatistiku, Odsjeku za pedagogiju i još nekima, da su studenti došli do IV. godine studija, položili uredno sve ispite, a da nikada nisu upisali II. godinu studija. Obveza je nastavnika da prilikom davanja potpisa i ocjene u indeks pogleda je li student upisan u godinu i da li je uopće student ovoga fakulteta.

 

dr.sc. Maja Hausler, smatra da bi se trebao izraditi popis upisanih studenata po godinama i smjerovima i dostaviti na odsjeke.

dr.sc. Aleksandra Horvat, smatra da nije dužnost profesora da provjerava je li student upisan u godinu, dužnost je da provjeri da li je on student Filozofskog fakulteta. Upozorila je da se od nastavnika zahtjeva da preuzmu dio poslova studentske službe.

 

Obavijesti prodekana za financijska i organizacijska pitanja doc.dr.sc. Željka Jerneića:

- Do kraja ove godine uvest će se automatsko rezerviranje dvorana na Web stranicama.

- U sljedećoj godini nastojat će se programirati studentska služba.

- Ovih dana započet će radovi na izgradnji panoramskog lifta, koji će se nastojati izvoditi tijekom noći i vikendima kako bi što manje stradala nastava. Mole se svi nastavnici za razumijevanje.

- Zbog nedostatka prostora na fakultetu iznajmljene su prostorije na Fakultetu strojarstva i brodogradnje stoga će neki nastavnici održavati nastavu poslije 17,00 sati.

- Satnica i raspored predavanja izrađeni su kasno, jer rasporedi odsjeka nisu dostavljeni na vrijeme.

 

 

 

 

Dovršeno u 14,30 sati.

 

 

 

 

            Zapisničar                                                                                          Dekan

 

          Biserka Pešec                                                                       prof. dr. sc. Neven Budak