logo

Odsjek za filozofiju

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odsjek

 Nastava

 Studij

 Radovi odsjeka

 Arhiv obavijesti
Obranjeni doktorski radovi

OBRANJENI DOKTORSKI RADOVI NA PDS FILOZOFIJE

Ak. god. 2012/2013.

 

Ime i prezime kandidata Naslov rada Datum obrane Mentor/-i Dvojni doktorat Godina upisa
Željka Metesi Deronjić Poetika Frane Petrića

 

15. 01. 2013. dr. sc. Ivica Martinović

dr. sc. Dunja Fališevac

2010/2011.
Ana Štambuk Anarhizam kao ženski politički projekt

 

10. 04. 2013. dr. sc. Nadežda Čačinovič 2006/2007.
Goran Sunajko Transformacija metafizičkoga shvaćanja boga u modernoj filozofiji politike: analiza na primjeru Hobbesove, Rousseauove i Schmittove političke teorije suverenosti

 

2. 07. 2013. Dr. sc. Željko Pavić

 

dr. sc. Raul Raunić

2010/2011.
Lovre Grisogono Ontologija kvantne mehanike u neizrazitim prostorima

 

3. 07. 2013. dr. sc. Lino Veljak

dr. sc. Dubravko Horvat

2010/2011.
Ivana Buljan Elementi sinkretističke tradicije u poglavljima o teoriji vladanja u djelu Chunqiu Fanlu (Elements of the Con the Theory of Rulership) 22. 07. 2013. dr. sc. Ann Heirman

i

dr. sc. Bart Dessein sa Sveučilišta u Gentu, Belgija

dr. sc. Jana Rošker sa Sveučilišta u Ljubljani u Sloveniji

dr. sc. Ankica Čakardić

 

međunarodni dvojni doktorat na Sveučilištu u Zagrebu i na Sveučilištu u Gentu

Studij prije Bolonje
Sandro Skansi Eliminacija reza i strukturna teorija dokaza logike drugoga reda

 

10. 06. 2013. dr. sc. Dvor Lauc 2011/2012.
Marija Selak Ljudska priroda i nova epoha 11. 06. 2013. dr. sc. Lino Veljak 2008/2009.

 

 

 

 

Ak. god. 2013/2014.

Ime i prezime kandidata Naslov rada Datum obrane Mentor/-i Dvojni doktorat Godina upisa
Marin Beroš Nastanak, razvoj i vidovi ideje kozmopolitizma 5. 05. 2014. dr. sc. Raul Raunić 2008/2009.
Ivica Kelam Genetički modificirani usjevi kao bioetički problem 9. 05. 2014. dr. sc. Ante Čović 2010/2011.
Ivo Džinić Mit u socijalno-političkoj misli Ernsta Cassirera

 

20. 06. 2014. dr. sc. Hotimir Burger 2008/2009.
Agata Juniku Sveto i ludičko kao modusi političkoga u teatru. Teatro-bio-grafije Damira Bartola Indoša i Dragana Živadinova 24. 06. 2014. dr. sc. Nadežda Čačinovič 2008/2009.
Stijepo Letunić Ekonomski razvoj i općost

 

25. 09. 2014. dr. sc. Lino Veljak

dr. sc. Marija Dragičević

2010/2011.
Franjo Mijatović Filozofija vrlina Josefa Piepera

 

25. 09. 2014. dr. sc. Josip Oslić

dr. sc. Lino Veljak

2012/2013.

 

Ak. god. 2014/2015.

Ime i prezime kandidata Naslov rada Datum obrane Mentor/-i Dvojni doktorat Godina upisa
Ivana Greguric Filozofijski aspekti kiborgizacije čovjeka u doba znanstvenoga humanizma i mogućnost mišljenja

 

22. 12. 2014. dr. sc. Lino Veljak 2006/2007.
Nenad Vertovšek Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija – proizvodnja slike stvarnosti i neophodnih iluzija

 

23. 03. 2015. dr. sc. Sead Alić 2012/2013.
Orhan Jašić Bioetička problematika u publikacijama islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1945. do 2012.

 

4. 05. 2015. dr. sc. Adnan Silajdžić

dr. sc. Hrvoje Jurić

2012/2013.
Ljudevit Fran Ježić Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava

 

8. 06. 2015. dr. sc. Igor Mikecin 2012/2013.
Igor Eterović Kant i bioetika

 

6. 07. 2015. dr. sc. Ante Čović 2010/2011.

 

Ak. god. 2015/2016.

 

Ime i prezime kandidata Naslov rada Datum obrane Mentor/-i Dvojni doktorat Godina upisa
Zoran Grozdanov Spekulativni Veliki petak u ranoj filozofiji G. W. F. Hegela i u ranoj teologiji J. M+oltmanna 9. 11. 2015. dr. sc. Željko Pavić, znan. savj. 2008/2009.
Matka Sorića  

Koncept etike u povijesnom mišljenju Milana Kangrge.

 

9. 12. 2015. dr. sc. Lino Veljak 2012/2013.
Behija Durmišević Filozofija povijesti Arnolda Toynbeea između antropocentrizma i teocentrizma 18. 01. 2016. dr. sc. Lino Veljak 2014/2015.
Berislav Njegovec Ontološki karakter umjetničkoga djela u mišljenju Ivana Fochta 19. 05. 2016. dr. sc. Nadežda Čačinovič 2008/2009.
Josip Ivanović Ideja pravednosti u političkoj moralnosti liberalnog egalitarizma 16. 06. 2016. dr. sc. Raul Raunić 2012/2013.
Ana Jeličić Recepcija i preobrazba bioetike u Hrvatskoj 22. 07. 2016. dr. sc. Ante Čović 2010/2011.

 

Ak. god. 2016/2017.

Ime i prezime kandidata Naslov rada Datum obrane Mentor/-i Dvojni doktorat Godina upisa
Rusmir Šadić Ontologija Mulla Sadra Shirazija 27. 02. 2017. Dr. sc. Lino Veljak

dr. sc. Rešid Hafizović

2012/2013.
Darija Rupčić Kelam Bioetički aspekti zdravstvene i socijalne skrbi o djetetu 7. 04. 2017. dr. sc. Hrvoje Jurić 2010/2011