logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Uprava

Upravu Fakulteta čine:

 • Dekanica Filozofskoga fakulteta, prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
  E-mail: dekanica@ffzg.hr
  Telefon: 01/4092-017
  Prostorija: D-12
 • Prodekan za organizaciju i razvoj, prof. dr. sc. Dean Duda
  E-mail: prodekan.organizacija@ffzg.hr
  Telefon: 01/4092-265
  Prostorija: D-22
 • Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
  E-mail: prodekan.znanost@ffzg.hr
  Telefon: 01/4092-226
  Prostorija: D-23
 • Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje, doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša
  E-mail: prodekanica.programi@ffzg.hr
  Telefon: 01/4092-026
  Prostorija: D-19
 • Prodekan za poslovanje, izv. prof. dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević
  E-mail: prodekan.poslovanje@ffzg.hr
  Telefon: 01/4092-014
  Prostorija: D-14
 • Prodekanica za nastavu i studente, doc. dr. sc. Tanja Bukovčan
  E-mail: prodekanica.nastava@ffzg.hr
  Telefon: 01/4092-171
  Prostorija: D-21

 

Dekanski kolegij savjetodavno je tijelo dekana koje raspravlja i pomaže dekanu u odlučivanju o pitanjima tekućega poslovanja, u pripremi dnevnoga reda sjednica Fakultetskoga vijeća, obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Fakulteta.

O fakultetu

Filozofski fakultet ima 23 odsjeka sa 128 katedara, 2 samostalne katedre te 2 centra. Oni izvode 107 studijskih programa na 43 preddiplomska, 44 diplomska, 1 integriranom preddiplomskom i diplomskom i 19 poslijediplomskih studija. Na fakultetu trenutno studira preko 7221 studenata, preddiplomskih, diplomskih, poslijediplomskih i određeni broj predbolonjskih studenata. Ukupno je u ak. g. 2013/2014. na Filozofskome fakultetu na diplomskoj i preddiplomskoj razini upisano 5217 studenata. Na preddiplomskoj razini upisano je 2946 studenata, dok je na diplomskoj razini upisano ukupno 2271 studenata. Na Fakultetu radi 609 redovnih i izvanrednih profesora, docenata, viših lektora, lektora, viših predavača, predavača i znanstvenih novaka, viših asistenata i asistenata te 178 ostalih djelatnika (bibliotekara, tajnica, administracije i tehničkog osoblja).