logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

Konzultacije: pon. od 12.00 h (C217, tel. 4092-180)

E-mail adresa: hjuric@yahoo.com

Biografija:

Rođen je 1975. u Bihaću (Bosna i Hercegovina), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Od 1993. do 1998. studirao je filozofiju i komparativni studij hrvatske kulture na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Akademske godine 1998./1999. upisao je poslijediplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorirao 2007. godine.

Od 2000. je zaposlen na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta, najprije kao znanstveni novak, a potom i kao mlađi asistent, asistent i viši asistent na Katedri za etiku. 2009. je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Kao gostujući predavač sudjelovao je u izvedbi nastave u okviru preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na nekoliko drugih visokoobrazovnih ustanova u Hrvatskoj i BiH, te u obrazovnim programima nevladinih organizacija.

Kao znanstveni novak, suradnik-istraživač i voditelj sudjelovao je u provedbi sedam znanstveno-istraživačkih projekata koje su financirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Sveučilište u Zagrebu, kao i u provedbi četiri međunarodna projekta koje su financirali DAAD, Volkswagen-Stiftung, UNESCO i Europska komisija.

Od 2013. je tajnik Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2014. glavni tajnik Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku.

Sudjelovao je s izlaganjima na više od stotinu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a na dvadesetak drugih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova sudjelovao je kao slušač i diskutant. Osim toga, održao je u Hrvatskoj i inozemstvu sedamdesetak javnih predavanja o filozofijskim, znanstvenim i društveno-političkim temama, te sudjelovao kao izlagač na brojnim javnim tribinama i promocijama knjiga.

Zamjenik je glavnog urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te biblioteke “Filozofska istraživanja” pri Hrvatskom filozofskom društvu. Također je član uredništva znanstvenih časopisa Jahr, The Holistic Approach to Environment i In medias res te član savjeta Časopisa za primijenjene zdravstvene znanosti. Uredio je više od trideset programskih publikacija za domaće i međunarodne znanstvene skupove, kao i nekoliko drugih publikacija.

Obavljao je niz funkcija u Hrvatskom filozofskom društvu (tajnik Društva, glavni tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića, tajnik i član organizacijskih i programskih odbora domaćih i međunarodnih simpozija), a trenutno je administrativni tajnik Hrvatskog filozofskog društva, glavni tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, član Organizacijskog odbora Dana Frane Petrića, te član Odbora za međunarodnu suradnju i Odbora za arhivu Društva. Od osnivanja, 2000., član je Hrvatskog bioetičkog društva, s funkcijama člana Upravnog odbora (2012.-2016.), voditelja zagrebačke podružnice Društva (od 2013.) i predsjednika Društva (od 2016.). Od 2011. godine je počasni član Bioetičkog društva Srbije. Bio je koordinator međunarodne konferencije Bioetički forum za jugoistočnu Europu, te član, potpredsjednik i predsjednik organizacijskih i programskih odbora nekoliko drugih skupova, uključujući IX. Svjetski kongres bioetike (Opatija/Rijeka, 2008.) i XVIII. Svjetski kongres medicinskog prava (Zagreb, 2010.). Od 2007. je član, a od 2013. predsjednik Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz logike i filozofije učenika/ica srednjih škola pri Agenciji za odgoj i obrazovanje. Obavljao je ili još uvijek obavlja funkcije u određenim tijelima pri akademskim i državnim ustanovama, te surađuje s različitim znanstvenim, kulturnim i socijalnim organizacijama, inicijativama i projektima.

Primarno se bavi praktičkom filozofijom, etikom i bioetikom, ali u područja njegova znanstvenog i stručnog interesa također spadaju filozofija tehnike, filozofija prirode, filozofija medija, filozofijska hermeneutika, feministička i rodna teorija, te socijalno-politička problematika.

Bibliografija:

(Knjige)

Filozofija i rod (zbornik radova), ur. Gordana Bosanac, Hrvoje Jurić, Jasenka Kodrnja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2005.

Etika odgovornosti Hansa Jonasa, Pergamena, Zagreb, 2010.

Filozofija i mediji [zbornik radova], ur. Hrvoje Jurić, Sead Alić, Hrvatsko filozofsko društvo – Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, 2014.

 

(Članci – izbor)

Princip očuvanja života i problem odgovornosti, Filozofska istraživanja, 71 (4/1998), str. 895-900; također u: Ante Čović (ur.), Izazovi bioetike, Pergamena – Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2000., str. 141-148.

(Ne)mogućnost jedne sveobuhvatne poetike, u: Ljerka Schiffler (ur.), Zbornik o Frani Petriću, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1999., str. 405-413.

Filozofijska hermeneutika i praktična filozofija Hans-Georga Gadamera, Filozofska istraživanja, 79 (4/2000), str. 615-650.

Najranija recepcija Heideggerove filozofije kod nas: Vladimir fra Kruno Pandžić, u: Pavo Barišić (ur.), Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije, Institut za filozofiju, Zagreb, 2000., str. 377-395.

Priroda i etika, u: Sedra rijeke Une i Una bez sedre, Privredna komora Unsko-sanskog kantona – Društvo Unski smaragdi, Bihać, 2000., str. 101-112.

Gadamer o odnosu teorije i prakse u filozofiji i medicini, u: Damir Barbarić, Tomislav Bracanović (ur.), Gadamer i filozofijska hermeneutika, Matica hrvatska, Zagreb, 2001., str. 145-176.

Mora li tubitak jesti? Heideggerova analiza tubitka i Jonasova filozofijska biologija, Filozofska istraživanja, 84 (1/2002), str. 37-53.

Etika i politika, bioetika i biopolitika, Socijalna ekologija, god. 11 (2002), sv. 3, str. 233-244.

Rađanje s predumišljajem. Ili: Sjećaš li se Louise Brown?, Treća, god. 4 (2002), sv. 2, str. 128-151.

Tko i što je čovjek? Napomene uz povijest ograničavanja pojma ‘čovjek’, Filozofska istraživanja, 90 (3/2003), str. 753-760.

Utopie – Anti-Utopie – Post-Utopie – Utopie. Zu Jonas’ Kritik des marxistischen Utopismus, Synthesis philosophica, 35-36 (1-2/2003), str. 207-225; također: Utopija – anti-utopija – post-utopija – utopija. Uz Jonasovu kritiku marksističkog utopizma, Filozofska istraživanja, 91 (4/2003), str. 1141-1156.

Philosophische Zeitschriften in Kroatien von den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts bis heute, u: Georgi Kapriev (ur.), Philosophie in Südosteuropa. Stand der Forschung und der Veröffentlichungen, Iztok-Zapad, Sofia, 2004., str. 65-78.

Kangrgina riječ o zavičaju, Filozofska istraživanja, 94-95 (3-4/2004), str. 757-762.

Svijet kao samovolja i predrasuda. Schopenhauer o spolnosti i o ženama, Filozofska istraživanja, 99 (4/2005), str. 791-804; također u: Gordana Bosanac, Hrvoje Jurić, Jasenka Kodrnja (ur.), Filozofija i rod, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2005., str. 49-65.

Utjecaj Katoličke crkve u Hrvatskoj na politiku reproduktivnih i seksualnih prava i zdravlja, u: Simona Goldstein (ur.), Otvorenost društva – Hrvatska 2005., Institut Otvoreno društvo, Zagreb, 2005., str. 166-198 (s Marinom Škrabalo).

Utopija – anti-utopija – post-utopija – utopija. Ili: utopija, filozofija i društveni život, Arhe, 1/2005, str. 217-225.

Rasprava o knjizi Utopija i inauguralni paradoks Gordane Bosanac, Filozofska istraživanja, 101 (1/2006), str. 137-149 (s Gordanom Bosanac, Linom Veljakom i Marijanom Krivakom).

Zdravlje i vrijednosti, Hrvatski časopis za javno zdravstvo, god. 2 (2006), sv. 6; također u: Ana Borovečki, Slobodan Lang (ur.), Javno zdravstvo, etika i ljudska prava, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Zagreb, 2010., str. 104-108.

Žene i priroda. Prilozi za kritiku ekofeminizma, u: Ankica Čakardić, Ana Jelušić, Daniela Majić, Tanja Ratković (ur.), Kategorički feminizam. Nužnost feminističke teorije i prakse, Centar za ženske studije, Zagreb, 2007., str. 97-110.

Contemporary Croatian Philosophy, u: Maija Kule (ur.), Philosophy Worldwide: The Current Situation. Materials for the International Cooperation and Philosophical Encounters, FISP – University of Latvia, Riga, 2007. (ISBN: 978-9984-624-51-8), str. 102-115 (s Mislavom Kukočem).

Stützpunkte für eine integrative Bioethik im Werk Van Rensselaer Potters, u: Ante Čović, Thomas Sören Hoffmann (ur.), Integrative Bioethik / Integrative Bioethics, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2007., str. 68-92; također: Uporišta za integrativnu bioetiku u djelu Van Rensselaera Pottera, u: Velimir Valjan (ur.), Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2007., str. 77-99; također u: Ana Borovečki, Slobodan Lang (ur.), Javno zdravstvo, etika i ljudska prava, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Zagreb, 2010., str. 33-53; također: Potpirnite točki za integrativnata bioetika vo deloto na Van Renselar Poter, Filozofija, 31/2011, str. 19-31.

Uz Život životinjâ J. M. Coetzeeja i replike na nj, u: Suzana Marjanić, Antonija Zaradija-Kiš (ur.), Kulturni bestijarij, Institut za etnologiju i folkloristiku – Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007. (ISBN: 978-953-6020-36-2), str. 485-492.

Bioetika u Hrvatskoj, Filozofska istraživanja, 111 (3/2008), str. 601-611 (s Ivanom Zagorac).

Humanizam, transhumanizam i problem rodno-spolne drugosti, Treća, god. 10 (2008), sv. 1, str. 27-44.

Ugrožavanje prirode i kulture kao izazov za bioetiku i multikulturalizam, Philological Studies, god. 6 (2008), sv. 1; također u: Velimir Valjan (ur.), Integrativna bioetika i interkulturalnost, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2009., str. 83-92.

Životinjska duša i životinjska prava. Pitanja i odgovori (o) filozofiji Hansa Jonasa, Arhe, br. 12/2009, str. 107-120; također: Tierseele und Tierrechte. Fragen und Antworten zur Philosophie Hans Jonas’, u: Walter Schweidler (ur.), Wert und Würde der nichtmenschlichen Kreatur / Value and Dignity of the Nonhuman Creature, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2010., str. 111-123.

Euthanasia in the Context of Croatian Healthcare System, Legislation and Bioethical Discussions, u: Brigitte E. S. Jansen, Nada Gosić (ur.), Croatia: Politics, Legislation, Patient’s Rights and Euthanasia, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, München, 2011., str. 93-117.

O djelu i liku filozofa i profesora Ante Pažanina, Filozofska istraživanja, 123 (3/2011), str. 491-498.

Odgovornost za dijete kao paradigma bioetičke odgovornosti, u: Ante Čović, Marija Radonić (ur.), Bioetika i dijete. Moralne dileme u pedijatriji, Pergamena – Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Zagreb, 2011., str. 49-62.

Crucifixion of the Identity: Persons and Beings, Bodies and Genes, u: Sibila Petlevski, Goran Pavlić (ur.), Spaces of Identity in the Performing Sphere, Fraktura – Akademija dramske umjetnosti, Zagreb, 2011., str. 163-187.

Feminism in the Light of the Bioethical Pluri-Perspectivism, u: Ante Čović (ur.), Integrative Bioethik und Pluriperspektivismus / Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2011., str. 237-243.

Hans Jonas’ Integrative Philosophy of Life as a Foothold for Integrative Bioethics, Jahr, god. 2 (2011), sv. 4, str. 511-520; također u: Amir Muzur, Hans-Martin Sass (ur.): Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics: The Future of Integrative Bioethics, Münster – Berlin – Wien: Lit Verlag, 2012., str. 139-148.

Multi-Disciplinarity, Pluri-Perspectivity and Integrativity in the Science and the Education, The Holistic Approach to Environment, god. 2 (2012), sv. 2, str. 85-90.

Odjeća, tijelo bez odjeće, golo tijelo, tijelo. Golotinja u suvremenoj umjetnosti, u: Irfan Hošić (ur.), Odjeća kao simbol identiteta, Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet, Bihać, 2012., str. 99-115.

Privatisation of Life, u: Walter Schweidler (ur.), Bioethik – Medizin – Politik / Bioethics – Medicine – Politics, Academia Verlag, Sankt Augustin, 2012., str. 97-104.
Bioetički aspekti upravljanja vodnim dobrima, u: Mile Beslić, Dario Ban (ur.), Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji, Revelin, Ičići, 2012., str. 497-504 (s Tomislavom Krznarom).

Ekofeminizam vs. ekologija za žene, u: Rada Drezgić, Daša Duhaček, Jelena Vasiljević (ur.): Ekofeminizam: nova politička odgovornost, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2012., str. 42-61.

Anarhizam i marksizam u perspektivi “praxis-filozofije”, u: Dragomir Olujić Oluja, Krunoslav Stojaković (ur.), Praxis – društvena kritika i humanistički socijalizam, Rosa Luxemburg Stiftung, Beograd, 2012., str. 173-200.

Od Hirošime do Fukušime: nuklearna tehnologija nekoć i danas, u: Velimir Valjan (ur.), Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2012., str. 19-31.

Whitmanovo proročanstvo. O poeziji, medijima i demokraciji, u: Hrvoje Jurić, Sead Alić (ur.), Filozofija i mediji, Hrvatsko filozofsko društvo – Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, 2014., str. 395-406.

Scientific De(con)struction and Artistic (Re)construction of the Body, u: Claudia Bosse (ur.), Struggling Bodies in Capitalist Societies (Democracies), Vienna: Cheap Method Edition, 2014., str. 74-80.

Samoupravljanje – prije i poslije socijalizma, u: Lino Veljak (ur.), Gajo Petrović, filozof iz Karlovca, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2014., str. 101-112.

Krležina “Evropa danas” u Europi danas, u: Boris Gunjević (ur.), Krleža za ponavljače, Sandorf, Zagreb, 2014., str. 82-95.

Život usred života: zašto i kako je nastajala bioetika, Sarajevske sveske, 47-48/2015, str. 13-23.

From the Notion of Life to an Ethics of Life, Synthesis philosophica, 59 (1/2015), str. 33-46.

Cjelovita biobibliografija

(Biobibliografija Hrvoja Jurića 2016.)