Z A P I S N I K

1. sjednice Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, održane 13. listopada 2003. s početkom u 15,00 sati u Vijećnici fakulteta

 

 

PRISUTNI: PRISUTNI:

dr. sc. S. Botica, dr. sc. N. Čačinović, dr. sc. D. Fališevac, dr. sc. N. Grujić, dr. sc. D. Horga, dr. sc. N. Ivić, mr. sc. K. Gönc-Moačanin, dr. sc. Z. Kovač, dr. sc. S. Malinar, dr. sc. N. Moačanin, dr. sc. M. Mesić, dr. sc. D. Novaković, dr. sc. V. Pandžić, dr. sc. I. Pranjković, dr. sc. M. Sanader, dr. sc. A. Sekulić-Majurec, dr. sc. B. Senker, dr. sc. D. Sesar, dr. sc. N. Stančić, dr. sc. T. Šola, dr. sc. D. Boras, dr. sc. M. Čale, dr. sc. A. Ćović, dr. sc. B. Čulig, dr. sc. A. Durman, dr. sc. Lj. Gjurgjan, dr. sc. M. Häusler, dr. sc. D. Živković, dr. sc. D. Horvat, dr. sc. v. Josipović Smojver, dr. sc. M. Pupovac, dr. sc. M. Tadinac Babić, dr. sc. S. Cvetnić, dr. sc. D. Duda, dr. sc. D. Dukić, dr. sc. B. Đaković, dr. sc. S. Grahek, dr. sc. B. Grgin, dr. sc. N. Hrvatić, dr. sc. G. Keresteš, dr. sc. R. Matasović, dr. sc. G. Varošanec-Škarić, mr. sc. M. Gulešić, dr. sc. B. Kryžan Stanojević, mr. sc. E. Ratković, M. Jelić, I. Zovko-Dinković, mr. sc. V. Lopina, dr. sc. V. Muhvić Dimanovski, Ž. Vučina (50)

 

Studenti: D. Buljan, H. Krešić, T. Bunjevac (3)

 

Gosti na sjednici: M. Sedar (Katedra za kineziologiju)

 

Dekan: prof. dr. sc. Neven Budak (1)

Prodekan za znanost: prof. dr. sc. Miljenko Jurković (1)

Prodekan za nastavu: dr. sc. Željka Fink (1)

Prodekan za organizac. i finan. pitanja: dr. sc. Željko Jerneić (1)

Glavna tajnica: Neda Stazić

Tajnik: Branka Malbaša

Zapisničar: Barica Biškup

 

Sjednici predsjedava dekan prof. dr. sc. Neven Budak.

 

ODSUTNI:

dr. sc. V. Afrić, dr. sc. M. Križman, dr. sc. V. Vizek-Vidović, dr. sc. N. Vidmarović, dr. sc. A. Krvavac (5)

Studenti: H. Golubovac, D. Blažok-Broz (2)

 

Od ukupno 64 člana Fakultetskog vijeća sjednici je bilo nazočno 57, što je natpolovična većina (33) potrebna za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka.

 

Dopune i izmjene dnevnog reda

4.1. Prijedlog promjene stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Tvrtka Jakovine za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, za predmet Svjetska povijest u 20. stoljeću, na Katedri za svjetsku povijest u Odsjeku za povijest.

Umjesto dr. sc. Mire Kolar predlaže se dr. sc. Ivo Goldstein, i  umjesto dr. sc. Petra Strčića predlaže se akademik Dušan Bilandžić

Povjerenstvo u novom sastavu:

1. dr. sc. Ivo Goldstein, red.prof.

2. akademik Dušan Bilandžić

3. dr. sc. Marijan Maticka, izv.prof.

           

27.1. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Andreja Čebotareva pod naslovom Vlasi Vojne krajine u 16. i 17. stoljeću.

 

Skida se točka 116. na zahtjev Odsjeka za romanistiku

 

116.1. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje znanost o književnosti, na Katedri za teoriju i metodologiju proučavanja književnosti u Odsjeku za komparativnu književnost

Povjerenstvo: naknadno

           

116.2. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u nastavno zvanje lektora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za hrvatski jezik, u Croaticumu - hrvatski za strance - Pripremna godina studija

Povjerenstvo: naknadno

 

116.3. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u nastavno zvanje lektora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za španjolski jezik u Odsjeku za romanistiku na Katedri za španjolski jezik

1. dr. sc. Karlo Budor, red.prof.

2. mr. sc. Alica Knezović, viši lektor

3. Rudolf Kožljan, viši lektor u miru.

           

156.1. Prijedlog Odsjeka za psihologiju da se prof. dr. Jacku Mayeru sa Sveučilišta New Hampshire u SAD, 20.10. 2003. u 12,00 sati odobri gostovanje radi održavanja predavanja pod naslovom "Emotional intelligence" na Katedri za psihologiju obrazovanja.

 

            161.2. Molba Visoke policijske škole u Zagrebu za odobrenje održavanje: predavanja, ispita, vježbi i konzultacija, u akad. god. 2003/2004:

            - dr. sc. Željki Kamenov, doc. iz predmeta Socijalna psihologija

            - dr. sc. Vladimiru Kolesariću, red.prof. iz predmeta Policijska psihologija

 

            161.3. Molba Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu za odobrenje održavanje nastave prof. dr. Stipi Botici iz predmeta Hrvatska kultura i civilizacija u zim. sem. akad. god. 2003/2004.

 

            Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća dnevni red s dopunama i izmjenama.

 

Ad 1.

Na zapisnik 12. sjednice Fakultetskog vijeća, održane 15. rujna 2003. i 4. Izvanredne sjednice, održane 29. rujna 2003.nije bilo primjedbi te su jednoglasno usvojeni.

 

Fakultetsko vijeće javnim izjašnjavanjem jednoglasno donosi

o d l u k u

           

Ad 2.

Izabire se  Neven Škrbić u istraživačko zvanje mlađeg asistenta u Odsjeku za etnologiju.

 

Prema izvještajima stručnih povjerenstava za izbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja, imenovano je povjerenstvo za provođenje tajnog izjašnjavanja u sastavu: dr. sc. Meri Tadinac Babić, dr. sc. Sanja Cvetnić i mr. sc. Milvia Gulešić koje se nakon tajnog izjašnjavanja povuklo sa sjednice da bi prebrojalo glasove i napravilo izvještaj (nalazi se u prilogu zapisnika) na osnovu kojeg je konstatirano:

 

Ad 3.

- da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 56 glasača, 54 "za", 1 "nevažeći" i 1 "protiv") donijelo sljedeću

o d l u k u

Izabire se  dr. sc. Aleksandra Horvat u znanstveno- nastavno zvanje redovitog profesora, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti, u Odsjeku za informacijske znanosti.

 

Ad 4.

- da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 56 glasača, 56 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću

o d l u k u

 

Izabire se  dr. sc. Zdravko Dovedan u znanstveno- nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti, u Odsjeku za informacijske znanosti.

 

Ad 4.1.           

Mijenja se sastav stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja za izbor dr. sc. Tvrtka Jakovine u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, za predmet Svjetska povijest u 20. stoljeću, na Katedri za svjetsku povijest u Odsjeku za povijest

1. dr. sc. Ivo Goldstein, red.prof.

2. akademik Dušan Bilandžić

3. dr. sc. Marijan Maticka, izv.prof.

 

Ad 5.

- da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 56 glasača, 56 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću

o d l u k u

 

Daje se pozitivno mišljenje za izbor  dr.sc. Maje Žitinski Šoljić u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora  za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofije,  za predmete Kultura poslovnog komuniciranja i Etika, na Veleučilištu u Dubrovniku.

 

Ad 6.

- da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 56 glasača, 56 "za", 0 "nevažećih" i 0 "protiv") donijelo sljedeću

o d l u k u

 

Daje se pozitivno mišljenje za izbor  dr. sc. Ljiljane Filipović u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofija, za predmet Filozofsko-psihoanalitička teorija dramskog teksta, na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

 

Ad 7.

- da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 56 glasača, 54 "za", 2 "nevažeća" i 0 "protiv") donijelo sljedeću

o d l u k u

 

Daje se pozitivno mišljenje za izbor  Ćirila Čoha u naslovno nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofije, na Katedri za organizaciju Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.

 

Ad 8.

Povjerenstvo za provođenje tajnog izjašnjavanja nakon tajnog izjašnjavanja prebrojalo je glasove i napravilo izvještaj  te je konstatirano:

 

            - da je  Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 56 glasača, 24 "protiv", 28 "za" i 4 "nevažeća") donijelo je sljedeću

o d l u k u

 

Daje se negativno mišljenje za izbor  dr. sc. Marka Sapunara u znanstveno-nastavno zvanje  redovitog profesora  za znanstveno  područje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti, za predmet Uvod u novinarstvo, na Fakultetu političkih znanosti u  Zagrebu.

 

- dekan dr. sc. N. Budak smatra da nije uobičajeno i etički da netko ne prođe na glasanju ukoliko nije bilo negativne diskusije, no s formalne strane ne vidi da bi se ishod glasanja mogao dovesti u pitanje, jer se i postupak izbora i davanja mišljenja provodi tajnim glasanjem. Vjerojatno su svi članovi koji su negativno glasali imali svoje razloge.

 

- dr. sc. D. Boras ne ulazeći u legalnost glasanja no budući da je to područje informacijskih znanosti prema informaciji na Matičnoj komisiji o prof. Sapunaru glasalo se 8:1. i mišljenje je pozitivno te se čudi da je u provedenom tajnom glasanju 24 glasa ''protiv'', a da nije bilo nikakve javne diskusije. Smatra da bi na Vijeću trebalo biti diskusije, a ne da se neke stvari događaju u pozadini. Očito je to takav slučaj. Smatra da nije u redu takav način postupanja članova Vijeća i da je to loša praksa. Ne vjeruje da 24 člana koji su glasali protiv uopće i pozna prof. Sapunara.

 

- dr. sc. Lj. Gjurgan na današnjoj sjednici isto je bilo tri kandidata koji su dobili i negativne glasove, a da se isto nije vodila rasprava. Vjerojatno nije bilo potrebno raspravljati već se po našoj procjeni tanjim glasovanjem glasalo negativno. Ne vidi zašto bismo sad govorili o nekakvoj zavjeri, uroti... što je g. Sapunar dobio 24 negativna glasa, a ne 1, 2 ,9.... članovi Vijeća su procijenili i na temelju naknadne primjedbe kolege Ivića kada je točka prošla bez diskusije, da izvještaj stručnog povjerenstva nije dovoljno jasan,

" kod 2.1.4. Radovi u domaćim i stranim časopisima s recenzijama -   časopis Državnost - primjedba ima li recenzije? ; Objavljene knjige u 3.1.1. Osnove znanosti o novinarstvu - u ocjeni rada povjerenstvo navodi da je ''autor u izdanje unio nekoliko znanstvenih inovacija zbog kojih je djelo i originalan doprinos novitologiji", a ne kaže se što je to?

           

- prodekan dr. sc. M. Jurković kandidata osobno ne pozna, ali načelno upozorava ukoliko postane praksa da individualna procjena jednoga izvještaja izvan matične svoje struke bude pravilo, boji se da mi time derogiramo i sebe kao intelektualce i derogiramo vrijednost ovoga Vijeća.

            - glavni tajnik N. Stazić koliko se sjeća davnih godina upravo se vodila rasprava što učiniti  u takvim slučajevima i misli da je Vijeće zauzelo stav da bi u svakom slučaju bila potrebna diskusija.

 

Ad 9.

- da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 56 glasača, 45 "protiv", 3 "za" i 8 "nevažeća") donijelo sljedeću

o d l u k u

 

Daje se negativno mišljenje za izbor  dr.sc. Ivana Balte u znanstveno-nastavno zvanje  izvanrednog profesora  za  znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana nacionalna povijest, za predmet Hrvatska povijest u 19. stoljeću na Pedagoškom fakultetu u Osijeku.

Fakultetsko vijeće pri donošenju mišljenja za izbor dr. sc. Ivana Balte u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Matičnog povjerenstva uzelo je u obzir navode iz izvještaja stručnog povjerenstva i primjedbe članova Fakultetskog vijeća:

            - Radovi koji kandidata kvalificiraju za znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora su dvije knjige.

            Povjerenstvo u prikazu dvije knjige konstatiralo je:      

- Knjiga: Zapisi o grobljima istočne Hrvatske krajem XIX. i početkom XX. Stoljeća: "U istraživanju ove teme učinjeni su manji propusti glede prikupljanja, sređivanja i analize prikupljenog gradiva. Najveći dio knjige sadrže anketni dodaci 'Anketni radni listovi za prikupljanje podataka o groblju svakog navedenog grada' a ostalo (jedna trećina) su podaci o grobljima. Upitna je etnička analiza pokojnika. Kako su gradivo prikupljali studenti teško je provjeriti prikupljene podatke, tj. njihovu autentičnost. Stoga su se autoru potkrale neke greške i nepreciznosti u citiranju izvora i literature. Knjigu možemo ocijeniti kao vrijedno skupljeno obilno gradivo koje nije u potpunosti dovelo do očekivanih znanstvenih rezultata".

U diskusiji je istaknuto da su to samo neki od propusta u knjizi, a da se iz objavljene recenzije knjige (dr. sc. Vlasta Živaković-Kerže) vidi kako je knjiga prepuna faktografskih pogrešaka i da je potpuno neznanstvena.

            - Radovi u časopisima: Virovitička županija 1848.-1849. godine, Zbornik radova Hrvatska 1848.-1849.

            "Dr. I. Balta donosi čitav niz novih činjenica, koje su nepoznate ili manje poznate, što predstavlja značajan doprinos razumijevanju stanja u zbivanjima 1848.-1849. u Virovitičkoj županiji. Pomalo je čudno što nije naglasio otpadništvo Virovitičke županije u odnosu na Hrvatski sabor i bana J. Jelačića i otvorenu suradnju s Ugarskom sve do njezinog sloma."

            U diskusiji je naglašeno da je upravo taj dio koji nedostaje ključan za razumijevanje položaja Virovitičke županije u vrijeme revolucije.

 

            - 14. Srednjovjekovni Ilok u topografiji i heraldičko-toponomastičkoj analizi (grba i imena) s posebnim osvrtom na prikaze iz XIX. i početkom XX. stoljeća.

U diskusiji je postavljeno pitanje, kako se može o srednjovjekovnom Iloku raspravljati na temelju prikaza XIX. i XX. stoljeća?

 

            U diskusiji se također raspravljalo o knjigama I. Balte koje nisu spomenute u izvještaju, a bile su predmet objavljenih kritika dr. sc. Stanka Andrića, prof. dr. sc. Nevena Budaka, doc. dr. sc. Ivice Prlendera i doc. dr. sc. Mirjane Matijević-Sokol. Istaknuto je da je nedopustivo da se takve knjige, neznanstvene i prepune ne samo faktografskih grešaka, nego i potpunih besmislica, objave kao udžbenici jednog našeg sveučilišta, te da po njima uče studenti.

 

            O tim udžbenicima i nastavi povjerenstvo je u izvještaju napisalo sljedeće:

            "Dr. I. Balta izvodi nastavu na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, predmet Hrvatska povijest 19. stoljeća, a povremeno je držao predavanja iz pomoćnih povijesnih znanosti te još nekoliko kolegija".

            "Hvale je vrijedno autorovo nastojanje da udžbenicima i priručnicima olakša studij povijesti na spomenutom fakultetu. Istodobno je nedopustivo da se otisnu udžbenici/priručnici s brojnim propustima koji umanjuju njihovu vrijednost."

 

U diskusiji se iznijelo mišljenje da dr. sc. Ivan Balta izvodi studij neodgovorno i neprofesionalno, da njegov rad nije znanstven i da nanosi štetu historiografiji uopće, a napose studentima studija u Osijeku.

            Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom glasova prisutnih članova (od 56 glasača,  45 "protiv", 3 "za" i  8 "nevažeća") glasalo kao u izreci odluke

 

 Fakultetsko vijeće donosi z a k l j u č a k:

Izvještaji stručnih povjerenstava prije upućivanja na Matično povjerenstvo i Fakultetsko vijeće trebaju se razmotriti na sjednicama vijeća odsjeka.

Fakultetsko vijeće razmatrat će samo one izvještaje stručnih povjerenstava koji će biti razmotreni na sjednici vijeća odsjeka i na kojima će biti naznačen datum sjednice na kojoj je izvještaj prihvaćen.

 

Ad 10.

- da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 56 glasača, 50 "za", 2"nevažeća" i 4 "protiv") donijelo sljedeću

o d l u k u

 

Daje se pozitivno mišljenje za izbor  dr.sc. Šime Pilića u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, za predmet Sociologija odgoja i obrazovanja, na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu.

 

Ad 11.

- da je Fakultetsko vijeće tajnim izjašnjavanjem većinom prisutnih članova (od 56 glasača, 44 "za", 3 "nevažeća" i 9 "protiv") donijelo sljedeću

o d l u k u

 

Daje se pozitivno mišljenje za izbor  dr.sc. Stjepana Oreškovića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, za predmet Medicinska sociologija, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

 

            U narednim točkama dnevnog reda Fakultetsko vijeće je javnim izjašnjavanjem o svakoj pojedinačno, jednoglasno donijelo sljedeće

 

o d l u k e

 

Ad 12.

Prihvaća se izvještaj o radu Domagoja Tončinića, znanstvenog novaka, na projektu Rimski vojni logori u Hrvatskoj – Tilurij (br. 0130460) na Odsjeku za arheologiju (voditeljica projekta prof. dr. sc. Mirjana Sanader).

 

Ad 13. 

Prihvaća se izvještaj o radu Jelene Jesenković, znanstvene novakinje na projektu Govorna stilistika u pjesničkoj i javnoj komunikaciji (br. 130402) u Odsjeku za fonetiku  (voditelj projekta prof. dr. sc. Branko Vuletić).

 

Ad 14.

Prihvaća se izvještaj o radu Tomislava Bogdana znanstvenog novaka na projektu Književna antropologija (br. 130453) u Odsjeku za kroatistiku, za akad. god. 2002/2003. (voditeljica projekta prof. dr. sc. Dunja Fališevac).      

 

Ad 15.

Prihvaća se izvještaj o radu Ide Ograjšek, znanstvene novakinje na projektu Utjecaj ideologije H(PR)SS na hrvatski narod 1904.-1914. (br. 130769) u Zavodu za hrvatsku povijest na Odsjeku za povijest (voditeljica projekta prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan).          

 

Ad 16.

              Prihvaća se izvještaj o radu Ane Butković, znanstvene novakinje na projektu Informacijska analiza perceptivnih i osjetnih kanala (br. 130725) u Odsjeku za psihologiju (voditelj projekta dr. sc. Denis Bratko, doc.).

                                                                                                         

Ad 17.

              Prihvaća se izvještaj o radu Ivane Hromatko, znanstvene novakinje na projektu Stres i socijalna reintegracija (br. 130703) u Odsjeku za psihologiju (voditeljica projekta prof. dr. sc. Meri Tadinac Babić).           

 

Ad 18.

Prihvaća se izvještaj o radu Bože Bekavca znanstvenog novaka na projektu Razvitak hrvatskih jezičnih resursa (br. 0130418) u Zavodu za lingvistiku (voditelj projekta dr. sc. Marko Tadić, doc.).

 

Ad 19.  

Prihvaća se izvještaj o radu mr. sc. Jasmine Vojvodić znanstvene novakinje na projektu Povijest ruske književnosti 20. st. (br. 130502) u Odsjeku za slavenske jezike i književnosti (voditeljica projekta  prof. dr. Magdalena Medarić).

 

Ad 20.

Odobrava se mr. sc. Lovorki Zergollern Miletić stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaća se tema pod naslovom Kategorija određenosti i neodređenosti u engleskom i hrvatskom jeziku,  mentor dr. sc. Damir Kalogjera, red. prof. u miru.     

 

Ad 21.

Odobrava se mr. sc. Ivi Niemčić stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaća se tema pod naslovom Ples i rod, mentor: dr. sc. Tvrtko Zebec, znanstv. savjetnik (Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu).

 

Ad 22.

Odobrava se mr. sc. Zvonimiru Jakoboviću stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaća se tema pod naslovom 'Razvoj hrvatskoga tehničkoga i prirodoznanstvenog nazivlja, mentor dr. sc. Damir Boras, izv.prof.

 

Ad 23.

Odobrava se mr. sc. Mariji Putica stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaća se tema pod naslovom Dizajniranje alata za učenje na WWW i pretraživanje informacija, mentor dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red.prof.         

 

Ad 24.

Odobrava se mr.sc. Željku Holjevcu stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaća se tema pod naslovom Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.-1873.  

 

Ad 25.

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva o promjeni naslova doktorskog rada mr.sc. Davora Kovačića na temelju zahtjeva Senata Sveučilišta u Zagrebu, umjesto Sustav policije u NDH novi naslov je Razvoj i djelovanje policijsko-sigurnosnog sustava NDH od 1941.-1945. godine.

 

Ad 26.  

            Javnim izjašnjavanjem o izvještaju stručnog povjerenstava i izdvojenom mišljenju člana stručnog povjerenstva dr. sc. N. Stančića o promjeni naslova doktorskog rada mr. sc. Nikice Barića na temelju zahtjeva Senata Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće većinom prisutnih članova (od 56 glasača 1 glas "protiv") donosi

 

z a k l j u č a k

 

Senat Sveučilišta u Zagrebu je dužan dostaviti pismeno stručno objašnjenje zahtjeva za promjenom naslova doktorskog rada  mr. sc. Nikice Barića u »Republika Srpska Krajina« na području Republike Hrvatske 1990.-1991.-1995. (secesija, glavne značajke i slom).

Fakultetsko vijeće podržava izdvojeno mišljenje prof. dr. sc. N. Stančića te ga upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

           

            U raspravi su iznijeta mišljenja koja su uzeta u obzir pri donošenju zaključka:

            - Senat je tri puta odbio prijedlog stručnog povjerenstva s naslovom teme doktorskog rada mr. sc. N. Barića i bez ikakvog obrazloženja zahtijevao da se naslov preoblikuje,

- Fakultetsko vijeće bi trebalo zauzeti stav s obzirom da je već imalo nekoliko zahtjeva za promjenu naslova,

- Filozofski fakultet u Zagrebu je matičan u znanstvenim područjima, poljima i granama kojima se bavi i zbog toga bi Senat trebao uvažiti mišljenje stručnih povjerenstava i Fakultetskog vijeća s obzirom da su članovi Senata iz sasvim drugih znanstvenih područja i polja,

- Odsjek za povijest uputit će Senatu stručno obrazloženje zbog čega se navodnici ne stavljaju uz imena koja su vezana uz povijesne pojave.

 

             - izdvojeno mišljenje prof. dr. sc. N. Stančića člana stručnog povjerenstva

"Prijedlog Senata ne prihvaćam ni iz načelnih razloga. Prihvatiti stavljanje imena povijesnih političkih tvorevina pod navodnike otvorilo bi raspravu o tome koje bi sve nazive iz hrvatske i svjetske povijesti trebalo u historiografskim radovima stavljati među navodnike. Takvu raspravu smatram znanstveno neplodnom, a također  nepotrebnom s obzirom na današnji društveni kontekst historiografije, jer vjerujem da je Hrvatska danas dovoljno zrela i samosvjesna nacija da se ne mora bojati vlastite prošlosti, što je pokazao i Senat kada na zadnjoj sjednici, odobravajući temu disertacije s područja povijesne znanosti u vezi s Nezavisnom Državom Hrvatskom, nije ni pomislio na to da obnovi nekadašnji dugogodišnji postulat prema kojem se u historiografiji moralo pisati tzv. NDH.

            Zbog toga predlažem Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta u Zagrebu da od Senata Sveučilišta u Zagrebu zatraži pismeno objašnjenje svog zahtjeva, a da dotle mr. sc. Nikici Bariću, kako ne bi bio nepotrebno i bez svoje krivnje oštećen, odobri temu doktorske disertacije pod naslovom ”Republika Srpska Krajina na području Republike Hrvatske 1990.-1991.-1995. (secesija, glavne značajke i slom)”."

           

Ad 27.

               Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje doktorski rad mr. sc. Nataše Šimić pod naslovom Neke psihofiziološke reakcije na ispitni stres.

           

Ad 27.1.

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje doktorski rad mr. sc. Andreja Čebotareva pod naslovom Vlasi Vojne krajine u 16. i 17. stoljeću.

 


Ad 28.

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Zorana Wiwegha pod naslovom Jugoistočna nekropola Siscije.        

 

Ad 29.

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Irene Horvatić Čajko, pod naslovom Subjektivno motiviran simultani bilingvizam: Dvojezično odrastanje u prirodnom jednojezičnom okruženju.

 

Ad 30.

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Marka Špikića pod naslovom Predstavljanje starina u spisima talijanskog humanizma prve polovice 15. stoljeća.                

 

Ad 31.

              Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje specijalistički rad Francisca Joséa Lerie Dulčića pod naslovom Emocionalna inteligencija i opći kognitivni status adolescenata.            

 

Ad 32. 

Prihvaća se izvještaj stručnog povjerenstva i pozitivno ocjenjuje magistarski rad Helene Pavletić pod naslovom Metaforizacija u terminologiji.

 

            U narednim točkama dnevnog reda Fakultetsko vijeće je javnim izjašnjavanjem o svakoj pojedinačno, jednoglasno donijelo sljedeće

o d l u k e

 

Ad 33.

Prihvaća se sinopsis Mirte Kos pod naslovom Uloga lika zaposlene žene u dramskoj radnji suvremenoga američkog igranog filma (od kraja 1980-tih do danas), mentor prof.dr.sc. Hrvoje Turković.                    

 

Ad 34.

Prihvaća se sinopsis Nataše Jakšić pod naslovom Pojave, oblici i funkcije teme seksualnosti u kulturi ruskog postmodernizma, mentor prof.dr.sc. Dubravka Oraić-Tolić.

 

Ad 35.

Prihvaća se sinopsis Alena Tafre pod naslovom Kulturni pesimizam u tradiciji filozofije povijesti, mentor prof.dr.sc. Lino Veljak.           

 

Ad 36.

Prihvaća se sinopsis Predraga Režana pod naslovom Svjetska etika - put prema konsenzusu među religijama i etičkim sustavima, mentor prof.dr.sc. Ante Čović.

 

Ad 37.

Prihvaća se sinopsis Marije Šimoković pod naslovom Etički aspekti medicinski potpomognute prokreacije, mentor prof.dr.sc. Ante Čović.

 

Ad 38.

Prihvaća se sinopsis Marijana Franjčića pod naslovom Razvoj religijskog identiteta promjenama u nastavi vjerskog odgoja, mentor prof.dr.sc. Antun Mijatović.

 

Ad 39.

Prihvaća se sinopsis Esmeralde Sunko pod naslovom Stavovi studenata učiteljskih i nastavničkih studija o odgoju za pluralno društvo, mentor prof.dr.sc. Vladimir Jurić.         

 

Ad 40.

Prihvaća se sinopsis Jasmine Vrkić Dimić pod naslovom Slobodno vrijeme studenata - organizacija, sadržaji i provođenje, mentor prof.dr.sc. Vlatko Previšić.         

 

Ad 41.

Prihvaća se sinopsis Smiljane Zrilić pod naslovom Povezanost odgojnih postupaka roditelja i školskog neuspjeha, mentor prof. dr.sc. Vlatko Previšić.

 

Ad 42.

Odobrava se Kristini Silaj promjena teme magistarskog rada pod naslovom "Usporedba hrvatskih dječjih časopisa s engleskima u drugoj polovici 20. st." u novu temu Hrvatski dječji časopisi u razdoblju od 1990.-2003. godine, mentor prof. dr.sc. Dubravka Težak.

 

Ad 43.

Prihvaća se sinopsis Borke Lekaj Lubina pod naslovom Problem nejednakosti spolova na tržištu rada SAD-a od 1940.-2000., mentor prof.dr.sc. Vojmir Franičević.           

 

Ad 44.

Prihvaća se prijedlog Vijeća Poslijediplomskog znanstvenog studija kroatistike i  izabire se prof.dr.sc. Stipe Botica za mentora Tei-Terezi Vidović za izradu magistarskog rada pod naslovom "Utjecaj hrvatske usmene književnosti na književno stvaralaštvo Petra Gudelja".

 

Ad 45.

Prihvaća se prijedlog Vijeća Poslijediplomskog znanstvenog studija lingvistike i odobrava se Aniti Pavić Pintarić pisanje magistarskog rada na njemačkom jeziku, pod naslovom "Wortbildungsmuster seit der althochdeutschen bis zur neuhochdeutschen Zeit" (mentor prof.dr.sc. Stanko Žepić).

 

Ad 46.

Prihvaća se prijedlog Vijeća Poslijediplomskog studija psihologije i izabire se doc. dr. sc. Gordana Kuterovac-Jagodić za novog mentora pri izradi magistarskog rada Nataše Kosanović.

 

Ad 47. 

Prihvaća se prijedlog Vijeća Poslijediplomskog znanstvenog studija hrvatske povijesti i izabire se dr. sc. Stanislav Tuksar, red.prof. Muzičke akademije u Zagrebu za koomentora pri izradi magistarskog rada Ivane Pauli Gortan Carlin pod naslovom "Glazbeni život Poreča i okolice 1880.-1918." (mentor prof. dr. sc. Nikša Stančić).

Ad 48.

Prihvaća se prijedlog Vijeća Poslijediplomskog studija psihologije i izabire se dr. sc. Gordana Kuterovac-Jagodić, doc. zamjenicom voditelja Poslijediplomskih studija psihologije.

Ad 49.

Prihvaća se prijedlog Vijeća Poslijediplomskog studija psihologije i izabire se dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, izv. prof. voditeljicom poslijediplomskog specijalističkog studija iz školske i predškolske psihologije.

 

Ad 50.

Prihvaća se prijedlog Vijeća Poslijediplomskog studija književnosti i izabire se dr. sc. Milivoj Solar za voditelja studija, doc. dr.sc. Dean Duda za voditelja kulturološkog usmjerenja i prof. dr.sc. Boris Senker za voditelja teatrološkog usmjerenja od ak.god. 2003/2004.

 

Ad 51.  

Prihvaća se prijedlog Vijeća Poslijediplomskog studija psihologije i odobrava se raspis natječaja za upis na poslijediplomski jednogodišnji doktorski studij, u akademskoj godini 2003/2004.

 

Ad 52.

Prihvaća se prijedlog Vijeća Poslijediplomskog znanstvenog studija sociologije i odobrava se Sunčici Bartoluci i Ruži Gale naknadni upis u I. sem. u akad. god. 2002/2003.

 

Ad 53.

Diploma Natalije Salijević rođ. Jurkevič, stečena na Državnom pedagoškom fakultetu stranih jezika u Minsku, Republika Bjelorusija, priznat će se kao potpuno istovrijedna sveučilišnoj diplomi Profesora engleskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod uvjetom polaganja dopunskog ispita iz hrvatskog jezika.

 

Ad 54.

Diploma Dejane Nikitović, o stečenom stručnom nazivu Diplomirani arheolog na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija i Crna Gora, priznat će se kao potpuno istovrijedna sveučilišnoj diplomi Diplomiranog arheologa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pod uvjetom polaganja sljedećih dopunskih ispita:

- Antička provincijalna arheologija (u dijelu koji se odnosi na teritorij Republike Hrvatske),

- Srednjovjekovna nacionalna arheologija.

 

Ad 55.  

Diploma Pavla Gregorića, o stečenom akademskom stupnju "Doctor of Philosophy" na University of Oxford, Velika Britanija, potpuno je istovrijedna sveučilišnoj diplomi Doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje: filozofija u Republici Hrvatskoj.

 

Ad 56.

Studij Stranih jezika i književnosti, smjer povijesno-kulturni, koji je Tea Tenčić  upisala u ak.god. 1994./95. na Universitŕ degli studi u Trstu, Republika Italija, istovrijedan je upisu I. godine dvopredmetnog dodiplomskog studija Njemačkog jezika i književnosti i Hrvatskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u akademskoj godini 2003./2004.

 

Ad 57.

Diploma Zvonimira Radana, "Magister Artium" stečena na Fakultetu za filologiju Ruhrskog Sveučilišta u Bochumu, SR Njemačka, potpuno je istovrijedna sveučilišnoj diplomi Profesora njemačkog jezika i književnosti i sociologije u Republici Hrvatskoj.

 

Ad 58.

            Diploma Helene Strugar, "Master of Arts in Central European History" stečena na Central European University (CEU) u Budimpešti, NR Mađarska, priznat će se potpuno je istovrijedna sveučilišnoj diplomi Magistra znanosti, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod uvjetom dorade magistarskog rada u smislu proširenja i produbljenja istraživanja obavljenog u postojećem radu.

 

Ad 59.

Diploma Maurizia Zennara, o stečenom stručnom nazivu "Dottore in Storia" na Universitŕ Degli Studi u Trstu, Republika Italija, priznat će se kao potpuno istovrijedna sveučilišnoj diplomi Profesora povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod uvjetom polaganja sljedećih dopunskih ispita: Hrvatska povijest u ranom srednjem vijeku, Hrvatska povijest u razvijenom srednjem vijeku, Hrvatska povijest u ranom novom vijeku, Hrvatska povijest u 19. stoljeću, Hrvatska povijest u 20. stoljeću.

 

Ad 60.

Diploma Andreje Bratinšćak-Baranašić, o stečenom akademskom stupnju "Master of Arts" na Western Michigan University u Kalamazoo, Michigan, SAD, priznat će se kao potpuno istovrijedna sveučilišnoj diplomi Magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje: psihologija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod uvjetom:

1. Polaganja dopunskih ispita: Statistika u psihologiji, Biološka psihologija I i II, Psihologijski praktiukum II i IV, Psihometrija, Učenje mišljenje i inteligencija i Razvojna psihologija I, određenih odlukom Fakultetskog vijeća, broj: 04-5-50/1999 od 16. lipnja 2000., koji čine znatnu razliku za priznavanje diplome "Bachelor of Science", stečene na istom sveučilištu;

2. Polaganja dopunskih ispita: Psihologijska metodologija, Odabrana poglavlja iz psihologijske metodologije i Psihometrijska teorija i metode, koji čine znatnu razliku u Poslijediplomskom znanstvenom studiju psihologije;

3. Izrade znanstvenog magistarskog rada.

 


Ad 61.

Studij psihologije koji je Jasmina Brekalo  upisala u ak.god. 2002./2003. na Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities u Budimpešti, Republika Mađarska, istovrijedan je upisu I. godine jednopredmetnog dodiplomskog studija psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u akademskoj godini 2003./2004.

 

Ad 62.

Diploma Orsolye Žagar Szentesi, o stečenom doktorskom (PhD) stupnju na Eötvös Loránd University u Budimpešti, Republika Mađarska, potpuno je istovrijedna sveučilišnoj diplomi Doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje jezikoslovlje u Republici Hrvatskoj.

 

Ad 63.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u nastavno zvanje za znanstveno područje humanističke znanosti, polje jezikoslovlje, za predmet Engleski jezik, na Visokoj pomorskoj školi u Splitu (Pristupnica: Adelija Čulić Viskota)

1. dr. sc. Višnja Josipović  Smojver, izv.prof.

2. dr. sc. Damir Kalogjera, red. prof. u miru

3. dr.sc. Milena Žic Fuchs, izv. prof.

 

Ad 64.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u nastavno zvanje predavača za  znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika, za predmet Engleski jezik, na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji (Pristupnica: Alenka Mikulec)

1.mr.sc.Lovorka Zergollern Miletić, viši lektor

2. mr.sc. Vesna Beli, viši lektor

3. mr. sc. Marija Marušić, viši lektor

 

Ad 65.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika, za predmet Engleski jezik na  Visokoj školi za glazbenu umjetnost Ino Mirković s pravom javnosti, Lovran  (Pristupnica: Ester Vidović)

1.mr.sc.Nataša Pavlović, viši lektor,

2.mr.sc. Jasenka Šafran, viši lektor

3. mr.sc. Jasna Bilinić Zubak,viši lektor

 

Ad 66.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača, višeg predavača ili profesora visoke škole za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za predmet Engleski jezik, na Učiteljskoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu

(Pristupnica: Ivana Cindrić)

1. dr.sc. Jelena Mihaljević Djigunović, red. prof.

2. mr.sc. Jasna Bilinić Zubak, viši lektor

3. mr.sc. Vera Andrassy, viši lektor.

 

Ad 67.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika na Sveučilištu u Splitu (Pristupnik: dr.sc. Damir Ćavar)

1. dr. sc. Dunja Jutronić, red. prof. na Sveučilištu u Splitu

2. dr. sc. Vladimir Ivir, red. prof.

3. dr. sc. Damir Kalogjera, red. prof. u miru.

 

Ad 68.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

(pristupnica: dr. sc. Vjera Bonifačić)

1. dr. sc. Vitomir Belaj, red. prof.

2. dr. sc. Ante Vladislavić, izv. prof. (Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu)

3. dr. sc. Tihana Petrović, docent.

 

Ad 69.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, za predmete: Uvod u statistiku i informatiku na sveučilišnom studiju kriminalistike, Uvod u računalni kriminalitet na stručnom studiju kriminalistike, na Policijskoj akademiji – Visoka policijska škola u Zagrebu (Pristupnik: dr. sc. Miroslav Bača)

 1. dr. sc. Vladimir Mateljan, izv. prof.

 2. dr. sc. Damir Boras, izv. prof.

 3. dr. sc. Zvonimir Dujmović, doc. (Visoka policijska škola u Zagrebu)

 

Ad 70.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti, na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu (Pristupnica: dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić)

  1. dr. sc. Vladimir Mateljan, izv. prof.

  2. dr. sc. Vladimir Šimović, doc. (Učiteljska akademija u Zagrebu)

  3. dr. sc. Damir Boras, izv. prof.

 

Ad 71. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora  za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, na Učiteljskoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (pristupnice: dr. sc. Milica Mihaljević i dr. sc. Marija Znika)

1. dr. sc. Marko Samardžija, red. prof.

2. dr. sc. Josip Silić, red. prof.

3. dr. sc. Ivan Sović, red. prof., Učiteljska akademija Zagreb.

 

Ad 72.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, grana sustavna pedagogija, za predmet Školska pedagogija, na Sveučilištu u Zadru (za dr. sc. Anđelka Mrkonjića, izv. prof.)

1.      dr. sc. Dubravka Maleš, red. prof.

2.      dr. sc. Vladimir Jurić, red. prof.

3.      dr. sc. Ana Sekulić – Majurec, red. prof.

 

Ad 73.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, za predmet Specijalna pedagogija, na Sveučilištu u Zadruc - Odjel za pedagogiju (za dr. Zoru Itković, izv. prof.)

1.      dr. sc. Ana Sekulić – Majurec, red. prof.

2.      dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.

3.      dr. sc. Arjana Miljak, red. prof.

 

Ad 74.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, za Metodiku praktične nastave laboratorijskih vježbi, na Odsjeku za pedagošku, psihološku i didaktičku izobrazbu predmetnih nastavnika, na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu (za dr. sc. Dušana Petričevića, doc.)

1. dr.sc. Nikša Nikola Šoljan, red.prof.

2. dr.sc. Vlatko Previšić, red. prof.

3. dr. sc. Antun Mijatović, izv. prof.

 

Ad 75.  

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za kolegij Francuski jezik, na Visokoj školi za glazbenu umjetnost Ino Mirković u Lovranu (Pristupnica: Jadranka Metzger Šober)

1. mr.sc. Darja Damić-Bohač, viši lektor

2. dr.sc. Yvonne Vrhovac, red.prof.

3. dr.sc. Nataša Desnica-Žerjavić, viši lektor.

 

Ad 76.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, za predmet Sociologija, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (pristupnici: dr.sc. Nenad Fanuko,  mr.sc. Edita Petronijević)

1.dr.sc. Ognjen Čaldarović, red. prof.

2.dr.sc. Ozren Žunec, red. prof.

3.dr.sc. Nenad Smokrović, izv. prof. (Filozofski fakultet u Rijeci).

 

Ad 77. Skida se točka s dnevnog reda

Promjena člana stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Konstance Korenčić Kampl za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta do redovitog profesora, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana Posebne sociologije, za predmete Sociologija poljoprivrede i Sociologija veterinarstva na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, umjesto trećeg člana dr.sc. Vesne Vučevac Bajt, red. prof., predlaže se dr.sc. Ivan Cifrić, red. prof. 

Stručno povjerenstvo u novom sastavu:

1. dr. sc. Stipe Šuvar, red. prof.

2. dr. sc. Vjeran Katunarić, red. prof.

3. dr.sc. Ivan Cifrić, red. prof.

 

Ad 78.

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u nastavno zvanje predavača, višeg predavača ili profesora visoke škole za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za predmet Talijanski jezik, na Visokoj školi za glazbenu umjetnost s pravom javnosti u Lovranu (Pristupnik: Fabio Stemberga)

1.mr. sc. Iva Grgić, viši lektor

2.mr. sc. Vesna Deželjin, viši lektor

3.mr. sc. Anadea Čupić, viši lektor

 

Ad 79.

Imenuje se stručno povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Silvia Braice za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje teme pod naslovom Temeljni doprinos Nikole Arsenovića hrvatskoj etnologiji na početku globalizacijskih procesa 19. stoljeća

1. dr. sc. Tomo Vinšćak, docent

2. dr. sc. Vitomir Belaj, red. prof.

3. dr. sc. Zorica Vitez, znanstv. savjet. (Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu)

 

Ad 80.

Imenuje se stručno povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Brigite Bosnar Valković za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje teme pod naslovom Anglicizmi u njemačkom jeziku hotelijerstva i turizma

1. dr. sc. Vesna Muhvić Dimanovski, znan. surad.

2. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof.

3. dr. sc. Velimir Piškorec, doc.

 

Ad 81.

Imenuje se stručno povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Renate Čepić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskih studija i odobrenje teme pod naslovom Obrazovanje stručnih suradnika u učećim andragoškim organizacijama. Mentor dr. sc. Nikša Nikola Šoljan, red. prof.

1.      dr.sc. Nikša Nikola Šoljan, red. prof.

2.      dr.sc. Vlatko Previšić, red. prof.

3.      dr.sc. Ana Sekulić – Majurec, red. prof.

 

Ad 82.

Imenuje se stručno povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Radovana Vrane pod naslovom Utjecaj mrežnih izvora informacija na razvoj znanstvene komunikacije u društvenim znanostima u Hrvatskoj

1. dr. sc. Damir Boras, izv. prof.

2. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, red. prof. (Pedagoški fakultet u Osijeku)

3. dr. sc. Danijela Živković, doc.

 

Ad 83.

Imenuje se stručno povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Đure Blažeka pod naslovom Govori Međimurja

1. dr. sc. Mira Menac Mihalić, doc.

2. dr. sc. Mijo Lončarić, znanst. savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

3. dr. sc. Anđela  Frančić, doc.

 

Ad 84.

Imenuje se stručno povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Jadranke Neralić pod naslovom  Rimska Kurija i crkvene nadarbine u Dalmaciji tijekom 15. stoljeća

1.dr.sc. Zdenka Janeković Roemer, docent

2.dr.sc. Ivica Prlender, docent

3.dr.sc. Franjo Šanjek, red.prof., Katoličko bogoslovni fakultet, Zagreb

 

Ad 85.

Imenuje se stručno povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Damira Matanovića pod naslovom Vojni  komunitet Brod na Savi. Društvena i ekonomska struktura vojnokrajiškog grada 1753.-1848.

1. dr.sc. Nenad Moačanin, red.prof.

2. dr.sc. Filip Potrebica, red.prof.

3. dr.sc. Milan Kruhek, znan.savjetnik, Hrvatski institut za povijest, Opatička 10

4. dr.sc. Mira Kolar, red.prof. (rezervni član)

 

Ad 86.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Lie Dragojević pod naslovom Analiza pomorske terminologije u romanu «Moby Dick».

1. dr.sc. Damir Kalogjera, red. prof. u miru

2. dr.sc. Boris Prichard, red. prof. Pomorski fakultet u Rijeci

3. dr. sc. Sonja Bašić, red. prof. u miru

 

Ad 87.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Ive Martinića pod naslovom Preventivna diplomacija i preventivna obrana, teorija i praksa SAD-a te mogućnosti za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske

1. dr. sc. Vlatko Cvrtilo, docent, Fakultet Političkih znanosti

2. dr. sc.  Ozren Žunec, red. prof.

3. dr. sc. Ognjen Čaldarović, red. prof.

4.    dr.sc. Sonja Bašić, red. prof. u miru (rezervni član povjerenstva).

 

Ad 88.

Imenuje se prof. dr. sc. Nadežde Čačinovič kao rezervnog člana stručnog povjerenstva za obranu magistarske radnje Hrvoja Križevana, pod naslovom Autentičnost i solidarnost u modernom društvu

1. dr.sc. Lino Veljak, red.prof.

2. dr.sc. Gvozden Flego, izv.prof.

3. dr.sc. Elvio Baccarini, doc. Filozofski fakultet u Rijeci

 

Ad 89.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Kristine Vučković pod naslovom Padežne gramatike – razumijevanje hrvatskog jezika

1. dr. sc. M. Mihaljević, (Staroslavenski institut, Zagreb)

2. dr. sc. Zdravko Dovedan, izv. prof.

3. dr. sc. Marko Tadić, doc.

 

Ad 90.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Nives Mikelić pod naslovom Metode i pravila oblikovanja multimedijske poruke i njen utjecaj na zapamćivanje i razumijevanje sadržaja

 1. dr. sc. Damir Boras, izv. prof.

 2. dr. sc. Miroslav Tuđman, red. prof.

 3. dr. sc. Damir Kalpić, red. prof. s Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu.

 

Ad 91.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Vlaste Maljković pod naslovom Metapodaci i metapretraživanja s osvrtom na Dablinsku jezgru (Dublin Core)

1. dr. sc. Jelka Petrak, doc. (Središnja medicinska knjižnica)

2. dr. sc. Aleksandra Horvat, izv. prof.

3. dr. sc. Daniela Živković, doc.

 

Ad 92.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Dinke Pasini pod naslovom Funkcije eufemizma u hrvatskome leksiku.

1.  dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof.

2.  dr. sc. Marko samardžija, red. prof.

3.  dr. sc. Vlasta Rišner, doc. (Pedagoški fakultet u Osijeku).

 

 

Ad 93.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Irene Galić pod naslovom Bibliotheca Ragusina Serafina Marije Crijevića i tradicija dubrovačke latinističke biografije

1. dr. sc. Pavle Knezović, viši znan. sur., Hrvatski institut za povijest, Zagreb

2. dr. sc. Darko Novaković, red.prof.

3. dr. sc. Dunja Fališevac, red.prof.

 

Ad 94.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Tee Perinčić pod naslovom Rabska biskupija u vizitaciji Augustina Valiera 1579.godine

1.dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, docent

2.dr.sc. Drago Roksandić, red.prof.

3.dr.sc. Miroslav Bertoša, red.prof. Pedagoški fakultet, Pula

 

Ad 95.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Vladimira Kalšana  pod naslovom Međimurje 1941.-1945.

1.dr.sc. Ivo Goldstein, red.prof.

2. dr. sc. Mira Kolar, red.prof.

3. dr. sc. Narcisa Lengel Krizman, viši znan. suradnik.

 

Ad 96.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Jasenke Gudelj pod naslovom Ambijenti plemićke kulture u Istri: građevine obitelji Scampicchio

1.  dr. sc. Igor Fisković, red. prof.

2.  dr. sc. Nada Grujić, red. prof.

3.  dr. sc. Drago Roksandić, red. prof.

4.  dr. sc. Nina Kudiš, docent Filozofskog fakulteta u Rijeci

5.  dr. sc. Milan Pelc, docent Instituta za povijest umjetnosti

 

Ad 97.

              Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Irene Čorko pod naslovom Utjecaj nagrađivanja na kreativni učinak.

1. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, izv. prof.

2. dr. sc. Vladimir Kolesarić, red. prof.

3. dr. sc. Ivan Koren, doc. u miru.

 

Ad 98.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada Željka Oštarića pod naslovom Durkheimova teorija totemizma.

1. dr. sc. Ivan Cifrić, red. prof.

2. dr.sc. Nikola Skledar, red. prof. (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

3. dr. sc. Esad Ćimić, prof. emeritus (Filozofski fakultet u Zadru).

 

 

            Odobrava se raspis natječaja i imenuje se stručno povjerenstvo za izbor:

 

Ad 99.

- u nastavno zvanje lektora za znanstveno područje humanističkih  znanosti,  polje jezikoslovlje, na Katedri za engleski jezik  u Odsjeku za anglistiku.

1. mr. sc.Nataša Pavlović, viši lektor

2. dr. sc. Milena Žic Fuchs, izv. prof.

3. dr. sc. Damir Kalogjera, red.prof. u miru.

 

Ad 100.

- u nastavno zvanje lektora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, na Katedri za engleski jezik u Odsjeku za anglistiku

1. Jasenka Šafran, viši lektor

2. dr. sc. Milena Žic Fuchs, izv. prof.

3. dr. sc. Damir Kalogjera, red.prof. u miru.

 

Ad 101.

- u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti znanstveno, polje arheologija, za predmet Klasična arheologija na Katedri za klasičnu arheologiju u Odsjeku za arheologiju

1. dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.

2. dr. sc. Petar Selem, red. prof.

3. dr. sc. Marin Zaninović, red. prof. u miru

 

Ad 102.

- u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje arheologija, za predmete Arheometrija i Metodologija na Katedri za metodologiju i arheometriju u Odsjeku za arheologiju

1. dr. sc. Marin Zaninović, red. prof. u miru

2. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, red. prof.

3. dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.

 

Ad 103.

- u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofije,  za predmet Metodika nastave filozofije u Odsjeku za filozofiju

1.dr. sc. Žarko Puhovski, red. prof.

2.dr. sc. Boris Kalin, red. prof. u miru

3.dr. sc. Lino Veljak, red. prof.

 

Ad 104.

- u suradničko zvanje višeg asistenta, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofije, na Katedri za povijest filozofije u Odsjeku za filozofiju

1.dr.sc. Branko Despot, red.prof.

2.dr.sc. Hotimir Burger, red.prof.

3.dr.sc. Damir Barbarić, savjetnik u Institutu za filozofiju

 


Ad 105.

- u suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje znanost o književnosti, grana germanistika na Katedri za njemačku književnost Odsjeka za germanistiku

1. dr. sc. Marijan Bobinac, red. prof.

2. dr. sc. Viktor Žmegač, prof. emeritus

3. dr. sc. Dragutin Horvat, izv. prof.

 

Ad 106. 

- u suradničko zvanje višeg asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje znanost o književnosti, grana komparativna povijest hrvatske književnosti na Katedri za komparativno proučavanje hrvatske književnosti u  Odsjeku za komparativnu književnost.  

1.      dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof. 

2.      dr.sc. Milivoj Solar, red.prof.

3.      dr.sc. Dean  Duda, doc.

           

Ad 107.

- u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističke znanosti, polje znanost o književnosti na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku

1.      dr. sc. Dunja Fališevac, red. prof.

2.      akademik Josip Bratulić

3.      akademkinja Maja Bošković Stulli, znanstvena savjetnica u mirovini.

 

Ad 108.

- u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti polje odgojne znanosti, na Katedri za sistematsku pedagogiju u Odsjeku za pedagogiju

1.dr.sc. Vlatko Previšić, red.prof.

2. dr.sc. Vladimir Jurić, red. prof.

3. dr.sc. Vladimir Rosić, red prof. (Filozofski fakultet u Rijeci).

 

Ad 109.

- u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, na Katedri za sistematsku pedagogiju u Odsjeku za pedagogiju

1. dr. sc. Nikša Nikola Šoljan, red. prof.

2. dr. sc. Vladimir Jurić, red. prof.

3. dr. sc. Vladimir Rosić, red. prof. (Filozofski fakultet u Rijeci).

 

Ad 110.

- u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, na Katedri za sistematsku pedagogiju (za pedagoško - didaktičku izobrazbu) u Odsjeku za pedagogiju

1.      dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.

2.      dr. sc. Vedrana Spajić – Vrkaš, red. prof.

3.      dr. sc Vladimir Rosić, red. prof. (Filozofski Fakultet u Rijeci).

 

Ad 111.

- u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana opća povijest na Katedri za povijest Srednje i Jugoistočne Europe, za predmet Povijest Srednje i Jugoistočne Europe u 20.stoljeću na Odsjeku za povijest

1. dr.sc. Petar Korunić, red.prof.

2. dr.sc. Ivo Goldstein, red.prof.

3. dr.sc. Jakov Gelo,red.prof., Ekonomski fakultet, Zagreb.

 

Ad 112.

- u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana nacionalna povijest na Katedri za hrvatsku povijest, za predmet Hrvatska povijest u 20. stoljeću

1. dr.sc. Mira Kolar, red.prof.

2. dr.sc. Ivo Goldstein, red.prof.

3. dr.sc. Petar Strčić, red.prof., Arhiv HAZU

 

Ad 113.

- u nastavno zvanje  predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana opća povijest, na Katedri za metodiku nastave povijesti, za predmet Metodika nastave povijesti na Odsjeku za povijest

1. dr. sc. Ivo Goldstein, red. prof.

2. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol, docent

3. dr. sc. Mira Kolar, red.prof. u miru.

 

Ad 114.

              - u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Katedri za opću psihologiju u Odsjeku za psihologiju

1. dr. sc. Predrag Zarevski, red. prof.

2. dr. sc. Alija Kulenović, red. prof.

3. dr. sc. Ante Fulgosi, red. prof. u miru.

 

Ad 115.

              - u suradničko zvanje mlađeg asistenta, asistenta ili višeg asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Katedri za eksperimentalnu psihologiju u Odsjeku za psihologiju

1. dr. sc. Vladimir Kolesarić, red. prof.

2. dr. sc. Darja Maslić-Seršić, doc.

3. dr. sc. Predrag Zarevski, red. prof.

 

Ad 116.  Skida se točka

Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u suradničko zvanje višeg asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za francusku književnost u Odsjeku za romanistiku

1. dr.sc. Nenad Ivić, red.prof.

2. dr.sc. Ingrid Šafranek, red.prof.

3. dr.sc. Jere Tarle, izv.prof

 

Ad 116.1.

- u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje znanost o književnosti, na Katedri za teoriju i metodologiju proučavanja književnosti u Odsjeku za komparativnu književnost

1. dr. sc. Milivoj Solar, red.prof.

2. dr. sc. Lada Čale-Feldman, viši znan.savjet. (Institut za etnologiju i folkloristiku)

3. dr. sc. Zoran Kravar, red.prof.

                                   

Ad 116.2.

- u nastavno zvanje lektora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za hrvatski jezik, u Croaticumu - hrvatski za strance - Pripremna godina studija

1. dr. sc. Marko Samardžija, red.prof.

2. Marijana Cesarec, viši lektor

3. dr. sc. Marija Znika, znan. suradnik (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje).

 

Ad 116.3.

- u nastavno zvanje lektora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, za španjolski jezik u Odsjeku za romanistiku na Katedri za španjolski jezik

1. dr. sc. Karlo Budor, red.prof.

2. mr. sc. Alica Knezović, viši lektor

3. Rudolf Kožljan, viši lektor u miru.

 

Ad 117.

Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor  dr. sc. Zvjezdane Sikirić u istraživačko zvanje  višeg asistenta za znanstveno područje humanističke znanosti, polje povijest u Zavodu za hrvatsku povijest

1.dr.sc. Nikša Stančić, red.prof.

2.dr.sc. Drago Roksandić, red.prof.

3.dr.sc. Iskra Iveljić, docent

 

Ad 118.

O neopozivoj ostavci na dužnost  stegovnog tužitelja u Stegovnom sudu Filozofskog fakulteta dr. sc. Milana Mesića vodila se rasprava

 

            - prof. M. Mesić podnio je molbu o neopozivoj ostavci na dužnost stegovnog tužitelja, jer smatra da bi teško mogao obnašati tu odgovornu dužnost bez povjerenja Odsjeka s obzirom da je na sjednici Odsjeka za sociologiju bio oštro kritiziran njegov prijedlog optužnice u slučaju studenta P.D. protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak zbog povrede dužnosti studenata, jer je kopirao seminarski rad kolegice M.B. Kao stegovni tužitelj utvrdio je da student P.D. 'počinio težu povredu dužnosti studenta' prema čl. 3. st. 5. Pravilnika, međutim predložio je da se P.D. kazni 'blažom kaznom ukora' (čl. 5.). Smatrao je da bi ova teža povreda dužnosti studenta tražila oštriju kaznu, međutim kako vjeruje da je takva i slična praksa raznih prepisivanja na sveučilištu prilično raširena i da ostaje uglavnom bez posljedica za počinitelje za slične povrede dužnosti ne bi bilo pravedno da se u prvom slučaju kažnjavanja za prepisivanje tuđeg rada odmah donese stroža kazna. Njegov prijedlog optužnice izazvao je  konsternaciju ne samo na Odsjeku već i šire, jer je shvaćena kao mirenje s praksom svekolikog prepisivanja. To nije bila njegova intencija već je smatrao da mnogi drugi studenti do sada nisu bili kažnjavani za slične povrede te ne bi imao mirnu savjest da sam, pa i kao tužitelj u tom jedinom slučaju predložio primjerenu oštriju kaznu.

 

- dr. sc. B. Đaković Stegovni sud razmatrao je prijedlog za pokretanje stegovnog postupka zbog povrede dužnosti studenata i prijedlog optužnice prof. Mesića te su članovi Stegovnog suda smatrali da je prijedlog 'blaža kazna ukora' prihvatljiva. Stegovni sud se složio da bi kazna bila u ovom slučaju bila ''opomena'' i nije mu jasno zašto je to izazvalo konsternaciju na Odsjeku.

 

- dr. sc. B. Čulig smatra da je na neki način involviran kao pročelnik Odsjeka za sociologiju što je molba prof. M. Mesića o razrješenju na dužnosti stegovnog tužitelja stavljena na dnevni red Fakultetskog vijeća. O prijedlogu optužnice prof. Mesića raspravljalo se na Odsjeku za sociologiju, međutim to nije predmet za raspravu na Fakultetskom vijeću, Vijeće može raspravljati samo o neopozivoj ostavci na dužnosti stegovnog tužitelja prof. M. Mesića. U ovom slučaju stegovni postupak bi trebao ići u daljnju proceduru.

 

            Većina sudionika u raspravi podržali su prijedlog optužnice prof. Mesića, s obzirom da se radi o prvom slučaju kažnjavanja za prepisivanje (kopiranje) tuđeg rada, da se do sada nije ništa poduzimalo protiv takvih prekršaja, iako se na neki način znalo da takvih slučajeva ima, te da je za početak predložena blaža kazna prikladna, a da ubuduće studente treba upozoriti da takav prekršaj predstavlja težu povredu dužnosti studenata. Prof. Mesić je u ovom slučaju postupio pravilno te ga članovi Vijeća mole da i nadalje vrši tu funkciju s obzirom da mu povjerenje daje Fakultetsko vijeće koje ga je i izabralo.

 

- dr. sc. M. Mesić zahvaljuje na povjerenju Fakultetskom vijeću, ali na toj dužnosti ne bi mogao ostati s obzirom da od sljedećeg semestra odlazi na slobodnu studijsku godinu.

 

            Prof. dr. sc. M. Mesić na prijedlog dekana i potvrde Fakultetskog vijeća ostaje na dužnosti stegovnog tužitelja u Stegovnom sudu Fakulteta dok se ne izabere novi predstavnik.

 

(Javnim izjašnjavanjem o molbi dr. sc. M. Mesića 1 glas ''suzdržan'')

 

Ad 119.

Odobrava se Odsjeku za arheologiju da se od akad. god. 2003/04. u plan i program studija arheologije unese sljedeća promjena:

Za studente jednopredmetnog i dvopredmetnog studija arheologije uvodi se obvezna terenska nastava. Nastava će se odvijati jedino na terenima koje organizira Odsjek za arheologiju. Do kraja VIII. semestra studenti su obvezni sudjelovati u terenskoj nastavi minimum 20 radnih dana.

 

Ad 120.

Odobrava se Odsjeku za filozofiju osnivanje Katedre za filozofsku antropologiju.

 


Ad 121.

Odobrava se dr. sc. Ivi Goldsteinu, red.prof. održavanje ispita iz Svjetske povijesti u 20. stoljeću, u zimskom semestru akadem. godine 2003/04., umjesto dr. sc. Tvrtka Jakovine na Odsjeku za povijest.

 

Ad 122.

Odobrava se dr. sc. Sanji Seljan, višoj asistentici održavanje predavanja i ispita iz predmeta 'Strojno prevođenje' u Odsjeku za informacijske znanosti.

 

Ad 123.

Odobrava se mr. sc. Hrvoju Stančiću, asistentu održavanje predavanja i ispita iz predmeta 'Osnove informacijske tehnologije' i 'Digitalizacija i migracija dokumenata' u Odsjeku za informacijske znanosti.

 

Ad 124. 

              Odobrava se Katedri za opću psihologiju promjena naziva izbornog kolegija "Odabrana poglavlja iz političke psihologije: psihologija agresivnosti, rješavanje konflikata i psihologija pregovaranja" u novi naziv "Psihologija pregovaranja".

 

Ad 125.

              Odobrava se Katedri za psihometriju promjena satnice izbornog kolegija "Evaluacija tretmana" uz dosadašnjih 1 sat predavanja i 1 sat vježbi, još 1 sat predavanja.

 

Ad 126.

              Odobrava se Katedri za razvojnu psihologiju promjena satnice izbornog kolegija "Psihološka procjena djece", umjesto dosadašnjih 1 sat predavanja i 2 sata vježbi, nova satnica je 1 sat predavanja, 1 sat seminara i 1 sat vježbi.

 

Ad 127.

Odobrava se reorganizacija Katedre za zapadnoslavenske jezike i književnosti u tri samostalne katedre na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti:

1. Katedra za češki jezik i književnost - predstojnik dr. sc. Katica Ivanković, docent

2. Katedra za poljski jezik i književnost - predstojnik dr. sc. Neda Pintarić, izv.prof.

3. Katedra za  slovački jezik i književnost- predstojnik dr. sc. Dubravka Sesar, red.prof.                   

Ad 128.

Prihvaća se

a) Izvještaj Katedre za kineziologiju o nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u akad. god. 2002/2003. i 

b) Izvještaj o rezultatima natjecanja u akademskoj godini 2002/03.

c) Program nastave tjelesne i zdravstvene kulture u akad. god. 2003/2004; rezultati natjecanja i rekreacija djelatnika.                                  

 

            - dekan dr. sc. N. Budak pohvaljuje Katedru za kineziologiju što je razvila svoju djelatnost i uključila u aktivnost sve više studenata pa i nastavnika.

 


Ad 129. 

Odobrava se Katedri za zapadnoslavenske jezike i književnosti da zbog odlaska asistentice Đurđice Čilić-Škeljo na porodiljski dopust, studenti I god. studija poljski jezik i književnost, ne upisuju kolegij Poljska kultura i civilizacija u akad. god. 2003./2004., a studenti IV god. ne upisuju seminar iz Poljske poezije. Te će kolegije studenti slušati od iduće akad. god.

 

Ad 129.1

Prihvaća se prijedlog Centra za strane jezike i odobrava se održavanje nastave iz stranih jezika struke za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu i drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sljedećim stručnim suradnicima:

            Arielli Fabrio, prof.; Ingeborg Bekl Žutić, prof.; Ines Jelovčić, prof.; Beatrici Mićunović, prof.; Mirjani Šnjarić, prof.

 

Ad 130.

Izabire se dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. za pročelnicu Odsjeka za arheologiju, a dr. sc. Ivor Karavanić, docent, za zamjenika pročelnice, za akademske godine 2003/04. i 2004/05.

 

Ad 131.

Izabire se dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, red. prof. za predstojnicu Katedre za prapovijesnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju.

 

Ad 132. 

Izabire se dr.sc. Nadežda Čačinovič, red.prof. za pročelnicu Odsjeka za filozofiju, a dr. sc. Gordana Škorić, docent za zamjenicu pročelnice, za ak. god. 2003./4. i 2004./05.

 

Ad 133.

Izabire se prof. dr. Hotimir Burger za predstojnika Katedre za filozofsku antropologiju na Odsjeku za filozofiju od akad. god. 2003/2004.

 

Ad 134.

Izabire se prof. dr. sc. Mate Križman za predstojnika Katedre za grčki jezik i književnost na Odsjeku za klasičnu filologiju, za ak. god. 2003/2004.

 

Ad 135.

Izabire se doc. dr. Mira Menac-Mihalić za zamjenicu pročelnice Odsjeka za kroatistiku od 1.09. 2003. do 1. 10. 2004.

 

Ad 136.

Izabire se doc. dr. Davor Dukić za predstojnika Katedre za stariju hrvatsku književnost na Odsjeku za kroatistiku, za ak. god. 2003/2004.

 

Ad 137.

Izabire se doc. dr. Krešimir Bagić za predstojnika Katedre za hrvatsku stilistiku na Odsjeku za kroatistiku, za ak. god. 2003/2004. i 2004/2005.

 

Ad 138.

Izabiru se predstojnici katedri na Odsjeku za pedagogiju:

- dr. sc. Ivan Dumbović, izv. prof. - Katedra za povijest pedagogije 

- dr.sc. Nikša Nikola Šoljan, red. prof. – Katedra za andragogiju

- dr. sc. Arjana Miljak, red. prof. – Katedra za predškolsku pedagogiju

- dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof. – Katedra za sistematsku pedagogiju

- dr. sc Vladimir Jurić, red. prof. – Katedra za didaktiku .

 

Ad 139.

Izabire se dr. sc. Zdravko Dovedan, izv. prof. za  voditelja Zavoda za informacijske znanosti na Odsjeku za informacijske znanosti.

 

Ad 139.1

Prihvaća se prijedlog Stručnog vijeća Centra za strane jezike od 08. rujna 2003. godine i ponovno se izabire Azra Plićanić Mesić, prof. za voditeljicu Centra za strane jezike, za razdoblje do 01. rujna 2004.

 

Ad 140.

Odobrava se Odsjeku za anglistiku angažiranje vanjskih suradnika: Ivane Bašić, Kristijana Nikolića i Marine Zubak, za pomoć u nastavi (12 sati tjedno), za akademsku godinu 2003./2004.

 

Ad 141.

Odobrava se Odsjeku za kroatistiku angažiranje vanjske suradnice Helene Delaš, mlađe asistentice, za održavanje 6 sati jezičnih vježbi tjedno u zimskom semestru na Katedri za hrvatski standardni jezik, u ak. god. 2003/04.

 

Ad 142.

Odobrava se Odsjeku za arheologiju angažiranje dr. sc. Maria Šlausa, višeg znan. surad., za 2 sata nastave tjedno u akad. god. 2003/04. iz kolegija Arheološka antropologija.

 

Ad 143.

Odobrava se Fakultetskoj katedri za antropologiju angažiranje vanjskih suradnika u akad. god. 2003/04.:

1. dr. sc. Pavao Rudan, nasl. red. prof. – predmete Uvod u antropologiju i Suvremene antropološke teorije – ukupno 3 sata predavanja + 1 sat vježbi tjedno

2 . dr. sc. Branka Janićijević, nasl. red. prof. – predmet Osnove genetike čovjeka – ukupno   2 sata predavanja tjedno

3. dr. sc. Nina Smolej-Narančić, nasl. red. prof. – predmet Metode istraživanja 2

 – 1 sat predavanja i 1 sat vježbi tjedno

4. dr. sc. Anita Sujoldžić, nasl. red. prof. – predmete  Antropološka lingvistika i Komunikacija i društvo - 3 sata predavanja + 1 sat vježbi tjedno

6. dr. sc. Lajos Szirovicza, nasl. docent -  predmet Informatika u antropologiji – 1 sat predavanja + 1 sat  vježbi tjedno

7. dr. sc. Veljko Jovanović, nasl. red. prof. -  predmet Populacijska genetika1 sat predavanja + 1 sat vježbi tjedno i  predmet Statističke metode -1 sat predavanja + 1 sati vježbi tjedno

8. dr. sc. Sanja Špoljar-Vržina, nasl. izv. prof.-  predmet Medicinska antropologija

 – 1 sat predavanja + 1 sat vježbi tjedno

11. dr. sc. Stjepan Turek, znan. suradnik – predmet Antropologija i management - 1 sat  predavanja + 1 sat seminara tjedno

13. dr. sc. Marko Pranjić, red. prof. – predmet Teološka antropologija - 2 sata predavanja tjedno

14. dr. sc. Osman Muftić, red. prof. – predmeti Primijenjana antropologija i Ergonomija i biomehanika - 2 sata predavanja + 2 sata seminara tjedno

15. dr. sc. Nikola Skledar, red. prof. – predmet Antropologija religije - 1 sat predavanja + 1 sat seminara tjedno

16. dr. sc. Darko Polšek, izv. prof. – za predmet Uvod u sociobiologiju - 2 sata predavanja tjedno u ljet. sem. akad. god. 2003/04.

 

            U raspravi su iznijete primjedbe na točke 5, 9, 10, 12., treba li angažirati vanjske suradnike za predmete koje mogu održavati naši nastavnici te je potrebno provjeriti da li se predmeti u navedenim točkama već izvode na Fakultetu. Dopis treba uputiti voditelju Katedre.

5. dr. sc. Stašo Forenbaher, nasl. docent – predmet Arheologija u antropologiji – 2 sata predavanja tjedno i Seminar iz antropologije u arheologiji – 2 sata seminara tjedno

9. dr. sc. Jure Zovko, zv. prof.-  predmet Hermeneutika u antroplogiji – 1 sat predavanja + 1 sat seminara tjedno

10. dr. sc. Jasna Milićić, nasl. izv. prof. -  predmet Ekologija čovjeka - 1 sat predavanja + 1 sat seminara tjedno

12. dr. sc. Mario Šlaus, znan. suradnik –  predmet Forenzička antropologija - 1 sat predavanja + 1 sati seminara. tjedno.

 

Ad 144.

Odobrava se Centru za strane jezike angažiranje vanjskih suradnika za održavanje stranog jezika struke za akademsku godinu 2003/2004:

1.      Alisa Martek, prof. – španjolski jezik struke, dva (2) sata vježbi tjedno na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

2.      Vesna Mirosavljević, prof. – engleski jezik struke, četiri (4) sata vježbi tjedno na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu i deset (10) sati vježbi tjedno na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

 

Ad 145.

Odobrava se mr. sc. Hrvoju Potrebici, asistentu izvođenje nastave i ispita iz kolegija Prapovijesna arheologija II, na Odsjeku za arheologiju, pod mentorstvom dr. sc. Tihomile Težak-Gregl, red. prof.

 

Ad 146. 

Odobrava se mr. sc. Davoru Laucu samostalno obavljanje nastave iz predmeta Uvod u filozofiju znanosti, 2 sata tjedno na Odsjeku za filozofiju.

 

Ad 147.

Prima se na znanje obavijest Odsjeka za fonetiku o sudjelovanju mlađih asistenata u izvođenju nastave u akad.god. 2003/2004:

Nikolaj Lazić, mlađi asistent, iz predmeta Teorija informacije i komunikacije (zimski semestar) pod nadzorom nositelja predmeta prof. dr.sc. Ive Škarića;

Elenmari Pletikos, mlađa asistentica, iz predmeta Govorništvo i Opća fonetika (ljetni semestar) za studente Fonetike i Lingvistike pod nadzorom nositelja predmeta prof.dr.sc. Ive Škarića.

 

Ad 148.

Prima se na znanje obavijest Odsjeka za klasičnu filologiju da će Irena Bratičević, znanstvena novakinja sudjelovati u izvođenju kolegija Rajmund Kunić u akad.god. 2003/2004 (pod vodstvom prof. dr. sc. Darka Novakovića).

 

Ad 149. 

Prima se na znanje obavijest Odsjeka za kroatistiku da će Irena Bratićević znanstvena novakinja  održavati seminar iz Starije hrvatske književnosti «Latinska književnost hrvatskoga humanizma», u akad. god. 2003/2004., pod vodstvom doc. dr. Davora Dukića.

 

Ad 150.

Prima se na znanje obavijest Odsjeka za sociologiju da će asistenti sudjelovati u nastavi u akad. god. 2003/2004.

- Petra Rodik – Sociologija vojske i rata i Socijalna povijest ideja (pod nadzorom prof. dr. sc. Ozrena Žuneca)

- Kruno Kardov – Sociologija vojske i rata i Socijalna povijest ideja (pod nadzorom prof. dr. sc. Ozrena Žuneca)

-Đurđa Mikulić – Odabrana poglavlja statističke analize I. i Osnove sociološke statistike (pod nadzorom dr. sc. Benjamina Čuliga, izv. prof.)

- Krunoslav Nikodem – Sociologija religije (pod nadzorom dr. sc. Ivana Cifrića)

 

 

- prodekan dr. sc. Ž. Jerneić upozorio je da se analizom popunjavanja tablice za prekoračenje nastavne obveze uspostavilo da oko 300-400% nastavnika prebacuju normu, a ima i nastavnika (oko 80 nastavnika) koji  ne ispunjavaju normu, jer svoje obveze prebacuju na  asistente i znanstvene novake. Nije siguran da će Ministarstvo u cijelosti isplatiti opterećenje nastavnika, ukoliko neće, nastavnicima će se isplatiti iz vlastitih sredstava Fakulteta. Prije nego što odsjeci od Fakultetskog vijeća traže odobrenje za sudjelovanjem u održavanju nastave za asistente i znanstvene novake, odsjeci trebaju utvrditi koliko su opterećeni.

            Vodila se rasprava i sudionici u raspravi su postavili pitanja o kojima bi Fakultetsko vijeće trebalo raspravljati i donijeti načelne kriterije:

            - da li mogu znanstveni novaci s magisterijem ili asistenti samostalno izvoditi nastavu ili ne, odnosno koja je razlika između znanstvenih novaka i asistenata bez magisterija i onih s magisterijem,

            - ako je znanstvenim novacima i asistentima odobreno samostalno izvođenje nastave ili sudjelovanje u nastavi ili vođenje seminarskog rada, tko daje potpis u indeks za određeni predmet,

            - da li mogu znanstveni novaci biti drugi ili treći član kod diplomskih ispita,

            - kolika je norma sati za asistente i znanstvene novake.


 

- prodekan dr. sc. Ž. Jerneić

            - Zakon propisuje da nastavu mogu izvoditi samo nastavnici koji su u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju.

            - Zakonom je propisano da je za asistente i znanstvene novake norma sati 150.

            - Prema dosadašnjoj praksi na Fakultetu, Fakultetsko vijeće mora odobriti samostalno održavanje nastave. Nositelj kolegija izvodi nastavu, ali uz odobrenje Fakultetskog vijeća dio nastave može izvoditi i vanjski suradnik ili asistent. 

            - Kada netko izvodi samostalno nastavu on se i upisuje u indeks, to nije sporno.          - Odsjek treba odrediti tko je od znanstvenih novaka i asistenata za samostalno izvođenje nastave, a tko je za sudjelovanje u nastavi pod nadzorom nositelja kolegija.

            - Kada asistent ili znanstveni novak sudjeluje u nastavi pod nadzorom nositelja kolegija, sati se dijele.

 

Ad 151.

Odobrava se gostovanje profesora dr. Richarda Wissera sa Sveučilišta u Mainzu, koji će održati predavanje na Odsjeku za filozofiju.

 

Ad 152.

Odobrava se gostovanje prof. Ranka Bugarskog sa Sveučilišta u Beogradu  koji će održati predavanje studentima Odsjeka za lingvistiku, u drugoj polovici listopada 2003.

 

Ad 153.

Odobrava se gostovanje mr.sc. Vjerana Pavlakovića, Roberta Barića i Hrvoja Klasića, na kolegiju Svjetska povijest u 20. stoljeću, u Odsjeku za povijest u zimskom semestru akademske godine 2003/04.

 

Ad 154.

Odobrava se gostovanje prof. dr. Joosta Smiersa u Odsjeku za povijest umjetnosti, za održavanje predavanja 16. listopada 2003. na temu Arts under Pressure.

 

Ad 155.

Odobrava se gostovanje profesora u Odsjeku za talijanistiku radi održavanja predavanja

- Claudija Giovanardija - naslov teme ASPETTI DELLA DIDATTICA DELL'ITALIANO SCRITTO, i

- Antonija Sorelle - naslov teme IL LINGUAGGIO NARRATIVO DI UMBERTO ECO E DI ALTRI AUTORI CONTEMPORANEI. Predavanja će se održati 23. listopada 2003.

 

Ad 156.

Odobrava se gostovanje dr. Gábora Barne (Szeged, Mađarska), u okviru CEPUS programa od 3. do 20. studenog 2003. u Odsjeku za etnologiju.

 

Ad 156.1.

Odobrava se gostovanje prof. dr. Jacka Mayera sa Sveučilišta New Hampshire u SAD, na Katedri za psihologiju obrazovanja u Odsjeku za psihologiju, radi održavanja predavanja pod naslovom "Emotional intelligence", 20.10. 2003. u 12,00 sati.

 

Ad 157.

Odobrava se dr.sc. Žarki Vujić, doc. izvođenje nastave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na studiju Povijesti umjetnosti, za kolegij Muzeologija, u akad. god. 2003/04.

 

Ad 158.

Odobrava se doc. dr. sc. Zrinki Jelaska održavanje nastave na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na kolegiju Hrvatski standardni jezik, u ak. god. 2003/2004., 2 do 3 puta u semestru i održavanje ispita po potrebi.

 

Ad 159.

Odobrava se prof. dr. sc. Dubravku Škiljanu izvođenje nastave na postdiplomskom i doktorskom studiju Lingvistika govora i teori­ja dru­štvene komunikacije na Institutum Studiorum Humanitatis, Fakultetu za p­ost­dip­lom­ske hu­ma­nističke studije, Ljubljana.

 

Ad 160.

Odobrava se mr. sc. Ivi Grgić održavanje nastave (1 sat predavanja i  1 sat seminara) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru u ljetnom semestru akad.god. 2003/4. u okviru kolegija «Talijanska književnost XX. stoljeća. Voditelj kolegija je prof.dr.sc. Živko Nižić.

 

Ad 161.

Odobrava se dr. sc. Dušanu Marinkoviću, izv. prof. održavanje nastave iz predmeta Srpska književnost, na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu, u akad. god. 2003/2004.

 

Ad 161.1.

Odobrava se nastavnicima Centra za strane jezike održavanje nastave iz stranih jezika struke na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu:

1. mr. sc. Veri Arbanas Smolković - Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu –

2.      mr. sc. Jagodi Večerina  - Agronomski fakultet u Zagrebu

3.      Ines Jelovčić, prof. - Agronomski fakultet u Zagrebu

4.      Beatrici Mićunović, prof. - Likovna akademija u Zagrebu i Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu

5.      Vesni Mirosavljević, prof. – Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu

6.      Ingeborg Bekl Žutić, prof. - Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu

7.      Mirjani Šnjarić, prof. - Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu

8.      Azri Plićanić Mesić, prof. - Agronomski fakultet u Zagrebu

 

Ad 161.2.

Odobrava se održavanje predavanja, ispita, vježbi i konzultacija na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, u akad. god. 2003/2004:

            - dr. sc. Željki Kamenov, doc. iz predmeta Socijalna psihologija

            - dr. sc. Vladimiru Kolesariću, red.prof. iz predmeta Policijska psihologija.

 

Ad 161.3.

Odobrava se prof. dr. Stipi Botici održavanje nastave na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, iz predmeta Hrvatska kultura i civilizacija, u zim. sem. akad. god. 2003/2004.

 

Ad 162.  

Izabiru se mentori u Odsjeku za povijest umjetnosti za školsku praksu za predmet Metodika nastave povijesti umjetnosti u akademskoj godini 2003/04.:

Danica Franić, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn

Dubravka Gruber Juričić, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna

Ira Mardešić, XVIII. gimnazija

Jasna Salamon, XVI. gimnazija

Zrinka Tatomir Škola primijenjene umjetnosti i dizajna

Kristina Rismondo, XV. gimnazija

 

Ad 163.  

Izabiru se demonstratori u Odsjeku za arheologiju, u akad. god. 2003/04.

- Emil Podrug i Marija Krnčević – u knjižnici Odsjeka za arheologiju

- Hrvoje Vulić – na Katedri za ranokršćansku arheologiju i Katedri za provincijalnu arheologiju

- Zvonimir Marinović – na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju

 

Ad 164.

Izabire se Lea Vidmara za demonstratora u Odsjeku za etnologiju, za akad. god. 2003/2004.

 

Ad 165.

Izabiru se demonstratori u biblioteci Odsjeka za germanistiku, za akad. god. 2003./2004.

Vesna Cvitaš, Nataša Filipašić, Blaženka Klemar, Josipa Kolarić, Daria Turkalj, Branka Volarević i iz sredstava Fakulteta Petra Kekuš.

 

Ad 166.

Izabiru se demonstratori u Odsjeku za informacijske znanosti:

- Ivana Brajčića za predmet 'Osnove obrade teksta i jezika'

- Maje Lovreček za predmet 'Klasifikacija i klasifikacijski sustavi'

- Krune Golubića iz predmeta 'Sustavi za označivanje i pretraživanje'.

- Bojan Macan,  umjesto Dubravke Vukalović.

 

Ad 167.

Izabiru se demonstratori u knjižnici Odsjeka za komparativnu književnost,  za akad. god. 2003/2004.

1.   Ivana Domaćinović

2.   Jasmina Hren

3.   Sana Perić

4.      Nikolina Mesić

 

Ad 168.

Izabire se Petra Rajković za demonstratora na Katedra za stariju hrvatsku književnost u Odsjeku za kroatistiku,  za zbor za ak. god. 2003/2004.

 

Ad 169.

Izabiru se demonstratori u knjižnici Zavoda za slavensku filologiju, za ak. god. 2003/2004.:

1.      Tihana Nakomčić,

2.      Ivana Tarle,

3.      Momčilo Bosanac,

4.      Danijela Koren,

5.      Andrea Radošević,

6.      Tomislav Pintarić,

7.      Marina Petanjek i

8.      Bruno Štefić.

 

Ad 170.

Izabiru se demonstratori u Odsjeku za lingvistiku, za akad. god. 2003./2004.

Ana Ugrinović  - iz fakultetskih sredstava (Lingvistika, indologija, knjižnica A - 108 )

Ana Fonović ( Lingvistika, A - 108 )

Lucija Dodigović ( Lingvistika, A – 108 ).

 

Ad 171.

Izabiru se demonstratori u Odsjeku za orijentalne studije i hungarologiju, za akad. god. 2003./2004.

Snježana Ercegovac ( indologija, knjižnica A - 108 )

Manja Ranosović ( turkologija,  knjižnica B-025 )

Tamara Bakran ( hungarologija, knjižnica B -001 )

 

Ad 172.

Izabiru se Ivana Trtoman i Zrinka Karlović za demonstratore u Odsjeku za pedagogiju za rad u knjižnici.

 

Ad 173.  

Izabiru se demonstratori u  Odsjeku za povijest umjetnosti, za akademsku godinu  2003/04.

- u nastavi

1. Leni Bastojić

2. Lana Belošević Jug

3. Saša Brkić

4. Maja Burger

5. Lidija Butković

6. Vladimir Čajkovac

7. Marija Dolenc

8. Antonija Došen

9. Ivana Hanaček

10. Lana Lovrenčić

11. Lena Puhar

12. Neven Svilar

 

- u radnoj sobi

1. Martina Mitak

2. Ljubica Sekulić

 

Ad 174.

Izabiru se demonstratori u Odsjeku za romanistiku, za akademsku godinu 2003/2004.

1.      Ksenija Andrašević, biblioteka

2.   Nena Milardović,         ''

3.   Marijeta Mihajlović,                  ''

4.    Kaja Pandža (na teret Fakulteta)

5.    Lazar Glasnović, ured. Internet stranice Odsjeka

6.    Ana Fruk - za nastavu

 

Ad 175.

Izabiru se demonstratori u Odsjeku za sociologiju, za akademsku godinu 2003/2004.

1. Milana Ogrizović – rad na demonstraturama Odabrana poglavlja statističke analize

2. Krunoslav Ivanković – rad na demonstraturama Osnove sociološke statistike

3. Jasmina Džanović – rad u Odsjeku za sociologiju

4. Martin Požar – rad na demonstraturama Obrada i analiza podataka

5. Nataša  Bokan – rad u knjižnici Odsjeka

6. Matej Artuković – rad u knjižnici Odsjeka.

 

Ad 176. 

Izabiru se demonstratori u Središnjoj čitaonici, za akademsku godinu 2003./04. : Martina Čačić, Nikolina Dimitrov, Dunja Gulin, Iva Prosoli i Kristina Tomić.

 

Ad 177.

Izabiru se demonstratori na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti, za akad. god. 2003./2004.:

- Ivica Baković - Katedra za makedonski jezik i književnost,

- Mirela Franjković - Katedra za srpski jezik i književnost,

- Ivan Majić - Katedra za slovenski jezik i književnost.

 

Ad 178. 

Odobrava se mr. sc. Tomislavu Bogdanu plaćeni dopust od 1. 10. 2003. do 1. 4. 2004. zbog korištenja stipendije Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije za znanstveno usavršavanje na Odsjeku za jezike i kulturu srednjoistočne Europe na Fakultetu za strane jezike i književnosti na Sveučilištu u Udinama.

 

Ad 179.

Odobrava se dr.sc. Dragi Roksandiću plaćeni dopust tijekom ožujka 2004. radi gostovanja kao nastavnik-istraživač na École pratique des hautes études u Parizu.

 

Ad 180.

Odobrava se dr.sc. Tvrtku Jakovini plaćeni dopust od 25. 10. 2003. do 25. 1. 2004. radi korištenja stipendije London School of Economics u Londonu.

 


Ad 181.

Odobrava se Draganu Damjanoviću plaćeni dopust od 31. listopada 2003. do 1. veljače 2004. zbog odlaska na stipendiju Freie Universität u Berlinu.

 

Ad 182. 

Odobrava se dr. sc. Zvonku Makoviću plaćeni dopust od 20. listopada do 20. prosinca 2003. radi boravka u Francuskoj radeći na knjizi "Suvremena umjetnost".

 

Ad 183. 

Odobrava se Nini Lanović plaćeni dopust od 01. siječnja 2004. do 30. travnja 2004. zbog stipendije (Programa Pessoa) u Portugalu. Stipendija je namijenjena istraživanju za pripremu doktorske disertacije .

 

Ad 184. Kadrovska pitanja

            Raspoloživa radnja mjesta - lektorska, dodjeljuju se:

1. Odsjeku za anglistiku - 1 mjesto

2. Odsjeku za romanistiku - 1 mjesto

3. Croaticumu - hrvatski za strance - Pripremna godina studija - 1 mjesto.

 

Ad 185. Rang lista znanstvenih novaka.

- dekan dr. sc. N. Budak svi zahtjevi odsjeka koji su bili dostavljeni do trenutka izrade rang-liste uzeti su u obzir. Zahtjevi koji su kasnije pristigli nisu uvršteni u rang-listu s obzirom da je rang-lista dostavljena Ministarstvu znanosti. Rang-lista se još može dopuniti ili mijenjati s obzirom da Ministarstvo o njoj još nije raspravljalo.

            Prilikom izrade rang-liste uzeti su u obzir sljedeći elementi:

- prosjek ocjena na studijskoj grupi

- poznavanje stranih jezika (svaki strani jezik je bodovan)

- dobivene nagrade (svaka nagrada je bodovana)

- strane stipendije (svaka stipendija je bodovana)

- dodatni studij (svaki studij je bodovan)

- publikacije (svaka publikacija objavljena u znanstvenim časopisima ili prijevodi je bodovana)

- radno iskustvo (rad na projektu ili na nekom drugom radnom mjestu koje je vezano za područje na kojem bi novak radio na Fakultetu)

            Svaki pojedini faktor donosi 0,5 boda.

            Osim navedenih elemenata uzeto je u obzir:

- kadrovska situacija na projektu

- koliko znanstvenih novaka ima na projektu

- kadrovska situacija na odsjecima.

            Rang-lista vrijedi za sljedeću godinu, ali se može promijeniti ukoliko kandidati s rang- liste steknu dodatne bodove u skladu s gornjim kriterijima ili plasiranjem novih kandidata.

Ukoliko smatrate da su neki od kandidata oštećeni s obzirom da nisu navedeni neki od gornjih elemenata, molimo da se promjena dostaviti Upravi fakulteta.

 


Ad 186.

Nagrade Fakulteta dodjeljuju se:

 

- Povelje Fakulteta (nagrada za životno djelo):

1. prof. dr. sc. Ivi Maroeviću

Dugogodišnje i svestrano znanstveno, nastavno i stručno djelovanje je svjedočanstvo etičkog i znanstvenog dostojanstva konzervatora, muzeologa i sveučilišnog profesora dr. sc. Ive Maroevića.

Brojni znanstveni i stručni radovi te objavljene knjige su rezultat duboko emotivnog i posvećenog odnosa prema temama kojima se bavio čitav život.

Jednostavnost, sažetost i razumljivost izražavanja upućuju na sistematičnost i jasnoću mišljenja, spisateljsku vještinu ali i krajnju želju da se akademska učenost cjelovito posreduje na naredne generacije u teškim i kaotičnim društvenim zbivanjima. Spremnost na rizik javne polemičke konfrontacije sa vrlo često dogmatiziranim institucionaliziranim postupcima, primjerom pokazuje koliko je bitna etička odgovornost znanstvenika u praktičnom djelovanju.

Stručno oslanjanje prof. dr. sc. Ive Maroevića na javnu riječ u medijima i sud javnosti su nedvosmisleno upozorili na snagu teoretske misli, koja bi trebala biti vjerodostojan uzor praktičnom djelovanju. Cijena etičkog i znanstvenog odabira određena je osamljenost elitne akademske pozicije gdje se osobnim primjerom pruža poticaj i inspiracija narednim generacijama.

 

2. prof. dr. sc. Milivoju Solaru

Jedan je od naših najeminentnijih književnih teoretičara, impozantnog znanstvenog opusa izgrađenog na originalnim idejama i rafiniranim interpretacijama, prof. dr. Milivoj Solar, pridonio je i popularizaciji znanosti o književnosti, osobito svojim priručnicima o teoriji književnosti i suvremenoj svjetskoj književnosti.

Darovit predavač i omiljeni profesor na diplomskom i poslijediplomskom studiju, Solar je odgojio niz naraštaja komparatista. Stoga se može reći da je na mnoge utjecao kao intelektualni mentor.

 

- Medalja Fakulteta:

    1. prof. dr. sc. Tomislavu Raukaru

U protekloj akademskoj godini napisao je dvije knjige za potrebe dvaju izbornih kolegija kao sveobuhvatne ispitne literature. "Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja" i  "Srenjovjekovne ekonomije i hrvatska društva". Obje je knjige tiskao FF press. Nagrada se daje i kao poticaj svim nastavnicima Fakulteta da na isti način omoguće studentima jednostavnije i temeljitije studiranje.

 

- Studentske nagrade Franjo Marković dodjeljuju se:

1. Studentskim pravobraniteljima - za organizaciju službe i uspješan početak djelatnosti

       Luki Jurošu

       Svenu Marceliću

       Siniši Ćosiću

  

2. Klubu studenata anglistike -  za ukupnu djelatnost i vrlo profesionalnu angažiranost u međunarodnoj suradnji (posjet i tribina sa Sveučilištem u Ljubljani), akcijama: projekt Big Sister - pomoć brucošima; suradnja s dječjim domovima; aktivnosti dramske grupe; izdavanje časopisa i organizacija izložaba

 

 3. Studentima za uspješno provedeno istraživanje u glotodidaktici, prezentirano na međunarodnoj konferenciji Finding Yourself as a Teacher

          Ivi Andraka

          Ani Predovan

          Kseniji Pap

          Kristini Mihaljević

                                                                                 

4. Ines Malnar -  za uspješan prijevod pjesme  Deor iz X. stoljeća.

 

5. Neri Lovrić - za sportske rezultate - 1. mjesto u crossu i atletici na prvenstvu Sveučilišta u ekipnoj konkurenciji, pojedinačno 1. mjesto na 100 m, 1. mjesto u štafeti 4x100 m, 3. mjesto u skoku u dalj

 

6. Martini Mašić - za sportske rezultate - ekipno 1. mjesto u atletici na prvenstvu Sveučilišta, 1. mjesto u bacanju kugle

 

Fakultetsko vijeće većinom prisutnih članova prihvaća prijedlog o dodjeli nagrada, 2 glasa ''suzdržana''.

 

Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog dekana da se nagrada za posebni doprinos u radu dodijeli zaposlenicima Fakulteta:

- Tihomilu Čimiću, dipl. inž., tehnički voditelj ustanove

- Jadranki Novačko, dipl. oecc

- Ivančici Cesarec Bačić

- Nevenki Vručina

- Ani Kranjec

 

Fakultetsko vijeće većinom prisutnih članova prihvaća prijedlog o dodjeli nagrada, 1 glas ''suzdržan''.

 

Ad 187.

Obavijesti dekana i prodekana.

- Napravljen je  Pravilnik o kreditiranju zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu. Pravilnik je dostavljen svima i primjedbe na Pravilnik se mogu dati u roku tri dana.

 

- dekan dr. sc. N. Budak izvijestio je o problemu jedne studentice koja se upisala u I. godinu studija germanistike i slavistike, a da je prilikom upisa u II. godinu studija u Studentskoj službi ustanovljeno da je studentica u svoj indeks upisivala kolegije germanistike i ruskog jezika (umjesto slavistike). Nastavnici nisu kontrolirali je li osoba njihov student ili nije i uredno su davali ocjene i studentica je položila veći dio ispita s odličnim uspjehom. Protiv studentice i nastavnika ruskog jezika pokrenut će se disciplinski postupak.

Upozorava sve nastavnike da ne stavljaju potpise u indeks ako nisu ustanovili je li je to njihov student ili nije.

 

- informacija: u jesenskom ispitnom roku studenti su se  žalili da je prof. dr. sc. S. Tkalac sa Odsjeka za informacijskih znanosti otišao sa Fakulteta usred ispitnog roka. Studenti nisu htjeli podnijeti pismenu žalbu s potpisima, jer su se bojali da će ih zbog toga profesor Tkalac rušiti na sljedećem ispitnom roku. Iako nisu predali pismenu žalbu, prof. Tkalac ih je rušio i tada su dali pismenu žalbu ne samo zbog toga što je prof. Tkalac otišao s ispitnog roka već i zbog njegovog neprimjerenog ponašanja prema studentima. S obzirom da je prof. Tkalac ove godine navršio 65 god. života, Odsjek za informacijske znanosti zatražio je produženje njegova statusa,  no zbog učestalih primjedbi studenata i povremenih primjedbi kolega s Odsjeka na način njegova ophođenja u radu, odbio je potpisati ugovor o produljenju statusa na godinu dana i ponudio mu je potpis ugovora do 31. prosinca 2003. Mi smo do sada svake godine automatizmom nastavnicima produljivali status nakon navršenih 65 godina do 70 godine, a od sljedeće akad. god. ugovori će se potpisivati na 5 godina te bi odsjeci trebali dobro razmisliti koji nastavnici zaslužuju produljenje statusa. Predlaže da se na odsjecima o produljenju statusa nastavnicima glasa tajno.

-  Uprava fakulteta pozvana je u Kinu povodom uspostavljanja studija sinologije od 28.10 do 7.11. 2003.

 

- prodekan dr. sc. Ž. Jerneić

Vijeće za kapitalna ulaganja Sveučilišta financije i računovodstvo odobrilo je financijska sredstva od 51 milijun kuna za izgradnju novog aneksa Filozofskog fakulteta, čeka se potvrđivanje Senata Sveučilišta. Odobrena sredstva Fakultet bi trebao  potrošiti u sljedećoj godini.

            Nastavnicima koji su u tabelama iskazali opterećenje preko nastavne obveze isplatit će se naknada sljedeći mjesec, preko plaće.

            U mjesecu listopadu svim zaposlenicima  prema Kolektivnom ugovoru isplatit će se linearno oko 1.100,00 kn bruto (oko 5%) od ukupnih prihoda Fakulteta.

 

- prodekanica dr. sc. Ž. Fink

Ove godine, za naknadni upis u višu godinu bilo je nešto manje molbi u odnosu na prošlu godinu, ali još uvijek ih je bilo previše s obzirom da su neki nastavnici ispitne rokove stavili 30. rujna  i 1. listopada. Nastavnici nisu poštivali datum zadnjeg dana upisa u višu godinu ili pad godine, niti odluku o ispitnim rokovima. Kriteriji za naknadni upis studenata bili su: a) da je student bio hospitaliziran za vrijeme ispitnih rokova u 9. mjesecu, i b) da je bio na strogom mirovanju kod kuće. Studentima koji su priložili medicinsku dokumentaciju produživali smo naknadni upis od 10 dana do najviše dva tjedna nakon upisnog roka.

            Svi nastavnici dužni su do 15. listopada dostaviti za sljedeću akad. god. rokove i termine u svim ispitnim rokovima. Mole se pročelnici odsjeka da provjere jesu li svi nastavnici u redovitim ispitnim rokovima dali tri termina, jesu li izvanredni rokovi u skladu sa Odlukom o ispitima i da jesenski rokovi nisu u terminima 1, 2. ili 3. listopada s obzirom na zadnji dan upisa.

 

- prodekan dr. sc. M. Jurković

Nije mogao dostaviti Fakultetskom vijeću prijedloge za Državnu nagradu za znanost za 2003. s obzirom da je pristiglo premalo prijedloga, a neki su i bez dokumentacije. Dostavljeni prijedlozi su za: prof. dr. sc. Mirjanu Gross, prof. dr. sc. Ivu Maroevića, prof. dr. sc. Eduarda Hercigonju, prof. dr. sc. Stjepana Damjanovića, prof. dr. Vjerana Katunarića (usmeno predložen) i znanstvenog novaka Tomislava Bogdana. Osobno vjeruje da na Fakultetu ima i više nastavnika zaslužnih za Državnu nagradu te moli odsjeke da razmisle i prijedloge dostave hitno.

Izrađene su knjižice "Profssor emeritus" za prof. dr. sc. Ivana Kampuša, prof. dr. sc. Viktora Žmegača i prof. dr. sc. Vladimira Mužića. Knjižice će se uručiti profesorima na svečanoj sjednici povodom proslave Dana fakulteta, 20. listopada 2003.

 

Ad 188. Razno i postavljanje pitanja Upravi fakulteta.

 

            - bibliotekarka Vučina Ž. moli da svi bibliotekari i odsjeci budu obaviješteni o reorganizaciji knjižnica i izgradnji nove središnje biblioteke na Fakultetu te da se razmotri prijedlog koncepcije središnje biblioteke koji su napravili bibliotekari Fakulteta prije 6 godina na bibliotečnom odboru. Smatra da bi  u užem povjerenstvu za izradu prijedloga koncepcije trebalo biti 3-4 bibliotekara, nastavnici te Katedra za bibliotekarstvo.

 

            - Moli se Uprava fakulteta da na neki način zabrani ulazak automobila na parkiralište Fakulteta od strane ulaza Fakulteta strojarstva i brodogradnje. 

 

            - dr. sc. B. Čulig, pročelnik Odsjeka za sociologiju poziva sve članove Fakultetskog vijeća i sve ostale zaposlenike Fakulteta na proslavu 40 god. postojanja Odsjeka za sociologiju, 24. listopada 2003.

 

- Bunjevac, student

            Moli da se svi termini i rokovi ispita nastavnika stave na oglasne ploče i web stranu Fakulteta.

            Studenti I. godine studija francuskog jezika su se žalili da ne mogu pratiti nastavu na francuskom jeziku iako je od ove godine studij za početnike te moli da se u vezi s time nešto poduzme.

           

Sjednica je završila s radom u 19,15 sati.

 

 

                Zapisničar                                                                          Dekan

 

 

 

              Barica Biškup                                                           Prof. dr. sc. Neven Budak